Видання українською, російською, білоруською, болгарською (кирилиця)

Бібліотека Східного інституту українознавства імені Ковальських

Видання українською, російською, білоруською, болгарською (кирилиця)

 • Acta Albaruthenica: навуковы зборник / Пад агульн. рэд. М. Хаустовыча, А. Баршчэускага, С. Запрудскага. Выпуск пяты. – Мн.: Права і эканоміка, 2005. – 284 с.
 • Intrepido Pastori. Науковий збірник на честь Блаженнійшого патріярха Йосифа в 40-ліття вступлення на галицький престіл 1.11.1944. – Рим: Український католицький університет ім. Святого Климента Папи, 1984. – 712 с.
 • LAUREA. К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева (сб. научных трудов). – Х.: Константа, 2007. – 264 с.
 • Studia Ethnologica: Труды факультета этнологии. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2004. – Вып. 2. – 325 с.
 • Авдусин Д. А. Основы археологии: Учебник для вузов по специальности «История». – М.: Высшая школа, 1989. – 335 с.
 • Ададуров, Вадим. „Наполеніада” на Сході Європи. Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо Південно-Західних окраїн Російської імперії на поч. ХІХ ст. – Л.: Вид-во УКУ, 2007. – 560 с.
 • Адаптація університетської освіти до вимог Болонського процесу: Інформаційно-аналітичні матеріали. – Вип. 1 / Укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 56 с.
 • Альбом до сторіччя (1805-1905) Харківського університету. Репринтне видання / Ред. Павлова Т. Г. – Х.: САГА, 2007. – 41 с.
 • Ангелуца, Павло. Австралія надзвичайна (Extraordinary Australia). – М.: Су Джок Академія, 2001. – 336 с.
 • Андрієвська Е. Герострати. – Мюнхен: Сучасність, 1970. – 500 с.
 • Анталёгия сучаснага белагускага мысленьня. – СПб.: Невский Проспект, 2003. – 494 с.
 • Античная древность и средние века. Проблемы социального развития. Сборник научных трудов. – Свердловск: УрГУ, 1985. – 136 с.
 • Античный мир и археология. Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. Межвузовский научный сборник. – Вып. 8. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 160 с. – 5 екз.
 • Античный мир. Византия. (Сборник научных трудов) / Под ред. В. Ф. Мещерякова. – Х.: АО «Бизнесинформ», 1997. – 332 с.
 • Антологія модерної української драми / За ред. Лариси Залеської-Онишкевич. – К.; Едмонтон; Торонто: Видавництво КІУС. – 531 с.
 • Антологія української лірики / Під ред. О. Зілинського. – Видання КІУС, 1978. – 438 с. – 2 items
 • Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.
 • Антонович В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – 813 с.
 • Антропология. Фольклористика. Лингвистика: Сборник статей. – СПб.: Изд-во ИДПО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», 2002. – Вып. 2. – 447 с.
 • Апанович О. Федір Павлович Шевченко (історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина). – К.: НАН України, 2000. – 179 с.
 • Арбєніна В. Л. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Ч. 1. Теоретично-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 194 с.
 • Аройро Ж. Закон стоимости при социализме. – М.: Экономика, 1988. – 240 с.
 • Археологічні старожитності Подесення. Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 70-річчю від дня народження Г. О. Кузнецова (22-23 вересня 1995 р. м. Чернігів-Славутич). – Чернігів: Сіверянська думка, 1995. – 164 с.
 • Археологічні старожитності Подесення. Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 70-річчю від дня народження Г.О. Кузнецова (22 – 23 вересня 1995 року, Місто Чернігів-Славутич.) – Чернігів: Сіверянська думка, 1995. – 164 с.
 • Архив русской революции. В 22 тт.Т.1-2. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 312, 226 с.Т. 3-4. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 275, 288 с.

  Т. 5-6. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 360, 364 с.

  Т. 7-8. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 334, 181 с.

  Т. 9-10. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 304, 321 с.

  Т. 11-12. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 310, 296 с.

 • Архів коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів (1734 – 1775) / За ред. П. С. Соханя. – К.: НАН України, 1998. – Т. 1. – 695 с.
 • Асмус В. Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. – 543 с.
 • Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. – М.: Мысль, 1984. – 318 с.
 • Афнер Г. Висота „227”. Повість із Визвольних Змагань. – Б/М: Б/Д. – 179 с.
 • Багалій Д. І. Вибрані праці у 6 тт. (Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія). – Х.: ХГУ „НУА” „Золоті сторінки”, 1999. – Т. 1. – 600 с.
 • Багалій О. Д. Історія військових поселень в Україні. З неопублікованої спадщини / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; упор. В. Л. Маслійчук, Т. Г. Павлова; вступ. ст., комент. Т. Г. Павлова. – Х.: Сага, 2007. – 348 с.
 • Багалій О. Ю. Чотири розповіді про Дмитра Багалія / Упор., переднє слово О. Багалій. – Х.: Сага, 2007. – 94 с.
 • Багатополітична сучасність: перспективи соціального аналізу (збірник тез доповідей учасників IV Міжнародної студентської наукової конференції. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 140 с.
 • Багряний І. Сад Гетсиманський. Роман. – Б.м.: Україна, 1950. – 560 с.
 • Балюк А. Підслухані розмови / А. Балюк, Н. Балюк. – Л.: Пласт, 2006. – 149 с.
 • Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…” – Х.: Акта, 2001. – 352 с.
 • Барка Василь. Жовтий князь: Документальный роман. Том 1 і 2. – Нью-Йорк; Харків: Українська вільна академія наук у США, 2008. – 772 с.
 • Батурина А. Ю. Политика росcийской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. – М.: АИРО-ХХ, 2000. – 264 с.
 • Безушко В. Видання УВАН у першому десятилітті (1945 – 1955) / В. Безушко, Яр. Рудницький. – Вінніпег, 1955. – 24 с.
 • Безхутрий Ю. М. Хвильовий: проблеми інтерпретації / Худож.-оформлювач Б. П. Бублик. – Х.: Фоліо, 2003. – 495 с.
 • Беларусь і беларусы ў просторы і часе. Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / Под. рэд. с. Запрудскага, А. Федуты, З. Шыбекі. – Мінск: Ліпарыус, 2007. – 444 с.
 • Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – Минск: Прамей, 1992. – 384 с.
 • Бєлов О. Український тризуб. Історія дослідження та історичний реконструкт / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. – К.; Запоріжжя: Дике поле, 2008. – 264 с.
 • Білецький В. В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд / НТШ-Донецьк. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 156 с.
 • Білецький В. В. Дослідження пенітенціарного психолога. Наукове видання. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 40 с.
 • Білецький В. С. Мовно-культурне поле Східної України. – Донецьк: Український культурологічний Центр, Донецьке відділення НТШ, 2006. – 24 с.
 • Білецький Л. „Руська правда” й історія її тексту / За ред. Ю. Книша. – Вінніпег: Вид-во УВАН, 1993. – 166 с.
 • Білодід, Олесь. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука / О. Білодід, І. Бражник. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1992. – 38 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №8)
 • Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917 – 1941 рр.). – К.: НАН України, 1999. – 447 с.
 • Біляїв В. Доля і шлях (поезії). – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2005. – 12 с.
 • Блаженнійший Отець Мирослав Іван Кардинал Любачівський. Чи справді було хрищення Росії 988 року? – Рим; Мюнхен: Український освітній інститут, 1986. – 87 с.
 • Боберський І. Щоденник (1918 – 1919 рр.) / Упор. проф. о. Юрій Мицик. – К.: Видавничий дім „КМ Академія”, 2003. – 260 с.
 • Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921 – 31 рр.). – Х., 1994. – 196 с.
 • Бодарук, Іван. Між двома світами. Вибрані статті про українських письменників / Упоряд. В. Оліфіренко. – Донецьк: Український Культурологічний Центр, 1997. – 174 с.
 • Боплан, Гійом Левассер Де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. – К.: Наукова думка, 1990. – 252 с.
 • Борисов Ю. В. Шарль-Морис Талейран. – М.: Международные отношения, 1986. – 320 с.
 • Боровик В. А. Пора перемагати / Худ.-оформлювач І.В. Осипов. – Х.: Фоліо, 2006. – 382 с.
 • Борщак І. Україна в літературі Західної Європи. – К.: Видавництво Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2000. – 366 с.
 • Боряк Г. Нацистське золото з України. У пошуках архівних свідчень / Г. Боряк, М. Дубик, Н. Маковська. – К.: Видавництво Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1998. – 136 с.
 • Боцюрків, Богдан. Українська греко-Католицька церква і радянська держава (1939 – 1950) / Пер. з англ. Н. Кочан, за ред. О. Турія. – Львів: Видавництво Українського Католицького університету, 2005. – 268 с. – 2 екз.
 • Браун Х.-К. Критика фрейдо-марксизма. К вопросу о марксистском снятии психоанализа / Пер. с нем., общ. ред. и вступ. статья Н. С. Мансурова. – М.: Прогресс, 1982. – 272 с.
 • Брехуненко, Віктор. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року. – К.: НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. с. Грушевського; НТШ в Америці, 2005. – 368 с.
 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. У 3 тт. – Т. 2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997. – 585 с.
 • Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII ст. В 3-х тт. – Т. 3: Время мира. – М.: Прогресс, 1992. – 680 с.
 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. У 3 тт. – Т. 3: Час світу. – К.: Основи, 1998. – 631 с.
 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. У 3 тт. – Т. 1.: Структури повсякденності: можливе і неможливе. – К.: Основи, 1995. – 543 с.
 • Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях космогонічні українські народні погляди та вірування. – К.: Довіра, 1992. – 114 с.
 • Буховец О. Г. Постсоветское „великое переселение народов”: Беларусь, Россия, Украина и др. – М.: Аиро-XX, 2000. – 70 с.
 • Бушуева Л. Поздравления с праздниками на все случаи жизни / Л. Бушуева, И. Мухин. – М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2007. – 576 с.
 • Васецкий Н. А. Ликвидация. Сталин, Троцкий, Зиновьев: фрагменты политических судеб. – М.: Московский рабочий, 1989. – 204 с.
 • Василевський Л. Україна та її проблеми. – Аделаїда: Книга, 1988. – 164 с.
 • Василенко Г. К. Руси. – К.: Знання, 1990. – 48 с.
 • Василенко, Анатоль. Земля скарбів / Анатоль Василенко, Юрій Ярмиш. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – ?? с. (Сер.: Бібліотека українця. – №2)
 • Вахмянин В. К. Харьков, 1941-й. – Ч. 1. У края грозы / В. Н. Вахнянин, А. И. Подопригора. – Х., 2008. – 100 с. (Сер.: Харьков в войне)
 • Вахтин Н. Русские старожилы Сибири / Н. Вахтин, Е. Головко, П. Швайтцер. – М.: Новое издательство, 2004. – 292 с.
 • Векслер И. Н. Херсон и его жители // Старожитності Південної України. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 12. – 120 с.
 • Великотърновски Университет «Кирил и Методий» (1963 – 1988). – София: Издательство на отечествения фронт, 1988. – 216 с.
 • Венелін Ю. З наукової спадщини видатного славіста. З нагоди 200-ліття від дня народження Ю. Венеліна. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2002. – 184 с.
 • Верба І. В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973). – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с., іл.
 • Верниволя В. Як стати по українському грамотним. – Зальцведель, 1919. –79 с.
 • Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – К.: Наукова думка, 1995. – 688 с.
 • Видатний філолог сучасності (Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова). – Х.: НАН України, 1996. – 92 с.
 • Винар, Богдан. Економічний колоніялізм та інші праці / Ред. Любомир Винар. – Нью-Йорк; Л.; Париж: Укр. іст. т-в; НТШ в Европі; НАНУ; Львівська Наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2005. – 475 с.
 • Винниченко В. Щоденник (1911 – 1920). – Т. 1.– Едмонтон; Нью-Йорк: Видання КІУС і Комісії УВАН у США для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, 1980. – 500 с.
 • Винниченко В. Щоденник (1911 – 1920). – Т. 2.– Едмонтон – Нью-Йорк: Видання КІУС і Комісії УВАН у США для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, 1980. – 700 с.
 • Вислоцький І. Спомини розвідника з часів Першої світової війни. Австрійська армія, Київські Січові стрільці, Українська Галицька Армія / Упор. О. Вислоцька. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2007. – 228 с.
 • Витославлици. Новгородский музей народного деревянного зодчества. – Ленинград: Лениздат, 1985. – 8 с.; ил.
 • Відданий будівничий України: Есеї, спогади, статті, рецензії / Передм. В. Калашника. – Х.: Майдан, 2005. – 304 с.
 • Відлуння голодомору-геноциду. 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – К.: Вид-во НТШ, 2005. – 200 с.
 • Вільнянський В. С. Катя Хом’як: в театрі і в житті. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. – 96 с.
 • Воейков Н. Правда об униатстве. Русский на Афоне Свято-Пантелеймонов монастырь. – 1992. – 48 с.
 • Войценко О. До історії українців у Британській Колюмбії. – Вінніпег, 172. – 48 с.
 • Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т. 6: Доба дальших консолідаційних заходів і демографічних пересувів (дисперсія). 1950 – 1959. – Едмонтон, 1982. – 416 с.
 • Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т. 7: Доба завершених консолідаційних процесів і змагання за конституційне визнання. 1960 – 1969. – Едмонтон, 1986. – 546 с.
 • Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т.8: Змагання за нову Канаду: Початки офіційної двомовности й багатокультурности. 1970 – 1979. – Едмонтон, 1992. – 596 с.
 • Волошин Ю. В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст. (історико-демографічний аспект). – Полтава: АСМІ, 2005. – 312 с. (2 екз.)
 • Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня. – К.: Критика, 2002. – 174 с.
 • Вопросы германской истории. Сборник научных трудов. – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2006. – 330 с.
 • Всемирная история в 24 тт. – Т. 14: Период английского завоевания Индии / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн: Литература, 1996. – 512 с.
 • Всемирная история в 24 тт. – Т. 4: Эллинистический период / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н.М.Волчек и др. – Мн.: Литература, 1996. – 608 с.
 • Всемирная история в 24 тт. – Т. 5: Становление государств Азии / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн: Литература, 1996. – 544 с.
 • Всемирная история в 24 тт. – Т. 6: Римский период / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Литература, 1996. – 512 с.
 • Всемирная история в 24 тт. – Т. 8: Крестоносцы и монголы / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Литература, 1996. – 528 с.
 • Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин Шлейермахер. – М.: Наука, 1989. – 160 с.
 • Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я. Кінець VII ст. до н. е. – перша пол. VI ст. н. е.: Монографія. – Х.: Парус, 2006. – 352 с.
 • Гавриленко, Анатоль. Валківчани у спогадах, документах та інше. – Х.: Курсор, 2007. – 348 с., 135 іл.
 • Гагаринская три. Информационный листок Европейского университета в Санкт-Петербурге. – 2005. – Сентябрь. – Вып. 3 (15); 2006. – Январь. – Вып. 1.
 • Галкин И. С. Н. М. Лукин – революционер, ученый. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 208 с.
 • Гаркавець О. Уруми Надазов’я (історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів’я, писемні пам’ятки). – Алма-Ата: Український культурний центр, 1999. – 624 с.
 • Гваньіні, Олександр. „Хроніка про татарську землю” / Пер. з польськ. мови, вступ та коментар Ю. Мицика. – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 2000. – 70 с.
 • Гваньіні, Олександр. Хроніка Європейської Сарматії (молдавська і турецька частини). – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 2003. – 104 с.
 • Геллер М. Я. История Российской империи. В 2 тт. – М.: Изд-во „МИК”, 2001. – Т.1. – 512 с.
 • Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729-1730 / Упор. І. Бутич. – Полтава: Полтава, 2007. – 176 с.
 • Глушаков С. В. Персональный компьютер. Изд. 5-е дополн. и перер. / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. – Х.: Фолио, 2007. – 500 с.
 • Гоголь М. Тарас Бульба. Історична повість. – Нью Йорк: Говерла, 1955. – 178 с.
 • Годин Ю. Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. – М.: Международные отношения, 2001. – 303 с.
 • Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження: Монографія. – Х.: СІМ, 2005. – 448 с.
 • Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді / Упоряд. і ред. Роман Сербин. – Торонто; К.: Українсько-Канадський Дослідчо-документаційний Центр; Інститут української археографії НАНУ, 1992. – 704 с.
 • Голод 1946 – 1947 років в Україні: причини та наслідки: Міжнар. наук. конф., Київ, 27 травня 1997 р.: матеріали / Редкол.: С. Кульчицький та ін. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1998. – 208 с.
 • Голод в Україні. 1946 – 1947. Документи і матеріали. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 376 с.
 • Голодомор на Харківщині. Окремі рядки національної трагедії. – Х., 2008. – 36 с.
 • Голодомори в Україні. Причини, жертви, злочинці / Матеріали конференції 5 квітня 2003 року. – Х.: Просвіта, 2003. – 60 с.
 • Голокост в Україні (1914-1944): Словник-довідник. 3-е видання. – К. Сфера, 2009. – 100 с.
 • Гомон, Михайло. На зорі життя (спогади). – Балаклія: Балдрук, 2005. – 140 с.
 • Гончарук Т. Г. З історії вивчення української економіки першої половини XIX ст. (Історіографічні нариси). – Одеса: Астропринт, 1999. – 152 с.
 • Горбач, Олекса. Шлях зі Сходу на Захід. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. – 373 с. (2 екз).
 • Горбачу В. Т. Барви української мови. – К.: Видавничий дім „КМ АСАДЕМІА”,1997. – 272 с.
 • Гордасевич Г. Л. Право на пісню: Вірші. – Донецьк; Хабаровськ: Український культурологічний Центр, 2003. – 288 с.
 • Гординський С. Назви «русичі» та «русовичі». – Вінніпег: УВАН, 1963. – 15 с. (Серія: Onomastica. – № 25).
 • Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: Концептуально-історичні підходи та політична практика. Монографія. – К.: НАНУ, Ін-тут історії України, 2007. – 376 с.
 • Грабеньський Вл. История польського народа. – Минск: МФЦП, 2006. -800 с., ил. (Народы земли)
 • Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К.: Радянський письменник, 1991. – 211 с.
 • Грабянка, Григорій. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. – К.: Т-во „Знаня” України, 1992. – 192 с.
 • Граница и люди. Воспоминания советских переселенцев Приладожской Карлии и Карельского перешейка. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санк-Петебурге, 2005. – 484 с.
 • Гранични и етнанационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа. – София: Институт по балканистика, 2008. – 136 с.
 • Гречило А. Українська міська геральдика. – К.; Л.: УГТ, 1998. – 10 с.
 • Гримич М. В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ – поч. ХХ ст. – К.: НП „Інтертехнодрук”, 2004. – 588 с.
 • Грицай М. С. Давня українська література / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – К., 1989. – 414 с.
 • Гриценко З. І. Історія України (15 лекцій). Навчальний посібник. 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: Факт, 2006. – 256 с.
 • Ґрімстед, Патриція Кеннеді. «Празькі архіви» у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки / Гарвардський український науковий інститут, Державний комітет архівів України. – К.: Держ. Ком. Архівів України, 2005. – 251 с.
 • Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – т. VII: Козацькі часи – до року 1625. – К.: Наукова думка, 1995. – 628 с.
 • Грушевський М. Твори: у 50 тт. – т. 8. Кн. 2 / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2004. – 696 с. Серія „Історичні студії та розвідки” (1906 – 1916).
 • Грушевський М. Твори: у 50 тт. – Т. 4. – Кн. 1: Серія „Суспільно-політичні твори (доба Української Центральнї Ради березень 1917 – квітень 1918)” / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2004. – 696 с.
 • Грушевський М. С. Твори: у 50 тт. – Т. 6: Серія „Історичні студії та розвідки” (1895 – 1900). / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2004. – 696 с.
 • Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.
 • Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – Т. VIII: Роки 1626 – 1650. – К.: Наукова думка, 1995. – Частина 1. – 335 с., Частина 2. – 292 с.
 • Грушевський М. Твори у 50 т. / Редкол. П. Сохань, Л. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2002. – Т. 8. – Кн. 1. – 776 с. (Сер. Історичні студії та розвідки (1906-1916)).
 • Грушевський М. Твори у 50 т. / Редкол. П. Сохань, Л. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2002. – Т. 4. – Кн. 1. – 432 с. (Сер. Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної ради бер. 1917-квітень 1918).
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – т. IV: XIV – XVI ст. – К.: Наукова думка, 1993. – 539 с.
 • Гудзяк (о. Борис) «Начало обичноє». Проповіді. – Л.: Видавництво католицького університету, 2008. – 200 с.
 • Гужва Ф. К. Современный русский литературный язык. Ч. 2. – К.: Вища школа, 1979. – 280 с.
 • Гулак-Артемовский П. П., Боровиковський Л. І., Забіла В. М., Петренко М. М. Вибране. Вірші, балади, байки. Для середніх шкіл. – К.: Веселка, 1980. – 144 с.
 • Гуляев В. И. По следам конкистадоров. – М.: Наука, 1976. – 160 с.
 • Гундорова Т. Femina Melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. – К.: Критика, 2002. – 271 с.
 • Гунчак, Тарас. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
 • Гурина, Галина. Проданный дом / Клуб песенной поэзии им. Юрия Визбора. – Х., 2008. – 36 c. (2 экз).
 • Гученко Ф. Г. Новейшая история Украины. Часть вторая 1945-1995 годы / Ф. Г. Гученко, П. П. Панченко, Г. М. Тимченко. – К.: Генеза, 1995. – 342 с.
 • Давня історія України у двох книгах. / П. П. Толочко, Д. Н. Козак, С. Д. Крижицький, В. Ю. Мурзін та ін. Кн. 1. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.
 • Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К.: Либідь, 1991. – 344 с.
 • Деловая Украина-91. – К.: Ассоциация украинских экспортеров печатной продукции, 1991. – 512 с.
 • Дени Дидро. Эстетика и литературная критика / Пер. с фр. – М.: Худ. Литература, 1980. – 659 с.
 • Державний архітектурно-історичний заповідник „Софійський музей”. Фотоальбом. Вид. друге. – К.: Мистецтво, 1990. – 2146 с.
 • Джерела з історії Полтавського полку (середина ХVII-XVIII ст.). Том. 1. –  Полтава, 2007. – 400 с.
 • Джерела з історії української еміграції. Вип. 2. Листування Леоніда Мосендза / Упор. Ю. Мицик, Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ. – К.: КМ Академія, 2005. – 116 с.
 • Ділі, Джон. Основи семіотики / Перекл. з англ. та наук. ред. Анатолій Карась. – Л.: Арсенал, 2000. – 232 с.
 • Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Збірник документів / АН України, Ін-т укр. археографії та ін.; упоряд., автор передмови та комент. В. Й. Горобець; Відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: Наукова думка, 1993. – 392 с.
 • До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Т. 1. – К.; Л.: Б/в., 2004. – 850 с.
 • До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Т. 2. – К.; Л.: Б/в., 2004. – 656 с.
 • Довідковий том до зібрання творів у 50-ти томах Івана Франка. – К.: Наукова думка, 1989. – 325 с.
 • Долматовский Е. А. Зеленая брама: Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны. – М.: Политиздат, 1985.  – 319 с.
 • Донців Д. Хрестом і мечем. Твори. – Торонто: Гомін України, 1967. – 319 с.
 • Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920). – Мюнхен: Українське видавництво, 1969. – 543 с.
 • Доўнар-Запольські М. В. Асновы дзяржаунасьцы Беларусі. – Мінск: ВПП Джяржэканомплана Рэспублікі Беларусь, 1994. – 23 с.
 • Драган, Антін. Пам’ятаймо про Вінницю! – Нью-Джерсі: Видавництво Українського Народного Союзу «Свобода», 1986. – 48 с.
 • Дриновские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Марина Дринова. 20-21 октября 1988 г. Тезисы докладов и сообщений областной научно-практической конференции. – Х.: Б/и., 1988. – 75 с.
 • Дриновський збірник. – Х.; Софія: Вид-во ім. Марина Дринова, 2008. – Т. 2. – 357 с. (2 екз).
 • Дриновський збірник. – Х.; Софія: Вид-во ім. Марина Дринова, 2009. – Т. 3. – 488 с.
 • Друга Світова війна і доля народів України. м. Київ. Тези доповідей. – К.: Сфера, 2005. – 88 с.
 • Друга Світова війна і доля народів України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. м. Київ, 23-24 червня 2005 р. – К.: Сфера, 2005. – 220 с.
 • Друга Світова війна і доля народів України. Матеріали Другої української наукової конференції. м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р. – К.: Зовнішторгвидав, 2007. – 416 с.
 • Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення: Літературознавство / Міжнародна асоціація україністів НАН України. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1993. – 336 с.
 • Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення: Мовознавство / Міжнародна асоціація україністів НАН України. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1993. – 287 с. – 3 екз.
 • Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення: Філософія / Міжнародна асоціація україністів НАН України. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1993. – 261 с.
 • Дружинин Н. М. Воспоминания и мысли историка. Изд. 2-е, доп. – М.: Наука, 1979. – 168 с.
 • Дукельський С. ЧК на Украине. – Альберта: Институт украинских студий, 1989. – 150 с.
 • Дукина М. На добрий спомин. – Х.: Видання журналу „Березіль”, 2002. – 592 с.
 • Дунаєвська, Лідія. Українські народні казки. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – 97 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №4)
 • Духнович О. З наукової спадщини будителя. З нагоди 200-ліття від дня народження О. Духновича. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2003. – 104 с.
 • Евангельское движение в Российской империи (1850 – 1917): Екатеринославская губерния (сборник документов и материалов) / Сост. И ред. О. В. Безносова. – Днепропетровск; Штайнхаген: Samencorn, 2006. – 320 c.
 • Евреи в Украине: Учебно-методические материалы (приложение к курсам «История Украины» и «Всемирная история». В двух частях / И. Б. Кабанчик. – Л., 2001. – 172 с.
 • Европейский университет в Санкт-Петербурге. Информационный листок. – 2004. – Вып. 12 (декабрь).
 • Ерыгин А. Н. Традиционная и модернизирующаяся Россия в философии истории русского либерализма (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин). – Ч. 1. – Ростов/нД.: Изд-во Ростовского университета, 2004.
 • Если по совести… Сборник статей. – М.: Художественная литература, 1988. – 398 с.
 • Живи и помни. История меннонитских колоний Екатеринославщины / Институт украинско-германских исторических исследований, Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск: Днепропетровский национальный университет, 2006. – 379 с.
 • Життя – не просто існування. Листування Олекси Горбача (1946 – 1996). – Л.: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 940 с.
 • Жулинський, Микола. Олег Ольжич і Олена Теліга: Нариси про життя і творчість. Вибрані твори. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2001. – 144 с.
 • З України до Грузії. Щоденник однієї подорожі. – Л.: Видавництво католицького університету, 2008. – 80 с.
 • За всенаціональну єдність. У 110-річчя народження гетьмана Павла, у 65-річчя відновлення гетьманства. Зустріч з гетьманівною Оленою 12-го квітня 1980 року / Упор. Мирон Коропишин. – Торонто: Basilian Press, 1983. – 160 c.
 • Заборонений Кобзар: Вибране / Упоряд. поперед. слово і післяслово Миколи Зубкова. – Х.: Орігінал, 2006. – 96 с.
 • Завадка Б. Серце чистеє подай. Проблеми релігії у творчості Тараса Шевченка. – Л.: УПІ ім. Федорова, 1993. – 160 с.
 • Заєць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій пол. XVII ст. – Л.: Добра справа, 2003. – 200 с.
 • Зайцев Б. П. Харківські студбатівці / Б. К. Мигаль, С. І. Посохов. – Х.: Бізнес Інформ, 1999. – 68 с.
 • Записки о России маркиза де Кюстина. – М.: СП Интерпринт, 1990. – 144 с.
 • Заповідна Хортиця. Збірник праць. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. – Вип. 1. – 297 с.
 • Запоріжжя туристичне. Фотоальбом. – Запоріжжя: Тандем, 2008. – 60 с.
 • Зарубіжні українці: Довідник. –К.: Україна, 1991. – 252 с.
 • Зарудний Є. О. Таласократія vs. телурократія: типи культури і моделі суспільства: Монографія. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2005. – 64 с.
 • Заставний Ф. Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). – Л.: Світ, 1991. – 120 с.
 • Захарова О. Ю. Светские церемониалы в России XVIII – начала XX в. – ЗАО Центрполиграф, 2003. – 329 с.
 • Збірник тисячоліття християнства в Україні (988 – 1988) / Ред. О. Баран, О. В. Терус. – Вінніпег: Вимд-во УВАН, 1991. – 282 с.
 • Звелев А. И. Истоки сталинизма. Лекция к курсу „Политическая история ХХ века”. – М.: Высшая школа, 1990. – 109 с.
 • Звіт дослідження. Спеціальний випуск з нагоди візиту Президента України Віктора Ющенка в Варшавському університеті. – Варшава, 2005. – 32 с.
 • Звіт ректора Харківського національного університету професора В. С. Бакірова за 1998-2003 роки. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2003. – 122 с.
 • «Звук лопнувшей струны». Перечитывая «Вишневый сад» А. П. Чехова. Сборник научных трудов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2006. – 136 с., илл.
 • Зекцер Д. М. Еврейский народ совместно с другими народами в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной Войны. – Х.: РЦНИТ, 2000. – 160 с.
 • Злочин / Упор. Петро Кардаш. – К.; Мельбурн: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 560 с.
 • Золотий ювілей / 50th anniversary. – Самопоміч: Українсько-американська кредитова спілка. – 67 с.
 • Ибраев Л. Сквозь лики мира. Критика философских оснований мистицизма. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 206 с.
 • Ислам от Каспия до Урала: макрорегиональный подход: Сб. статей / Под ред. К. Мацузато. – М.: РОССПЭН, 2007. – 200 с. (Славяно-евразийские исследования. – Вып. 12)
 • Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805 – 1905) / Под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея; вступ. с. Т. Г. Павловой. – Х.: Изд-во САГА, 2007. – 30 с.
 • История Африки. Хрестоматия. – М.: Наука, 1979. – 383 с.
 • История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Т. 1. Подготовка и развязывание войны империалистическими державами. – М.: Военное издательство, 1960. – 532 с.
 • История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Т. 3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.). – М.: Военное издательство, 1961. – 654 с.
 • История дипломатии / Ред. А. А. Громыко и др. изд. 2-е. – Т. І. М.: Госполитиздат, 1959. – 896 с.
 • История дипломатии / Ред. А. А. Громыко и др. изд. 2-е. – Т. IV.: дипломатия в годы Второй Мировой войны. – М.: Политиздат, 1975. – 755 с.
 • История дипломатии / Ред. А.А. Громыко и др., автор тома В. М. Хвостов. – т. ІІ: Дипломатия в Новейшее время. 1871 – 1914. – М.: Госполитиздат, 1963. – 820 с.
 • История Отечества. Люди, идеи, решения. Очерки истории России ІХ – начала ХХ в. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 366 с.
 • История повседневности: Сборник научных работ. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге; Алетея, 2003. – 208 с.
 • История Росии: народ и власть. – М.: Лекткон, 2001. – 460 с.
 • История России. – М.; Новосибирск: Инфра-М, 2001. – 472 с.
 • История трудового коллектива Никитовского ртутного комбината. – Горловка, 1991. – 220 с.
 • История Украинской ССР. – Т. 1. – К.: Изд-во АН УССР, 1953. – 838 с.
 • Источник. История. История. Сборник научных работ. Вып. 2. – СПб., 2002. – 435 с.
 • Іванець, Парася. Українські церкви Альберти у мистецьких творах і в описі Парасі Іванець. Слідами Українських піонерів по Альберті. – Пряшів: Приватпрес, 1991. – 192 с.
 • Іванків – 808 днів окупації. – К.: Стилос, 2007. – 80 с.
 • Іванченко Р. П. Україна від Кия до Кравчука: короткий нарис історії української державності. – К.: Укр. письменник, 1992. – 47 с.
 • Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, М. Бабалик. – Л.: Літопис, 2002. – 304 с.
 • Іларіон митрополит. Українська церква. Нариси з історії Української Православної церкви (у двох томах). Вид. друге, поправлене і доповнене / За ред. прот. Степана Ярмуся. – Вінніпег, Канада: Видання Консисторії УГП Церкви в Канаді, 1982. – 366 с.
 • Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба 1300 – 1600. – К.: Критика, 1998. – Т. 1. – 284 с.
 • Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба 1300 – 1600. – К.: Критика, 1998. – Т. 2. – 287 с.
 • Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI – XVIII ст. Історичні нариси. – Л.: Ін-т українських досліджень ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 420 с.
 • Ісаїв Лесь. Борівщина в роки людомору (1928-1933). – Х.: Райдер, 2008. – 496 с., іл.
 • Ісаєвич Я. С. Джерела з історії української культури доби феодалізму. XVI – XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1972. – 144 с.
 • Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15-17 листопада 1995 р.). – Х.: ХДУ, 1995. – 354 с.
 • Історична спадщина у світлі сучасних досліджень. Величко, Маркович, Маркевич, Костомаров, Яворський. – К.: НАНУ, Ін-т історії України, 1995. – 190 с.
 • Історичні віхи Слобідської України: XVII – початок XX ст.: Наукова збірка праць учасників наукової конференції „Визвольна боротьба українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького за українську державність”. – Х.: ХДУ, 1997. – 152 с.
 • Історія Академії наук України 1918-1923 рр. Документи і матеріали. – К.: Наукова думки, 1993. – 376 с.
 • Історія і культура слов’ян. Матеріали ХІ Міжнародного з’їзду славістів. Братислава, 30 серпня – 8 вересня 1993 р. – К.: Інститут української археографії НАН України, 1993. – 120 с.
 • Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів / КНУ ім. Т. Шевченка, історичний факультет. – К.: Книги-ХХІ, 2005. – 773 с. – Бібліогр. с. 726 – 734.
 • Історія однієї фотографії: спроба саморепрезентації / Упор. авт. передм. Г. І. Дацюк. – К.: Спадщина, 2007. – 224 с.; іл.
 • Історія русів / Ред. і вступ. Ст. Олександра Оглоблина; пер. В’яч. Давиденка. – Нью-Йорк: Вид-во “Вісник” – ООЧСУ, 1956. – 346 с.
 • Історія та культура Подніпров’я. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет, 1998. – 194 с.
 • Історія України (навчально-методичний посібник) / Радченко Л. О., Семененко В. І., Ткаченко О. М. – Х.: Основа, 2004. – 199 с.
 • Історія України / керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Л.: Світ, 1996. – 488 с.
 • Історія України в особах ХІХ-ХХ ст. / І. Войцехівська та ін. – К.: Україна, 1995. – 479 с.
 • Історія України. Навчальний посібник з організації самостійної роботи студентів / В. Г. Москальов, Л. М. Лінецький, Н. П. Москальова, ХНТУ сільського господарства ім. Петра Василенка. – Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, Парус, 2002. – 248 с.
 • Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип’якевич, Б. Гнаевич, З. Стефанів, О. Думін, С. Шраченко. Вид. 4-те, змін. і доп. – Л.: Світ, 1992. – 703 с.
 • Історія Української РСР. Програма курсу для історичних факультетів державних університетів / Упоряд. І. К. Рибалка, В. М. Довгопол. – К., 1981. – 132 с.
 • Історія Центрально-Східної Європи. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 660 с.
 • Йогансен, Майк. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2001. – 515 с.
 • Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.
 • Калинець І. Пробуджена муза. – Варшава: Вид-во КІУС, 1991. – 462 с.
 • Калоянов В. Българска просвета през 20-те и 30-те години на ХХ век. – София: Софтрейда, 2005. – 159 с.
 • Канадський інститут українських студій 2001 р.
 • Канцелярія Новосербського корпусу / Упор. В. Мільчев, О. Посунько; передмови: С. Гаврилович, С. Лапич, В. Мільчев, О. Посунько // Джерела з історії Південної України. – Т. 7. – Запоріжжя, 2005. – 442 с. – 2 екз.
 • Капеллер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Л.: Вид-во УКУ, 2005. – 360 с.
 • Каплан Арье Суббота день вечности / Пер. с англ. Г. Липш. – Нью-Йорк: tashbar Publication, б/г. – 60 с.
 • Карр Э. История Советской России. В 2 тт. – Т. 1-2. – М.: Прогресс, 1990. – 768 с.
 • Кафедра истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. 30 лет. / Авт. сост. В. И. Кадеев, С. Б. Сорочан. – Х.: ООО «НТМТ», 2008. – 160 с.
 • Качараба С. Українська еміграція. Еміграційний рух за Східної Галичини та Північної Буковини у 1890 – 1914 рр. / С. Качараба, М. Рожик. – Л., 1995. – 124 с.
 • Кедрин А. К. Логика и истина / Философская библиотечка для юношества. – М.: Политиздат, 1980. – 144 с.
 • Кетлінська, Віра. Інакше жити не варто. Роман / Пер. з рос. О. Кундзіча. – К.: Видавництво художньої літератури „Дніпро”, 1965. – 685 с.
 • Киевский альбом. – Вип. 6. – 128 с.
 • Київська Русь: політико-правовий нарис / О. А. Гаврилєнко, С. Д. Колєсніков, І. А. Логвиненко. – Х.: УніВС, 1999. – 68 с.
 • Кириков Б. М. Кашин. – Ленинград: Художник РСФСР, 1988. – 224 с.
 • Кирчів, Роман. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Л.: Ін-т народознавства НАН України, 2002. – 352 с.
 • Кисілевський К. Іван Зілинський / Серія: Українські вчені. – Ч. 10. – Вінніпег, 1962. – 48 с.
 • Клейнер І. Владімір (Зеев) Жаботинський і українське питання: Вселюдськість у шатах націоналізму. – К.; Торонто; Едмонтон: КІУС, 1995. – 262 с.
 • Клицаков И. А. Из истории подготовки и воспитания учительских кадров (1917-1937 гг.). – Луганск, 1991. – 420 с.
 • Клицаков И. А. Учительство: трудная судьба 1917-1937 гг. – Луганск, 1993. – 190 с.
 • Імена замість номерів. Книга пам’яті для в’язнів концтабору Дахау. – б/м, б/р. – 85 с.
 • Ковалев Ан. Азбука дипломатии. – М.: Международные отношения, 1984. – 248 с.
 • Козак М. З наболілої душі. Друге, доповнене видання. – Л.: Вид-во „Мс”, 2007. – 200 с.
 • Козак Мамай. Навчальний посібник – хрестоматія з української літератури / Краснодарське регіональне відділення Міжнародної Академії інформатизації; Донецький Український культурологічний Центр та ін.; упоряд. В. В. Оліфіренко, В. К. Чумаченко. – К.; Донецьк; Краснодар, 1998. – 224 с.
 • Козлов В. П. Колумбы российских древностей. Изд 2-е, доп. / Отв. ред. В. И. Бугаков. – М.: Наука, 1985. – 174 с.
 • Козуб І. Доба і доля. Спогади. – К.; Торонто; Едмонтон, 1996. – 46 с.
 • Кокотюха А. Криминальная Украина / А. Кокотюха, Г. Гребнев. – Х.: Фолио, 2004. – 379 с.
 • Колеса Ф. Українська усна словесність. – Едмонтон: КІУС, 1983. – 643 с.
 • Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство (VI–XV): Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1967. – 272 с.
 • Кондуфор Ю. Ю. Харьковская большевисткая группа «Вперед».  – Х.: Изд-во ХГУ, 1954. – 50 с.
 • Кононенко О. Є. Харківщинознавство / О. Є. Кононенко, Л. С. Шульженко. – Х.: Гімназія, 2002. – 304 с.
 • Кооперативний голос / Ukrainian Credit Union Voice. Annual Report. – 2004 / Річний звіт. – 2004. – Українсько-американська Федеральна кредитова спілка «Самопоміч». – 29 с.
 • Кордони Війська Запорозького і діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. (за документами РДАДА) / Упор. В. Мільчев. – Запоріжжя: Вид-во ВАТ „Мотор Січ”, 2004. – 80 с.
 • Коробко-Захарова А. М. Клас камерного співу. Навчальний посібник. – Донецьк: Донецька державна музична академія ім. С. С. Прокоф’єва, КП „Східний видавничий дім”, НТШ (Донецьке відділення), 2005. – 142 с.
 • Коропецький І. -С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука. – К.: Либідь, 1993. – 189 с.
 • Коропецький І-С. Економічні праці. Збірник вибраних статей. – К.: Смолоскип, 1998. – 414 с.
 • Косідовський З. Біблійні оповіді / пер. з польск. – К.: Політвидав УРСР, 1978. – 398 с.
 • Косов С. Патерик / Упор. Вступ, коментр., переклад з польск. Ю. Мицик. – К.: Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, 2007. – 156 с. (Сер. Пам’ятки української православної думки XVII ст. Т. 2).
 • Коссак Е. Екзистенциализм в философии и литературе / Пер. с польск. – М.: Политиздат, 1980. – 360 с. (критика буржуазной идеологии и ревизионизма).
 • Костикова И. В. Философско-социологические взгляды Томаса Карлейля. – М.: Московский университет, 1983. – 144 с.
 • Костомаров М. І. Твори в двох томах. – Т.1: Поезії. Драми. Оповідання. – К.: Дніпро, 1990.
 • Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 1024 с.
 • Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. – Кн. 1. – Едмонтон, 1987. – 744 с.
 • Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. – Кн. 2. – Едмонтон, 1998. – 610 с.
 • Костюк, Григорій Олександрович. Апокаліптичні роки. – Слов’янськ: Печатный двор, 2002. – 188 с.
 • Костюк, Григорій. Теорія і дійсність. До проблеми вивчення теорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні. Історико-критичний нарис. – Едмонтон: Сучасність, 1971. – 148 с.
 • Кочкуркина С. И. Корела и Русь. – Ленинград: Наука, 1986. – 144 с.
 • Кременчуг: Краеведческий очерк. Изд. втор. доп и перераб. / Г. С. Барвинок, Д. Т. Беличенко, Л. И. Евселевский, П. Е. Зайченко, П. Г. Паустовский, П. Н. Пустовит. – Х.: Прапор, 1966. – 140 с.
 • Кривобоков В. А. Очерки сказочных былей / Худож.-оформитель И.В.Осипов. – Х.: Фолио, 203. – 685 с.
 • Крик з могили. Захалявні вірші з України / Передм. Юрія Бойка. – Балтимор; Торонто: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1969. – 60 с.
 • Кримський А. Історія Туреччини. – К.; Л.: Олір, 1996. – 287 с.
 • Кристенсен С. О. История России XVII в. Обзор исслед. и источников: Пер. с дат. – М.: Прогресс, 1989. – 256 с.
 • Крупницький, Борис. Гетьман Пилип Орлик (1672 – 1742). Його життя і доля / Вступ. Ст. Олександра Оглоблина. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1956. – 79 с.
 • Крути: 29 січня 1918 р. / Передмова І. Юхновського, упор. О. Бойко. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 96 с.; іл.
 • Кузякіна Н. Б. Архівні сторінки… – К.: Національна асоціація українознавців, 1992. – 127 с.
 • Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям (Матеріали наукової конференції, м. Донецьк, 17 грудня 2004 р.). – Донецьк: Донецьке відділення Товариства „Україна – Світ”, Східний видавничий дім, 2004. – 236 с.
 • Культурные исследования. Сборник научных работ / Под. ред. А. Эткина, П. Лысакова. – СПб.; М.: ЕУСПб, Летний сад, 2006. – 528 с. (Труды факультета политических наук и социологии. – Вып. 8).
 • Куп’янск православный. Газета «Украинский формат». Между Пасхой и Рождетсвом. Православный календарь. – Куп’янск, 2005. – 32 с.
 • Куць О. Етнополітичні аспекти розбудови української держави / О. Куць, Ю. Куц. – Х.: Березіль, 1999. – 272 с.
 • Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 275 с.
 • Кучма Л. Д. О самом главном. – К.: УСПП, 1999. – 351 с.
 • Кушнір В. Г. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини / В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова. – Одеса: Гермес, 2008. – 256 c.
 • Кушнір В. Г. У скорботних 1932-1933 роках (Миколаївський район Одеської області) / В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова, В. М. Пономарьов. – Одеса: КП ОМД, 2008. – 298 c.
 • Лаврів П. І. Моя земля – земля моїх батьків. – Донецьк: Український культурологічний центр, 1995. – 64 с.
 • Лавріненко Ю. Чорна пурга та інші спомини. – Б/м.: Сучасність, 1985. – 194 с.
 • Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, документи / Заг. ред, передм. і прим. професора Валеріяна Ревуцького; упор. і тех. ред. Осип Зінкевич. – Балтимор; Торонто: Українське видавництво “Смолоскип”, 1989. – 1026 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 10: Листи (1876-1897) / Ред. М. Д. Бернштейн, упор. Та прим. В. В. Яременко. – К.: Наукова думка, 1978. – 542 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 11: Листи (1898-1902) / Ред. тому Ф.П. Погребенник, упор. Та прим. О. О. Біляївської. – К.: Наукова думка, 1978. – 478 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 4: Драматичні твори (1907-1908). – К.: Наукова думка, 1976. – 348 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 5: Драматичні твори (1909-1911) / Ред. С.Д. Зубков, упор. Та прим. К. М. Сєкарєва. – К.: Наукова думка, 1976. – 335 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 6: Драматичні твори (1911-1913), переклади драматичних творів. – К.: Наукова думка, 1977. – 415 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 7: Прозові твори, перекладна проза. – К.: Наукова думка, 1976. – 567 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 8: Літературно-критичні та публіцистичні статті / Ред. П. Й. Колесник, упор. та прим. П. Л. Гончарука. – К.: Наукова думка, 1977. – 315 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 9: Записи народної творчості / Ред. Ф. П. Погребеник, упор. та прим. О. І. Дея і С. Й. Грици. – К.: Наукова думка, 1977. – 430 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т.12: Листи (1903-1913) / Ред. В. П. Микитась, упор. та прим. В.Ф. Святовця. – К.: Наукова думка, 1979. – 695 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т.2: Поеми, поетичні переклади / Ред. Н. О. Вишневська, упор. та прим. О. В. Мишанича. – К.: Наукова думка, 1975. – 367 с.
 • Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т.3: Драматичні твори (1896-1906) / Ред. С. Д. Зубков, упор. та прим. І. О. Лучник. – К.: Наукова думка, 1976. – 395 с.
 • Леся Українка. Твори в двох томах. – Т. 2: Драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1987. – 723 с.
 • Леся Українка. Твори в двох томах. – Т.1: Поетичні твори, драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1986. – 595 с.
 • Лиман І. І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775 – 1861). – Запоріжжя: ІА „Тандем-У”, 2004. – 400 с. – 2 екз.
 • Лиман, Ігор. Російська православна церква на Півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – Запоізьке відділення; Бердянський державний педагогічний університет; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2004. – 486 с.
 • Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. Вид. 2-ге – Нью-Йорк: Видавнича корпорація «Булава», 1954. – 470 с.
 • Липинський В. Твори. Архів. Студії / Ред. Я. Пепенський. – Т. 1: Студії. – К.; Філадельфія, 1994. – 285 с.
 • Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901-1933) / Упор. Р. Дзюбан, НАНУ, ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ у Львові. – Л.: ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ, 2004. – 153 с.
 • Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / Ін-т української археографії та джерелознавства НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Л.; К., 2001. – 216 с.
 • Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 2. – К.: Основи, 1994. – 573 с.
 • Лифшиц М. А. Мифология древняя и современная. – М.: Искусство, 1979. – 582 с.
 • Літопис Руський / За Іпатським списком переклав, а також передм., прим., покажчики, табл., карти і плани Леоніда Махновця; ред. кол. О. Т. Гончар та ін.. – К.: Дніпро, 1989. – 590 с.
 • Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 25.: Пісні УПА. – Торонто – Л.: Вид-во Літопис УПА, 1996. – 555 с.
 • Літопис Української повстанської армії. – Т. 1: Волинь і Полісся. Німецька окупація. – Книга перша. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1976. – 255 с.
 • Літопис Української повстанської армії. – Т. 6: УПА в світлі німецьких документів. – Книга перша: 1942-червень1944. – Торонто, Видавництво “Літопис УПА”, 1983. – 241 с.
 • Літопис Української повстанської армії. – Т. 7: УПА в світлі німецьких документів. – Книга друга: червень 1944 – квітень 1945. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1983. – 280 с.
 • Любецький з’їзд князів 1107 року в історичній долі Київської Русі: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 900-літтю з’їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів: Сіверянська дука, 1997. – 216 с.
 • Людина виняткового гарту. (Штрихи до політичного портрета Романа Шухевича) // Українська справа. – Т. 1. – с. 461 – 503.
 • Лютер М. Жить и возвещать дела Господни / Сост. ред. пер с нем, предисл. коммент. Ю. А. Голубкина. – Х.: Майдан, 2001. – 382 с.
 • Магочій Павло Роберт Історія України. – К.: Критика, 2007. – 640 с. – 4 прим.
 • Мазур, Павло. Отчі світильники. Сторінки з історії школи і педагогічної думки в Україні епохи Відродження (XV ст. – початок XVIII ст.). – Донецьк: Український культурологічний Центр, 1998. – 106 с.
 • Майстренко І. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні. – Едмонтон, 1985. – 416 с.
 • Максименко, Василь Федорович. Орфографічний тренажер старшокласника та абітурієнта. Українська мова. – Х.: Торсінг, 2005. – 272 с.
 • Максудов С. Потери населения СССР. – Benson, Vermont: Chalidze Publications, 1989. – 198 c.
 • Маленко Є. Ю. Конотоп: Історико-краєзнавчий нарис. – Х.: Прапор, 1970. – 104 с.
 • Маллярме С. Поезії. – Оттава; Альбета: Видво КІУС, 1990. – 190 с.
 • Мандрик, Марія. Українськй націоналізм: Становлення у міжвоєнну добу / Передмова Василя Вериги. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 392 с., іл.
 • Мандрила М. Ї. Леонід Білецький. – Вінніпег: Тов-во „Просвіта” в Кенорі, Онтаріо, 1957. – 24 с.
 • Манжура І. Твори / Вступ. Ст. та прим. доктора філол. наук М. Д. Бернштейна. – К.: Дніпро, 1972. – 332 с.
 • Мартин Лютер. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520-1526. / Пер. с нем., очерк и комментарии Ю. А. Голубкин. – Х.: Око, 1992. – 352 с.
 • Мартирологія українських церков. У 4-х томах. – Т. 1: Українська Православна Церква. Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упор. і зред. Осип Зінкевич і Олександр Воронин. – Торонто; Балтимор: Українське видавництво “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – 1207 с.
 • Марунчак М. Українські політичні в’язні в нацистських концентраційних таборах. – Вінніпег, 1996. – 364 с.
 • Маслійчук В. Л. Балаклійський полк (1669 – 1677 рр.). – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2005. – 67 с.
 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Регіон 2007: Стратегія оптимального розвитку (17-18 квітня 2007, м. Харків). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 252 с.
 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Регіон 2007: стратегія оптимального розвитку» (17-18 квітня 2007 року, м. Харків). – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 252 с.
 • Мацкевич В. Вопреки очевидности. – СПб.: Невский простор, 2006. – 210 с.
 • Мельників, Ростислав. Майк Йогансен: Ландшафти трансформації. – К.: Смолоскип, 2000. – 152 с.
 • Мы победили смерть. Воспоминания харьковчан – бывших узников фашистских концлагерей. – Л.: Кальвария, 2005. – 192 с.
 • Микитенко Ю. О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К.: Наукова думка, 1991. – 156 с.
 • Мирні переговори між Українською державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і стенограми пленарних засідань. – К.; Нью-Йорк; Філадельфія: Вид-во М.П. Коць, 1999. – 36 с.
 • Миронець М. На тлі трагічної історії. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – 160 с.
 • Мисик Ю. Царичанка козацька. – К.: Генеза, 2004. – 85 с.
 • Мисик Ю.А. Умань козацька і гайдамацька. – К.: Видавничий дім „КМ Академія”, 2002. – 187 с.
 • Мислителі німецького романтизму / Упор. Л. Рудницький та О. Фенговець. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – 588 с.
 • Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Кн. 1.: Документи і матеріали 1899 – 1917 рр. / Упор. Ю. Аввакумов і О. Гайова. – Л.: Вид-во УКУ, 2004. – 22 с.
 • Михайлин Л. І. Достоєвський і Шевченко. – Х.: МП „Видавець”, 1994. – 67 с.
 • Михайлин У. Гамартія Миколи Хвильового. – Х.: Лінотип, 1993. – 39 с.
 • Михайлин Л. І. Історія української журналістики: Підручник. – Х.: ХІФТ, 2000. – 279 с.
 • Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали конференції / За ред. Я. Грицака, Я. Дашкевича. – Л.: Інститут українських досліджень ЛДУ ім. Івана Франка Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення, 1999. – 378 с.
 • Михайло Грушевський. Фотоальбом. – К.: Україна, 1996. – 140 с.
 • Мицик Ю. А. Гетьман Іван Виговський. – К.: Вид. дім. «КМ Академія», 2004. – 84 с.
 • Міжконфесійні взаємини на півдні України XVIII – ХХ століття / А. В. Бойко, О. М. Ігнатуша, І. І. Лиман, В. І. Мільчев та ін. – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 1999. – 252 с. (3 екз).
 • Мільчев В. Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії 1785–1790 рр. (дослідження та матеріали) / Запорозьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, Запорізьке відділення СУІ ім. Ковальських. – Запоріжжя: Тандем, 2007. – 171 с.
 • Мокрий, Володимир. Духовні джерела Помаранчевої революції 2004 року в Україні. – Краків: Швайпольт Фіоль, 2006. – 196 с. (укр. і польск. мовами).
 • Мороз, Валентин. Есеї, листи й документи. – Б/м.: Сучасність, 1975. – 288 с.
 • Мости в Україну. Нариси з історії товариства української мови Чикаго / Укл.: В. Білецький, В. Боднарук, Б. Боднарук. – Донецьк: Український культурологічний Центр, ТОВ „Східний видавничий дім”, 2005. – 116 с.
 • Мостович О. Загублений самоцвіт. Етюди. – Х.: Видання часопису „Березіль”, 1999. – 144 с.
 • Музичко О. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910). Життя та наукова діяльність. – Одеса: Астропринт, 2005. – 206 с.
 • Мыльников А. С. Культура чешского возрождения. – Ленинград: Наука, 1982. – 176 с.
 • Мыльников А. С. О культурно-исторических аспектах регионального книговедения / Препринт-90-7 / АН СССР. Сиб. Отд. – Новосибирск: АН СССР, 1990. – 14 с.
 • Мыльников А. С. Полaбские славяне научной мысле Германии кон. XVII- п.п. XVIII вв. К вопросу о генезисе банка информации // Lĕtopis. Jahresschrift der Instituts für sorbische Volksforschung. Sonderdruck. – 1990. – № 37: reihep-Leschichte. – S. 15-22.
 • Мыльников А. С. Распространение в Сибири легенды о Петре ІІІ Е. И. Пугачеве и дело колодника Василия Морозова // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Отд. отт. / Отв. Редактор Д. с. Лихачев. – М.: Наука, 1990. – С. 51-58.
 • Мыльников А. С. Синкретизм культуры эпохи становления нации // Расы и народы. Современные этнические и рассовые проблемы. – Отд. Отт. / АН СССР Ин-тут этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 1987. – Вып. 17. – С. 28-43.
 • Мыльников А. С. Социальная структура общества в чешских землях // Социальная структура общества в ХІХ в. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Отд. отт. / АН СССР, Ин-тут славяноведения и балканистики. – М.: Наука, 1982. – С. 68-86.
 • Мыльников А. С. Чаяния и ожидания народные (свободомыслие народной культуры). В помощь лектору. – Л.: Знание, 1988. – 32 с.
 • Мыльнікаў А. Аб прычынах паездкі Францыска Скарыны ў Прагу // Весці Академії навук БССР. Серыя грамадскіх навук. Асобн адытак. – 1989. – №4. – С. 97-104.
 • Нагаєвський, Ісидор, доктор, отець. Історія Римських Вселенських Архиєреїв. – Частина 1. – Мюнхен: УКУ ім. Св. Климента Папи, 1964. – 366 с.
 • Нагаєвський, Ісидор, доктор, отець. Історія Римських Вселенських Архиєреїв. – Частина 2. – Мюнхен: УКУ ім. Св. Климента Папи, 1967. – 601 с.
 • Назустріч пам’яті: Навчально-методичний посібник до фільму про Голокост в Україні „Назви своє ім’я” / Авт.-упоряд. О. Войтенко, М. Тяглий. – К.: Оранта, 2007. – 240 с. +DVD
 • Нарис історії Конгресу українців Канади в Торонті / Вид. Василь Дідюк. – Торонто: Конгрес українців Канади, 1991. – 589 с.
 • Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. – Т. 1. – К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с.
 • Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. – Т. 2. – К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с.
 • Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма. Х Всесоюзная научная конференция историков-славистов. 30 января – 1 февраля 1985 г. Тезисы докладов и сообщений. – Х., 1985. – 250 с.
 • Народовбивство в Україні. Офіційні матеріали про масові вбивства в Вінниці / Ред. О. Романів. – Л.: Атлас, Тернопіль: Збруч, 1994. – 264 с.
 • Наумов с.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.): Монографія. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 344 с.
 • Націоналізм – основа майбутнього справедливого світогляду. Видання Конгресу українських націоналістів / Додаток до тижневика „Шлях перемоги”. – Л.: б/в.,1993. – 48 с.
 • Націоналістичне виховання в СУМ. Збірник матеріалів / Опрацював д-р Анатоль Бедрій. – Торонто, 1993. – 138 с.
 • Національна самосвідомість студентської молоді (соціологічний аналіз). – Едмонтон: Канадський інститут українських студій. – 158 с.
 • Наш Шевченко. Збірник. Альманах у сторіччя смерти поета. 1861-1961 / Український Народний Союз; НТШ. – Джерсі Ситі; Нью Йорк: Свобода, 1961. – 226 с.
 • Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Авт.-упорядн. Г. Г. Грінченко. – Х.: Видавничий дім „Райдер”, 2004. – 236 с. (2 екз.)
 • Не впізнати тебе Сумщино. – Х.: Прапор, 1967. – 263 с.
 • Немец К. А. Информационное взаимодействие природных и социальных систем. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2005. – 428 с.
 • Нерсисянц В. С. Сократ / АН СССР. – М.: Наука, 1980. – 152 с.
 • Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917 – 1941 рр. – ч.1.: 1917 – середина 20-х років. – К.: Б/в., 1995. – 280 с.
 • Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917 – 1941 рр. – ч.2.: кінець 20-х – 1941 рр. – К.: Б/в., 1995. – 216 с.
 • Нечкина М. В. Функция художественного образа в историческом процессе. Сборник работ. – М.: Наука, 1982. – 320 с.
 • Николай Иванович Костомаров и его творческое наследие. Сборник тезисов и докладов научной конференции, посвященной 175-летию со дня рождения М. И. Костомарова (21 – 22 мая 1992 года, Воронеж – Острогожск). – Воронеж, 1992. – 48 с. (4 экз.)
 • Німчук, Василь. Походження та історія назви „Січ” // Запорозька спадщина. – Вип. 10. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – 84 с.
 • Нобелевские лауреаты Cлобожанщины / Волянський Ю. Л., Залюбовський І. І., Пугач Б. Я. та ін. – Х.: Факт, 2005. – 296 с.
 • Новая история: Учеб. для педагог. институтов. Изд 2-е допол. / Под. ред. А. Л. Нарочницкого. – М.: Просвещение, 1972. – 720 с.
 • Новейшая история Украины. Часть вторая, 1945 – 1995 годы / Ф. Г. Турченко, П. П. Панченко, С. М. Тимченко. – К.: Генеза, 1995. – 342 с.
 • Новицький, Яків. Острів Хортиця на Дніпрі, його природа, історія, старожитності (за рукописом 1917 р.). – 2-ге вид., доповн. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 120 с.
 • Новицький, Яків. Твори у 5 томах. – Т. 2 / Ред. А. Бойко, В. Брехуненко, Ю. Мицик та ін; упор. А. Іваннікова. – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2007. – 510 с., 16 с. іл.
 • Новицький, Яків. Твори у 5 томах. – Т. 1 / Ред. А. Бойко, В. Брехуненко, Ю. Мицик та ін.; упор. А. Бойко – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2007. – 508 с., 16 с. іл.
 • Новый взгляд. Лаборатория социальной истории ТГУ им. Г. Р. Державина. Международный сборник работ молодых историков. – Тамбов. – 2007. – Т. 1. – 144 с.
 • Новый Завет. С методическими указаниями. – б/г, б/м. – 292 с.
 • О десоветизации. Беларусь, начало ХХІ века. Материалы семинара-конференции г. Шилуте (Литва) 20-24 августа 2007 г. – Минск, 2008. – 150 с.
 • Общество и государство феодальной России. Сборник статей, посвященный 70-летию академика Льва Владимировича Черешнина. – М.: Наука, 1975. – 352 с.
 • Огден, Крис. Маргарет Тетчер. Женщина у власти. Портрет человека и политика. – М.: Новости, 1992. – 544 с.
 • Одарченко, Петро. Леся Українка: розвідки різних років. – К.: Вид-во М.П. Коць, 1994. – 239 с.
 • Однороженко О. А. Територіальна геральдика Слобідської України козацької доби (2-га половина XVII – сер. XVIII ст.) / Джерелознавчі зошити. – Зошит 1. – Х.: Штрих, 2002. – 72 с.
 • Однороженко О. А. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХIІІ-XVI cт. – Х.: б/в, 2009. – 312 с.
 • Однороженко О. А. Родова геральдика руського королівства та руських земель корони польської ХIV-XVI cт. – Х.: б/в, 2009. – 320 с.
 • Однороженко О. А. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI – XVIII ст.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Східний інститут українознавства ім. Ковальських, 2003. – 220 с. – 7 екз.
 • Однороженко, Олег. Князівська геральдика Волині сер. XIV-XVІІI ст. / НАНУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Х., 2008. – 108 с.
 • Однороженко, Олег. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдовського князівства) кін. XIV-XVI ст. / НАНУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Х., 2008. – 156 с.
 • Октябрь и гражданская война на Украине. Страницы истории. – К.: Наукова думка, 1987. – 254 с.
 • Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Олександра Духновича. 24 – 26 квітня 2003 року. Ужгород, Україна. – Ужгород: Б/в., 2003.
 • Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.
 • Ольжич О. Археологія / Передм. С. Рижова, упор. Ю. Рассамакін, С. Рижов. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2007. – 496 с.
 • Ольжич О. Поезія, проза / Передмова М. Жулинського; упор. М. Лисенко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2007. – 544 с.
 • Онуфрієнко В. Поезії. Вірші оригінальні і перекладені. 1956 – 1992. – Сідней, 1996. – 369 с. – 2 прим.
 • Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / Ред. кол. П. С. Сохань (відп. ред.). – К.: Наукова думка, 1989. – 392 с.
 • Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археограф. Комісія та ін.; Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій; редкол. П. Сохань та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 225 с. (2 екз.)
 • Основи політології. Курс лекцій / За ред. М. Сазонова. – Х.: Основа, 1993. – 447 с.
 • Осташева В. Н. На переломе эпох. Меннонитское сообщество Украины в 1914 – 1931 гг. – М.: Готика, 1998. – 253 с.
 • Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая половина XIX в.) / Институт украино-германских исторических исследований Днепропетровского государственного университета; Государственній архив Днепропетровской области; под ред. канд. ист. науек с.И. Бобылевой. – Днепропетровск: Арт-Персс, 1999. – 231 с.
 • Очерки истории советстко-польских отношений 1917-1977 гг. – М.: Наука, 1979. – 584 с.
 • Очерки по историческому материализму / АН СССР, кафедра философии. – М.: Наука, 1981. – 359 с.
 • Очима серця. Ув’язнена лірика / Упоряд. В. І. Боровий. – Х.: Основа, 1992. – 384 с.
 • Павленко І. Історичні пісні Запоріжжя: регіональні оcобливості та шляхи розвитку. – Запоріжжя: „Тандем-У”, 2003. – 208 с.
 • Павлова Л. Я. Декабристы – участники войн 1805 – 1814 гг. / АН СССР. – М.: Наука, 1979. – 128 с.
 • Палеолог М. Царская Россия накануне революции. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 336 с.
 • Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / Под ред. М. В. Лоскутовой. – М.: Новое издательство, 2006. – 392 с.
 • Панорама найновішої літератури в УРСР. Поезія – проза – критика / Вид. друге, перероблене і доповнене, упор., вст. ст., біогр. довідка Івана Кошелівця. – Мюнхен: Сучасність, 1974. – 701 с.
 • Паньківський К. Роки німецької окупації (1941-1944) // Життя і мислі. – Кн. 7. – Нью-Йорк; Торонто: „Ключі”, “East Side Press”, 1965. – 479 с.
 • Пастернак, Ярослав. Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами. – Торонто: НТШ, 1961. – 787 с.
 • Пастирські листи слуги Божого митрополита Андрія Шептицького т. 1. / litterate pastorales servi dei metropolitae Andreae Szeptyckyj. Vol. 1. – Торонто, 1965. – 280 с.
 • Пейссонель де, Шарль. Записки о малой Татарии. – Днепропетровск: Герда, 2009. – 80 с.
 • Переяславська Рада 1654 року. (Історіографія та дослідження) / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К.: Смолоскип, 2003. – 890 с.
 • Пермиловская А. Кимжа. – Архангельск: Правда Севера, 2007. – 40 с.; ил.
 • Петришин, Володимир. Розвиток математичних наук в Україні / Авториз. перекл. з англ. Б. Романіва. – Львів: НТШ, 2004. – 76 с.
 • Петровський В. В. Історія України: неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі / Л. О. Радченко, В. І. Семенко. – Х.: Школа, 2007. – 592 с.
 • Петровський В. В. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации. – Х.: Майдан, 2002. – 264 с.
 • Петровський В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991 – 2001 рр.). – Х.: Майдан, 2003. – 492 с.
 • Печенев В. А. Горбачев: к вершинам власти. – М.: Господин народ; Феномен человека, 1991. – 192 с.
 • Печерський Патерик, або Праведні старої України. Давнє джерело староукраїнської духовності / Переклав А. Г. Великий. – Рим: Видавництво О. О. Василіян, 1973. – 277 с.
 • Пивнєва Л. Семестр в Мэриленде (по программе Фулбрайта). – Х.: Майдан, 2002. – 136 с.
 • Питання національної політики СРСР. – Нью-Йорк: Пролог, 1960. – 107 с. – 2 кз. (Суспільно-політична бібліотека. – Ч. VII).
 • Південна Україна кінця XVIII ст. в альбомі Жана-Андрі Мюнца. – Запоріжжя: РА „Тандем-4”, 2005. – 59 с. (Сер.: Старожитності Південної України. – Вип. 12).
 • Південноруське село ІХ – ХІІІ ст. (Нові пам’ятки матеріальної культури) / За ред. О. П. Моці, В. П. Коваленка, В. О. Петрашенко. – К.: ІЗМН, 1997. – 180 с.
 • Підкова І. Світова історія ХІХ-ХХ століття. Словник / І. Підкова, О. Джезжора. – Л.: Інститут іст. досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, 2000. – 368 с.
 • Пірко В. О. Галицьке село наприкінці XVII – в перш. пол. XVIII ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Український культурологічний Центр, Донецьке відділення НТШ. – Донецьк, 2006. – 192 с.
 • Піюнкіна А. В. 500 якісних задач з фізики. – Донецьк: Східний Видавничий Дім, 2001. – 72 с. (2 екз).
 • Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Український письменник, 1993. – 63 с.
 • Плотников В. М. Роль тыла в победе на Курской дуге. – Х.: Изд-во ХГУ, 1969. – 234 с.
 • Плужник Е. Ранняя осень. – Воронеж: Подъем, 1992. – 95 с.
 • Плющ, Леонід. Екзод Тараса Шевченка. Навколо „Москалевої криниці”. – Едмонтон: КІУС, 1986. – 330 с.
 • Подолинський, Сергій. Вибрані твори / Упор. Роман Сербин. – Монреаль: Українське історичне товариство, 1990. – 208 с. (Серія: Документи історії української суспільно-політичної думки).
 • Поза традиції. Антологія української модерної поезії в діяспорі. – Київ; Торонто; Едмонтон; Оттава: Вид-во КІУС, 1993. – 473 с.
 • Познанські зустрічі на виставці-ярмарку «Книжка для дітей та молоді» (буклет). – 2008.
 • Политические деятели Античности, Средневековья и Нового времени. Индивидуальные и социально-типичные черты. Межвузовский сборник. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 121 с.
 • Политические партии. Справочник. – М.: Изд-во политической литературы, 1981. – 352 с.
 • Політична історія України: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене / За ред. проф. В. І. Танцюри. – К.: Академвидав, 2008. – 552 с.
 • Політологія: Навчальний посібник для вузів / Упоряд. М. Сазонов. – Х.: Фоліо, 1998. – 735 с.
 • Полонська-Василенко Н. Історія України. 1900 – 1923 рр. – К.: 1991. – 136 с. – 3 екз.
 • Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 тт. – т. 1: до середини XVII століття. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1993. – 640 с.
 • Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 тт. – т. 2: від середини XVII століття до 1923 року. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1993. – 608 с.
 • Полтава П. Збірник підпільних писань. – Мюнхен: Український самостійник, 1959. – 296 с. (2 екз.).
 • Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Т. 2: Переселення поляків та українців. 1944 – 1946. – Варшава; К., 2000. – 1008 с., іл.
 • Понеділок М. Рятуйте мою душу. Повість / Ред. І передм. Юрія Клинового. – Нью-Йорк; Джерзі Сіті: Свобода, 1973. – 503 с.
 • Православна церква на півдні України (1775 – 1781 р.) // Джерела з історії Південної України. – Т. 4. – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 2004. – 560 с. – 2 екз.
 • Приднестровье в макрорегиональном контексте черноморского побережья: Сборник статей. – Хокайдо, 2008. – 226 с.
 • Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин. – К.: Інститут історії НАН України, 2007. – 328 с.
 • Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. Матеріали Республіканської науково-теор. конференції. 8-го січня 1991 р. Запоріжжя. – К.; Запоріжжя: Б.в., 1991. – 165 с.
 • Проблемы этнической истории Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в новое и новейшее время: Сб. научных трудов / Под. ред. С. В. Кретинина. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. университета, 2002. – Вып. 1. – 296 с.
 • Проект «Відродження кримськотатарської бібліотеки» / Респ. Кримсько-татарська бібліотека ім. І. Гаспринського; Уряд Королівства Нідерландів та Міжнародного фонду «Відродження» (буклет).
 • Прокоп, Мирослав. Напередодні незалежної України. Спостереження і висновки. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Л., 1993. – 646 с. (Бібліотека українознавства. – т. 62.)
 • Просалова, Віра. Текст у світлі текстів Празької літературної школи. Монографія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 344 с.
 • Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: Издательство Московского университета, 1982. – 320 с.
 • Психологія: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1987. – 570 с.
 • Пугач Б. Я. Фундаментальные проблемы истории и философии науки: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Х.: Факт, 2004. –536 с.
 • Путівник по музею історії запорозького козацтва національного заповідника «Хортиця». – б/м, б/р. – 20 с.
 • Радченко Л. О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917-1920 років. – Х.: б/в, 1996. – 120 с.
 • Раздольский, Владимир. Разбег. Стихи. – Х., 1996. – 128 с.
 • Ранюк, Юрій. Лабораторія № 1. Ядерна фізика в Україні. – Х.: Акта, 2001. – 589 с.
 • Раскольников Ф. Ф. Крондштадт и Питер в 1917 году. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 319 с.
 • Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой Французской революции. Падение монархии 1789-1792. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 240 с.
 • Регионы Украины. Хроника и руководители. Крым и Николаевская область. – Саппоро, 2009. – 256 с.
 • Редер Д. Г. История Древнего мира. – ч. 1.: Первобытное общество и Древний Восток / Д. Г. Редер, Е. А. Черкесова. – М.: Просвещение, 1979. – 288 с.
 • Реєнт О. Українська національна ідея і християнство / О. Рент, О. Лисенко. – К.: Богдана, 1997. – 128 с.
 • Режим личной власти Сталина: к истории формирования / Под. ред. Акад. Ю. С. Кукушкина. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 158 с.
 • Ренесансът и България / Ред. С. Евстатиева, Емилия Тенева. – София: Гея Либрис, 1995. – 456 с.
 • Рибак Н. Переяславська рада. Роман. – Т. 1. – К.: Дніпро, 1979. – 470 с.
 • Рибак Н. Переяславська рада. Роман. – Т. 2. – К.: Дніпро, 1979. – 693 с.
 • Рідна нива. Український православний календар-альманах на 2004 р. – Winnipeg; Manitoba, Canada: Ukrainian Orthodox Chirch of Canada; Ecclesia publishing corporation, 2003. – 404 c.
 • Різниченко, Олекса. Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за інші? – Х.: Оптик-контакт, 2002. – 140 с.
 • Ріпецький С. Українське січове стрілецтво / Ред. О. Романів. – Л.: Вид-во НТШ, 1994. – 358 с.
 • Річний звіт МФВ 2001.
 • Робітничі страйки в Польщі. 1980 / Вибір, передмова і висновки Мирослава Прокопа. – Сучасність, 1981. – 197 с.
 • Рогова О. Тиміш Хмельниченко. – К.: Дніпро, 1991. – 13 с.
 • Розвиток інформаційного простору південно-східної Харківщини. – Куп’янськ, 2006. – 64 с.
 • Розгін І. Володимир Симиренко. Короткий нарис життя та наукової й громадської діяльности. – Вінніпег: УВАН, 1959 – 1960. – 80 с. (Серія: Українські вісті / За ред. М. І. Мандрик. – Ч. 8-9.)
 • Романюк, Анатолій. Хроніка одного життя: Спомини і роздуми. – Л.: Вид-во „МС”, 2006. – 508 с.
 • Роммель, Крістоф Дітріх фон. Спогади про моє життя та мій час. – Х.: Майдан, 2001. – 236 с.
 • Рубель, Василь. Історія… // Старожитності Південної України. – Вип. 9. – Запоріжжя: РА Тандем-У, 2003. – 132 с.
 • Рубл, Блер. Капітал розмаїтости. Транснаціональні міґранти у Монреалі, Вашинґтоні та Києві. – К.: Критика, 2007. – 336 с.
 • Руденко М. Найбільше диво – життя. Спогади. – К.; Едмонтон; Торонто, 1998. – 560 с.
 • Руденко, Микола. На дні морському. Трагедія. Передрук самвидавного твору з України. – Торонто; Балтимор: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка,1981. – 74 с.
 • Руденко, Микола. Орлова балка. Роман / Передм. Ігоря Качуровського. Передрук самвидавного твору з України. – Торонто; Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1982. – 454 с.
 • Руденко, Микола. Я вільний. Поема. Історія хвороби. Щоденник кандидата в шизофреніки. Передрук самвидавної поеми з Украіни. – Балтимор; Торонто: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1977. – 24 с.
 • Рудницький Яр. Бібліотека товариства „Просвіта” в Форт Вілліямі, Онтаріо. – Вінніпег, 1957. – 30 с.
 • Рудницькі, Мілена. Статті. Листи. Документи. – Л., 1998. – 844 с.
 • Русская история с древнейших времен до наших дней (3-е изд., доп. и испр.) / А. Ю. Дворниченко, Е. В. Ильин, Ю. В. Кривошеев, Ю. В. Тот. – СПб.: Лань, 1999. – 448 с.
 • Рябінін-Скляревський О. О. Херсонський гурток Русова. 1885 – 1889 // Запорозька спадщина. – Вип. 15. – Запоріжжя: Тандем-У, 2003. – 72 с.
 • Сазонов М. І. Український конституціоналізм: національне надбання чи гіркий досвід? – Х.: Корпорація «Техностандарт», 2008. – 80 с.
 • Сапеляк, Степан. Хроніки дисидентські від головосіку. Невольнича мемуаристика. – К.: Смолоскип, 2003. – 264 с.
 • Світильник істини. Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові. 1928/1929 – 1944 / Матеріали зібрав та опрацював о. рад. Володимир Жолкевич, ред. Юліан Бескид і Ярослав Чумак. – Частина перша . – Торонто; Чикаго, 1973. – 719 с.
 • Святий князь Михайло Чернігівський та його доба: матеріали церковно-історичної конференції. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. – 116 с.
 • Себта Тетяна Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел ХІХ початку ХХІ ст. / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – К., 2008. – 76 с.
 • Семененко В. І. Історія України: Прихована правда. Від козацьких часів до сьогодення. – Х.: Школа, 2009. – 400 с., іл.
 • Семотюк, Ярослав. Українські військові відзнаки. Ордени, хрести, медалі та нашивки. – Торонто: НТШ, 1991. – 50 с.
 • Сергійчук, Володимир. Доля української національної символіки. – К.: Т-во „Знання” УРСР, 1990. – 48 с.
 • Сергійчук, Володимир. Морські походи запорожців. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – 61 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №5)
 • Сергійчук, Володимир. Іменем війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – сер. XVII ст. – К.: Україна, 1991. – 253 с.
 • Сергійчук, Володимир. Кого зрадив гетьман Мазепа. – К.: Фотовідеосервіс, 1991. – 70 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №1).
 • Сиваченко М. Є. Студії над гуморесками Степана Руданського (порівняльно-культурологічний аспект). – К.: Наукова думка, 1995. – 448 с.
 • Сивокінь, Григорій. Давні українські поетики. – Х.: Акта, 2001. – 167 с.
 • Сидоренко О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі. – Х.: Основа, 2000. – 256 с.
 • Силантьев В.И. Большевики и Православная Церковь на Украине в 20-е годы. – Х.: Харьковский государственный политехнический университет, 1998. – 232 с.
 • Силантьєв В. И. Большевики и Православная церковь на Украине в 20-е годы. – Х.: ХГПУ, 1998. – 232 с.
 • Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях / НАН України. Наук. ред. Ф. М. Шабульдо. – К., 2005. – 172 с.
 • Сипницкий, Франтишек. Национальная политика КПСС в период с 1917 по 1922 год. – б/м.: Сучасність, 1978. – 317 с.
 • Сіверщина в долі істориків та в історичних дослідженнях. – К.; Новгород-Сіверський: б/в., 1998. – 102 с.
 • Сімович, Василь. Українське мовознавство. Розвідки та статті. – University of Ottawa Press, 1984. – 238 с. (2 екз.).
 • Скакун О. Ф. Прогресивная политико-правовая мысль на Украине (IX-1917 г.): Учеб. пособ. – К. УМКВО, 1990. – 88 с.
 • Сковорода Г. Сад божественних пісень. – Х.: Майдан, 2002. – 127 с.
 • Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943). – Х.: Прапор, 2004. – 368 с.
 • Скоропадський П. Спомини. – К.: Україна, 1992. – 112 с. (2 екз.).
 • Скоцень, Олександр. З футболом у світ. Спомини. – Торонто, Канада: «Вільне слово»; Basilian Press, 1985. – 638 с.
 • Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII – XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька епархія. – Т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – Л.: Видавництво УКУ, 2004. – 512 с.
 • Скрынников Р. Г. Борис Годунов. – М.: Наука, 1978. – 192 с.
 • Славутич Яр. Трофеї. 1938 – 1963. – Едмонтон: Славута, 1963. – 320 с.
 • Слобожанская волна. Учебное пособие-хрестоматия по украинской литературе Северной Слобожанщины / Авт.-сост. В. В. Олифиренко, С. Н. Олифиренко. – Донецк: Восточный издательский дом, 2005. – 280 с. (9 экз.).
 • Слобожанська муза. Антологія любовної лірики XVII – XX століть. – Х.: Майдан, 2000. – 83 с.
 • Словник іншомовних слів / За ред. член-кор. АН УРСР О. С. Мельничука. – К.: Українська радянська енциклопедія, 1974. – 776 с.
 • Слово і відгомін. Збірник рецензій на поетичну творчість Володимира Біляєва з нагоди 80-річчя поета. – Донецьк: Український культурологічний Центр, 2006. – 152 с.
 • Соболь В. Не будьмо тінями зникомими (Навчально-методичний посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2006. – 256 с. – 2 екз.
 • Соболь В. О. 12 подорожей в країну давнього письменства. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 156 с.
 • Собрание документов самиздата. – Т.18. – Мюнхен.
 • Сокіл В. Здалека до близького (спогади, роздуми). – Едмонтон: КІУС, 1987. – 364 с.
 • Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков: Учебное пособие для философских факультетов университетов. – М.: Высш. шк., 1984. – 448 с.
 • Соло триває… нові голоси. Дискурс формалізму: український контекст. Лекція на пошану Соломії Павличко 2002 року. Збірник статей / С. Матвієнко. – Л.: Літопис, 2004. – 142 с.
 • Соловьев В. М. Степан Разин и его время. – М.: Просвещение, 1990. – 96 с.
 • Сосновський М. Дмитро Донців. Політичний портрет. З історії розвитку ідеології українського націоналізму. – Нью-Йорк; Торонто: Trident International, 1974. – 419 с.
 • Спеціальні історичні дисципліни. Довідник. – К.: Либідь, 2008. – 520 с.
 • Старицький, Михайло. Вибрані твори. – К.: Держ. видав. художньої літератури, 1959. – 685 с.
 • Старченко В. Кроки до обрію. Поезії. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 79 с.
 • Стахів М. Західня Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772 – 1918). – т. 1. – Скрентон: б/в., 1958. – 208 с.
 • Стахів М. Західня Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772 – 1918). – т. 2. – Скрентон: б/в., 1958. – 224 с.
 • Стахів М. Україна проти большевиків. Нариси з історії агресії Совєтської Росії. – Кн. друга. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво „Тернопіль”, 1993. – 247 с.
 • Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 1: Власними силами. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 272 с.
 • Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 2: Україна між двома силами. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 248 с.
 • Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 3: Україна між двома силами. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 276 с.
 • Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 4: Директорія та Антанта. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 352 с.
 • Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 5: Директорія і Ананта. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 258 с.
 • Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 6: Криза на всіх фронтах. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1965. – 247 с.
 • Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 7: Вихід із кризи. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 248 с.
 • Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук: життя і творчість. – Едмонтон; Торонто; Київ: Вид-во КІУС, 1994. – 223 с.
 • Сто поэтов о любви. Антология. – К.: Журнал „Радуга”, 2002. – 143 с.
 • Століття поступу. Нариси з історії цукрового комбінату ім. Леніна / В. В. Калініченко, В. В. Олянич, Є. П. Пугач. – Х.: Книжкова фабрика «Глобус», 1999. – 144 с.
 • Стороженко О. Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1957. – Т. 2. – 423 с.
 • Страницы истории коммунального хозяйства и образования в Украине. Альманах музея Харьковской академии городского хозяйства. – Х.: б/и., 2001. – 92 с.
 • Страны мира. Краткий политико-экономический справочник. – М.: Политиздат, 1980. – 479 с.
 • Стрілецькі пісні / Упоряд., запис., вступ. ст., комент. та додат. О. М. Кузьменко. – Л.: Ін-т народознавства НАН України, 2005. – 640 с.
 • Стус, Дмитро. Життя і творчість Василя Стуса. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – 87 с. (Сер.: Бібліотека українця. – № 7)
 • Субота М. Переднє слово. Збірник запису слів народних. – Х.: КП Друкарня №13, 2008. – 210 с. – 2 прим.
 • Судовий процес про звірства німецько-фашистських загарбників на території Харкова і Харківської області в період їх тимчасової окупації. – К.: Українське державне видавництво, 1944. – 127 с.
 • Сумцов Н. Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / За ред. Леоніда Ушкалова. – Х.: Акта, 2002. – 282 с.
 • Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К. М. Скаржинської): Монографія. – Київ – Полтава: Археологія, 2000. – 392 с.: іл.
 • Сучасна польська повість. Збірник. – К.: Дніпро, 1977. – 396 с.
 • Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів: Ін-т Богословської термінології і перекладів, 1998. – 351 с.
 • Тальберг Н. Д. Святая Русь. – СПб: Изд-во им. А. С. Суворина, 1992. – 104 с.
 • Тарас Шевченко. Пропам’ятна книга /Taras Shevchenko Memorial Book. – Washington, D.C., 1964. – 128 c. (англ. та укр. мовами).
 • Твори слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького. – Т. 1: Пастирські листи. – Торонто: Українське Богословське товариство, 1965. – 277 с.
 • Творча спадщина О. О. Потебні й сучасні філологічні науки. (До 150-річчя з дня народження О. О. Потебні). Тези республіканської наукової конференції. – Х.: б/в., 1985. – 312 с.
 • Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Н. Я. Горбач, С. Д. Гелей, З. П. Російська та ін. – Л.: Каменяр, 1992. – 166 с.
 • Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.). – К.; Дрогобич: Вимір, 2008. – 494 с.
 • Терещенко В. Події і люди Бахмутщини. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2006. – 159 с.
 • Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-х – 80-х рр. ХХ ст.: Зб. док. та матеріалів / Упоряд.: Н. Т. Тронько та ін. – К.: Рідний край, 1999. – 304 с.
 • Титар О. В. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності: Монографія. – Х.: Райдер, 2006. – 240 с. (5 екз.).
 • Тканина: Виставка українського ткацтва / Ред. Радомир Білаш і Барбара Вілберг. – Едмонтон: КІУС, Товариство приятелів українського села, 1998. – 63 с.
 • «То була неволя…» Спогади та листи остарбайтерів / НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.» – К.: НАНУ, 2006. – 542 с.
 • Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К.: Абрис, 1999. – 200 с.
 • Торгівля на Україні, XIV – середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина / Упор. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. – К.: Наукова думка, 1990. – 408 с.
 • Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Історія. – Частина 1. – Х.: Око, 1996. – 264 с. – 2 екз.
 • Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Історія. – Частина 2. – Х.: Око, 1996. – 304 с. – 3 екз.
 • Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Політологія. Етнологія. Соціологія. – Х.: Око, 1996. – 420 с.
 • Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика. – Х.: Око, 1996. – 204 с.
 • Трубачев О. Н. В поисках единства. – М.: Наука, 1992. – 186 c.
 • Трухановский В. Г. Адмирал Нельсон. – М.: Наука, 1980. – 184 с.
 • Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе…– Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 368 с.
 • У пошуках історичної правди. Збірник на пошану Миколи Чубатого. 1889-1975 / Ред. Григор Лужницький і Ярослав Падох. – НюЙорк; Париж; Сидней; Торонто: НТШ, 1987. – 548 с. (Записки НТШ. – Т. 205. – Історично-філософічна секція. – Ч. 2).
 • Удовиченко, Олександр (генерал). Україна у війні за незалежність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917 – 1921 / Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк. – Вінніпег, Канада, 1954. – 176 с.
 • Удод О. А. Історія в дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу в 1920 – 1930-х роках. – К.: Генеза, 2000. – 292 с.
 • Удод О. А. Історія і духовність. – К.: Генеза, 1999. – 148 с. – 2 екз.
 • Удод О. А. Кость Гуслистий – історик України. – К.: Генеза, 1998. – 176 с. – 3 екз.
 • Україна в сучасному світі. Матеріали наукової конференції українознавців. Київ, 15 – 16 червня 1990 р. – К.: б/в., 1990. – 104 с.
 • Україна дипломатична – 2001. Науковий щорічник. – Вип. 2. – К., 2002. – 607 с.
 • Україна і Росія в панорамі століть. Збірник наукових праць на пошану проф. К. М. Ячменіхіна / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та ін.; редкол.: О. Б. Коваленко (голова) та ін. – Чернігів: Сіверянська думка, 1998. – 338 с.
 • Українки Південної Австралії. 50 років поселення і діяльності СУПА / Упор. і ред. П. Вакуленко. – Аделаїда, 1999. – 133 с. – 2 прим.
 • Українознавство: Посібник / Відп. ред. В. П. Сайко, укл. В. А. Мацюк, В. Г. Пугач. – К.: Зодіак-Еко, 1994. – 400 с.
 • Українська Вільна Академія наук в Канаді. Ювілейний збірник / Ред. М. Марунчак, М. Мандрика та ін. – Вінніпег, 1976. – 658 с.
 • Українська Гельсінгська група. 1978–1982. – Док. і матер. / Упор. і зред. Осип Зінкевич. – Торонто; Балтимор: Українське видавництво «Смолоскп» ім. В. Симоненка, 1983. – 998 с.
 • Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник / Під заг. ред. Заболоцької К.В. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.
 • Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. – Л.: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – 406 с.
 • Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. Програма Міжнародного конгресу. 20-21 жовтня 2005 р. м. Київ. – К., 2005. – 64 с.
 • Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. Документи і матеріали / Упор. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Т. 1. – К.: Сучасність, 1983. – 506 с.
 • Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. Документи і матеріали / Упор. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Т. 2. – К.: Сучасність, 1983. – 506 с.
 • Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – 588 с.
 • Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К.: Наукова думка, 1996. – 522 с.
 • Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи; ред. кол. С. Пономаревський на ін. – Вип. 4. – Кн. 2. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 260 с.
 • Український Голокост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив / за ред. О. Ю. Мицика. – К.: Києвомогилянська академія, 2008. – Т. 5. – 322 с.
 • Український Голокост. 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив / Упор. Мисик Ю. А. – К.: Академія, 2003. – 296 с.
 • Український музей у Празі (1659). 1925–1948. Опис фонду / Упор. Р. Махаткова; Архівне управління Чеської республіки; Центральний державний архів у Празі; Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ. – К.; Прага, 1996. – 295 с. (Науково-довідкові видання з історії України. – Вип. 41).
 • Українські народні звичаї у сучасному побуті. – Л.: Фенікс, 1990. – 36 с.
 • Українські народні пісні / Упор. Лариса Ларіонова, Петро Ларіонов. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1992. – 61 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №10)
 • Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Ред. О. Федорук та ін. – К.; Чернівці, 1999. – 304 с.
 • Українці в Детройті і Мічігані. Відзначення тисячоліття хрищення України / Детройтський митрополітальний комітет українського тисячоліття. – Детройт, 1998. – 766 с.
 • Універсали Івана Мазепи. 1670–1709 / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Наукове товариство ім. Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К.; Л.: НТШ, 2002. – 755 с., дод. (Серія І: універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію).
 • Усна жіноча історія. Повернення. Історіографія сільських жінок в контексті суспільно-історичних факторів радянського і перехідного періодів. – К.: ЖЦ „Спадщина”, 2003. – 372 с.
 • Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Запоріжжя, 23-24 травня 2008 року. – Запоріжжя: Тандем-4, 2008. – 258 с.
 • Утехин, Илья. Очерки коммунального быта. – М.: ОГИ, 2001. – 248 с.
 • Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. Изд. 2-е, испр. и доп / М. Геллер, А. Некрич. – London: Overseas Publications Interchage Ltd, 1986. – 923 c.
 • Ушкалов, Леонід. З історії української літератури XVII – XVIII століть. – Х.: Акта, 1999. – 216 с.
 • Ушкалов, Леонід. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду. – Х.: Акта, 2001. – 224 с.
 • Фаусель Г. Мартин Лютер. Жизнь и дело. – Т. 1. – 1483–1521. Биографический очерк и источники к биографии Лютера / Пер. с нем. Ю. А. Голубкина. – Х.: Майдан, 1995. – 240 с.
 • Фединишець, Михайло. Карпатська мантія американського професора, або Субота – русинський день (Інтерв’ю з Павлом Робертом Магочієм). – Ужгород: Мистецька лінія, 1989. – 24 с.
 • Феофан Прокопович. Філософські твори. – Т. 2: Логіка, натурфілософія або фізика, етика. – К.: Наукова думка, 1980. – 550 с.
 • Философский факультет РГУ: история и современность: Сборник научных трудов филос. фак. Ростовского гос. университета. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. – 297 с.
 • Фольклор українців поза межами України: Збірник статтей. – К., 1992. – 190 с.
 • Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Наукові праці. – Т. 45: Філософські праці. – К.: Наукова думка, 1986. – 574 с.
 • Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 46. – Кн. 2: Історичні праці (1891-1897). – К.: Наукова думка, 1986. – 438 с.
 • Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 44. – Кн. 1: Економічні праці (1878-1887). – К.: Наукова думка, 1984. – 694 с.
 • Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 44. – Кн. 2: Економічні праці (1888-1907). – К.: Наукова думка, 1984. – 766 с.
 • Франко І. Твори в двох томах. – Т. 1: Поезія. – К.: Дніпро, 1986. – 622 с.
 • Франко І. Твори в двох томах. – Т.2: Оповідання / Передм. П. Колесника; прим., упор., підгот. Текстів М. Гончарука. – К.: Дніпро, 1986. – 556 с.
 • Франко І. Бібліографічний покажчик. 1956–1984 / Уклав М. О. Мороз. – К.: Наукова думка, 1987. – 521 с.
 • Фрезер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете / Пер. с англ. Д. Вольпина. – М.: Изд-во. Полит. Лит-ры, 1990. – 542 с.
 • Хазін О. А. Трудный путь к Полтаве. – М., 2001. – 105 с.
 • Харків і Польща: люди і події: Матеріали міжнародної наук.–практ. конф., м. Київ, 12 лист. 2005 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Посольський дім у Харкові. – Х.: Майдан, 2006. – 272 с.
 • Харьков в судьбах академиков Национальной академии наук Украины (1918-2003 гг.). – Х.: б/и, 2003. – 12 с.
 • Хмарський В. М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський // Записки історичного факультету Одеського Державного університету ім. І. І. Мечнікова. – 1998. – Вип. 6. – 319 с.
 • Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. – СПб.: Изд-во Европ. Ун-та в С.-Петербурге, 2003. – 396 с.
 • Центральна і Східна Європа в XV – XVIII століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. – Л., 1998. – 302 с.
 • Церква мучеників / Упоряд. О. Турій. – 2-ге вид. – Л.: Свічадо, 2005. – 56 с.
 • Цехмистро И. З. Холистическая философия науки: Учебное пособие. – Сумы: Университетская книга, 2002. – 368 с.
 • Цехмістро І. З. Голістична філософія науки: Навчальний посібник. – Х.: Акта, 2003. – 281 с. (2 екз.).
 • Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособ. для филос. факул. и отделений ун-тов. – М.: Высш. шк., 1981. – 374 с.
 • Чапленко, Василь. Пропащі сили. Українське письменство під комуністичним режимом. 1920 – 1933. – Вінніпег, 1960. – 142 с.
 • Человек-катапульта. Юрий Поярков – лучший спортсмен Харьковщины ХХ века. – Х.: б/в., 2007. – 95 с., ил.
 • Черниговский Елецкий Свято-Успенский женский монастырь. Исторический очерк (от основания до 1998 года), описание святынь и достопримечательностей монастыря с приложением документов, относящихся к новейшей его истории / Отв. ред. игуменья Амвросия (Иваненко), ред. А. Тарасенко. – К.: Информационно-издательский центр Украинской Православной Церкви, 1999. – 88 с.
 • Четверта Республіканська конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей і повідомлень / Ред. Ю. Ю. Кондуфор, П. Т. Тронько, В. О. Горбик, Є. М. Скляренко та ін. – К.: Жовтнева друкарня, 1989. – 685 с.
 • Чечель, Наталія. Українське театральне Відродження (західна класика на українській сцені 1920-х – 1930-х років. Проблеми трагедійної вистави). – К.: Наукова думка, 1993. – 144 с.
 • Чикаленко Є. Щоденник 1919-1920. – К.; Нью-Йорк: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 640 с.
 • Чикаленко, Євген. Щоденник, 1919-1920. – К.; Нью-Йорк: Вид-во імені Олени Теліги, 2005. – 640 с.
 • Чорний ліс. Видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА (Чорний Ліс), 1947 – 1950. Передрук підпільного журналу УПА з англ. резюме. – Кн. 1: 1947 – 1948. – Торонто: Літопис УПА, 1978. – 274 с. (Серія «Літопис УПА». – Т. 3.)
 • Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра. Проблеми модернізації міст України (кін. ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с.
 • Что такое «демократический социализм»?. – М.: Изд-во политической литературы, 1979. – 248 с.
 • Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. – Т. 1 (до 1353 р.) – Рим; Нью-Йорк Український Католицький університет ім. Св. Климента Папи, 1965. – 816 с.
 • Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. – Т. 2. Частина 1 (1353 – 1458). – Рим; Нью-Йорк: Український Католицький університет ім. Св. Климента Папи, 1976. – 264 с.
 • Щербак М. Г. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / М. Г. Щербак, Н. О. Щербак. – К., 1997. – 90 c.
 • Шандра В. С. Київське генерал-губернаторство (1832 – 1914): історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал. – К., 1999. – 144 с.
 • Шаповалов Г. Судноплавство у духовності Давньої України. – К.; Запоріжжя: Дике поле, 2001. – 264 с.
 • Шептицький, Андрій, митрополит. Твори. – Т. XLV-XLVII (аскетично-моральні).– Рим: Український Католицький університет ім. Св. Климента Папи, 1978. – 493 с.
 • Шерех Ю. Граматика української мови. Посібник для гімназії / Ю Шерех, Д. Кислиця. – Мюнхен: Українська трибуна, 1947. – 86 с.
 • Широке море України. Документи самвидаву з України. Документи VII. – Париж; Балтимор: Перша Українська Друкарня у Франції; Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1972. – 378 с.
 • Шишов І. Українознавець: дослідженя (Спроба першого прочитання наукових праць М. Ф. Сумцова). – Х.: Майдан, 2000. – 172 с.
 • Шкуринов П. С. А. Н. Радищев. Философия человека. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 223 с.
 • Штокалко З. Кобза: збірка п’єс для бандури. – К.; Торонто; Едмонтон, 1997. – 359 с.
 • Штокалко З. Кобзарський підручник. – Едмонтон; Київ: Вид-во КІУС, 1992. – 347 с.
 • Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского Союза. 1920 – 1950-е годы) // Материалы Международной научной конференции (Харьков, сентябрь 2003 г.): Сб. докладов. / Ред. Б. Бонвеч, С. Посохов и др. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 364 с.
 • Юзеф Лободовський про українців і поляків. Народ безсмертний. – Перемишль; Л.: Південно-Східний науковий ін-т у Перемишлі, 1999. – 120 с.
 • Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805 – 1905) / Под ред. М. П. Чубинского, Д. И. Багалея; вст. ст. Т. Г. Павловой. – Х.: Изд- во САГА, 2007. – 378 с.
 • Юрченко О. Отакар Ярош. Поема. – Х.: б/в, 2007. – 130 с.
 • Юрченко, Олександр. Українсько-російські стосунки після 1917 року в правному аспекті // УВАН. Серія: Монографії. – Ч. 19. – Мюнхен: УВАН, 1971. – 402 с.
 • Яворницький Д. Твори. – Т. 1. – К.; Запоріжжя: Тандем-У, 2004. – 514 с.
 • Яворницький Д. Твори. – Т. 2. – К.; Запоріжжя: Тандем-У, 2004. – 379 с.
 • Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII століть. – К.: Критика, 2002. – 416 с.
 • Яковлев Лео Холокост и судьба человека. – Х.: Каравелла, 2003. – 176 с.
 • Яневский, Даниил. Хроника «оранжевой» революции. – Х.: Фолио, 2005. – 318 с.
 • Яновський Л. На схід від Польщі. Харківський університет на початку його існування (1805 – 1820). – Х.: Майдан, 2004. – 508 с.
 • Яременко, Василь. Від рідної хати ключі збереглися. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1992. – 125 с. (Сер.: Бібліотека українця. – № 6)
 • Яценко, Борис. Історія першого видання «Слова о полку Ігоревім». – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – 320 с.
Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s