Томаш Стриєк. Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі і Росії / Пер. з польської С. Сєряков, В. Склокін, І. Склокіна, А. Павлишин, ред. В. Склокін. Київ: Ніка-Центр, 2015.

Книга буде видана в першому півріччі 2015 р. за підтримки програми Східного інституту українознавства імені Ковальських Канадського інституту українських студій.

The book to be published in the first half of 2015 with the support of the Kowalsky Eastern Ukrainian Institute Program of the Canadian Institute of Ukrainian Studies.

stryek

Томаш Стриєк. Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі і Росії / Пер. з польської С. Сєряков, В. Склокін, І. Склокіна, А. Павлишин, ред. В. Склокін. Київ: Ніка-Центр, 2015.

До книжки увійшли вибрані статті провідного сучасного польського українознавця, д-ра габ. Томаша Стриєка, співробітника Школи соціальних наук Польської Академії наук і професора Collegium Civitas (Варшава) написані протягом останніх п’яти років. Автор зосереджується на тому, як українські інтелектуали і науковці після здобуття незалежності переосмислювали такі базові категорії як нація, пам’ять, національна історія, перехідна справедливість. Порівнюючи український випадок з польським, російським та іспанським, автор простежує «війни пам’яті» останніх десяти років і розмірковує над тим, яка політика щодо пам’яті потрібна сучасній Україні щоб подолати травматичне минуле і збудувати динамічне демократичне суспільство сьогодні.

ЗМІСТ

Вступ: гуманітарії між світом понять і політичними реаліями

Частина І: Інтелектуали

Розділ 1. Між історією та політикою. Українські інтелектуали про формулу «між Сходом і Заходом» у ХХ ст. і сьогодні

Частина ІІ: Нація і націотворчий процес

Розділ 2. Перед обличчям модернізму і конструктивізму. Сучасні польські історики і соціологи у сутичках з категорією нації

Розділ 3. «Націоналізація». Про спробу інтерпретації поглядів Михайла Грушевського

Розділ 4. Про націю в імперії. Україна і Росія до 1917 р. у працях Алєксєя Міллєра

Частина ІІІ: Пам’ять і політика щодо неї

Розділ 5. У пошуках симетрії. Пам’ять сучасних українців як предмет дослідження в польських гуманітарних і соціальних науках

Розділ 6. Україна в дзеркалі Іспанії. Політика пам’яті на зламі ХХ–ХХІ ст. і націотворчі процеси на двох кінцях Європи

Розділ 7. Ставлення України до теми Голокосту: держава, суспільство і виклики пам’яті

Розділ 8. Фашизм чи інтегральний націоналізм? ОУН в історіографічній та політологічній перспективі

Бібліографія

Володимир Склокін. Польське «відкривання» України: нотатки про українознавчі дослідження Томаша Стриєка

Покажчик

Tomasz Stryjek. Elusive Categories: Essays on Humanities, History and Politics in the Modern Ukraine, Poland, and Russia [in Ukrainian]; translated from Polish by Serhii Seriakov, Volodymyr Sklokin, Iryna Sklokina, Andrii Pavlyshyn; edited by Volodymyr Sklokin. Kyiv, Nika-Center Publishing House, 2015.

The book is a collection of essays written in the last five years by the prominent Polish researcher of Ukraine, Doctor Habilitowany Tomasz Stryjek, research associate at the School of Social Sciences of the Polish Academy of Sciences and Professor of Collegium Civitas (Warsaw). The focus of the book is the problem of how Ukrainian intellectuals and scholars rethought the basic categories such as nation, memory, national history, transitional justice after 1991. Through the comparison of Ukrainian case with Polish, Russian, and Spanish cases, the author traces the “memory wars” during the last ten years and reflects on the kind of memory policy needed for Ukraine in order to overcome its traumatic past and to build the dynamic democratic society.

CONTENTS

Introduction: Humanities experts between the world of concepts and political realities

Part I. Intellectuals

Chapter 1. Between the history and politics. Ukrainian intellectuals about the formula “Between the East and West” in the XX cent. and now

Part II: Nation and nation-building process

Chapter 2. Facing the modernism and constructivism. Modern Polish historians and sociologists confront the category of ‘nation’

Chaper 3. “Nationalization”. About the endeavor of the interpretation of Mykhailo Hrushevsky’s views

Chapter 4. About the nation in the empire. Ukraine and Russia before 1917 in the works of Aleksei Miller

Part III: Memory and memory policy

Chapter 5. In search of symmetry. The memory of the modern Ukrainians as a research subject in the Polish humanities and social sciences

Chapter 6. Ukraine in the mirror of Spain. The memory policy in the late XX – early XXI cent. and the nation-building process on the two edges of Europe

Chapter 7. The attitude of Ukraine to the theme of Holocaust: state, society, and the challenges of memory

Chapter 8. Fascism or integral nationalism? OUN in historiographic and politological perspectives

Bibliography

Afterword. Volodymyr Sklokin. Polish “opening” of Ukraine: Notes on the Ukrainian topics in Tomasz Stryjek’s works

Advertisements

One thought on “Томаш Стриєк. Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі і Росії / Пер. з польської С. Сєряков, В. Склокін, І. Склокіна, А. Павлишин, ред. В. Склокін. Київ: Ніка-Центр, 2015.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s