Історія Слобідської України: хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. ― Харків : Видавець Олександр Савчук, 2016. ― 244 с.

ist_slobid_ukr_hrestom

У хрестоматії подано документи з історії розвитку одного з найбільших історичних регіонів України – Слобожанщини – від найдавніших часів до сучасності. Головну увагу приділено особливостям діяльності місцевого самоврядування на різних історичних етапах, стосункам регіону із центральною владою, суспільно-політичним процесам, формуванню регіональної самосвідомості жителів.

Для студентів університету, що вивчають дисципліну «Історія Слобідської України» в рамках варіативного циклу освітньо-професійної програми підготовки. Він може бути використаний у рамках викладання курсів «Історія України», «Історія та культура України», «Історія української культури» для студентів всіх факультетів, учителями середніх навчальних закладів, цікавим для широкого кола тих, хто прагне пізнати закономірності розвитку України в регіональному контексті.

ЗМІСТ (.pdf)

ВСТУП………………….9

РОЗДІЛ 1.
ТЕРИТОРІЯ СЛОБОЖАНЩИНИ У СТАРОДАВНІ ЧАСИ

Док. 1. Літопис Руський про похід Новгород-Сіверського князя Ігора на половців 1185 року………………….11
Словник………………….17
Запитання. Завдання………………….17

РОЗДІЛ 2.
СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА В XIV ― СЕРЕДИНІ XVIII СТ.

Док. 2. Наказ воєводам Богдану Бєльському і Семену Алферьєву про зведення міста Царевоборисова 1600 року………………….19
Словник………………….31
Запитання. Завдання………………….31
Док. 3. Грамота 5 травня 7177 (1669) року козакам Сумського Слобідського полку………………….32
Запитання. Завдання………………….35
Док. 4. Описи слобідсько українських міст і містечок, доставлені в Катерининську комісію для складання проекту нового уложення 1767 р. ………………….35
Словник………………….40
Запитання. Завдання………………….40

РОЗДІЛ 3.
СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ― ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Док. 5. Інструкція Слобідської Губернії Губернатору з Губернською і Провінціальними Канцеляріями. 6 Липня 1765 р. ………………….41
Словник………………….52
Запитання. Завдання………………….53
Док. 6. Г. Сковорода. Байка 27. Бджола і Шершень………………….54
Словник………………….55
Запитання. Завдання………………….56
Док. 7. Височайше затверджений Статут Імператорського Харківського Університету. 5 Листопада 1804 р. ………………….56
Словник………………….71
Запитання. Завдання………………….72
Док. 8. Дарча грамота на земельну ділянку від харківських військових обивателів Харківському університету. 3 липня 1805 р. ………………….72
Запитання. Завдання………………….75
Док. 9. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Заснування Харкова. Старовинний переказ»………………….76
Запитання. Завдання………………….79
Док. 10. Первухін М. Харківські катакомби (лист з Риму)………………….79
Словник………………….82
Запитання. Завдання………………….82

РОЗДІЛ 4.
СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ― НА ПОЧАТКУ XX ст.

Док. 11. Височайше затверджене Положення про губернські та повітові земські установи. 1 січня 1864 р. ………………….83
Словник………………….93
Запитання. Завдання………………….93
Док. 12. Видатки Вовчанського повітового земства, в руб. (1863/66 – 1889 рр.)………………….94
Запитання. Завдання………………….95
Док. 13. Проект облаштування земської медицини у Вовчанському повіті………………….96
Запитання. Завдання………………….99
Док. 14. Доповідь Вовчанської повітової земської управи черговим Вовчанським земським повітовим зборам «Про зведення училищ у 1914 р.»………………….99
Словник………………….102
Запитання. Завдання………………….102
Док. 15. Доповідь Вовчанської повітової земської управи черговим Вовчанським земським повітовим зборам «Про позашкільну освіту у Вовчанському повіті» в 1914 р. ………………….102
Словник………………….106
Запитання. Завдання………………….106
Док. 16. Міське положення. 1892 р. ………………….106
Запитання. Завдання………………….118
Док. 17. Обговорення Харківською міською думою питань організації трамвайного сполучення та стосунків із власниками Бельгійського Товариства кінних залізничних шляхів………………….118
Запитання. Завдання………………….129
Док. 18. Із порівняльної відомості прибутків і видатків харківського трамваю. 3 липня 1906 – 1 січня 1914 рр. (в руб.)………………….129
Запитання. Завдання………………….130
Док. 19. Повідомлення газети «Южный Край» про діяльність міської думи Ізюма зі створення водогону та модернізації міста………………….131
Запитання. Завдання………………….134
Док. 20. Є. М. Бабецький. Вихід «Южного края» (сторінка з історії місцевої преси)………………….135
Словник………………….142
Запитання. Завдання………………….143
Док. 21–23. Полтавсько–харківське селянське повстання 1902 р. на території Харківської губернії………………….143
Док. 21. Подання прокурора Харківського окружного суду І. В. Деларова в. о. прокурора Харківської судової палати А. А. Лопухіну про селянський рух у Валківському повіті і розправі з його учасниками. 3 квітня 1902 р. ………………….144
Док. 22. Відношення тимч. в. о. начальника Харківського гарнізона П. С. Кублицького управляючому Харківською губернією І. В. Веретенникову про неможливість спрямувати додатково війська для придушення селянського заворушення. 3 квітня 1902 р. ………………….146
Док. 23. Лист в. о. товариша обер-прокурора II  Департамента Сенату Г. Г. Коваленського керуючому Міністерством юстиції С. С. Манухіну про хід судового процесу над учасниками селянського руху. 22 вересня 1902 р. ………………….147
Запитання. Завдання………………….151

РОЗДІЛ 5.
СЛОБОЖАНЩИНА В ДОБУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ

Док. 24. Харківська міська дума і ІІІ Універсал Української Центральної Ради………………….152
Запитання. Завдання………………….157
Док. 25–28. Політична ситуація в Харкові та Харківській губернії. 1918–1920 рр. ………………….158
Док. 25. З наказу Харківського губернського старости про призначення повітових старост та про відновлення буржуазно-поміщицького режиму………………….158
Док. 26. Накази і розпорядження Виконавчого комітету Харківської Ради робітничих депутатів………………….160
Док. 27. Доповідь інструктора Харківського губвиконкому Герасима Шевкуна про режим терору і насильства, встановленого денікінцями в Харкові………………….163
Док. 28. Резолюція Харківського губернського з’їзду рад про радянське будівництво………………….171
Запитання. Завдання………………….173

РОЗДІЛ 6.
ХАРКІВЩИНА 1920–1930-х рр.

Док. 29–32. Харків як столиця УСРР………………….175
Док. 29. Хроніка. Раднарком. Оповіщення Харкова столицею………………….176
Док. 30. Хроніка. ВУЦВК. Про оголошення м. Харкова столицею………………….176
Док. 31. До оголошення м. Харкова столицею України………………….176
Док. 32. Про перенесення столиці Української Соціалістичної Радянської Республіки в місто Київ. Постанова ХІІ з’їзду КП(б)У………………….177
Словник………………….178
Запитання. Завдання………………….178
Док. 33–35. Промисловість Харкова в першій п’ятирічці………………….178
Док. 33. З резолюції XII окружного з’їзду Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Харківщини по першому п’ятирічному плану розвитку народного господарства округу на 1928–1932 рр. ― про розвиток промисловості………………….179
Док. 34. Підсумки Харківської міської планової комісії про виконання першого п’ятирічного плану харківською промисловістю………………….180
Док. 35. Із звітної доповіді Харківського міському КП(б)У про роботу за період з липня 1932 р. по 10 січня 1934 р. II обласній і IV міській партійній конференції ― Про підсумки розвитку промисловості м. Харкова за першу п’ятирічку………………….183
Запитання. Завдання………………….184
Док. 36–38. Суспільні настрої в слобожанському селі в період примусової колективізація………………….185
Док. 36. Постанова зльоту колгоспників та одноосібників Великобурлуцького району про хід виконання плану хлібозаготівлі по району………………….186
Док. 37. 3 постанови зльоту колгоспників Охтирського району про заходи до виконання плану хлібозаготівель………………….188
Док. 38. Лист секретаря Краснопільського райкому партії Харківської області до ЦК КП(б)У та до обкому партії про незадоволення населення методами проведення хлібозаготівель………………….190
Словник………………….191
Запитання. Завдання………………….191

РОЗДІЛ 7.
ХАРКІВЩИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 рр.)

Док. 39. Ю. Шевельов про побут населення окупованого Харкова………………….193
Док. 40. Мєщанінов О. І. Обов’язок лікаря………………….196
Словник………………….200
Запитання. Завдання………………….200

РОЗДІЛ 8.
ВІД ВІДБУДОВИ ДО ПЕРЕБУДОВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ст.)

Док. 41. Зростання валової продукції промисловості по галузях за період 1940–1970 року………………….202
Док. 42. Виробництво окремих видів продукції промисловістю області………………….202
Словник………………….204
Запитання. Завдання………………….204

РОЗДІЛ 9.
ХАРКІВЩИНА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ПОШУК НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Док. 43–44. Економічна ситуація в Харківській області………………….206
Док. 43. Наша область у 1994 році………………….206
Док. 44. Економіка Харківщини у 2000 році………………….208
Запитання. Завдання………………….212
Док. 45. Європейська Хартія місцевого самоврядування. 1985 р. ………………….212
Запитання. Завдання………………….217
Док. 46. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»………………….217
Запитання. Завдання………………….232
Док. 47–49. Перші кроки з імплементації Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на Харківщині………………….233
Док. 47. Шляхом децентралізації………………….233
Док. 48. Прийнятий бюджет Харківської області на 2016 рік………………….234
Док. 49. Історичні перегони. На Харківщині пройшли перші вибори в об’єднаній громаді. 27 березня 2016 р., Вовчанський район………………….236
Запитання. Завдання………………….238

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….239

SUMMARY………………….241

ВСТУП

 

    Хрестоматія, яку Ви тримаєте в руках, створена з метою поглиблення та закріплення знань з історії одного з історичних регіонів України ― Слобожанщини / Харківщини, здобутих з підручників та наукової літератури, шляхом вироблення навичок самостійного аналізу явищ локальної історії за історичними джерелами.

Документи або проблемно-тематичні блоки документів розміщено за хронологічним принципом. У невеличкому вступі до них наведено коротку характеристику подій, яким вони присвячені, дані про походження документа, автора. В разі необхідності додано словник, в якому розкрито значення маловідомих сучасному читачеві термінів та понять. Завершується публікація списком запитань та завдань для самостійного опрацювання текстів. Ми намагалися обмежити кількість пропонованих документів з метою надати можливість студентам, всім бажаючим організувати всебічне їх вивчення під час семінарських занять або самостійної роботи. Публікуючи повні тексти документів або великі фрагменти, ми зважали на їх значимість для розкриття теми, багатоплановість. Якщо документ наводиться повністю, ми зберігали його автентичну назву, або назву, використану при публікації. При публікації частини тексту, крім офіційних документів, законодавчих актів, заголовок надано нами.

Деякі документи виявлені нами в архіві та вперше введені до історичного обігу (Док. 24), а деякі взято з газет, публікацій ХІХ–ХХ ст., які не доступні рядовому читачеві (Док. 10, 12–15, 17–20). Частина із наведених у хрестоматії текстів публікувалися у збірках документів ХІХ–ХХ ст. Останні використовуються переважно істориками-професіоналами, деякі є бібліографічною рідкістю, а тому залишаються поза увагою широкого читацького загалу. У хрестоматії представлено історичні джерела, що охоплюють історію Слобожанщини від ХІІ ст. до сучасності, актові та наративні. Вони представляють різні аспекти суспільного життя: політичне, соціально-економічне, культурне. Головну увагу приділено тим темам та проблемам, які залишаються мало відомими широкій громадськості, приміром, діяльності міських дум та земств регіону на рубежі ХІХ–ХХ ст., особливостям формування самосвідомості міського і сільського населення, еліти та рядових мешканців краю, повсякденному життю, сприйняттю та ставленню до знакових історичних подій.
Більшість документів друкуються мовою оригіналу. Але частина текстів перекладені нами українською мовою з метою полегшення сприйняття змісту тими читачами, що не є фаховими істориками, але потребують відповідної підготовки з огляду на їх майбутню професійну діяльність: політологами, соціологами, культурологами. Для збереження максимальної автентичності змісту та з метою допомогти зануритися в атмосферу тієї чи іншої доби у дужках наведено терміни, що використовувалися в текстах XVI–XX ст.

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s