Схід-Захід: іст.-культ. зб. Вип. 16–17. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі / за ред. Г. Грінченко, Т. Дзядевич; Східний інститут українознавства ім. Ковальських та ін. — Х. : «НТМТ», 2013. — 551 с.

Shid_Zahid

Питання, зауваги та пропозиції щодо цього випуску надсилайте за адресою shid_zahid_2013@ukr.net

ЗМІСТ (.pdf)

ВІД РЕДАКТОРІВ

Гелінада Грінченко, Тетяна Дзядевич. За аналогією до сполучених посудин:  про «пост»-дискурс однієї шостої світу ……………………………………………………..11

ПОсТ-КРАїни (1): роздуми про теоретичні підходи

Ева Томпсон. Чи можливе спілкування? про епістемологічну несумісність у сучасному академічному дискурсі …………………………………………………………..23

Даріуш Скурчевський. Клопітні (пост)колонії Європи ………………………………………30

Раса Чепайтене. Спадщина у (пост)суспільстві: дисонанс, конфлікт чи пошук згоди? ………………………………………………………..43

Керстін С. Йобст. Де є російський Схід? Орієнт-дискурс та імперське правління в царській державі ………………………………………………..62

ПОсТ-КРАїни (2): моніторинг трендів

Антоні Долежалова. Громадянське суспільство в Чеській Pеспубліці після 1989 р. ……………………………………………………………………………………………78

Микола Рябчук. Квазіменшинна/квазідіаспорна модель функціонування української культури в Україні: постколоніальна амбівалентність ……………….89

Ганна Черненко, Станіслав Шумлянський. Навколомовні дискусії в новітній Україні ………………………………………………..102

Свєтлана Шакірова. Постколоніальний націоналізм у Казахстані: у пошуках громадянської та етнічної єдності ……………………………………………123

ПОсТ-КРАїни (3): спогади та політика пам’яті

Сергей Ушакін. Зобов’язані простору: постколоніальний націєпростір між Сталіним і Гітлером ………………………….147

Фелікс Мюнх. Кримський півострів: пробуджені символи царського імперіалізму i сучасні тенденції до ексклавізації ……………………….176

Ліна Клименко. Оплакування чи святкування? Комеморації полтавської битви та політика історії у пострадянській Україні …………………………………………….191

ПОсТ-КРАїни (4): навколо національних студій

Роман Горбик. Паперові імперії. Орієнталізм у висвітленні Індії та України в ЗМІ: сase study британської та російської преси …………………….203

Єнні Альварт. «Постколоніальний синдром» і Тарас Шевченко як місце пам’яті …………………………………………………………………………………….223

Ян Сурман. Постколоніальний погляд на габсбурзькі периферії: русини, українці та польська ідея «цивілізації» у Галичині…………………………232

Ольга Шутова. Кулінарні дискурси білоруського націоналізму: про «справжню білоруську кухню» та «картоплеїдів» ……………………………….247

ПОсТ-КРАїни (5): питання плагіату

Ольга Бурукіна. Плагіат у науковому дискурсі: good will чи еквілібріум? …………..269

Ганна Черненко. Чужої думки зайвина: про страх, статус і тривіальність …………..278

Ольга Демидова. «Чуже як своє», або фізіологія плагіату …………………………………290

Олена Жилінкова. Плагіат як соціально-правове явище на пострадянському просторі у контексті розвитку медіа-комунікацій …………………………………….298

ПОсТ-КРАїни (6): випадок Росії

Міхал Вавжонек. Місце та роль православ’я у концепції «русcкого мира» ………..308

Крістофер Вільямс і Давн Арчер. Конструювання «етнічного Іншого» у двох шкільних підручниках з історії: ре-колонізація (Удмуртія) vs деколонізація (Татарстан) …………………………………………………………………..323

Ева М. Столберґ. «Аборигени не мають голосу?» постколоніальні наративи тубільної ідентичності на північному узбережжі Тихого океану …………………341

Алексей Міхальов. Монгольське націєбудування в умовах радянського квазіколоніалізму ……………………………………………………………….355

ПОсТ-КРАїни (7): читаючи тексти минулого

Валерія Соболь. Про мімікрію та українців: імперська готика в «Монастирці» А.погорельського ……………………………….369

Дар’я Семенова. «В пустелі та джунглях»: доля одного пригодницького сюжету в романі й кінематографі …………………388

Степан Величенко. Український антиколоніальний марксизм (1919–1923). Забута спадщина у забутій колонії …………………………………………………………..408

Ришард Купідура. Мова, стать, влада — літературні проекції суспільних проблем у творчості М. Коцюбинського та В. Винниченка ………………………………..432

ПОсТ-КРАїни (8): читаючи тексти сьогодення

Вероніка Урбонайте-Баркаускене. Кінематографічні репрезентації постсоціалістич-ної Східно-Центральної Європи у західних ігрових фільмах (або «О Матінко Божа, ми у Східній Європі!») …………………………………………447

Юлія Ільчук. Деконструкція імперії, картографія пострадянської ідентичності: сучасний російський та український літературний травелог (за матеріалами прози Віктора Єрофеєва та Юрія Андруховича) ……………….460

Алена Мінченя. Створення фантазії: східні танці, європейська культура і жіноче тіло в білоруському контексті …………………………………………………….475

Наталія Ханенко-Фрізен. Трудова міграція та літературна творчість: На порозі транснаціонального в українському культурному просторі ………..488

РЕЦЕНЗІЇ

Тетяна Дзядевич
Cooper D. L. Creating the Nation. Identity and Aesthetics in Early Nineteenth-century Russia and Bohemia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. 347 р. …………………………………………………………………….520

Тетяна Дзядевич
Ханенко-Фрізен Н. Інший світ або ідентичність у дії: канадська українськість кінця двадцятого століття. К.: Смолоскип, 2011. 392 с. …………523

Ольга Бухіна, Гелінада Грінченко
Нарский И. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман).  Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. 516 с…………………………………………526

Дар’я Семенова
Porównania. 2008. № 5: Komparatystyka i studia postkolonialne 1. 272 s. ………….530

Joanna Bar
Gulińska-Jurgiel P. Die Presse des Sozialismus ist schlimmer als der Sozialismus. Europa in der Publizistik der Volksrepublik Polen, der ČSSRund der DDR/Mit einem Vortwort von W. Schmale. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2010. 328 S. (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen; Bd. 19). …………………………535

Іріна Реброва
Травма: пункты: сборник статей/Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: НЛО, 2009. 936 с. ……………………………………………………………………………..538

Юлія Саратова
Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. 332 с. …………………………………………………………………………………………….541

Ірина Склокіна
Bar J. Niełatwe dziesięciolecia. Postawy społeczno-polityczne inteligencji krakowskiej w latach 1956–1980. Kraków: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. 316 s. ……………………………………………………………………..543

Ірина Склокіна
Чушак Х. Немає вільної польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989). Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво “пАІС”, 2011. 304 с. ………………………………………………………548

CONTENTS (.pdf)

EDITORIAL

Gelinada Grinchenko, Tetiana Dzyadevych. Communicating vessels: The faces of «post» discourse on one-sixth of the world ……………………………….11

POsT-cOunTRIEs (1): Thoughts on Theoretical Approaches

Ewa Thompson. Is Communication Possible? About Epistemological Incompatibility in Contemporary Academic Discourse ………………………………..23

Dariusz Skórczewski. Troubling Post-Colonies of Europe ……………………………………..30

Rasa Čepaitienė. Heritage in the (Post)Society: Dissonance, Conflict or Search for Agreement? …………………………………………………………..43

Kerstin S. Jobst.Where Is the Russian East? Discourse and Imperial Rule in the Russian Empire ……………………………………………………62

POsT-cOunTRIEs (2): Monitoring Trends

Antonie Doležalová. Civil Society in the Czech Republic after 1989  …………………………78

Mykola Riabchuk. Quasi-minority/Quasi-diasporic Model of Functioning of Ukrainian Culture in Ukraine: Postcolonial Ambivalence …………………………89

Hanna Chernenko, Stanislav Shumlianskyi. The Discussions on the Language Situation in Modern Ukraine ………………….102

Svetlana Shakirova. Postcolonial Nationalism in Kazakhstan: In Search of Civil and Ethnic Unity ………………………………………………………….123

POsT-cOunTRIEs (3): Memories and Politics of Memory

Serguei Oushakine. Beholden to Space: The Postcolonial Nationscape Between Stalin and Hitler ……………………………………………………………………….147

Felix Münch. The Crimean Peninsula: The Reawakened Symbols of Czarist Imperialism and Contemporary Exclavisation Tendencies ……………176

Lina Klymenko. Mourning or Celebration? Commemoration of the Battle of Poltava and Politics of History in Post-Soviet Ukraine …………………………….191

POsT-cOunTRIEs(4): Around national studies

Roman Horbyk. Paper Empires: Orientalism in the Mediated Portrayals of India and Ukraine: A Case Study of British and Russian Press …………………203

Jenny Alwart. “Postcolonial Syndrome” and Taras Shevchenko as a Site of Memory ………………………………………………………………………………..223

Jan Surman. Postcolonial Vision of the Habsburg Periphery: Rusyny, Ukrainians, and Polish Ideas of “Civilization” in Galicia ………………..232

Olga Shutova. Culinary Discourses of Belarusian Nationalism: On “Truly Belarusian Cuisine” and “Potato-Eaters” …………………………………..247

POsT-cOunTRIEs (5): Issues of Plagiarism

Olga Burukina. Plagiarism in the Scholarly Discourse: Good Will or Equilibrium? …..269

Наnna Chernenko. The Needlessness of Others’ Thoughts: On Fear, Status and Triviality ………………………………………………………………….278

Olga Demidova. “Another’s As Your Own,” or the Physiology of Plagiarism ………..290

Olena Zhylinkova. Plagiarism as a Social and Judicial Phenomenon on the Post-Soviet Space in the Context of the Media Communication
Development …………………………………………………………………………………………298

POsT-cOunTRIEs (6): Russian case

Michał Wawrzonek. The Place and Role of Orthodoxy in the Concept of the “Russian World” ……………………………………………………..308

Christopher Williams and Dawn Archer. Constructing the “Ethnic Other” in Two History School Books: Re-Colonialisation (Udmurtia) Versus De-Colonialisation (Tatarstan) …………………………………………………………………323

Eva M. Stolberg. “Natives Have No Voice?” The Postcolonial Narrative of Indigenous Identity in the North Pacific …………………………………341

Aleksey Mikhalev. Mongol Nation-Building in the Context of the Soviet Quasi-Colonialism …………………………………………………………………………………………..355

POsT-cOunTRIEs (7): Reading Texts from the Past

Valeria Sobol. On Mimicry and Ukrainians: The Imperial Gothic in Pogorelsky’s Monastyrka …………………………………………………………………….369

Daria Semenova. “In Desert and Wilderness”: Adventure of a Plot in Novel and Film ……………………………………………………..388

Stephen Velychenko. Ukrainian Anti-Colonialist Marxism (1919–1923): A Forgotten Legacy in a Forgotten Colony ………………………………………………..408

Ryszard Kupidura. Language, Gender, and Power: Literary Projections of the Social Problems in Works by M. Kotsiubynsky and V. Vynnychenko …..432

POsT-cOunTRIEs (8): Reading Texts from the Present

Veronika Urbonaitė-Barkauskienė. Cinematic Representations of Post-Socialist East Central Europe in Western Feature Films
(or “Dear Sweet Mother of God—We’re in Eastern Europe!”)  ……………………..447

Yuliya Ilchuk. Deconstructing the Empire, Remapping the Post-Soviet Identity: Contemporary Russian and Ukrainian Literary Travelogue
(on the material of Victor Erofeev’s and Yurii Andrukhovych’s texts) …………..460

Alena Minchenia. Creation of a Fantasy: Oriental dance, European Culture and Female Body in the Belarusian context ……………………………………………….475

Natalia Khanenko-Friesen. Labour Migration and Creative Writing: Carving Transnational Spaces in the Field of Ukrainian Culture ………………….488

REVIEWS

Tetyana Dzyadevych:
Cooper D. L. Creating the Nation: Identity and Aesthetics in Early Nineteenth-century Russia and Bohemia. DeKalb:
Northern Illinois University Press, 2010. 355 p. ………………………………………….520

Tetyana Dzyadevych:
Наталія Ханенко-Фрізен. Інший світ або ідентичність у дії: канадська українскість кінця двадцятого століття. Київ: Смолоскип,
2011. 392 c. …………………………………………………………………………………………….523

Olga Bukhina, Gelinada Grinchenko:
Игорь Нарский. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман). Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. 516 с. …….526

Daria Semenova:
Porównania. 2008. №5. 272 s. …………………………………………………………………..530

Joanna Bar:
Paulina Gulińska-Jurgiel. Die Presse des Sozialismus ist schlimmer als der Sozialismus. Europa in der Publizistik der Volksrepublik Polen,
der ČSSR und der DDR. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2010. 328 S. ……..535

Irina Rebrova:
Травма: Пункты: сборник статей/Cост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: НЛО, 2009. 936 с. ………………………………538

Yulia Saratova:
Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого : монографія. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2012. 332 с. …………………………………………………………………………………………….541

Iryna Sklokina:
Bar J. Niełatwe dziesięciolecia. Postawy społeczno-polityczne inteligencji krakowskiej w latach 1956–1980. Kraków:
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. 316 s. …………..543

Iryna Sklokina:
Чушак Х. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989).  Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво “ПАІС”, 2011. 304 с. ………………………………………………………548

Питання, зауваги та пропозиції щодо цього випуску надсилайте за адресою shid_zahid_2013@ukr.net

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s