Бібліотека

Структура бібліотеки

1. Видання українською, російською, білоруською, болгарською мовами (кирилиця)

2. Періодичні видання українською, російською, білоруською (кирилиця)

3. Видання іноземними мовами (латиниця)

4. Періодичні видання іноземними мовами (латиниця)

5. Research reports of Canadian Institute of Ukrainian Studies

6. Колекція книг з полоністики, переданих до Східного інституту українознавства ім. Ковальських (Харків) з Центру польських студій Університету Індіани

 

1. Видання українською, російською, білоруською,
болгарською мовами (кирилиця)

Acta Albaruthenica: навуковы зборник / Пад агульн. рэд. М. Хаустовыча, А. Баршчэускага, С. Запрудскага. Выпуск пяты. – Мн.: Права і эканоміка, 2005. – 284 с.

Acta studiosa historica:  студентський науковий збірник. Ч. 1. – Л.: Вид-во Українського католицького університету, 2010. – 120 с. (2 прим.)

Fine art Ukrain 2011 / Національний культурно-мистецький комплекс. – б/м: Мистецький арсенал, 2011. – 176 с.

Intrepido Pastori. Науковий збірник на честь Блаженнійшого патріярха Йосифа в 40-ліття вступлення на галицький престіл 1.11.1944. – Рим: Український католицький університет ім. Святого Климента Папи, 1984. – 712 с.

LAUREA. К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева (сб. научных трудов). – Х.: Константа, 2007. – 264 с.

Ostrogotica. Археология Центральной и Восточной Европы позднеримского времени и Эпохи Великого переселения народов. Сборник научных трудов к 10-летию германо-славянской археологической экспедиции Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. – Х.: Тимченко, 2009. – 296 с.

Абрамова, Вікторія Володимирівна. Племінні народи Балканського півострова у міжнародних відносин кінця IV – пешої половини ІІ ст. до н.е. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Харків, 2004. – 21 с.

Авдусин Д. А. Основы археологии: Учебник для вузов по специальности «История». – М.: Высшая школа, 1989. – 335 с.

Ададуров, Вадим. „Наполеоніда” на Сході Європи. Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо Південно-Західних окраїн Російської імперії на поч. ХІХ ст. – Л.: Вид-во УКУ, 2007. – 560 с.

Адамовський, Володимир Іванович. Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на батьківщину. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 17 с.

Адаптація університетської освіти до вимог Болонського процесу: Інформаційно-аналітичні матеріали. – Вип. 1 / Укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 56 с.

Акименко, Ірина Миколаївна. Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (друга половина XVII – XVIII ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2007. – 17 с.

Аксьонова Наталя Володимирівна. Міфо-ритуальні основи дитячих ігор (на матеріалах Слобожанщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Автореферат дис. … канд іст. наук: 07.00.05 – етнологія. – К., 2007. – 20 с.

Алексеев Ю. Г. Государь Всея Руси. – М.: Наука, 1991. – 240 с.

Альбом до сторіччя (1805-1905) Харківського університету. Репринтне видання / Ред. Павлова Т. Г. – Х.: САГА, 2007. – 41 с.

Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. Пер. С арабского  А. И. Рустамова. – К.: Ансар Фаундейшн, 2003. – 373 с.

Альманах української жіночої громади у Ню Йорку 1921-1931. –  Ню        Йорк, Н.Й., 1931. – 191 с.

Альперович М. С. Рождение мексиканского государства. – М.: Наука, 1979. – 165 с.

Анатолій Михайлович Федь. Бібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ, 2005. – 12 с.

Ангелуца Р. Австралія надзвичайна (Extraordinary Australia). – М.: Су Джок Академія, 2001. – 336 с.

Андрієвська Е. Герострати. – Мюнхен: Сучасність, 1970. – 500 с.

Андрієнко О. Я був на “Родінє”. Переклад з російської мови. – Кембрідж: Вид-во ім. Хвильового. – б.р. – 56 с.

Анталёгия сучаснага белагускага мысленьня. – СПб.: Невский Проспект, 2003. – 494 с.

Антична культура: комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу для студентів спеціальності «Культурологія» / Укл. доц. Титар О. В. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. – 48 с.

Античная древность и средние века. Проблемы социального развития. Сборник научных трудов. – Свердловск: УрГУ, 1985. – 136 с.

Античный мир и археология. Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. Межвузовский научный сборник. – Вып. 8. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 160 с. – 5 екз.

Античный мир. Византия. (Сборник научных трудов) / Под ред. В. Ф. Мещерякова. – Х.: АО «Бизнесинформ», 1997. – 332 с.

Антологія модерної української драми / За ред. Лариси Залеської-Онишкевич. – К.; Едмонтон; Торонто: Видавництво КІУС. – 531 с.

Антологія української лірики / Під ред. О. Зілинського. – Видання КІУС, 1978. – 438 с. – 2 items

Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

Антонов А. Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке. – М.: Издательство Московского университета, 1985. – 170 с.

Антонович В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – 813 с.

Антропология. Фольклористика. Лингвистика: Сборник статей. – СПб.: Изд-во ИДПО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», 2002. – Вып. 2. – 447 с.

Апанович О. Федір Павлович Шевченко (історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина). – К.: НАН України, 2000. – 179 с.

Арбатов Г. Человек Системы. Наблюдения и размышления очевидца ее распада. – М: Вагриус, 2002. – 460 с.

Арбєніна В. Л. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Ч. 1. Теоретично-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 194 с.

Аройо Ж. Закон стоимости при социализме. – М.: Экономика, 1988. – 240 с.

Археологічні старожитності Подесення. Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 70-річчю від дня народження Г. О. Кузнецова (22-23 вересня 1995 р. м. Чернігів-Славутич). – Чернігів: Сіверянська думка, 1995. – 164 с.

Архив русской революции. В 22 тт.
Т.1-2. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 312, 226 с.
Т. 3-4. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 275, 288 с.
Т. 5-6. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 360, 364 с.
Т. 7-8. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 334, 181 с.
Т. 9-10. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 304, 321 с.
Т. 11-12. – М.: Терра; Политиздат, 1991. – 310, 296 с.

Архиєпископські синоди українського католицького єпископату і їх правні основи. – Кастельгандольфо. 1970. – 72 с.

Архів коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів (1734 – 1775) / За ред. П. С. Соханя. – К.: НАН України, 1998. – Т. 1. – 695 с.

Асмус В. Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. – 543 с.

Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. – М.: Мысль, 1984. – 318 с.

Ат-Тантауи А. Общее представление об Исламе /перевод с араб. Абдуль Уаххаб Мадур. – К.: Ансар Фаундейшн, 2004. – 240 с.

Афнер Г. Висота „227”. Повість із Визвольних Змагань. – Б/М: Б/Д. – 179 с.

Ахматова А. Реквієм. Переклав Б. Олександрів. – Б.М.: “Сучасність”, 1973. – 22 с.

Багалій Д. І. Вибрані праці у 6 тт. (Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія). – Х.: ХГУ „НУА” „Золоті сторінки”, 1999. – Т. 1. – 600 с.

Багалій О. Д. Історія військових поселень в Україні. З неопублікованої спадщини / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; упор. В. Л. Маслійчук, Т. Г. Павлова; вступ. ст., комент. Т. Г. Павлова. – Х.: Сага, 2007. – 348 с.

Багалій О. Ю. Чотири розповіді про Дмитра Багалія / Упор., переднє слово О. Багалій. – Х.: Сага, 2007. – 94 с.

Багатоманітна сучасність: перспективи соціального аналізу (збірник тез доповідей учасників IV Міжнародної студентської наукової конференції. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 140 с.

Багряний І. Сад Гетсиманський. Роман. – Б.м.: Україна, 1950. – 560 с.

Бадах, Юрій Гордійович. Флоти у локальних війнах і збройних конфліктах др. пол. 40-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Автореферат дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 2006. – 36 с.

Бадєєва, Людмила Іванівна. Діяльність товариства „Просвіта” на Лівобережній Україні у ХХ столітті. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 20 с.

Байтальский, Михайло Юлійович. Психічне у структурі сучасної системи. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Х., 2003. – 16 с.

Бакуменко, Олена Олексіївна. Земства Російської імперії: історіографія проблеми (II половина ХІХ – ХХ ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Дніпропетровськ, 2000. – 19 с.

Балера, Олена Василівна. Взаємовідносини між Ізраїлем та Україною у 1991 – 2001 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Харків, 2003. – 18 с.

Балюк А. Підслухані розмови / А. Балюк, Н. Балюк. – Л.: Пласт, 2006. – 149 с.

Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…” – Х.: Акта, 2001. – 352 с.

Баран О. Гомелітичні “Бесіди” Мийхала Лучкая з 1830 р. – Вінніпег, 1977. – 86 с.

Баран О. Єпископ Андрій Бачинський і церковне відродження на Закарпатті. – Йорктон, 1963. – 63 с.

Баран О. Конгрегація Пропаганди й українці. – Йорктон, 1974. – 37 с.

Баран О. Питання українського патріярхату в шашкевичівській добі. – Вінніпег: З друкарні “голосу Спасителя”, 1974. – 39 с.

Баран О. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. – Рим: Видання “Богословії”, 1968. – 71 с.

Бардін, Олександр Миколайович. Природа інтуїтивних синтетичних суджень і їхні функції в науковій і художній творчості. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.09 – філософія науки. – Х., 1998. – 16 с.

Бардола, Костянтин Юрійович. Система оподаткування у Візантії в ІV – ІХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Харків, 2003. – 20 с.

Барка В. Жовтий князь. – Нью-Йорк; Х.: Українська вільна Академія наук у США, 2008. – 772 с.

Барка Василь. Жовтий князь: Документальный роман. Том 1 і 2. – Нью-Йорк; Харків: Українська вільна академія наук у США, 2008. – 772 с.

Батурина А. Ю. Политика росcийской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. – М.: АИРО-ХХ, 2000. – 264 с.

Бацак, Костянтин Юрійович. Італійська еміграція в Україні: джерела та шляхи формування, міжнародні зв’язки (80-ті роки XVIII – перша третина ХІХ ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – К., 1999. – 22 с.

Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження. – К.: Академія наук УРСР, 1970. – 200 с.

Бездрабко, Валентина Василівна. Журнал „Краєзнавство” та його роль у розвитку історичних регіональних досліджень 1920 – 1930-х рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2000. – 19 с.

Безушко В. Видання УВАН у першому десятилітті (1944 – 1955) / В Безушко, Яр. Рудницький. – Вінніпег, 1955. – 24 с.

Безушко В. Видання УВАН у першому десятилітті (1945 – 1955) / В. Безушко, Яр. Рудницький. – Вінніпег, 1955. – 24 с.

Безхутрий Ю. М. Хвильовий: проблеми інтерпретації / Худож.-оформлювач Б. П. Бублик. – Х.: Фоліо, 2003. – 495 с.

Беларусь і беларусы ў просторы і часе. Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / Под. рэд. с. Запрудскага, А. Федуты, З. Шыбекі. – Мінск: Ліпарыус, 2007. – 444 с.

Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. – 912 с.

Бердышев С. Н. Древняя Русь. – М.: Мир книги, 2007. – 158 с.

Березюк Н.М. К.И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930). – Харьков: Тимченко, 2010. – 320 с.

Берені, Андраш. Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської меншини Закарпатської області (1991 – 2004 рр.): Автореферат дис. … канд. Іст. аук: 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2007. – 20 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – Минск: Прамей, 1992. – 384 с.

Берндорфф Г. Р. Закуліси дипломатії (з німецького). – Наша книгозбірня, 1947. – 82 с.

Бетлій, Олена В’ячеславівна. Українське питання в міжнародних відносинах Центральної Європи, 1919 – 1923 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – 2003. – 19 с.

Бєлов О. Український тризуб. Історія дослідження та історичний реконструкт / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. – К.; Запоріжжя: Дике поле, 2008. – 264 с.

Бєрнсон Б. Laboremus. Драма в 3 актах. Переклав Л. Лопатинський. – Львів: З друкарні В. Шийковського, 1901. – 100 с.

Бєрнсон Б. Новоженці. Комедія в двох діях. – Ляйпциг: Українська накладня, б.р. – 64 с.

Бєрнсон Б. Понад наші сили. Драма в двох діях. Переклав А. Крушельницький. – Коломия, б.р. – 89 с.

Биковський Л. Ваймарські часи. Спомини. 1945. – Денвер, 1970. – 52 с.

Бібліографія видань жіночої творчости поза межами України (1940-1973). – Філядельфія, 1974. – 54 с.

Біла, Світлана Ярославівна. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина XVII – початок XVIII ст.). Історіографія проблеми. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2004. – 20 с.

Біленко, Діана Леонідівна. Проблема істонного/ложного в західноєвропейському філософському дискурсі: гендерний підхід. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2005. – 24 с.

Білецький В. В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд / НТШ-Донецьк. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 156 с.

Білецький В. В. Дослідження пенітенціарного психолога. Наукове видання. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 40 с.

Білецький В. С. Історія Донецької Крайової організації Народного Руху України (1989-1991)./ Білецький В.С. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2009. – 172 с.

Білецький В. С. Мовно-культурне поле Східної України. – Донецьк: Український культурологічний Центр, Донецьке відділення НТШ, 2006. – 24 с.

Білецький Л. „Руська правда” й історія її тексту / За ред. Ю. Книша. – Вінніпег: Вид-во УВАН, 1993. – 166 с.

Білик, Ярослав Михайлович. Ігровий феномен в культурі. Автореф. дис. … доктора філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1999. – 26 с.

Білівненко Сергій Миколайович. Джерела з історії відкупів Півдня України останньої чверті XVІІІ – початку ХІХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2008. – 20 с.

Білодід О. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука / О. Білодід, І. Бражник. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1992. – 38 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №8)

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917 – 1941 рр.). – К.: НАН України, 1999. – 447 с.

Біляїв В. Доля і шлях (поезії). – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2005. – 12 с.

Бірьова О. Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина XVIII-початок ХХ ст.): Автореферат дис. … канд. Іст. аук: 07.00.01 – історія України. – Харків, 2009. – 20 с.

Блаженнійший Отець Мирослав Іван Кардинал Любачівський. Чи справді було хрищення Росії 988 року? – Рим; Мюнхен: Український освітній інститут, 1986. – 87 с.

Боберський І. Щоденник (1918 – 1919 рр.) / Упор. проф. о. Юрій Мицик. – К.: Видавничий дім „КМ Академія”, 2003. – 260 с.

Богданов А. Короткий виклад політичної економії. Перевів М.Д. – Нью-Йорк: « «Робітник», 1920. – 397 с.

Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921 – 31 рр.). – Х., 1994. – 196 с.

Бойко, Ольга Петрівна. Філософсько-антропологічні обгрунтування цивілізаційного процесу. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2004. – 16 с.

Бондар-Терещенко І. У задзеркллі 1910-1930-их років. – К.: Темпора, 2009. – 528 с.

Бондарук, Іван. Між двома світами. Вибрані статті про українських письменників / Упоряд. В. Оліфіренко. – Донецьк: Український Культурологічний Центр, 1997. – 174 с.

Бонь, Олександр Іванович. Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам’яткоохоронного та музейного руху. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2000. – 20 с.

Боплан, Гійом Левассер Де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. – К.: Наукова думка, 1990. – 252 с.

Борисов Ю. В. Шарль-Морис Талейран. – М.: Международные отношения, 1986. – 320 с.

Боровик В. А. Пора перемагати / Худ.-оформлювач І.В. Осипов. – Х.: Фоліо, 2006. – 382 с.

Боровський М. Матеріяли до бібліографії господарської літератури 1788 – 1944. – Вінніпег, 1968. – 32 с. (Slavistica. – № 61.)

Борщак І. Україна в літературі Західної Європи. – К.: Видавництво Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2000. – 366 с.

Боряк Г. Нацистське золото з України. У пошуках архівних свідчень / Г. Боряк, М. Дубик, Н. Маковська. – К.: Видавництво Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1998. – 136 с.

Боцман, Яна Володимирівна. Дзен-буддизм в європейській культурі. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1999. – 16 с.

Боцюрків Б. Українська греко-Католицька церква і радянська держава (1939 – 1950) / Пер. з англ. Н. Кочан, за ред. О. Турія. – Львів: Видавництво Українського Католицького університету, 2005. – 268 с. – 2 екз.

Браун Х.-К. Критика фрейдо-марксизма. К вопросу о марксистском снятии психоанализа / Пер. с нем., общ. ред. и вступ. статья Н. С. Мансурова. – М.: Прогресс, 1982. – 272 с.

Брехуненко В. Анатолій Бойко. – К., 2011. – 64 с.

Брехуненко В. Богдан Хмельницький. – К., 2007. – 70 с.

Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року. – К.: НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. с. Грушевського; НТШ в Америці, 2005. – 368 с.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. У 3 тт. – Т. 2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997. – 585 с.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. У 3 тт. – Т. 3: Час світу. – К.: Основи, 1998. – 631 с.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII ст. В 3-х тт. – Т. 3: Время мира. – М.: Прогресс, 1992. – 680 с.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. У 3 тт. – Т. 1.: Структури повсякденності: можливе і неможливе. – К.: Основи, 1995. – 543 с.

Буганов В. И., Буганов А. В. Полководцы XVIII в. – М.: Патриот, 1992. – 432 с.

Букрєєва, Ірина Вікторівна. Унікальність культур у контексті ентелехії тотожності та відмінності. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2002. – 19 с.

Буланова, Наталія Миколаївна. Християнські конфесії Катеринославщини ост. чверті XVIII – поч. ХХ ст. Автореф. Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. – Дніпропетровськ, 2007. – 18 с.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях космогонічні українські народні погляди та вірування. – К.: Довіра, 1992. – 114 с. (2 прим)

Бухарін Н., Преображенський Е. Азбука комунізму. Доступне пояснення програми Російської Комуністичної партії 9большевиків). Переклад П.Дятлова. – Відень: З друкарні «Адрія», 1920. – 317 с.

Буховец О. Г. Постсоветское „великое переселение народов”: Беларусь, Россия, Украина и др. – М.: Аиро-XX, 2000. – 70 с.

Бушуева Л. Поздравления с праздниками на все случаи жизни / Л. Бушуева, И. Мухин. – М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2007. – 576 с.

Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. –  М.: Международные отношения, 1991. – 344 с.

В едином историческом пространстве: Сборник научных статей. – М.: РГГУ, 2009. – 529 с.

В обороні української культури і народи. Збірник матеріялів наукової конференції КНТШ. – Торонто, 1966. – 183 с.

Ваврик М. Бібліографічний огляд історії Василіянського Чина за 1935-1950 рр. – Рим: Записки ЧСВВ, 1958. – 46 с.

Ваврик М. Нарис розвитку і стану василіянського чину XVII – ХХ ст. Топографічна-статистична розвідка. – Рим. 1979. – 217 с.

Вадим Володимирович Оліфіренко / Серія „Бібліографія вчених Донбасу”. Укл. і відп. ред. Др. В. С. Білецький. – Донецьк: Український культурологічний центр, 1998. – 12 с.

Валентина Олександрівна Соболь. Бібліографічний покажчик / Укл. і відп. ред. М. Г. Жулинський. – Донецьк: Дон. Відділення НТШ, 2005. – 20 с.

Валентин Мороз: есеї, листи й документи. – Вид-во “Сучасність”, 1975. – 285 с.

Валігурська Ірина Юріївна. Реставрація династичної форми правління в країнаї Європи в XVIII-ХХ ст. як соціально-політична та історіософська  проблема. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02- всесвітня історія. – К., 2008. – 20 с.

Валлич Э.И. Законы о бедных в англайской публицистике конца XVIII века и теория нищеты Чарлза Холла. – М.: Наука, 1990. – 156 с.

Вандишева, Надія Валентинівна. Християнсько-антропологічні мотиви у творчості М.В. Гоголя. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2001. – 16 с.

Васецкий Н. А. Ликвидация. Сталин, Троцкий, Зиновьев: фрагменты политических судеб. – М.: Московский рабочий, 1989. – 204 с.

Васик М. Українські поселення в Аргентині. – Мюнхен, 1982. – 150 с.

Василевський Л. Україна та її проблеми. – Аделаїда: Книга, 1988. – 164 с.

Василенко Г. К. Руси. – К.: Знання, 1990. – 48 с.

Василенко, Анатоль. Земля скарбів / Анатоль Василенко, Юрій Ярмиш. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – ?? с. (Сер.: Бібліотека українця. – №2)

Василенко, Віталій Олександрович. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 року) в східнослов’янських історіографіях ХІХ – перш. третини ХХ ст. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – К., 2007. – 36 с.

Василь Олексійович Пірко. Бібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ, 2005. – 24 с.

Вахмянин В. К. Харьков, 1941-й. – Ч. 1. У края грозы / В. Н. Вахнянин, А. И. Подопригора. – Х., 2008. – 100 с. (Сер.: Харьков в войне)

Вахтин Н. Русские старожилы Сибири / Н. Вахтин, Е. Головко, П. Швайтцер. – М.: Новое издательство, 2004. – 292 с.

Векслер И. Н. Херсон и его жители // Старожитності Південної України. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 12. – 120 с.

Велика, Людмила Петрівна. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації (аспект розбудови української школи музеєтворення). – Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.08 – музеєзнавство; зберігання художніх цінностей та пам’яток архітектури. – Х., 2000. – 20 с.

Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный очерк. – М.: Политиздат, 1970. – 638 с.

Великотърновски Университет «Кирил и Методий» (1963 – 1988). – София: Издательство на отечествения фронт, 1988. – 216 с.

Венелін Ю. З наукової спадщини видатного славіста. З нагоди 200-ліття від дня народження Ю. Венеліна. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2002. – 184 с.

Верба І. В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973). – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с., іл.

Верба І. В. Історик Кость Штеппа: людина, вчений, педагог / І.В. Верба, М. О. Самофалов. – К.: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2010. – 195 с.

Верига В. Дорогами другої світової війни. Дивізія “Галичина”. – Торонто: Новий шлях, 1980. – 260 с.

Верипаєв, Олексій Михайлович. Мандрівництво у східнослов’янській культурі. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2000. – 19 с.

Верниволя В. Як стати по українському грамотним. – Зальцведель, 1919. –79 с.

Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – К.: Наукова думка, 1995. – 688 с.

Вибраний Гарсія Льорка. Поезія, проза, драма. Зредагував І. Костецький. – Н.Ульм: Видання “На горі”, 1958. – 132 с.

Видатний філолог сучасності (Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова). – Х.: НАН України, 1996. – 92 с.

Винар Л. Михайло Грушевський в боротьбі за український університет. – Мюнхен; Нью йорк, 1968. – 20 с.

Винар Л. Юліян Бачинський видатний дослідник української еміграції. – Мюнхен; Нью йорк, 1968. – 16 с.

Винар, Богдан. Економічний колоніялізм та інші праці / Ред. Любомир Винар. – Нью-Йорк; Л.; Париж: Укр. іст. т-в; НТШ в Европі; НАНУ; Львівська Наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2005. – 475 с.

Винниченко В. Щоденник (1911 – 1920). – Т. 1.– Едмонтон; Нью-Йорк: Видання КІУС і Комісії УВАН у США для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, 1980. – 500 с.

Винниченко В. Щоденник (1911 – 1920). – Т. 2.– Едмонтон – Нью-Йорк: Видання КІУС і Комісії УВАН у США для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, 1980. – 700 с.

Вислоцький І. Спомини розвідника з часів Першої світової війни. Австрійська армія, Київські Січові стрільці, Українська Галицька Армія / Упор. О. Вислоцька. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2007. – 228 с.

Витославлици. Новгородский музей народного деревянного зодчества. – Ленинград: Лениздат, 1985. – 8 с.; ил.

Вишенська О. О. Туристичне країнознавство: підручник /О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сидоров. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Від Вишенського до Сковороди (з історії філософської думки на Україні XVII-XVIII ст.). – К.: Наукова думка, 1972. –  141 с.

Відданий будівничий України: Есеї, спогади, статті, рецензії / Передм. В. Калашника. – Х.: Майдан, 2005. – 304 с.

Відлуння голодомору-геноциду. 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – К.: Вид-во НТШ, 2005. – 200 с.

Війни і мир або “Українці-поляки: брати/вороги, сусіди”. – К.: Українська прес-група, 2004. – 600 с.

Війон Ф. Життя і твори. Переклад, передмова та примітки С. Гординського. – Мюнхен: “Сучасність”, 1971. – 143 с.

Військовий писар Андрій Семенович Товстик. Зб. Документів (Упорядкування, передмова І.Л. Синяка). – К., 2010. – 146 с.

Вільнянський В. С. Катя Хом’як: в театрі і в житті. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. – 96 с.

Вісімдесятникию Антологія нової української поезії. Упоряд. І. Римарука. – Едмонтон: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1990. – 205 с.

Воейков Н. Правда об униатстве. Русский на Афоне Свято-Пантелеймонов монастырь. – 1992. – 48 с.

Возняк М. Історія української літератури. Т. 1. До кінця XV віку. – Львів: Просвіта, 1920. – 344 с.

Войтович Л. В. Історія Візантії. Вступ до візантіністики / За ред. С. Б. Сорочана / Л. В. Войтович, А. М. Домановський, Н. К. Козак, І. М. Лильо, М. М. Мельник. – Львів: Апріорі, 2011. – 880 с.: іл.

Войценко О. До історії українців у Британській Колюмбії. – Вінніпег, 172. – 48 с.

Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т. 6: Доба дальших консолідаційних заходів і демографічних пересувів (дисперсія). 1950 – 1959. – Едмонтон, 1982. – 416 с.

Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т. 7: Доба завершених консолідаційних процесів і змагання за конституційне визнання. 1960 – 1969. – Едмонтон, 1986. – 546 с.

Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т.8: Змагання за нову Канаду: Початки офіційної двомовности й багатокультурности. 1970 – 1979. – Едмонтон, 1992. – 596 с.

Володимир Винниченко. Анотована бібліографія / Упор. Вадим Стельмашенко; УВАН; Комісія для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка; КІУС. – Едмонтон: КІУС, 1989. – 760 с.

Волох, Олег Юрійович. Традиціоналізм як резистентна рефлексія в свідомості сучасної французької літератури (на матеріалі праць Жана Дютура). Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2003. – 16 с.

Волошин Ю. В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст. (історико-демографічний аспект). – Полтава: АСМІ, 2005. – 312 с. (2 екз.)

Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня. – К.: Критика, 2002. – 174 с.

Вопросы германской истории. Сборник научных трудов. – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2006. – 330 с.

Вохмянин В. К. Харьков, 1941-й. У края грозы / В. К. Вохмянин, А. И. Подопригора. – Х., 2008. – 100 с., ил.

Всемирная история в 24 тт. – Т. 14: Период английского завоевания Индии / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн: Литература, 1996. – 512 с.

Всемирная история в 24 тт. – Т. 4: Эллинистический период / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н.М.Волчек и др. – Мн.: Литература, 1996. – 608 с.

Всемирная история в 24 тт. – Т. 5: Становление государств Азии / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн: Литература, 1996. – 544 с.

Всемирная история в 24 тт. – Т. 6: Римский период / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Литература, 1996. – 512 с.

Всемирная история в 24 тт. – Т. 8: Крестоносцы и монголы / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Литература, 1996. – 528 с.

Вус О. В. Оборонная докрина Візантії у Північному Причорноморї. – Л.: Тріада Плюс, 2010. – 304 с.

Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова. – Х.: Глобус, 1998. – 736 с.

Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин Шлейермахер. – М.: Наука, 1989. – 160 с.

Гавриков Ю.П. История изумрудной страны. – М.:Наука, 1985. – 125 с.

Гавриков Ю.П. Куба: страницы истории. – М.: Наука, 1979. – 166 с.

Гавриленко О. А. Київська Русь: політико-правовий нарис / О. А. Гавриленко, С. Д. Колєсніков, І. А. Логвиненко. – Х., 1999. – 70 с.

Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я. Кінець VII ст. до н. е. – перша пол. VI ст. н. е.: Монографія. – Х.: Парус, 2006. – 352 с.

Гавриленко, Анатоль. Валківчани у спогадах, документах та інше. – Х.: Курсор, 2007. – 348 с., 135 іл.

Гагаринская три. Информационный листок Европейского университета в Санкт-Петербурге. – 2005. – Сентябрь. – Вып. 3 (15); 2006. – Январь. – Вып. 1.

Газнюк, Лідія Михайлівна. Персональність соматичного буття: філософсько-антропологічний аналіз. Автореф. дис. … доктора філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2004. – 39 с.

Галкин И. С. Н. М. Лукин – революционер, ученый. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 208 с.

Гальчак, Сергій Дмитрович. „Остарбайтери” з Поділля (1942 – 1947 рр.). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 20 с.

Галясевич І. Циганка Аза або хата за селом. Переклад Є. Калитовського. – Ню Йорк. 1920. – 132 с.

Гаркавець О. Уруми Надазов’я (історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів’я, писемні пам’ятки). – Алма-Ата: Український культурний центр, 1999. – 624 с.

Гваньіні, Олександр. „Хроніка про татарську землю” / Пер. з польськ. мови, вступ та коментар Ю. Мицика. – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 2000. – 70 с.

Гваньіні, Олександр. Хроніка Європейської Сарматії (молдавська і турецька частини). – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 2003. – 104 с.

Гедін Максим Сергійович. Громадська, педагогічна та наукова діяльність історика Я. М. Шульгіна. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – К., 2008. – 18 с.

Геллер М. Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. Изд. 2-е, испр. и доп /  – London: Overseas Publications Interchage Ltd, 1986. – 923 c.

Геллер М. Я. История Российской империи. В 2 тт. – М.: Изд-во „МИК”, 2001. – Т.1. – 512 с.

Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729-1730 / Упор. І. Бутич. – Полтава: Полтава, 2007. – 176 с.

Герус О. В. Ювілейний збірник української вільної академії наук в Канаді/О. В. Герус, О. Баран, Я. Розумний. – Вінніпег; Манітоба, 1976. – 659 с.

Гетало, Тетяна Євгенівна. Онтологія ментальності: філософсько-культурологічний аналіз. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1999. – 19 с.

Гісем Олександр Володимирович. Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921-1923 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02- всесвітня історія. – К., 2008. – 20 с.

Гоголь М. Тарас Бульба. Історична повість. – Нью Йорк: Говерла, 1955. – 178 с.

Годзь, Наталія Борисівна. Культурні стереотипи в українській народній казці. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2004. – 19 с.

Годин Ю. Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. – М.: Международные отношения, 2001. – 303 с.

Голець, Віталій Віталійович. Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період НЕПу (20-ті роки ХХ ст.) Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Харків, 2004. – 20 с. – 2 екз.

Голікова, Олена Михайлівна. Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917 – 1920 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 –  історія України. – Харків, 2000. – 20 с.

Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження: Монографія. – Х.: СІМ, 2005. – 448 с.

Головко, Світлана Григорівна. Політика „нових торі” щодо тред-юніонів (1980 – 1990 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02- всесвітня історія. – Харків, 1999. – 18 с.

Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді / Упоряд. і ред. Роман Сербин. – Торонто; К.: Українсько-Канадський Дослідчо-документаційний Центр; Інститут української археографії НАНУ, 1992. – 704 с.

Голод 1946 – 1947 років в Україні: причини та наслідки: Міжнар. наук. конф., Київ, 27 травня 1997 р.: матеріали / Редкол.: С. Кульчицький та ін. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1998. – 208 с.

Голод в Україні. 1946 – 1947. Документи і матеріали. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 376 с.

Голодомор 1932-1933 рр. Памятаймо!. Матеріали науков-практичної конференції «Сторінки памяті: трагедія Українського народу 1932-1933 рр.» 25 листопада 2009 р. – Х.: ХарРі НАДУ, 2010. – 240 с.

Голодомор на Харківщині. Окремі рядки національної трагедії. – Х., 2008. – 36 с.

Голодомори в Україні. Причини, жертви, злочинці / Матеріали конференції 5 квітня 2003 року. – Х.: Просвіта, 2003. – 60 с.

Голокост в Україні (1914-1944): Словник-довідник. 3-е видання. – К. Сфера, 2009. – 100 с.

Голота, Борис Митрофанович. Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2004. – 17 с.

Голубкин Юрий Алексеевич. Исследования о Мартине Лютере / Сост. А. Н. Токарев, С. А. Кариков; отв. Ред. С. Б. Сорочан. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 192 с.

Голубков А. Науковий і утопічний соціалізм. – Нью Йорк: Робітник, 1919. – 47 с.

Гомон, Михайло. На зорі життя (спогади). – Балаклія: Балдрук, 2005. – 140 с.

Гомотюк, Оксана Євгенівна. Становлення і розвиток наукових засад українства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.): Автореф. дис. … доктора іст. наук: 09.00.12 – українознавство. – К., 2008. – 32 с.

Гончарук Т. Г. З історії вивчення української економіки першої половини XIX ст. (Історіографічні нариси). – Одеса: Астропринт, 1999. – 152 с.

Горбач А. Н. Нетрадиционные методы преподавания социологии / А. Н. Горбач, И. Д. Ковалева, О. А. Редько, Ю. Г. Сорока. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2001. – 328 с.

Горбач О. Три церковнословянські літургічні рукописні тексти Ватиканської біблотеки. – Рим: Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента папи, 1966. – 160 с.

Горбач, Олекса. Шлях зі Сходу на Захід. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. – 373 с. (2 екз).

Горбач, Юлія Сергіївна. Взаємовідносини Німеччини і країн Вишегадської групи (1991 – 2004 рр.) Автореф. дис. … канд. Іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 2005. – 18 с.

Горбачук В. Т. Барви української мови. – К.: Видавничий дім „КМ АСАДЕМІА”,1997. – 272 с.

Гордасевич Г. Л. Право на пісню: Вірші. – Донецьк; Хабаровськ: Український культурологічний Центр, 2003. – 288 с.

Гордевський, Дмитро В’ячесавовч. Девіантне мислення як фактор культурної динаміки. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2000. – 20 с.

Гординський С. Назви «русичі» та «русовичі». – Вінніпег: УВАН, 1963. – 15 с. (Серія: Onomastica. – № 25).

Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: Концептуально-історичні підходи та політична практика. Монографія. – К.: НАНУ, Ін-тут історії України, 2007. – 376 с.

Горін, Сергій Миколайович. Православні монастирі Волині другої половини XV – середини XVII ст.: чисельність, статус, релігійно-культурні функції. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Львів, 2000. – 19 с.

Горлач Н.И. Править легко- управлять трудно… – Х., 2009. – 336 с.

Городиська, Ольга Миколаївна. Божевілля: культурно-символічні модуси. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2003. – 18 с.

Грабеньський Вл. История польського народа. – Минск: МФЦП, 2006. -800 с., ил. (Народы земли)

Грабович Г. У пошуках великої літератури. – К., 1993.- 55 с.

Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К.: Радянський письменник, 1991. – 211 с.

Граматика слов’янська І. Ужевича. – К.: Наукова думка, 1970. – 114 с.

Граница и люди. Воспоминания советских переселенцев Приладожской Карлии и Карельского перешейка. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санк-Петебурге, 2005. – 484 с.

Гранични и етнанационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа. – София: Институт по балканистика, 2008. – 136 с.

Греченко В. А., Чорний І. В. Історія світової та української культури з тестовими завданнями. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 419 c

Гречило А. Українська міська геральдика. – К.; Л.: УГТ, 1998. – 10 с.

Гримич М. В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ – поч. ХХ ст. – К.: НП „Інтертехнодрук”, 2004. – 588 с.

Гримич, Марина Вілівна. Звичаєво-правова культура українців ХІХ – початку ХХ століття. – Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.05 – етнологія. – К., 2005. – 30 с.

Гриньох  І. Введення до творів кардинала Йосифа, верховного архиєпископа. – Рим: “Сучасність”, 1988. – 205 с.

Грицай М. С. Давня українська література / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – К., 1989. – 414 с.

Грицай М. С. Давня українська література / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. За ред. проф. М.С. Грицая. – К.: “Вища школа”, 1978. – 415 с.

Грицай, Олена В’ячеславівна. Соціокультурний зміст безпосереднього в онто- і філогенезі суспільного розвитку. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1998. – 17 с.

Грицай Е. Украина: национальная идентичность в зеркале Другого / Е. Грицай, М. Николко. – Вильнюс: ЕГУ, 2009. – 220 с.

Грицак П. Галицько-Волинська держава. – Нью Йорк: Обнова, 1958. – 176 с.

Гриценко З. І. Історія України (15 лекцій). Навчальний посібник. 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: Факт, 2006. – 256 с.

Ґрімстед, Патриція Кеннеді. «Празькі архіви» у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки / Гарвардський український науковий інститут, Державний комітет архівів України. – К.: Держ. Ком. Архівів України, 2005. – 251 с.

Грінченко Г.Г. Усна історія. Методичні рекомендації з аналізу наративних інтерв’ю. Для студентів і аспірантів. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2008. – 32 с.

Грінченко, Гелінада Геннадіївна. Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 – 1946 рр.  Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Х., 2001. – 20 с.

Грушевський М. Вибрані праці. Видано з нагоди 25-річчя з дня його смерти (1934-1959) / Упор. М. Галій. – Нью Йорк, 1960. – 263 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатком Нового періоду Історії України за роки від 1914 до 1919. – Нью-Йорк: Видавництво шкільної ради (репринт) — без вихідних даних

Грушевський М. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх. – К.: Км Academia, 1994. – 256 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – т. VII: Козацькі часи – до року 1625. – К.: Наукова думка, 1995. – 628 с.

Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віцї. Видання друге. – Дніпросоюз, 1919. – 248 с.

Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Нью Йорк, 1918. – 80 с.

Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України. – Скрентон: Видавництво просьвітної комісії руського народного союза, 1916. – 144 с.

Грушевський М. Твори: у 50 тт. – т. 8. Кн. 2 / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2004. – 696 с. Серія „Історичні студії та розвідки” (1906 – 1916).

Грушевський М. Твори: у 50 тт. – Т. 4. – Кн. 1: Серія „Суспільно-політичні твори (доба Української Центральнї Ради березень 1917 – квітень 1918)” / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2004. – 696 с.

Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – Т. VIII: Роки 1626 – 1650. – К.: Наукова думка, 1995. – Частина 1. – 335 с., Частина 2. – 292 с.

Грушевський М. Твори у 50 т. / Редкол. П. Сохань, Л. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2002. – Т. 4. – Кн. 1. – 432 с. (Сер. Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної ради бер. 1917-квітень 1918).

Грушевський М. С. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – т. IV: XIV – XVI ст. – К.: Наукова думка, 1993. – 539 с.

Грушевський М. С. Твори: у 50 тт. – Т. 6: Серія „Історичні студії та розвідки” (1895 – 1900). / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2004. – 696 с.

Грушевський М. С. Щоденник (1888-1894 рр.) Упорядкування та переднє слово Л. Зашкільняка. – К., 1997. – 262 с.

Грушова Т. Пятидесятники в Україні (початок 1920-х – 1991 рр.) / Записки Гната Змієвського. – Запоріжжя, 2010. – 188 с.

Гудзяк (о. Борис) «Начало обичноє». Проповіді. – Л.: Видавництво католицького університету, 2008. – 200 с.

Гулак-Артемовский П. П., Боровиковський Л. І., Забіла В. М., Петренко М. М. Вибране. Вірші, балади, байки. Для середніх шкіл. – К.: Веселка, 1980. – 144 с.

Гулыга А. Искусство истории. – М.: Современник, 1980. – 287 с.

Гуляев В. И. По следам конкистадоров. – М.: Наука, 1976. – 160 с.

Гундорова Т. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 264 с.

Гундорова Т. Femina Melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. – К.: Критика, 2002. – 271 с.

Гунчак, Тарас. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

Гурина, Галина. Проданный дом / Клуб песенной поэзии им. Юрия Визбора. – Х., 2008. – 36 c. (2 экз).

Гуцуляк М. Українець-співтворець кордонів Канади й Аляски (історико-географічний нарис). – Ванкувер; Торонто, 1967. – 132 с.

Гюго В. Люкреція Борджія. Передмова О. Грицая. – Київ-Відень-Львів: Видавництво “Чайка”. б.р. – 94 с.

Давня історія України у двох книгах. / П. П. Толочко, Д. Н. Козак, С. Д. Крижицький, В. Ю. Мурзін та ін. Кн. 1. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.

Дамаскин І., Попович Д. Граматика церковно-словянської мови в українській редакції. 63, VIII c.

Даниленко В. М., Кокін С. А. Всесвітняя історія. Хронологія основних подій. – К.: Либідь, 1997. – 264 с.

Даниленко О. А. Язык конфликта в трасформирующемся обществе: от конструирования истории – к формированию социокультурных идентичностей. – Вильнюс: ЕГУ, 2007. – 404 с.

Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К.: Либідь, 1991. – 344 с.

Данилюк Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кін. XVIII — сер. ХІХ ст.). – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – 400 с.

Дашкевич Я. “Учи неложними устами сказати правду”: історична ісеїстика. – К.: Темпора, 2011. – 828 с.

Делеган, Михайло Васильович. Закарпаття у складі Чехословаччини: міжконфесійні відносини у 1919 – 1929 рр. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – 20 с.

Деловая Украина-91. – К.: Ассоциация украинских экспортеров печатной продукции, 1991. – 512 с.

Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. – М.: Искусство, 1979. – 239 с.

Дени Дидро Эстетика и литературная критика / Пер. с фр. – М.: Худ. Литература, 1980. – 659 с.

Державний архітектурно-історичний заповідник „Софійський музей”. Фотоальбом. Вид. друге. – К.: Мистецтво, 1990. – 2146 с.

Державний центр Української народної республіки в екзилі: Статті і матеріали. – Філядельфія; К.; Вашингтон, 1993. – 494 с.

Джерела з історії Полтавського полку (середина ХVII-XVIII ст.). Том. 1. –  Полтава, 2007. – 400 с.

Джерела з історії української еміграції. Вип. 2. Листування Леоніда Мосендза / Упор. Ю. Мицик, Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ. – К.: КМ Академія, 2005. – 116 с.

Димитрюк, Володимир Миколайович. Формування та функціонування мережі залізниць Буковини австро-угорського періоду: 1866 – 1918. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.07: історія науки і техніки. – К., 2004. – 18 с.

Дицген Й. Фільозофія соціял-демократії. Збірник дрібних фільозовських статей. Переклав Е.Крук. – New York: «Голос правди», 1919. – 320 с.

Дишкант, Тетяна Миколаївна. Ірраціональне в науковому і позанауковому знанні. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Х., 2005. – 18 с.

Ділі, Джон. Основи семіотики / Перекл. з англ. та наук. ред. Анатолій Карась. – Л.: Арсенал, 2000. – 232 с.

Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Збірник документів / АН України, Ін-т укр. археографії та ін.; упоряд., автор передмови та комент. В. Й. Горобець; Відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: Наукова думка, 1993. – 392 с.

Дмитренко В. А. Матеріали церковного обліку населення Київської та Переяславсько-Бориспільської єпархії як джерело з соціальної історії Гетьманщини XVIII ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципіни. – К., 2005. – 20 с.

Дмитрук, Володимир Іванович. Реакція українського суспільства на події 1968 р. в Чехословаччині: громадська думка, форми протесту, позиція владних структур. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. –Х., 2002. – 20 с.

До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Т. 1. – К.; Л.: Б/в., 2004. – 850 с.

До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Т. 2. – К.; Л.: Б/в., 2004. – 656 с.

Добльхофер Э. Знаки и чудеса. Рассказы о том, как были дешифрованы забытые письмена и языки. – М: Изд-во восточной литературы, 1963. – 387 с.

Довідковий том до зібрання творів у 50-ти томах Івана Франка. – К.: Наукова думка, 1989. – 325 с.

Довідник з історії України. Т. 2. – К.: Генеза, 1995. – 435 с., іл.

Довідник з історії України. Т. 3. – К.: Генеза, 1999. – 688 с., іл.

Долматовский Е. А. Зеленая брама: Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны. – М.: Политиздат, 1985.  – 319 с.

Дольська, Ольга Олексіївна. Метафора „дому” в семіотичній моделі європейської культури. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2003. – 16 с.

Домановський, Андрій Миколайович. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV – IX ст.. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Харків, 2007. – 20 с.

Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, 2005. – 16 с.

Донців Д. Хрестом і мечем. Твори. – Торонто: Гомін України, 1967. – 319 с.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920). – Мюнхен: Українське видавництво, 1969. – 543 с.

Доўнар-Запольські М. В. Асновы дзяржаунасьцы Беларусі. – Мінск: ВПП Джяржэканомплана Рэспублікі Беларусь, 1994. – 23 с.

Драган, Антін. Пам’ятаймо про Вінницю! – Нью-Джерсі: Видавництво Українського Народного Союзу «Свобода», 1986. – 48 с.

Дриновские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Марина Дринова. 20-21 октября 1988 г. Тезисы докладов и сообщений областной научно-практической конференции. – Х.: Б/и., 1988. – 75 с.

Друга Світова війна і доля народів України. м. Київ. Тези доповідей. – К.: Сфера, 2005. – 88 с.

Друга Світова війна і доля народів України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. м. Київ, 23-24 червня 2005 р. – К.: Сфера, 2005. – 220 с.

Друга Світова війна і доля народів України. Матеріали Другої української наукової конференції. м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р. – К.: Зовнішторгвидав, 2007. – 416 с.

Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення: Літературознавство / Міжнародна асоціація україністів НАН України. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1993. – 336 с.

Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення: Мовознавство / Міжнародна асоціація україністів НАН України. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1993. – 287 с. – 3 екз.

Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення: Філософія / Міжнародна асоціація україністів НАН України. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1993. – 261 с.

Дружинин Н. М. Воспоминания и мысли историка. Изд. 2-е, доп. – М.: Наука, 1979. – 168 с.

Дуднік, Олександр Якович. Український студентський рух в еміграції (Центрально-Східна Європа, 20-ті роки ХХ ст.). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – 20 с.

Дужий П. Людина виняткового гарту (штрихи до політичного портрету Романа Шухевича) // Українська справа. – Т.1 (ксерокс статті)

Дукельський С. ЧК на Украине. – Альберта: Институт украинских студий, 1989. – 150 с.

Дукина М. На добрий спомин. – Х.: Видання журналу „Березіль”, 2002. – 592 с.

Дунаєвська, Лідія. Українські народні казки. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – 97 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №4)

Духнович О. З наукової спадщини будителя. З нагоди 200-ліття від дня народження О. Духновича. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2003. – 104 с.

Дьоміна, Марина Олегівна. Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – К., 2004. – 18 с.

Дятлов, Володимир Олександрович. Нижчі верстви населення німецького міста та Реформація (друга половина XV – перша половина XVI ст.). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – К., 1998. – 32 с.

Дячок Валерій Васильович. Джерела про Устима Кармелюка та опришківство на Поділлі (1813-1835) . Автореф. дис. … канд іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – К., 2000. – 20 с.

Евангельское движение в Российской империи (1850 – 1917): Екатеринославская губерния (сборник документов и материалов) / Сост. И ред. О. В. Безносова. – Днепропетровск; Штайнхаген: Samencorn, 2006. – 320 c.

Евреи в Украине: Учебно-методические материалы (приложение к курсам «История Украины» и «Всемирная история». В двух частях / И. Б. Кабанчик. – Л., 2001. – 172 с.

Европа в ХХ веке: путь от войны к миру: Материалы Международной научной конференции, посвященной 50-летию П Мировой войны. – Х., 1995. – 136 с.

Европейский гуманитарный университет. Новая история. – б/м., б/р. – 65 с.

Европейский университет в Санкт-Петербурге. Информационный листок. – 2004. – Вып. 12 (декабрь).

Експериментальна психологія особистості: Навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальності „Психологія” / Укл. Маєвська Н. Л. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 16 с.

Еліот Т. С. Вбивство у соборі. – Штутгарт; Нью Йорк, Оттава: На горі, 1963. – 103 с.

Ерыгин А. Н. Традиционная и модернизирующаяся Россия в философии истории русского либерализма (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин). – Ч. 1. – Ростов/нД.: Изд-во Ростовского университета, 2004.

Если по совести… Сборник статей. – М.: Художественная литература, 1988. – 398 с.

Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження/ Одеський державний ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Гермес, 1998. – 208 с.

Євтушенко С. В. Культура нового часу: Комплекс навчальних матеріалів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – 44 с.

Євтушенко С. В. Основи загальної теорії культури: Комплекс навчальних матеріалів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – 48 с.

Євтушенко С. В. Українська і зарубіжна культура: Комплекс навчальних матеріалів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – 44 с.

Євтушенко, Світлана Володимирівна. Народна художня творчість: проблематика, ретроспекція наукового осмислення, концептуальні основи. Автореф. дис. … доктора філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2004. – 28 с.

Ємець В. У золоте 50-річчя на службі Україн. Про козаків-бандурників. – Торонто: З друкарні оо. Василіян, 1961. – 380 с.

Жванко Л. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.): монографія / Л.М. Жванко. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 360 с.

Жванко, Любов Миколаївна. Внутрішня політика Української Держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень – грудень 1918 року). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 20 с.

Ждан М. Микола Чубатий (з нагоди 80-ліття). – Мюнхен. 1970. – 23 с.

Жеребкіна, Ірина Анатоліївна. Постмодернізм, психоаналіз і гендерна теорія: розвиток концепції суб’єкта. Автореф. дис. … доктора філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2002. – 27 с.

Живи и помни. История меннонитских колоний Екатеринославщины / Институт украинско-германских исторических исследований, Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск: Днепропетровский национальный университет, 2006. – 379 с.

Життя – не просто існування. Листування Олекси Горбача (1946 – 1996). – Л.: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 940 с.

Жмака Віталій Миколайович. Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України в 1920-ті роки:  Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2011. – 19 с.

Жовківщина. Історичний нарис. Т. 1. – Жовква; Львів; Балтимор, 1994. – 326 с.

Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков./ З передмовою Н. Полонської-Василенко. – Париж, 1969. – 283 с.

Жулинський, Микола. Олег Ольжич і Олена Теліга: Нариси про життя і творчість. Вибрані твори. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2001. – 144 с.

Журавльов, Денис Володимирович. Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII – першій половині XVIII ст. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 22 с.

З України до Грузії. Щоденник однієї подорожі. – Л.: Видавництво католицького університету, 2008. – 80 с.

За всенаціональну єдність. У 110-річчя народження гетьмана Павла, у 65-річчя відновлення гетьманства. Зустріч з гетьманівною Оленою 12-го квітня 1980 року / Упор. Мирон Коропишин. – Торонто: Basilian Press, 1983. – 160 c.

Заборонений Кобзар: Вибране / Упоряд. поперед. слово і післяслово Миколи Зубкова. – Х.: Орігінал, 2006. – 96 с.

Завадка Б. Серце чистеє подай. Проблеми релігії у творчості Тараса Шевченка. – Л.: УПІ ім. Федорова, 1993. – 160 с.

Загурська, Наталія Віталіївна. Проблема надлюдини в сучасному філософському осмисленні. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1998. – 16 с.

Задерейчук І. П. Розвиток системи освіти в німців на Півдні України 1789-1939 рр.: Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2005. – 20 с.

Заєць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій пол. XVII ст. – Л.: Добра справа, 2003. – 200 с.

Зайбт Ф. Блиск і вбогість середньовіччя. Історія з початком і кінцем. – Л.: Вид-во Українського католицького університету, 2009. – 512 с.

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – Нью-Йорк; Париж; Мюнхен, 1955. – 400 с.

Зайцев Б. П. СТУДБАТ. Харківські студбатівці (Видання друге, виправлене та доповнене) / Б. К. Мигаль, С. І. Посохов. – Х.: Бізнес Інформ, 1999. – 68 с.

Зайцев Б. П. Харківські студбатівці / Б. К. Мигаль, С. І. Посохов. – Х.: Авто-енергія, 2005. – 84 с.

Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення  Товариства “Україна-Світ”, Український культурологічний центр, 2008. – 312 с.

Записки о России маркиза де Кюстина. – М.: СП Интерпринт, 1990. – 144 с.

Заповідна Хортиця. Збірник праць. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. – Вип. 1. – 297 с.

Записки о России фр. Путешественника маркиза де Кюстина. -М.: Сп интерпринт, 1990. – 132 с.

Запоріжжя туристичне. Фотоальбом. – Запоріжжя: Тандем, 2008. – 60 с.

Зарубіжні українці: Довідник. –К.: Україна, 1991. – 252 с.

Зарудний Є. О. Таласократія vs. телурократія: типи культури і моделі суспільства: Монографія. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2005. – 64 с.

Заставний Ф. Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). – Л.: Світ, 1991. – 120 с.

Захаров Е. Можно ли квалифицировать голодомор 1932-1933 годов на Украине и Кубани как геноцид? / Харьковская правозащитная группа. – Х.: Права людини, 2008. – 56 с.

Захарова О. Ю. Светские церемониалы в России XVIII – начала XX в. – ЗАО Центрполиграф, 2003. – 329 с.

Збірник на пошану Зенона Кузелі. Праці Філологічної та історико-філософської секцій. – Париж-Мюнхен-Торонто, 1962. – 584 с.

Збірник на пошану Івана Мірчука (1891-1961). За ред. О. Кульчицького. – Мюнхен-Париж-Вінніпег, 1974. – 311 с.

Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960). Праці історично-філософської секції. /За ред. В. Янева. – Париж-Мюнхен, 1969. – 360 с.

Збірник на пошану Ольги Кобилянської (1863-1942). – Мюнхен: Український вільний університет, 1991. – 206 с.

Збірник на пошану Юрія Панейка. – Мюнхен, 1988. – 190 с.

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Бібліографічний покажчик. – Томи І-Х / Упоряд. О. Б. Ярошинський. – К.: Фоліант, 2006. – 64 с.

Збірник праць Ювілейного Конгресу. Науковий конгрес у 1000-ліття хрещення Руси-України. – Мюнхен: УВУ, 1988/1989. – 1002 с.

Збірник тисячоліття християнства в Україні (988 – 1988) / Ред. О. Баран, О. В. Терус. – Вінніпег: Вимд-во УВАН, 1991. – 282 с.

Звелев А. И. Истоки сталинизма. Лекция к курсу „Политическая история ХХ века”. – М.: Высшая школа, 1990. – 109 с.

Звіт дослідження. Спеціальний випуск з нагоди візиту Президента України Віктора Ющенка в Варшавському університеті. – Варшава, 2005. – 32 с.

«Звук лопнувшей струны». Перечитывая «Вишневый сад» А. П. Чехова. Сборник научных трудов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2006. – 136 с., илл.

Зекцер Д. М. Еврейский народ совместно с другими народами в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной Войны. – Х.: РЦНИТ, 2000. – 160 с.

Зелений З. Українське юнацтво в вирі другої світової війни. – Торонто, 1996. – 280 с.

Зема, Валерій Євгенович. Православні полемічні твори у Київській митрополії середини XVI – початку XVII ст.: зміст та ідеологія. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 19 с.

Зеров М. До джерел. Історично-літературні та критичні статті. – Стейт Каледж: Вид-во “Життя і школа”, 1967. – 272 с.

Зіневич, Наталія Олексіївна. Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципіни. – К., 2005. – 19 с.

Злочин / Упор. Петро Кардаш. – К.; Мельбурн: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 560 с.

Золотарева В. А., Межевич М. Н. История нелегкой победы. – М.: Наука, 1979. – 80 с.

Золотарьов, Денис Юрійович. Кримськотатарська еміграція останної третини ХІХ – початку ХХ ст.: Історіографічний і джерелознавчий аспекти. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2000. – 17 с.

Золотий ювілей / 50th anniversary. – Самопоміч: Українсько-американська кредитова спілка. – 67 с.

Золя Е. Жерміналь. З французького переложив О.П. – т.1. – Львів: Українсько-руська видавнича спілка, 1904. – 727 с.

Ибраев Л. Сквозь лики мира. Критика философских оснований мистицизма. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 206 с.

Из истории народов Северного Кавказа. Сборник научных статей. – Вып.6. – Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2004. – 186 с.

Изчезнувшие народы. – М.: Наука, 1988. – 175 с.

Ислам от Каспия до Урала: макрорегиональный подход: Сб. статей / Под ред. К. Мацузато. – М.: РОССПЭН, 2007. – 200 с. (Славяно-евразийские исследования. – Вып. 12)

Исследование по источниковедению истории СССР XII-XVIII вв. Сборник статтей. – М.: Институт истории СССР, 1986. – 244 с.

Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805 – 1905) / Под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея; вступ. с. Т. Г. Павловой. – Х.: Изд-во САГА, 2007. – 30 с.

Историческое образование. Программы общих курсов  и методические указания: Для студентов дистанционной формы обучения / Под общей ред. С.М. Куделко. – т.1. – Х.: НМЦ «МД», 2001. – 432 с.

История Африки. Хрестоматия. – М.: Наука, 1979. – 383 с.

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Т. 1. Подготовка и развязывание войны империалистическими державами. – М.: Военное издательство, 1960. – 532 с.

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Т. 3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.). – М.: Военное издательство, 1961. – 654 с.

История гражданской войны в СССР. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1958. – 677 с.

История дипломатии / под ред. В.П. Потемкина. – Т. 2: Дипломатия в новое время. (1872-1919). –  М.: Госполитиздат, 1945. – 425 с.

История дипломатии / Ред. А. А. Громыко и др. изд. 2-е. – Т. IV.: дипломатия в годы Второй Мировой войны. – М.: Политиздат, 1975. – 755 с.

История дипломатии / Ред. А. А. Громыко и др. изд. 2-е. – Т. І. М.: Госполитиздат, 1959. – 896 с.

История дипломатии / Ред. А.А. Громыко и др., автор тома В. М. Хвостов. – т. ІІ: Дипломатия в Новейшее время. 1871 – 1914. – М.: Госполитиздат, 1963. – 820 с.

История мировой культуры (мировых цивилизаций). – Ростов-н/Дону: Феликс, 2005. – 534 с.

История Отечества. Люди, идеи, решения. Очерки истории России ІХ – начала ХХ в. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 366 с.

История повседневности: Сборник научных работ. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге; Алетея, 2003. – 208 с.

История Росии: народ и власть. – М.: Лекткон, 2001. – 460 с.

История России. – М.; Новосибирск: Инфра-М, 2001. – 472 с.

История русов или Малой Россіи / Сочинение Георгия Конинского архиепископа Беларуского. Репринт М.: Университетская типография, 1846. – К.: Дзвін, 1991. – 257, 43 с.

История Украинской ССР. – Т. 1. – К.: Изд-во АН УССР, 1953. – 838 с.

Источник. История. История. Сборник научных работ. Вып. 2. – СПб., 2002. – 435 с.

Источниковедение отечественной истории. – М.: Наука, 1973. – 396 с.

Іван Франко про соціялізм і марксизм. – нью Йорк: Пролог, 1966. – 260 с.

Іванець, Парася. Українські церкви Альберти у мистецьких творах і в описі Парасі Іванець. Слідами Українських піонерів по Альберті. – Пряшів: Приватпрес, 1991. – 192 с.

Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність. – Мюнхен: Логос, 1968. – 142 с.

Іванків – 808 днів окупації. – К.: Стилос, 2007. – 80 с.

Іваннікова Л. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог./ Людмила Іваннікова; За ред. С.В. Мишанича. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 388 с.

Іванченко Р. П. Україна від Кия до Кравчука: короткий нарис історії української державності. – К.: Укр. письменник, 1992. – 47 с.

Ігнатенко, Марина Миколаївна. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХХ ст. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 20 с.

Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, М. Бабалик. – Л.: Літопис, 2002. – 304 с.

Із сіячем на одній хвилі / В. Голобородько, М. Яривчик, В. Півень. – Словянськ, 2008. – 80 с.

Іларіон митрополит. Українська церква. Нариси з історії Української Православної церкви (у двох томах). Вид. друге, поправлене і доповнене / За ред. прот. Степана Ярмуся. – Вінніпег, Канада: Видання Консисторії УГП Церкви в Канаді, 1982. – 366 с.

Іларіон митрополит. Українсько-російський словник початку XVII-го віку. – Вінніпег: накладом Української Вільної Академії наук, 1951. – 40 с.

Імена замість номерів. Книга пам’яті для в’язнів концтабору Дахау. – б/м, б/р. – 85 с.

Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба 1300 – 1600. – К.: Критика, 1998. – Т. 1. – 284 с.

Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба 1300 – 1600. – К.: Критика, 1998. – Т. 2. – 287 с.

Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI – XVIII ст. Історичні нариси. – Л.: Ін-т українських досліджень ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 420 с.

Іріоглу Юрій Олександрович. Усні наративи як джерело з історії болгарського населення Північного Приазовя ХХ століття. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2009. – 20 с.

Ісаєвич Я. С. Джерела з історії української культури доби феодалізму. XVI – XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1972. – 144 с.

Ісаїв Лесь. Борівщина в роки людомору (1928-1933). – Х.: Райдер, 2008. – 496 с., іл.

Ісаїв П. Берестейська унія за новими дослідами. – Філадельфія, 1953. – 32 с.

Ісаїв П. Причини упадку української держави в княжі і козацькі часи. – Рим, 1975. – 210 с.

Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15-17 листопада 1995 р.). – Х.: ХДУ, 1995. – 354 с.

Історична спадщина у світлі сучасних досліджень. Величко, Маркович, Маркевич, Костомаров, Яворський. – К.: НАНУ, Ін-т історії України, 1995. – 190 с.

Історичне краєзнавство і культура (Наукові доповіді та повідомлення). – Х., 1997. – Ч.1. – 432 с.; Частина 2. – 364 с.

Історичні віхи Слобідської України: XVII – початок XX ст.: Наукова збірка праць учасників наукової конференції „Визвольна боротьба українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького за українську державність”. – Х.: ХДУ, 1997. – 152 с.

Історія Академії наук України 1918-1923 рр. Документи і матеріали. – К.: Наукова думки, 1993. – 376 с.

Історія і культура слов’ян. Матеріали ХІ Міжнародного з’їзду славістів. Братислава, 30 серпня – 8 вересня 1993 р. – К.: Інститут української археографії НАН України, 1993. – 120 с.

Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів / КНУ ім. Т. Шевченка, історичний факультет. – К.: Книги-ХХІ, 2005. – 773 с. – Бібліогр. с. 726 – 734.Історія  культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. ред. д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 336 с.

Історія однієї фотографії: спроба саморепрезентації / Упор. авт. передм. Г. І. Дацюк. – К.: Спадщина, 2007. – 224 с.; іл.

Історія русів / Ред. і вступ. Ст. Олександра Оглоблина; пер. В’яч. Давиденка. – Нью-Йорк: Вид-во “Вісник” – ООЧСУ, 1956. – 346 с.

Історія та культура Подніпров’я. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет, 1998. – 194 с.

Історія України (навчально-методичний посібник) / Радченко Л. О., Семененко В. І., Ткаченко О. М. – Х.: Основа, 2004. – 199 с.

Історія України / керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Л.: Світ, 1996. – 488 с.

Історія України в особах ХІХ-ХХ ст. / І. Войцехівська та ін. – К.: Україна, 1995. – 479 с.

Історія України. Навчальний посібник з організації самостійної роботи студентів / В. Г. Москальов, Л. М. Лінецький, Н. П. Москальова, ХНТУ сільського господарства ім. Петра Василенка. – Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, Парус, 2002. – 248 с.

Історія України. Нове видання. Зредагував і доповнив і додав примітки Петро Ісаїв. – Нью Йорк, 2007. – 254 с.

Історія України: маловідомі імена, події, факти (збірник статей). – К.: Рідний край, 1996. – 436 с.

Історія України: Хронологія основних подій. – К.: Либідь, 1996. – 110 с.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип’якевич, Б. Гнаевич, З. Стефанів, О. Думін, С. Шраченко. Вид. 4-те, змін. і доп. – Л.: Світ, 1992. – 703 с.

Історія української культури / За загал. ред. І. Крип’якевича. – 4-те вид, стереотип. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

Історія української культури. Під загальною ред. І. Крип’якевича. – 1936-1937. – 15 зшиток.

Історія української культури: Курс лекцій. – К: ХНТУ “КПІ”, 2010. – 332 с.

Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Вид-во “ФІНН”, 2010. – 408 с.

Історія Центрально-Східної Європи. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 660 с.

Йогансен, Майк. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2001. – 515 с.

Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах// Автор-упорядник Л. Маленко. – Запоріжжя: ВАТ “Мотор Січ”, 2010. – 195 с.

Кавцкі К. Економічні науки Карла Маркса. – К.; Ляйпціг: Українська накладня, б/р. – 330 с.

Кадеев В.И. Херсонес Таврический. Быт и культура (І-ІІІ вв. н.э.) – Х.: Бизнес Информ, 1996. – 212 с.

Казки Слобожанщини, зібрані під час експедицій народного художнього фольклорно-етнографічного колективу “Вербиченька” Будинку дитячої та юнацької творчості смт. Нова Водолага Харківської області. – Х.: Бровін О. В., 2010. – 64 с.

Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.

Календар Українського народного союзу на конвенційний рік 1962. – Свобода, б/р. – 192 с.

Калинець І. Пробуджена муза. – Варшава: Вид-во КІУС, 1991. – 462 с.

Калініченко, Володимир Вікторович. Селянське господарство в період НЕПу. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 1994. – 48 с.

Калоянов В. Българска просвета през 20-те и 30-те години на ХХ век. – София: Софтрейда, 2005. – 159 с.

Калоянов В. Българите в таврия 1860-1939 г. – София, 2005. – 156 с.

Камінський А. На перехідному етапі. “Гласність”, “перебудова” і “демократизація” на Україні. З передмовою М. Прокопа. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1990. – 624 с.

Канадійське Наукове товариство ім. Шевченка в ЗДА в  1961 р. – Ню Йорк, 1962. – 16 с.

Канадський інститут українських студій 2001 р.

Канцелярія Новосербського корпусу / Упор. В. Мільчев, О. Посунько; передмови: С. Гаврилович, С. Лапич, В. Мільчев, О. Посунько // Джерела з історії Південної України. – Т. 7. – Запоріжжя, 2005. – 442 с. – 2 екз.

Капеллер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Л.: Вид-во УКУ, 2005. – 360 с.

Каплан Арье Суббота день вечности / Пер. с англ. Г. Липш. – Нью-Йорк: tashbar Publication, б/г. – 60 с.

Кардиналовська Т. Невідступне минуле. Спогади. – Х.: Майдан, 2005. – 174 с.

Каревин А. Русь нерусская. Как рождалась «рідна мова». – М. Имперская традиция, 2006. – 224 с.

Каріна, Олена Миколаїва. Віртуальна реальність: онтологічний статус. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Х., 2004. – 17 с.

Кармазин-Каковський В. Українська народна архітектура. Хати і деревяні церкви XVIII cт. – Рим, 1972. – 55 с., іл.

Карпатська Україна від передісторичних часів до сьогодення. – Шікаго, 1939. – 16 с.

Карпусь, Дмитро Олександрович. Діяльність Київської історико-економічної школи М. В. Довнар-Запольського (1901-1919 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2008. – 18 с.

Карр Э. История Советской России. В 2 тт. – Т. 1-2. – М.: Прогресс, 1990. – 768 с.

Каталог видань української академії наук. 1918-1930. – Чікаго, 1966. – 284, 74 с.

Каталог колекції документів Київської археографічної комісії 1369-1899. – К.: Наукова думка, 1971. – 183 с.

Каутский К. Диктатура пролетаріату. – К.; Відень; Львів, 1921. – 76 с.

Каутский К. Соціялізація і робітничі ради. – К.; Відень; Львів, 1921. – 22 с.

Каутский К. Соціяльна революція. – Берлін; Київ, 1920. – 148 с.

Каутський К. Основи соціялізму. Переклав О.Р. – New York: З друкарні «Робітника», 1918. – 64 с.

Каутський К. Тероризм і комунізм. Причинки до історії революції. – Берлін; К., 1920. – 204 с.

Кафедра истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. 30 лет. / Авт. сост. В. И. Кадеев, С. Б. Сорочан. – Х.: ООО «НТМТ», 2008. – 160 с.

Качараба С. Українська еміграція. Еміграційний рух за Східної Галичини та Північної Буковини у 1890 – 1914 рр. / С. Качараба, М. Рожик. – Л., 1995. – 124 с.

Кедрин А. К. Логика и истина / Философская библиотечка для юношества. – М.: Политиздат, 1980. – 144 с. 1976. – 725 с.

Кедрин І. Життя-події-люди. Спомини і коментарі. – Ню Йорк: Червона калина, 1976. 724 с.

Киевский альбом. – Вип. 6. – 128 с.

Київська Русь: політико-правовий нарис / О. А. Гаврилєнко, С. Д. Колєсніков, І. А. Логвиненко. – Х.: УніВС, 1999. – 68 с.

Кириков Б. М. Кашин. – Ленинград: Художник РСФСР, 1988. – 224 с.

Кирчів, Роман. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Л.: Ін-т народознавства НАН України, 2002. – 352 с.

Кирюшко М. І., Бойцова О. Є. Іслам в Криму. Релігійно-національна самоідентифікація кримськотатарського народу. – К.: Світогляд, 2005. – 300 с.

Кисілевський К. Іван Зілинський / Серія: Українські вчені. – Ч. 10. – Вінніпег, 1962. – 48 с.

Кислий, Олександр Євгенович. Історичні закономірності відтворення народонаселення. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 2006. – 32 с.

Кірсенко, Михайло Володимирович. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918 – 1920 років. Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехослоівацької республіки. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – К., 1998. – 35 с.

Клейнер І. Владімір (Зеев) Жаботинський і українське питання: Вселюдськість у шатах націоналізму. – К.; Торонто; Едмонтон: КІУС, 1995. – 262 с.

Климишин И. А. Календарь и хронология. – М.: Наука, 1981. – 192 с.

Клицаков И. А. Из истории подготовки и воспитания учительских кадров (1917-1937 гг.). – Луганск, 1991. – 420 с.

Клицаков И. А. Учительство: трудная судьба 1917-1937 гг. – Луганск, 1993. – 190 с.

Кльодель П. Благовіщення Марії / Переклад  з фр. Віри Вовк. – Сучасність, 1968. – 94 с.

Книга пам’яті України. Харківська область. Т. 12: Харківський район. – Х.: Обласна пошуково-видавнича редакція, 1997. – 750 с.

Книжковий знак шестидесятників. – Нью Йорк: Свята Софія, 1972. – 304 с.

Князьков Ю.П. Запорізька область. Історико-географічний і топонімічний словник. – Вип.1. – Запоріжжя: Тандем-У, 2004. – 320 с. ( 2 єкз.)

Ковалев Ан. Азбука дипломатии. – М.: Международные отношения, 1984. – 248 с.

Коваленко, Інна Ігорівна. Духовні цінності збройних сил України в умовах соціокультурної трансформації суспільства. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2003. – 16 с.

Когут З. Культурні арабески. Поезія і проза. – Мельборн: “Просвіта”, 1969. – 123 с.

Козак М. З наболілої душі. Друге, доповнене видання. – Л.: Вид-во „Мс”, 2007. – 200 с.

Козак Мамай. Навчальний посібник – хрестоматія з української літератури / Краснодарське регіональне відділення Міжнародної Академії інформатизації; Донецький Український культурологічний Центр та ін.; упоряд. В. В. Оліфіренко, В. К. Чумаченко. – К.; Донецьк; Краснодар, 1998. – 224 с.

Козирєв, Валерій Кирилович. Запорозька спадщина на Півдні України останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Запоріжжя, 2001. – 20 с.

Козлов В. П. Колумбы российских древностей. Изд 2-е, доп. / Отв. ред. В. И. Бугаков. – М.: Наука, 1985. – 174 с.

Козуб І. Доба і доля. Спогади. – К.; Торонто; Едмонтон, 1996. – 46 с.

Козяр І. Спогади. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 614 с.

Кокотюха А. Криминальная Украина / А. Кокотюха, Г. Гребнев. – Х.: Фолио, 2004. – 379 с.

Колеса Ф. Українська усна словесність. – Едмонтон: КІУС, 1983. – 643 с.

Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство (VI–XV): Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1967. – 272 с.

Количева, Тетяна Владиславівна. Наукове і хужожнє пізнання: їх специфіка та взаємодія. Автореф. дис. … канд. філос. наук: онтологія, гносеологія, феноменологія. – Х., 2004. – 17 с.

Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 664 с.

Кондуфор Ю. Ю. Харьковская большевисткая группа «Вперед».  – Х.: Изд-во ХГУ, 1954. – 50 с.

Кононенко О. Є. Харківщинознавство / О. Є. Кононенко, Л. С. Шульженко. – Х.: Гімназія, 2002. – 304 с.

Кононенко, Тетяна Володимирівна. Екзистенційний вибір і любов як аксіологічні функції особистості. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2000. – 19 с.

Кононов, Олексій Олександрович. Ірраціональне як феномен свідомості людини. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1997. – 18 с.

Конрад Й. Національна економія. Переклав М. Лозинський. – Львів: Накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1904. – 160 с.

Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).  – Запоріжжя, 2011. – 100 с.

Кордони Війська Запорозького і діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. (за документами РДАДА) / Упор. В. Мільчев. – Запоріжжя: Вид-во ВАТ „Мотор Січ”, 2004. – 80 с.

Коробко-Захарова А. М. Клас камерного співу. Навчальний посібник. – Донецьк: Донецька державна музична академія ім. С. С. Прокоф’єва, КП „Східний видавничий дім”, НТШ (Донецьке відділення), 2005. – 142 с.

Коропецький І-С. Економічні праці. Збірник вибраних статей. – К.: Смолоскип, 1998. – 414 с.

Коропецький І. -С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука. – К.: Либідь, 1993. – 189 с.

Корчова-Тюріна, Світлана Миколаївна. Проблема маргінальних форм в європейській культурній сенсориці. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2001. – 18 с.

Косідовський З. Біблійні оповіді / пер. з польск. – К.: Політвидав УРСР, 1978. – 398 с.

Косідовський З. Коли сонце було богом. – К.: Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1989. – 344 с.

Косінова, Ганна Олександрівна, Харківський університет наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 14 с.

Косов С. Патерик / Упор. Вступ, коментр., переклад з польск. Ю. Мицик. – К.: Ін-тут  укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, 2007. – 156 с. (Сер. Пам’ятки української православної думки XVII ст. Т. 2).

Коссак Е. Екзистенциализм в философии и литературе / Пер. с польск. – М.: Политиздат, 1980. – 360 с. (критика буржуазной идеологии и ревизионизма).

Костикова И. В. Философско-социологические взгляды Томаса Карлейля. – М.: Московский университет, 1983. – 144 с.

Костомаров М. І. Твори в двох томах. – Т.1: Поезії. Драми. Оповідання. – К.: Дніпро, 1990.

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 1024 с.

Коструба Т.  Нарис історії України. – Торонто, 1961. – 305 с.

Коструба Т. Нариси з церковної історії України Х-ХІІІ століття. Друге, доповнене видання. – т.1. – Торонто: Українське видавництво “Добра книжка”, 1955. – 136 с.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. – Кн. 1. – Едмонтон, 1987. – 744 с.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. – Кн. 2. – Едмонтон, 1998. – 610 с.

Костюк Г. На магістралях доби. Статті на суспільно-політичні теми. – Торонто; Балтімор: Смолоскип, 1983. – 292 с.

Костюк Г. О. Апокаліптичні роки. – Слов’янськ: Печатный двор, 2002. – 188 с.

Костюк Г. Теорія і дійсність. До проблеми вивчення теорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні. Історико-критичний нарис. – Едмонтон: Сучасність, 1971. – 148 с.

Костюк Гр. Окаянні роки: від Лукянівської тюрми до Воркутської трагедії (1935-1940 рр.). – Торонто: Діялог, 1978. – 166 с.

Костюка, Олена Миколаївна. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 20 с.

Котов В. Н. Введение в изучение истории. – К.: Вища школа, 1982. – 131 с.

Кочкуркина С. И. Корела и Русь. – Ленинград: Наука, 1986. – 144 с.

Кравченко В. Харьков / Харків: столица Пограничья. – Вильнюс: ЕГУ, 2010. – 358 с.

Кравченко, Олена Валентинівна. Благодійна діяльність православної церкви в Харківській єпархії (1799 – 1917 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 19 с.

Краткий политический словарь. – М.: Полииздат, 1989. – 623 с.

Кременчуг: Краеведческий очерк. Изд. втор. доп и перераб. / Г. С. Барвинок, Д. Т. Беличенко, Л. И. Евселевский, П. Е. Зайченко, П. Г. Паустовский, П. Н. Пустовит. – Х.: Прапор, 1966. – 140 с.

Кренделев Ф. П., Кондратов А. В. Безмолвные стражи тайн (загадки острова Пасхи). – М.: Наука, 1980. – 208 с.

Кривобоков В. А. Очерки сказочных былей / Худож.-оформитель И.В.Осипов. – Х.: Фолио, 203. – 685 с.

Кривошея, Володимир Володимирович. Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.).  Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – К., 2006. – 33 с.

Крик з могили. Захалявні вірші з України / Передм. Юрія Бойка. – Балтимор; Торонто: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1969. – 60 с.

Кримський А. Історія Туреччини. – К.; Л.: Олір, 1996. – 287 с.

Крип’якевич І. П. Джерела з історії Галичини. Період феодалізму. – К.: Академія наук УРСР, 1962. – 81 с.

Кристенсен С. О. История России XVII в. Обзор исслед. и источников: Пер. с дат. – М.: Прогресс, 1989. – 256 с.

Круг идей. Историческая информатика в информационном обществе. Труды VII конференции Ассоциации «История и компьютер». – М.. 2001. – 512 с.

Крук, Олександр Іванович. Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х – 1980-ті рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2000. – 20 с.

Крупницький, Борис. Гетьман Данило Апостол і його доба (1727-1734). – Авгсбург: Накладом Товариства прихильників УВАН, 1948. – 194 с.

Крупницький, Борис. Гетьман Пилип Орлик (1672 – 1742). Його життя і доля / Вступ. Ст. Олександра Оглоблина. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1956. – 79 с.

Крути: 29 січня 1918 р. / Передмова І. Юхновського, упор. О. Бойко. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 96 с.; іл.

Кубійович В. Наукове Товариство ім. Шевченка у 1939-1952 рр. Відбитка з “Українського історика” ч.1-2., 1973. – 1973. – 35 с.

Кузьма, О. Листопадові дні 1918 р. – Ню Йорк: “червона калина”, 1960. – 445 с.

Кузякіна Н. Б. Архівні сторінки… – К.: Національна асоціація українознавців, 1992. – 127 с.

Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера / М. В. Кукушкина. – М.: Наука, 1977. – 222 с.

Куликов, Володимир Олександрович. Селянське господарство Харківської губернії в др. пол. ХІХ – на початку ХХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2005. – 20 с.

Куліш С. М. Історія сучасного світу: Навчально-методичні рекомендації для студентів / С. М. Куліш, В. П. Потоцький, В. І. Семененко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 36 с. – 2 екз.

Куліш С. М. Історія університетів і Болонський процес: Навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання / С. М. Куліш, В. В. Петровський. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 36 с. – 3 екз.

Культура Мезоамерики: комплекс навчально-методичних матеріалів зі спецкурсу для студентів спеціальності «Культурологія» / Укл. доц. Титар В. В. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. – 16 с.

Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям (Матеріали наукової конференції, м. Донецьк, 17 грудня 2004 р.). – Донецьк: Донецьке відділення Товариства „Україна – Світ”, Східний видавничий дім, 2004. – 236 с.

Культурные исследования. Сборник научных работ / Под. ред. А. Эткина, П. Лысакова. – СПб.; М.: ЕУСПб, Летний сад, 2006. – 528 с. (Труды факультета политических наук и социологии. – Вып. 8).

Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. – К., 1989. – 48 с.

Кунденко, Яна Миколаївна. Повсякденність як реалія культурної дійсності. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1999. – 19 с.

Куп’янск православный. Газета «Украинский формат». Между Пасхой и Рождетсвом. Православный календарь. – Куп’янск, 2005. – 32 с.

Кураєв, Олексій Олексійович. Український фактор у політиці Німеччини та Австро-Угорщини періоду Першої світової війни. Автореферат дис. … доктора іст. аукЖ 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 2006. – 261 с.

Куц, Галина Михайлівна. Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2003. – 16 с.

Куць О. Етнополітичні аспекти розбудови української держави / О. Куць, Ю. Куц. – Х.: Березіль, 1999. – 272 с.

Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 275 с.

Кучеренко, Алла Климівна. Український культурно-освітній рух у Херсонській губернії в період з 1861 по 1917 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 20 с.

Кучма Л. Д. О самом главном. – К.: УСПП, 1999. – 351 с.

Кушнір В. Г. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини / В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова. – Одеса: Гермес, 2008. – 256 c.

Кушнір В. Г. У скорботних 1932-1933 роках (Миколаївський район Одеської області) / В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова, В. М. Пономарьов. – Одеса: КП ОМД, 2008. – 298 c.

Кюстін А. Правда про Росію. Передмов д-ра Д. Донцова. – Торонто: Ліга Визволення України, 1958. – 196 с.

Лаврів П. І. Історія Південно-східної України. – К.: Українська видавнича спілка, 1996. – 206 с.

Лаврів П. І. Моя земля – земля моїх батьків. – Донецьк: Український культурологічний центр, 1995. – 64 с.

Лавріненко Ю. Василь Каразін — архітектор відродження. Матеріяли і думки до 200-ліття з дня народження. 1773-1973. – Мюнхен: “Сучасність”, 1975. – 192 с.

Лавріненко Ю. Чорна пурга та інші спомини. – Б/м.: Сучасність, 1985. – 194 с.

Лазаренко, Володимир Миколайович. Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2000. – 20 с.

Лебедева В.П., Узбек Е.А., Дзюбенко Н.А. «Мы есть. Мы были. Будем Мы». «Греческая операция» НКВД в Харькове. – Харьков: Тимченко А.Н., 2009. – 672 с.

Левикін, Володимир Валерійович. Німецькі військовополонені в радянських таборах: гуманітарний аспект (1941-1955). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – К., 2008. – 20 с

Ленько, Олександр Валерійович. Суспільно-політичні погляди Джавахарлала Неру та становлення індійської державності (1947 – 1964 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Харків, 2001. – 19 с.

Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, документи / Заг. ред, передм. І прим. професора Валеріяна Ревуцького; упор. і тех. ред. Осип Зінкевич. – Балтимор; Торонто: Українське видавництво “Смолоскип”, 1989. – 1026 с.

Лехан, Лариса Борисівна. Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928 – 1933 роках. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 19 с.

Лешко Оксана Василівна. Протестанські громади Закарпаття 1945-1991 рр. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 22 с.

Лиман І. І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775 – 1861). – Запоріжжя: ІА „Тандем-У”, 2004. – 400 с. – 2 екз.

Лиман, Ігор. Російська православна церква на Півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – Запоізьке відділення; Бердянський державний педагогічний університет; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2004. – 486 с.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. Вид. 2-ге – Нью-Йорк: Видавнича корпорація «Булава», 1954. – 470 с.

Липинський В. Твори. Архів. Студії / Ред. Я. Пепенський. – Т. 1: Студії. – К.; Філадельфія, 1994. – 285 с.

Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII століттю. – Нью-Йорк: Булава, 1954. – 305 с.

Липинський, Віталій Володимирович. Становлення і розвиток нової системи освіти в УРСР у 20-ті роки. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2001. – 39 с.

Липківський В. Відродження церкви в Україні 1917-1930 рр. – Торонто: Українське видавництво “Добра книжка”, 1959. – 335 с.

Лисенко, Майя Станіславівна. Становлення середньої спеціальної освіти в Україні (1922 – 1930 рр.). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2000. – 21 с.

Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901-1933) / Упор. Р. Дзюбан, НАНУ, ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ у Львові. – Л.: ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ, 2004. – 153 с.

Листов В. Отавало идет по экватору. – М.: Мысль. 1987. – 236 с.

Листування Опанаса Сластьона / Упорядники: о. Ю. Мицик, І. Тарасенко. – Запоріжжя, 2010. – 236 с.

Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / Ін-т української археографії та джерелознавства НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Л.; К., 2001. – 216 с.

Листування Леоніда Мосендза. Джерела з історії української еміграції. Вип.2. – К., 2005. – 116 с.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 2. – К.: Основи, 1994. – 573 с.

Литвин, Сергій Харитонович. Симон Петлюра у національно-взвольній боротьбі українського народу (1917 – 1926). Історіографічний та джерелознавчий аспекти. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2000. – 35 с.

Литовченко, Сергій Дмитрович. Римсько-вірменські відносини в І ст. до н.е. – на почаку І ст. н.е. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Х., 2003. – 19 с.

Лифшиц М. А. Мифология древняя и современная. – М.: Искусство, 1979. – 582 с.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. – К.: Т-во „Знаня” України, 1992. – 192 с.

Літопис Руський / За Іпатським списком переклав, а також передм., прим., покажчики, табл., карти і плани Леоніда Махновця; ред. кол. О. Т. Гончар та ін.. – К.: Дніпро, 1989. – 590 с.

Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 25.: Пісні УПА. – Торонто – Л.: Вид-во Літопис УПА, 1996. – 555 с.

Літопис Української повстанської армії. – Т. 1: Волинь і Полісся. Німецька окупація. – Книга перша. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1976. – 255 с.

Літопис Української повстанської армії. – Т. 3. Чорний ліс. Видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА (Чорний Ліс), 1947 – 1950. Передрук підпільного журналу УПА з англ. резюме. – Кн. 1: 1947 – 1948. – Торонто: Літопис УПА, 1978. – 274 с.

Літопис Української повстанської армії. – Т. 6: УПА в світлі німецьких документів. – Книга перша: 1942-червень1944. – Торонто, Видавництво “Літопис УПА”, 1983. – 241 с.

Літопис Української повстанської армії. – Т. 7: УПА в світлі німецьких документів. – Книга друга: червень 1944 – квітень 1945. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1983. – 280 с.

Лободовський Юзеф. Про українців і поляків. Народ безсмертний. – Перемишль; Л.: Південно-Східний науковий ін-т у Перемишлі, 1999. – 120 с.

Ломая, Нестан Хутаєвна. Східно-християнський платонізм у контексті грузинської філософської думки та християнська традиція в Грузії. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1998. – 17 с.

Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными. – Мн.: Попурри, 1998. – 576 с.

Лот А. К другим Тассили. Новые открытия в Сахаре. – М.: «Искусство», 1984. – 215 с.

Лотоцький О. Сторінки минулого. Частина друга. – Варшава, 1933. – 482 с.

Лотоцький О. Сторінки минулого. Частина перша. – Видання Української православної церкви в США. 1966. – 287 с.

Лотоцький О. Сторінки минулого. Частина третя. – Видання Української православної церкви в США. 1966. – 390 с.

Лотоцький О. Сторінки минулого. Частина четверта. В Царгороді – Видання Української православної церкви в США. 1966. – 175 с.

Лубенець, Наталія Володимирівна. Проблема самотності та криза людської суб’єктивності. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харків, 2005. – 18 с.

Лужницький Г. Українська церква між Сходом  і Заходом. – Филадельфія: “Провидіння”, 1954. – 725 с.

Лук’янеко, Оксана Іванівна. Людина, що читає: Антропологія Володимира Набокова. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2000. – 21 с.

Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. – 2-е изд. – Х.: Сага. 2007. –  348 с.

Любачівський М. Чи справді було хрищення Росії 988 року?. – Рим-Мюнхен, 1986. – 87 с.

Любецький з’їзд князів 1107 року в історичній долі Київської Русі: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 900-літтю з’їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів: Сіверянська дука, 1997. – 216 с.

Лютер М. Жить и возвещать дела Господни / Сост. ред. пер с нем, предисл. коммент. Ю. А. Голубкина. – Х.: Майдан, 2001. – 382 с.

Лютер М. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520-1526. / Пер. с нем., очерк и комментарии Ю. А. Голубкин. – Х.: Око, 1992. – 352 с.

Магітова, Анжеліка Борисівна. Українська історія у висвітлені часопису «Вестник Европы» (1866-1918): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2008. – 18 с.

Магочій Павло Роберт Історія України. – К.: Критика, 2007. – 640 с. – 4 прим.

Маєвська Н. А. Експериментальна психологія особистості: Навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальності «Психологія». – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 16 с.

Маєвська Н. А. Психологічні ознаки культури: Навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальності «Психологія». – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 16 с.

Мазур, Василь Митрофанович. Кооперативний рух у національних районах Української СРР (1921 – 1929 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2000. – 20 с.

Мазур, Павло. Отчі світильники. Сторінки з історії школи і педагогічної думки в Україні епохи Відродження (XV ст. – початок XVIII ст.). – Донецьк: Український культурологічний Центр, 1998. – 106 с.

Майстренко І. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні. – Едмонтон, 1985. – 416 с.

Максименко, Василь Федорович. Орфографічний тренажер старшокласника та абітурієнта. Українська мова. – Х.: Торсінг, 2005. – 272 с.

Максудов С. Потери населения СССР. – Benson, Vermont: Chalidze Publications, 1989. – 198 c.

Малаховский К.В. Британия южных морей. – М.: Наука, 1973. – 168 с.

Малаховский К.В. Последняя подопечная. (История Микронезии). – М.: «Наука», 1977. – 140 с.

Маленко Є. Ю. Конотоп: Історико-краєзнавчий нарис. – Х.: Прапор, 1970. – 104 с.

Маленко Л. Азовське козацьке військо (1828-1866). – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2000. – 513 с.

Малик А. О. Мемуари як джерело до історії Української революції (березень 1917-квітень 1918 р.):  Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Львів, 1999. – 20 с.

Маллярме С. Поезії. – Оттава; Альбета: Видво КІУС, 1990. – 190 с.

Малюга Ю. Я. Культурология: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2003. – 333 с.

Мандрик, Марія. Українськй націоналізм: Становлення у міжвоєнну добу / Передмова Василя Вериги. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 392 с., іл.

Мандрика М. Ї. Леонід Білецький. – Вінніпег: Тов-во „Просвіта” в Кенорі, Онтаріо, 1957. – 24 с.

Манжура І. Твори / Вступ. Ст. та прим. доктора філол. наук М. Д. Бернштейна. – К.: Дніпро, 1972. – 332 с.

Маркс К. До критики політичної економії. –  Б/м: Космос, 1923. – 205 с.

Маркс К. Злидні філософії. –  Б/м: Космос, 1923. – 135 с.

Мартиненко, Наталія Миколаївна. Діяльність РСДРП(м) в Україні (1907 – 1914 рр.). Авторф. Дис. … канд.. іст. наук: 07.00. 01 – історія України. – Х., 2007. – 20 с.

Маркусь В., Пеленський Я. Питання національної політики СРСР. – Нью-Йорк: Пролог, 1960. – 109 с.

Мартирологія українських церков. У 4-х томах. – Т. 1: Українська Православна Церква. Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упор. і зред. Осип Зінкевич і Олександр Воронин. – Торонто; Балтимор: Українське видавництво “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – 1207 с.

Мартос Б., Зозуля Я. Гроші української держави. – Мюнхен: Український технічно-господарський інститут, 1972. – 103 с.Мартос Б., Зозуля Я. Гроші української держави. – Мюнхен: Український технічно-господарський інститут, 1972. – 103 с.

Марунчак М. Українські політичні в’язні в нацистських концентраційних таборах. – Вінніпег, 1996. – 364 с.

Марченко, Олена Миколаївна. Роль національного характеру у формуванні української музичної культури ХІХ ст. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.12 – українознавство (філософські науки). – Х., 2003. – 20 с.

Масаєв, Михайло Володимирович. Кримські татари у збройних силах Росії (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 18 с.

Маслійчук В. Л. Балаклійський полк (1669 – 1677 рр.). – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2005. – 67 с.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Регіон 2007: Стратегія оптимального розвитку (17-18 квітня 2007, м. Харків). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 252 с.

Матьовська, Людмила Миколаївна. Радянсько-югославський конфлікт 1948 – 1956 років: передумови, етапи і наслідки. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Ужгород, 2007. – 20 с.

Мацкевич В. Вопреки очевидности. – СПб.: Невский простор, 2006. – 210 с.

Мельників, Ростислав. Майк Йогансен: Ландшафти трансформації. – К.: Смолоскип, 2000. – 152 с.

Мешковая, Світана Іванівна. Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857 – 1884 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2004. – 18 с.

Микал, Олена Костянтинівна. Політичні відносини Японії а Європейського Союзу у 90-ті рр. ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Х., 2003. – 20 с.

Микитенко Ю. О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К.: Наукова думка, 1991. – 156 с.

Микола Семенович Федорчук. Бібліографічний покажчик / Укл. і відп. ред. В. В. Оліфіреко. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999. – 8 с.

Мирні переговори між Українською державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і стенограми пленарних засідань. – К.; Нью-Йорк; Філадельфія: Вид-во М.П. Коць, 1999. – 36 с.

Миронець М. На тлі трагічної історії. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – 160 с.

Миронов Б. Н. Историк и социология. – М.: Наука, 1984. – 174 с.

Мислителі німецького романтизму / Упор. Л. Рудницький та О. Фенговець. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – 588 с.

Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Кн. 1.: Документи і матеріали 1899 – 1917 рр. / Упор. Ю. Аввакумов і О. Гайова. – Л.: Вид-во УКУ, 2004. – 925 с.

Михайлин Л. І. Достоєвський і Шевченко. – Х.: МП „Видавець”, 1994. – 67 с.

Михайлин Л. І. Історія української журналістики: Підручник. – Х.: ХІФТ, 2000. – 279 с.

Михайлин У. Гамартія Миколи Хвильового. – Х.: Лінотип, 1993. – 39 с.

Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали конференції / За ред. Я. Грицака, Я. Дашкевича. – Л.: Інститут українських досліджень ЛДУ ім. Івана Франка Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення, 1999. – 378 с.

Михайло Грушевський. Фотоальбом. – К.: Україна, 1996. – 140 с.

Михайлюк Б. Варшавський договір в світлі націоналістичної критики. – Вінніпег, 1950. – 111 с.

Михальський, Ігор Сергійович. Джерела з історії українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ століть. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2004. – 36 с.

Мицик Ю. А. Гетьман Іван Виговський. – К.: Вид. дім. «КМ Академія», 2004. – 84 с.

Мицик Ю. Царичанка козацька. – К.: Генеза, 2004. – 85 с.

Мицик Ю.А. Умань козацька і гайдамацька. – К.: Видавничий дім „КМ Академія”, 2002. – 187 с.

Міжконфесійні взаємини на півдні України XVIII – ХХ століття / А. В. Бойко, О. М. Ігнатуша, І. І. Лиман, В. І. Мільчев та ін. – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 1999. – 252 с. (3 екз).

Міжнародний біографічний словник дисидентів. Т.1 Україна. Частина 1. / Харьковская правозащитная группа. – Х.: Права людини, 2006. – 516 с.

Міжнародний біографічний словник дисидентів. Т.1 Україна. Частина 2. / Харьковская правозащитная группа. – Х.: Права людини, 2006. – 517-1020 с.

Міжнародні звязки України. Наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип.15. – К., 2006. – 472 с.

Мільчев В. Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії 1785–1790 рр. (дослідження та матеріали) / Запорозьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, Запорізьке відділення СУІ ім. Ковальських. – Запоріжжя: Тандем, 2007. – 171 с.

Мільчев В. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII-XVIII століття: джерелознавчий аналіз. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 370 с.

Мільчев В. Матеріали до історії болгарського населення України XVIII. – Запоріжжя: “Тандем-У”, 1999. – 228 с.

Мінаков, Ігор Вікторович. Філософські аспекти проблеми виникнення Всесвіту в науковій космології. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.09 – філософія науки та освіти. Х., 1997. – 17 с.

Місостов Тотраз Юрійович. Розвиток історичного краєзнавства на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. – історія України. – Х., 2006. – 21 с.

Містраль Ф. Спогади й оповідання. Переклала Г.Чикаленко. – Київ-Ляйпциг “Українська накладня”, б.р. – 218 с.

Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні 1917-1973. – К.: Наукова думка, 1975. – 272 с.

Міщенко, Наталія Дмитрівна. Масова культура як предмет філософського аналізу. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1999. – 20 с.

Мокрий, Володимир. Духовні джерела Помаранчевої революції 2004 року в Україні. – Краків: Швайпольт Фіоль, 2006. – 196 с. (укр. і польск. мовами).

Московський район г. Харькова. История и современность. – Х.: Прапор, 1994. – 190 с.

Московченко, Наталія Павлівна. Розвиток архівної справи в Україні (1919 – 1932 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2003. – 20 с.

Мости в Україну. Нариси з історії товариства української мови Чикаго / Укл.: В. Білецький, В. Боднарук, Б. Боднарук. – Донецьк: Український культурологічний Центр, ТОВ „Східний видавничий дім”, 2005. – 116 с.

Мостович О. Загублений самоцвіт. Етюди. – Х.: Видання часопису „Березіль”, 1999. – 144 с.

Мохначева М.П., Муравьев В. А. Историография истории СССР с древнейших времен до конца XVII века: Пособие для практических занятий. – М., 1984. – 121 с.

Мудрієвська, Людмила Михайлівна. Методологія соціальних і природничих наук Карла Поппера і системно-структурний принцип. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.09 – філософія науки. – Х., 1998. – 16 с.

Музей родини Горових у Празі. – Прага, б/р. – 94 с.

Музичко О. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910). Життя та наукова діяльність. – Одеса: Астропринт, 2005. – 206 с.

Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. – М.: Мысль, 1985. -235 с.

Муртузалиев Сергей Ибрагимович: Библиографический указатель к 60-летию со дня рождения. – Махачкала, 2007. – 70 с.

Мы победили смерть. Воспоминания харьковчан – бывших узников фашистских концлагерей. – Л.: Кальвария, 2005. – 192 с.

Мыльников А. С. Культура чешского возрождения. – Ленинград: Наука, 1982. – 176 с.

Мыльников А. С. О культурно-исторических аспектах регионального книговедения / Препринт-90-7 / АН СССР. Сиб. Отд. – Новосибирск: АН СССР, 1990. – 14 с.

Мыльников А. С. Чаяния и ожидания народные (свободомыслие народной культуры). В помощь лектору. – Л.: Знание, 1988. – 32 с.

Мюссе де А. Андреа дель Сарто. Драма в трьох діях. Переклад з дранцузької С. Пащенка. – Київ-Відень-Львів: Чайка, б\р. – 91 с.

Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К. : Український письменник, 1993. – 410 с.

Нагаєвський, Ісидор, доктор, отець. Історія Римських Вселенських Архиєреїв. – Частина 1. – Мюнхен: УКУ ім. Св. Климента Папи, 1964. – 366 с.

Нагаєвський, Ісидор, доктор, отець. Історія Римських Вселенських Архиєреїв. – Частина 2. – Мюнхен: УКУ ім. Св. Климента Папи, 1967. – 601 с.

Нагаєвський, Ісидор, доктор, отець. Рим і Візантія. – Торонто, 1956. – 241 с.

Нагаєвський, Ісидор, доктор, отець. Стародавня Україна в світлі історичних пам’ятників. – Йорктон, 1961. – 261с.

Нагаєвський, Ісидор, Об’єднання церкви й ідея патріярхату в Києві. Історично-богословська студія — Торонто: “Добра книжка”, 1961. – 95 с.

Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з української революції. – Нью-Йорк: Говерля, 1978. – 344 с.

Назустріч пам’яті: Навчально-методичний посібник до фільму про Голокост в Україні „Назви своє ім’я” / Авт.-упоряд. О. Войтенко, М. Тяглий. – К.: Оранта, 2007. – 240 с. +DVD

Нарис історії Конгресу українців Канади в Торонті / Вид. Василь Дідюк. – Торонто: Конгрес українців Канади, 1991. – 589 с.

Народ безсмертний. Юзеф Лободовський про українців і поляків. Передмова С. Стемпеня. Переклад І. Сварника. – Львів-перемишщль, 1999. – 120 с.

Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. – Т. 1. – К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с.

Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. – Т. 2. – К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – 896 с.

Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма. Х Всесоюзная научная конференция историков-славистов. 30 января – 1 февраля 1985 г. Тезисы докладов и сообщений. – Х., 1985. – 250 с.

Народовбивство в Україні. Офіційні матеріали про масові вбивства в Вінниці / Ред. О. Романів. – Л.: Атлас, Тернопіль: Збруч, 1994. – 264 с.

Народознавчий центр Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Буклет

Наукове товариство ім. Шевченка в ЗДА. – Ню Йорк, 1960. – 30 с.

Наукове товариство ім. Шевченка в ЗДА. – Ню Йорк, 1963. – 42 с. (2 прим.)

Науменко вікторія Миколаївна. Політика економічного штабу Ост у сфері промисловості в окупованій Україні (1941-1944): Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – К., 2000. – 20 с.

Наумов с.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.): Монографія. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 344 с.

Націоналізм – основа майбутнього справедливого світогляду. Видання Конгресу українських націоналістів / Додаток до тижневика „Шлях перемоги”. – Л.: б/в.,1993. – 48 с.

Націоналістичне виховання в СУМ. Збірник матеріалів / Опрацював д-р Анатоль Бедрій. – Торонто, 1993. – 138 с.

Національна самосвідомість студентської молоді (соціологічний аналіз). – Едмонтон: Канадський інститут українських студій. – 158 с.

Наш Шевченко. Збірник-Альманах у сторіччя смерти поета. 1861-1961 / Український Народний Союз; НТШ. – Джерсі Ситі; Нью Йорк: Свобода, 1961. – 226 с.(2 екз.)

Не впізнати тебе Сумщино. – Х.: Прапор, 1967. – 263 с.

Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Авт.-упорядн. Г. Г. Грінченко. – Х.: Видавничий дім „Райдер”, 2004. – 236 с. (2 екз.)

Невольники ІІІ Рейха. К 60-летию Победы. — М., 2005

Немеркнучий світ давнини. Старожитності Василя Тарновського у Чернігівському історичному музеї (буклет)

Непіпенко, Людмила Павлівна. Політична культура Радянської України періоду НЕПу. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2000. – 20 с.

Неприцький, Олександр Анатолійович. Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2003. – 20 с.

Нерсисянц В. С. Сократ / АН СССР. – М.: Наука, 1980. – 152 с.

Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917 – 1941 рр. – ч.1.: 1917 – середина 20-х років. – К.: Б/в., 1995. – 280 с.

Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917 – 1941 рр. – ч.2.: кінець 20-х – 1941 рр. – К.: Б/в., 1995. – 216 с.

Нефедов, Костянтин Юрійович. Культ правителя в епоху раннього еллінізму (323 – 281 рр. до н.е.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2001. – 21 с.

Нечепоренко Л. С. До 160-річчя кафедри педагогіки. Наукова доповідь. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 40 с.

Нечкина М. В. Декабристы. – М.: Наука, 1976. – 184 с.

Нечкина М. В. Функция художественного образа в историческом процессе. Сборник работ. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

Нещерет, Ігор Миколайович. Феномен трансформації свідомості у сучасному філософсько-антропологічному осмислені.  Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2000. – 15 с.

Николай Иванович Костомаров и его творческое наследие. Сборник тезисов и докладов научной конференции, посвященной 175-летию со дня рождения М. И. Костомарова (21 – 22 мая 1992 года, Воронеж – Острогожск). – Воронеж, 1992. – 48 с. (4 экз.)

Німчук, Василь. Походження та історія назви „Січ” // Запорозька спадщина. – Вип. 10. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – 84 с.

Нобелевские лауреаты Cлобожанщины / Волянський Ю. Л., Залюбовський І. І., Пугач Б. Я. та ін. – Х.: Факт, 2005. – 296 с.

Новая история: Учеб. для педагог. институтов. Изд 2-е допол. / Под. ред. А. Л. Нарочницкого. – М.: Просвещение, 1972. – 720 с.

Новейшая история Украины. Часть вторая, 1945 – 1995 годы / Ф. Г. Турченко, П. П. Панченко, С. М. Тимченко. – К.: Генеза, 1995. – 342 с.

Новиков А. О. Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи. – Х.: Майдан, 2000. – 184 с.

Новиков А. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. – Х.: ХДПУ, 2002. – 109 с.

Новицький, Яків. Острів Хортиця на Дніпрі, його природа, історія, старожитності (за рукописом 1917 р.). – 2-ге вид., доповн. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 120 с.

Новицький, Яків. Твори у 5 томах. – Т. 2 / Ред. А. Бойко, В. Брехуненко, Ю. Мицик та ін; упор. А. Іваннікова. – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2007. – 510 с., 16 с. іл.

Новицький, Яків. Твори у 5 томах. – Т. 1 / Ред. А. Бойко, В. Брехуненко, Ю. Мицик та ін.; упор. А. Бойко – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2007. – 508 с., 16 с. іл.

Новый взгляд. Лаборатория социальной истории ТГУ им. Г. Р. Державина. Международный сборник работ молодых историков. – Тамбов. – 2007. – Т. 1. – 144 с.

Новый Завет. С методическими указаниями. – б/г, б/м. – 292 с.

Носов Ф. В. Адмирал Ушаков. – Ленинград, 1955. – 33 с.

О десоветизации. Беларусь, начало ХХІ века. Материалы семинара-конференции г. Шилуте (Литва) 20-24 августа 2007 г. – Минск, 2008. – 150 с.

о. Владимир (Швец), Куделко С. М., Павлова О. Г. Архипастыри Харьковской эпархии (1799-1999). – Х., 1999. – 124 с.

Общество и государство феодальной России. Сборник статей, посвященный 70-летию академика Льва Владимировича Черешнина. – М.: Наука, 1975. – 352 с.

Овчинников В. Сакура и дуб: впечатление и размышления о японцах и англичанах. – К.: Днипро. 1986. – 479 с.

Огден, Крис. Маргарет Тетчер. Женщина у власти. Портрет человека и политика. – М.: Новости, 1992. – 544 с.

Олоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью Йорк, 1963. – 89 с.

Оглоблин О. Микола Василенко й Вадим Модзалевський. – Мюнхен; Нью Йорк, 1968. – 24 с.

Оглоблин О. Опанас Лобисевич 1732-1805. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. – 100 с.

Оглоблин О. Предки Миколи Гоголя. – Мюнхен; Нью Йорк, 1968. – 38 с.

Огнева Л. Подарунки предків. – Донецьк: Норд-Компютер, 2009. – 60 с.; іл

Одарченко, Петро. Леся Українка: розвідки різних років. – К.: Вид-во М.П. Коць, 1994. – 239 с.

Однороженко О. Князівська геральдика Волині сер. XIV-XVІІI ст. / НАНУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Х., 2008. – 108 с.

Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдовського князівства) кін. XIV-XVI ст. / НАНУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Х., 2008. – 156 с.

Однороженко О. А. Родова геральдика руського королівства та руських земель корони польської ХIV-XVI cт. – Х.: б/в, 2009. – 320 с.

Однороженко О. А. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХIІІ-XVI cт. – Х.: б/в, 2009. – 312 с.

Однороженко О. А. Територіальна геральдика Слобідської України козацької доби (2-га половина XVII – сер. XVIII ст.) / Джерелознавчі зошити. – Зошит 1. – Х.: Штрих, 2002. – 72 с.

Однороженко О. А. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI – XVIII ст.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Східний інститут українознавства ім. Ковальських, 2003. – 220 с. – 7 екз.

Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII-XVIII ст. – Мюнхен: Заграва, 1948  (Записки НТШ Історико-філософічної секції. – 1948. – Т. CLVII)

Октябрь и гражданская война на Украине. Страницы истории. – К.: Наукова думка, 1987. – 254 с.

Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Олександра Духновича. 24 – 26 квітня 2003 року. Ужгород, Україна. – Ужгород: Б/в., 2003.

Олександр Опанасович Потебня. Біобібліографічний покажчик / Міносвіти та науки України; ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Центральна наукова бібліотека; філологічний факультет; уклад. В. Ю. Франчук, Ф. Х. Ширококрад, Ю. Ю. Полякова; вст. ст.. Ф. Х. Ширококрад. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. – 164 с. – 13 екз.

Олександр Потебня: Сучасний погляд: Матеріали міжнародних читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи. 11-12 жовтня 2005 року. – Х.: Майдан, 2006. – 234 с.

Олешко, Наталя Петрівна. Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса наддніпрянської України. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2006. – 16 с.

Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.

Ольжич О. Археологія / Передм. С. Рижова, упор. Ю. Рассамакін, С. Рижов. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2007. – 496 с.

Ольжич О. Поезія, проза / Передмова М. Жулинського; упор. М. Лисенко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2007. – 544 с.

Олянич, Валентина Володимирівна. Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2000. – 19 с.

Онуфрієнко В. Поезії. Вірші оригінальні і перекладені. 1956 – 1992. – Сідней, 1996. – 369 с. – 2 прим.

Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / Ред. кол. П. С. Сохань (відп. ред.). – К.: Наукова думка, 1989. – 392 с.

Описи Степової України останньої чверті XVIII- початку ХІХ століття. Джерела з історії Південної України. Т. 10. – Запоріжжя, 2009. – 434 с.

Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археограф. Комісія та ін.; Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій; редкол. П. Сохань та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 225 с. (2 екз.)

Оркан В. Скапаний сьвіт. Штука в 4 діях зі співвами і танцями. Переклав із польського Й. Стадник. – Львів: “Видавнича спілка”, 1901. – 72 с.

Орлов А.С. История России. Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. – М.: Проспект, 1999. – 544 с.

Орлик, Вікторія Володимирівна. НАТО в системі взаємовідносин Росії та США (1990-ті рр. – поч. ХХІ ст.) Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 2005. – 20 с.

Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас. – Ню Йорк: Видання організації оборони чотирьох свобід України, 1965. – 160 с.

Осіпян, Олександр Леонідович. Економічний розвиток вірменських колоній в Галичині, на Поділлі та Буковині в XIV – XIX ст. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Донецьк, 1999. – 19 с.

Основи політології. Курс лекцій / За ред. М. Сазонова. – Х.: Основа, 1993. – 447 с.

Остарбайтери: жива правда — живий біль. Джерела памяті. Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 2. – Преяслав-Хмельницький, 2010. – 457 с.

Осташева В. Н. На переломе эпох. Меннонитское сообщество Украины в 1914 – 1931 гг. – М.: Готика, 1998. – 253 с.

Остропольська Зоя Миколаївна. Соціокультурні виміри концепції господарства С. М. Булгакова: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2005. – 20 с.

Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая половина XIX в.) / Институт украино-германских исторических исследований Днепропетровского государственного университета; Государственній архив Днепропетровской области; под ред. канд. ист. науек с.И. Бобылевой. – Днепропетровск: Арт-Персс, 1999. – 231 с.

Очерки истории советстко-польских отношений 1917-1977 гг. – М.: Наука, 1979. – 584 с.

Очерки по историческому материализму / АН СССР, кафедра философии. – М.: Наука, 1981. – 359 с.

Очима серця. Ув’язнена лірика / Упоряд. В. І. Боровий. – Х.: Основа, 1992. – 384 с.

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М.: Мысль, 1985. – 332 с.

Павленко І. Історичні пісні Запоріжжя: регіональні оcобливості та шляхи розвитку. – Запоріжжя: „Тандем-У”, 2003. – 208 с.

Павлова Л. Я. Декабристы – участники войн 1805 – 1814 гг. / АН СССР. – М.: Наука, 1979. – 128 с.

Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов. – М.: Наука, 1976. – 159 с.

Падох Я. Незнищиме товариство. До 110-річчя Наукового товариства ім. Шевченка. – Нью Йорк, 1983. – 20 с.

Паклен Р. Основи націоналістичного світогляду і українські націоналісти. Т. IV. – б/м: Чужина, 1979. – 244 с.

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 336 с.

Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / Под ред. М. В. Лоскутовой. – М.: Новое издательство, 2006. – 392 с.

Панкова Л. О. Сміхова культура України в контексті сучасних трасформаційних процесів: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2008. – 19 с.

Панорама найновішої літератури в УРСР. Поезія – проза – критика / Вид. друге, перероблене і доповнене, упор., вст. ст., біогр. довідка Івана Кошелівця. – Мюнхен: Сучасність, 1974. – 701 с.

Паньківський К. Від держави до комітету. – Нью-Йорк; Торонто: Життя і мислі, 1957. – 160 с.

Паньківський К. Від комітету до Державного центру. – Нью-Йорк; Торонто: Життя і мислі, 1968. – 285 с.

Паньківський К. Роки німецької окупації (1941-1944) // Життя і мислі. – Кн. 7. – Нью-Йорк; Торонто: „Ключі”, “East Side Press”, 1965. – 479 с.

Пастернак, Ярослав. Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами. – Торонто: НТШ, 1961. – 787 с.

Пастирські листи слуги Божого митрополита Андрія Шептицького т. 1. / litterate pastorales servi dei metropolitae Andreae Szeptyckyj. Vol. 1. – Торонто, 1965. – 280 с.

Пашков, Костянтин Валерійович. Дарунок та віддяка у контексті християнської та постмодерністської антропологій. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2006. – 23 с.

Пейссонель де, Шарль. Записки о малой Татарии. – Днепропетровск: Герда, 2009. – 80 с.

Переслегин С. Вторая мировая: война между Реальностями. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 544 с.

Переяславська Рада 1654 року. (Історіографія та дослідження) / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К.: Смолоскип, 2003. – 890 с.

Пермиловская А. Кимжа. – Архангельск: Правда Севера, 2007. – 40 с.; ил.

Перші українські провідники і їх твори. – Рим: Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента папи, 1973. – 188 с.

Петр Евграфович Ковалевский. Дневники. 1918-1922. – том. 1. – Спб.: Европейский дом, 2001. – 574 с.

Петришин, Володимир. Розвиток математичних наук в Україні / Авториз. перекл. з англ. Б. Романіва. – Львів: НТШ, 2004. – 76 с.

Петрова, Елеонора Борисівна. Феодосія та Південно-Східний Крим за часів античної доби (середина VI ст. до н.е. – IV ст. н.е.). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2001. – 37 с.

Петровський В. В. Історія України: неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі / Л. О. Радченко, В. І. Семенко. – Х.: Школа, 2007. – 592 с.

Петровський В. В. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации. – Х.: Майдан, 2002. – 264 с.

Петровський В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991 – 2001 рр.). – Х.: Майдан, 2003. – 492 с. (2 прим)

Петровський, Володимир Володимирович. Українсько-російські взаємини в сучасній західній літературі (1991 – 2001 рр.). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Х., 2003. – 35 с.

Петровський, Едуард Петрович. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937 – 1938 роках. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – К., 2006. – 20 с.

Печенев В. А. Горбачев: к вершинам власти. – М.: Господин народ; Феномен человека, 1991. – 192 с.

Печерський Патерик, або Праведні старої України. Давнє джерело староукраїнської духовності / Переклав А. Г. Великий. – Рим: Видавництво О. О. Василіян, 1973. – 277 с.

Пивнєва Л. Семестр в Мэриленде (по программе Фулбрайта). – Х.: Майдан, 2002. – 136 с.

Пивоварська, Каріна Борисівна. Вірменська національна меншина в Україні у 20-ті – 30-ті роки ХХ століття. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 20 с.

Пилипко, Євген Володимирович. Самоорганізація історичного процесу (методологічний аналіз). Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Х., 2003. – 17 с.

Питання національної політики СРСР. – Нью-Йорк: Пролог, 1960. – 107 с. – 2 кз. (Суспільно-політична бібліотека. – Ч. VII).

Південна Україна кінця XVIII ст. в альбомі Жана-Андрі Мюнца. – Запоріжжя: РА „Тандем-4”, 2005. – 59 с. (Сер.: Старожитності Південної України. – Вип. 12).

Південноруське село ІХ – ХІІІ ст. (Нові пам’ятки матеріальної культури) / За ред. О. П. Моці, В. П. Коваленка, В. О. Петрашенко. – К.: ІЗМН, 1997. – 180 с.

Північне сяйво. Альманах. – Едмонтон: Славута, 1964. – 145 с

Підкова І. Світова історія ХІХ-ХХ століття. Словник / І. Підкова, О. Джезжора. – Л.: Інститут іст. досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, 2000. – 368 с.

Підлісний Дмитро Вадимович. Формування системи місцевих органів державної адміністрації та самоврядування Харківської губернії за часів Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 року): Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2008. – 20 с.

Пірко В. О. Галицьке село наприкінці XVII – в перш. пол. XVIII ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Український культурологічний Центр, Донецьке відділення НТШ. – Донецьк, 2006. – 192 с.

Платонова, Надія Володимирівна. Архівна служба України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2003. – 23 с.

Плахонін, Андрій Гаврилович. Південноруські провінційні династії ІХ століття (Ігоревичі та Ростиславичі). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 18 с.

Плачинда В. П. Микола Дмитрович Пильчиков (1857-1908). – К.: Наукова думка, 1983. – 200 с.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Український письменник, 1993. – 63 с.

Плецький С. Організація охорони кордонів Нової Січі / С. Плецький. – Запоріжжя: Тандем, 2011. – 178 с. (2 прим)

Плотников В. М. Роль тыла в победе на Курской дуге. – Х.: Изд-во ХГУ, 1969. – 234 с.

Плужник Е. Ранняя осень. – Воронеж: Подъем, 1992. – 95 с.

Плющ, Леонід. Екзод Тараса Шевченка. Навколо „Москалевої криниці”. – Едмонтон: КІУС, 1986. – 330 с.

Плятон. Оборона Сократа. – К.; Ляйпціг, б/р. – 93 с.

Подолинський, Сергій. Вибрані твори / Упор. Роман Сербин. – Монреаль: Українське історичне товариство, 1990. – 208 с. (Серія: Документи історії української суспільно-політичної думки).

Подоляк, Наталія Гордіївна. Приватносеньйоріальні міста Мекленбуга і торгово-політична система Ганзи у ХІІ – ХV століттях. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 1999. – 35 с.

Поза традиції. Антологія української модерної поезії в діяспорі. – Київ; Торонто; Едмонтон; Оттава: Вид-во КІУС, 1993. – 473 с.

Познанські зустрічі на виставці-ярмарку «Книжка для дітей та молоді» (буклет). – 2008.

Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / Редкол. П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко. – К., 2010. – 276 с.

Политические деятели Античности, Средневековья и Нового времени. Индивидуальные и социально-типичные черты. Межвузовский сборник. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 121 с.

Политические партии. Справочник. – М.: Изд-во политической литературы, 1981. – 352 с.

Політична історія України: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене / За ред. Проф. В. І. Танцюри. – К.: Академвидав, 2008. – 552 с.

Політологія: Навчальний посібник для вузів / Упоряд. М. Сазонов. – Х.: Фоліо, 1998. – 735 с.

Полонська -Василенко Н. Історичні підвалини УАПЦ. – Рим, 1964. – 125 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України. 1900 – 1923 рр. – К.: 1991. – 136 с. – 3 екз.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 тт. – т. 1: до середини XVII століття. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1993. – 640 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 тт. – т. 2: від середини XVII століття до 1923 року. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1993. – 608 с.

Полтава П. Збірник підпільних писань. – Мюнхен: Український самостійник, 1959. – 296 с. (2 екз.).

Полтавська битва 1709 року. Погляд крізь призму трьох століть. 1709-2009. Збірник наукових статтей. – Полтава: АСМІ, 2009. – 312 с.

Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Польське підпілля 1939-1941. Львів. Коломия. Стрий. Золочів.  Т. 1. – Варшава; К., 1998. – 1039 с., іл.

Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Т. 2: Переселення поляків та українців. 1944 – 1946. – Варшава; К., 2000. – 1008 с., іл.

Понеділок М. Рятуйте мою душу. Повість / Ред. І передм. Юрія Клинового. – Нью-Йорк; Джерзі Сіті: Свобода, 1973. – 503 с.

Понтоппідан Г. Із хат. – Львів: Українсько-руська видавнича спілка, 1899. – 100 с.

Попович Д. Граматика церковно-слов’янської мови в українській редакції. – Альберта: Видавництво ОО Василіян, 1958. – 68 с.

Порівняльний аналіз політичних структур Австрії та України. Доповіді і реферати двосторонього політичного симпозіуму у приміщенні Австрійського посольства в Києві 16-18 листопада 1995 року. – Львів, 1996. – 316 с.

Поставнича, Марина Вікторівна. Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-х – 90-х роках ХХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 18 с.

Потоцька, Юлія Іванівна. Образ філософа у просторі сучасної культури. Європейсько-американський діалог. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2003. – 17 с.

Православна церква на півдні України (1775 – 1781 р.) // Джерела з історії Південної України. – Т. 4. – Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 2004. – 560 с. – 2 екз.

Преловська, Ірина Миколаївна. Історико-джерелознавчий аналіз матеріалів І-го Всеукраїнського Православного Собору УАПЦ 14-30 жовтня 1921 року. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 1998. – 20 с.

Приднестровье в макрорегиональном контексте черноморского побережья: Сборник статей. – Хокайдо, 2008. – 226 с.

Приймак, Олег Миколайович. Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906 – 1917 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.

Прилепішева, Юлія Анатоліївна. Археографічна діяльність архівних установ України (1946 – 1991). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2003. – 19 с.

Прилуцька, Алла Євгенівна. Театральне дійство як соціокультурний феномен. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1999. – 19 с.

Пріцак, Лариса Дмитрівна. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2002. – 32 с.

Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин. – К.: Інститут історії НАН України, 2007. – 328 с.

Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. Матеріали Республіканської науково-теор. конференції. 8-го січня 1991 р. Запоріжжя. – К.; Запоріжжя: Б.в., 1991. – 165 с.

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ століття. Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2000. – 261.

Проблемы этнической истории Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в новое и новейшее время: Сб. научных трудов / Под. ред. С. В. Кретинина. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. университета, 2002. – Вып. 1. – 296 с.

Проект «Відродження кримськотатарської бібліотеки» / Респ. Кримсько-татарська бібліотека ім. І. Гаспринського; Уряд Королівства Нідерландів та Міжнародного фонду «Відродження» (буклет).

Прокоп, Мирослав. Напередодні незалежної України. Спостереження і висновки. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Л., 1993. – 646 с. (Бібліотека українознавства. – т. 62.)

Пропам’ятна книга з нагоди 25-ліття УЛТПА (1950-1975).  – Нью-Йорк, 1975. – 399 с.

Просалова, Віра. Текст у світлі текстів Празької літературної школи. Монографія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 344 с.

“Прошу вас мене не забувати”. Усні історії українських остарбайтерів. – Х.: Право, 2009. – 208 с.

Професори Харківського університету імені В. Н. Каразіна: Біобібліографічний довідник / За ред. В. С. Бакірова. – Х.:ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 372 с.

Психологія та педагогіка вищої школи: Навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальності «Психологія» / Уклад. Н. А. Маєвська. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 16 с.

Пугач Б. Я. Фундаментальные проблемы истории и философии науки: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Х.: Факт, 2004. –536 с.

Путівник по музею історії запорозького козацтва національного заповідника «Хортиця». – б/м, б/р. – 20 с.

Радянська енциклопедія історії України. – Т. 1-4????

Радченко Л. О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917-1920 років. – Х.: б/в, 1996. – 120 с.

Раздольский, Владимир. Разбег. Стихи. – Х., 1996. – 128 с.

Раковський Х. Інтернаціонал і війна. З додатком: Анархізм і науковий комунізм. – New York: З друкарні «Робітника», 1919. – 41 с.

Раманава І. Мір: гісторія мястэчка, што расказалі яго жыхары. – Вільня: ЕГУ, 2009. – 248 с.

Ранюк, Юрій. Лабораторія № 1. Ядерна фізика в Україні. – Х.: Акта, 2001. – 589 с.

Раскольников Ф. Ф. Крондштадт и Питер в 1917 году. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 319 с.

Рахно, Олександр Якович. Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга пол. ХІХ – початок ХХ ст.). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 19 с.

Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой Французской революции. Падение монархии 1789-1792. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 240 с.

Регионы Украины. Хроника и руководители. Крым и Николаевская область. – Саппоро, 2009. – 256 с.

Редер Д. Г. История Древнего мира. – ч. 1.: Первобытное общество и Древний Восток / Д. Г. Редер, Е. А. Черкесова. – М.: Просвещение, 1979. – 288 с.

Реєнт О. Українська національна ідея і християнство / О. Рент, О. Лисенко. – К.: Богдана, 1997. – 128 с.

Режим личной власти Сталина: к истории формирования / Под. ред. Акад. Ю. С. Кукушкина. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 158 с.

Релігія в житті українського народу. Збірник матеріялів Наукової конференції у Рокка ді Папа (18-20 жовтня 1963 р.) – Мюнхен-Рим-Париж, 1966. – 220 с.

Ренесансът и България / Ред. С. Евстатиева, Емилия Тенева. – София: Гея Либрис, 1995. – 456 с.

Реннер К. Нація як правна ідея й інтернаціонал. Переклав з німецької С. А-енко. – Нью-Йорк: Голос правди, б.р. – 29 с.

Рибак Н. Переяславська рада. Роман. – Т. 1. – К.: Дніпро, 1979. – 470 с.

Рибак Н. Переяславська рада. Роман. – Т. 2. – К.: Дніпро, 1979. – 693 с.

Рибчин І. Динаміка українського козацтва. – Мюнхен: Український технічно-господарський інститут, 1970. – 112 с.

Ринк Н. Советское международное частное право и внешнеторговые сделки. – Мюнхен, 1954. – 73 с.

Рідна нива. Український православний календар-альманах на 2004 р. – Winnipeg; Manitoba, Canada: Ukrainian Orthodox Chirch of Canada; Ecclesia publishing corporation, 2003. – 404 c.

Різниченко, Олекса. Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за інші? – Х.: Оптик-контакт, 2002. – 140 с.

Ріпецький С. Українське січове стрілецтво / Ред. О. Романів. – Л.: Вид-во НТШ, 1994. – 358 с.

Робітничі страйки в Польщі. 1980 / Вибір, передмова і висновки Мирослава Прокопа. – Сучасність, 1981. – 197 с.

Рогова О. Тиміш Хмельниченко. – К.: Дніпро, 1991. – 13 с.

Рогоза, Олександр Миколайович. Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров’я (1864 – 1917 рр.). Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 14 с.

Рожина А. Д. Зарубежная литература в свете критики. – Харьков, 2007. – 36 с.

Розвиток інформаційного простору південно-східної Харківщини. – Куп’янськ, 2006. – 64 с.

Розвиток історико-правової думки в Російській імперії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.). – Х.: ХДПУ, 2000. – 48 с.

Розгін І. Володимир Симиренко. Короткий нарис життя та наукової й громадської діяльности. – Вінніпег: УВАН, 1959 – 1960. – 80 с. (Серія: Українські вісті / За ред. М. І. Мандрик. – Ч. 8-9.)

Рожина А. Д. Зарубежная литература в свете критики. – Х.: ХНУ, 2007. – 36 с.

Розовик, Дмитро Федорович. Національно-культурне будівництво в Україні у 1917 – 1920 рр.  Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.01: історія України. – К., 2004. – 38 с.

Романько, Олег Валентинович. Мусульманські формування в німецьких збройних силах (1941 – 1945). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2002. – 20 с.

Романюк А. Іван Онуфрійович Романюк (1892-1929) та його рід: Короткий бібліографічний нарис. – Львів: Мс, 2009. – 216 с.

Романюк, Анатолій. Хроніка одного життя: Спомини і роздуми. – Л.: Вид-во „МС”, 2006. – 508 с.

Роммель, Крістоф Дітріх фон. Спогади про моє життя та мій час. – Х.: Майдан, 2001. – 236 с.

Рубель, Василь. Історія… // Старожитності Південної України. – Вип. 9. – Запоріжжя: РА Тандем-У, 2003. – 132 с.

Рубл, Блер. Капітал розмаїтости. Транснаціональні міґранти у Монреалі, Вашинґтоні та Києві. – К.: Критика, 2007. – 336 с.

Руденко М. Найбільше диво – життя. Спогади. – К.; Едмонтон; Торонто, 1998. – 560 с.

Руденко, Микола. На дні морському. Трагедія. Передрук самвидавного твору з України. – Торонто; Балтимор: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка,1981. – 74 с.

Руденко, Микола. Орлова балка. Роман / Передм. Ігоря Качуровського. Передрук самвидавного твору з України. – Торонто; Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1982. – 454 с.

Руденко, Микола. Я вільний. Поема. Історія хвороби. Щоденник кандидата в шизофреніки. Передрук самвидавної поеми з Украіни. – Балтимор; Торонто: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1977. – 24 с.

Рудий, Григорій Якович. Періодика України як об’єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917 – 1920 рр.). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2004. – 33 с.

Рудницька М. Невидимі стигмати. – Мюнхен: Логос, 1971. – 540 с.

Рудницький Яр. Бібліотека товариства „Просвіта” в Форт Вілліямі, Онтаріо. – Вінніпег, 1957. – 30 с.

Рудницькі, Мілена. Статті. Листи. Документи. – Л., 1998. – 844 с.

Русская история с древнейших времен до наших дней (3-е изд., доп. и испр.) / А. Ю. Дворниченко, Е. В. Ильин, Ю. В. Кривошеев, Ю. В. Тот. – СПб.: Лань, 1999. – 448 с.

Рябінін-Скляревський О. О. Херсонський гурток Русова. 1885 – 1889 // Запорозька спадщина. – Вип. 15. – Запоріжжя: Тандем-У, 2003. – 72 с.

Рябков П. Чумацтво / Упорядник С.Телюпа Вип. 23. – Запоріжжя, 2010. –  124. с./ Старожитності Південної України.

Савченко, Ірина Володимирівна. Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775 – 1822 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. – Запоріжжя, 2004. – 20 с.

Савчук О. О. Українське традиційне співацтво як світоглядна система (на матеріалах кобзарсько-лірницької традиції Слобідської України): Автореф. … канд. Філос. Наук. 09.00.12 – українознавство (філософські науки). – Х., 2010. – 20 с.

Сазонов М. І. Український конституціоналізм: національне надбання чи гіркий досвід? – Х.: Корпорація «Техностандарт», 2008. – 80 с.

Саїдов, Зіявудін Абасович. Арабські біографічні словник як джерела з історії ісламу та арабо-мусульманської культури на східному Кавказі у VII – ХІІІ ст. Автореф. дис. … канд. Іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни. – К., 2007.

Сальський В. Українсько-московська війна 1920 року в документах. ч.1. Оперативні документи штабу армії Української Народної Республіки. З передмовою В. Сальського. – Варшава, 1933. – 401 с.

Самофалова, Марія Олександрівна. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2008. – 13 с.

Сапеляк, Степан. Хроніки дисидентські від головосіку. Невольнича мемуаристика. – К.: Смолоскип, 2003. – 264 с.

Сауер Н. Ціна крові. Повість. – Вінніпег, 1925. – 100 с.

Сборник научных работ студентов исторического факультета. – Белгород, 2002. – 136 с.

Світильник істини. Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові. 1928/1929 – 1944 / Матеріали зібрав та опрацював о. рад. Володимир Жолкевич, ред. Юліан Бескид і Ярослав Чумак. – Частина перша . – Торонто; Чикаго, 1973. – 719 с.

Світова історія ХІХ — ХХ століття. Словник. – Л.: Львівський націонаальний університет імені І. Франка, 2000. – 368 с.

Святий князь Михайло Чернігівський та його доба: матеріали церковно-історичної конференції. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. – 116 с.

Себта Тетяна Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел ХІХ початку ХХІ ст. / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – К., 2008. – 76 с.

Себта, Тетяна Миколаївна. Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2000. – 20 с.

Семененко В. І. Історія України: Прихована правда. Від козацьких часів до сьогодення. – Х.: Школа, 2009. – 400 с., іл.

Семенко Ю. Шахи в Україні. Нариси з історії шахової гри на українській землі від Київської Русі до Української ССР та еміграції. – Мюнхен, 1980. – 224 с.

Семенова, Юлія Анатоліївна. Тілесна самоідентифікація людини в умовах культурних трансформацій. Автореф. дис. … канд. філос. Наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2004. – 20 с.

Семотюк, Ярослав. Українські військові відзнаки. Ордени, хрести, медалі та нашивки. – Торонто: НТШ, 1991. – 50 с.

Сеник Л. Роман опору. Українськи       й роман 20-х років: проблема національної ідентичності. – Львів: Академічний експрес, 2002. – 239 с.

Сергеев И.П. Римская империя в ІІІ веке нашей эры. Проблемы социально-политической истории. – Харьков: «Майдан», 1999. – 224 с.

Сергєєв, Іван Павлович. Соціально-політичний розвиток Римської імперії в ІІІ ст. н.е. Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2004. – 36 с.

Сергійчук, Володимир. Доля української національної символіки. – К.: Т-во „Знання” УРСР, 1990. – 48 с.

Сергійчук, Володимир. Морські походи запорожців. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – 61 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №5)

Сергійчук, Володимир. Іменем війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – сер. XVII ст. – К.: Україна, 1991. – 253 с.

Сергійчук, Володимир. Кого зрадив гетьман Мазепа. – К.: Фотовідеосервіс, 1991. – 70 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №1).

Середенко, Юлія Василівна. Творча спадщина А. В. Ніковського як джерело дослідження громадсько-політичного та культурного життя України першої третини ХХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2008. – 20 с.

Сєряков, Сергій Олегович. Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 20 с.

Сиваченко М. Є. Студії над гуморесками Степана Руданського (порівняльно-культурологічний аспект). – К.: Наукова думка, 1995. – 448 с.

Сивокінь, Григорій. Давні українські поетики. – Х.: Акта, 2001. – 167 с.

Сидоренко О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі. – Х.: Основа, 2000. – 256 с.

Силантьев В.И. Большевики и Православная Церковь на Украине в 20-е годы. – Х.: Харьковский государственный политехнический университет, 1998. – 232 с.

Силантьєв В. И. Большевики и Православная церковь на Украине в 20-е годы. – Х.: ХГПУ, 1998. – 232 с.

Символічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія). Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с.

Симоненко Р.Г., Табачник д.В. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України. (ХІХ — початок ХХ ст.): Нариси. – К.: Либідь, 2007. – 704 с.

Силницький Ф. Национальна політика КПСС в период с 1917 по 1922 год. – Мюнхен: Сучаснисть, 1978. – 316 с.

Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях / НАН України. Наук. ред. Ф. М. Шабульдо. – К., 2005. – 172 с.

Синяк Іван Леонідович. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової січі (1734-1775). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2006. – 20 с.

Сіверщина в долі істориків та в історичних дослідженнях. – К.; Новгород-Сіверський: б/в., 1998. – 102 с.

Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника. Вид. Друге.- К.: Темпора. 2009. – 425 с.

Сім німецьких новель. – Мюнхен, 1962. – 132 с.

Сімович, Василь. Українське мовознавство. Розвідки та статті. – University of Ottawa Press, 1981. Т.1. – 451 с.

Сімович, Василь. Українське мовознавство. Розвідки та статті. – University of Ottawa Press, 1984. – 238 с. (2 екз.).

Сінкевич Є. Г. Біобібліографічний покажчик. До 50-річчя від дня народження та 25-річчя науково-педагогічної діяльності / НАНУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К.; Херсон, 2008. – 42 с.

Сінклер А. Герой капіталу / Перекладала Н. Романович. – Вінніпег; Манітоба, 1918. – 58 с.

Сінь Лу Достеменна історія а-к’ю. Переклад з китайської мови Л. Голубничої. – Мюнхен: Видання “На горі”, 1963. – 64 с.

Скакун О. Ф. Прогресивная политико-правовая мысль на Украине (IX-1917 г.): Учеб. пособ. – К. УМКВО, 1990. – 88 с.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – Х; Едмонтон; Торонто.: Майдан, 2011. – 1400 с.

Сковорода Г. Сад божественних пісень. – Х.: Майдан, 2002. – 127 с.

Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943). – Х.: Прапор, 2004. – 368 с.

Скоропадський П. Спомини. – К.: Україна, 1992. – 112 с. (2 екз.).

Скоцень, Олександр. З футболом у світ. Спомини. – Торонто, Канада: «Вільне слово»; Basilian Press, 1985. – 638 с.

Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII-XVIII ст. Організаційна структура та правовий статус. – Л.: Вид-во Українського католицького університету, 2010. – 832 с.

Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII – XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька епархія. – Т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – Л.: Видавництво УКУ, 2004. – 512 с.

Скочиляс, Ігор Ярославович. Протоколи генеральної візитації Львівської єпархії 1730 – 1733 рр. як історичне джерело. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 1999. – 20 с.

Скочиляс, Ірина Богданівна. Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця XVIII – початку XX ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 2004. – 16 с.

Скрынников Р. Г. Борис Годунов. – М.: Наука, 1978. – 195 с.

Скрынников Р. Г. Иван Грозный. – М.: Наука, 1980. – 250 с.

Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. – М.: Наука, 1987. – 220 с.

Славутич Яр. Трофеї. 1938 – 1963. – Едмонтон: Славута, 1963. – 320 с.

Слобожанская волна. Учебное пособие-хрестоматия по украинской литературе Северной Слобожанщины / Авт.-сост. В. В. Олифиренко, С. Н. Олифиренко. – Донецк: Восточный издательский дом, 2005. – 280 с. (9 экз.).

Слобожанська муза. Антологія любовної лірики XVII – XX століть. – Х.: Майдан, 2000. – 83 с.

Словник іншомовних слів / За ред. Член-кор. АН УРСР О. С. Мельничука. – К.: Українська радянська енциклопедія, 1974. – 776 с.

Словник мови Шевченка. – К.: Наукова думка, 1964. – Т. 1.  – 484 с.

Слово і відгомін. Збірник рецензій на поетичну творчість Володимира Біляєва з нагоди 80-річчя поета. – Донецьк: Український культурологічний Центр, 2006. – 152 с.

Слово о полке Игореве. Древнерусский текст. / Пер., сост., вступ. ст., вступ., заметки,примеч.  Д.С. Лихачева. – М.: «Просвещение», 1984.- 207 с.

Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації. Ню-Йорк: Накладом НТШ в ЗДА, 1965. – 240 с.

Смольницька, Мирослава Костянтинівна. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871 – 1920 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2004. – 20 с.

Соболь В. Не будьмо тінями зникомими (Навчально-методичний посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2006. – 256 с. – 2 екз.

Соболь В. О. 12 подорожей в країну давнього письменства. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 156 с.

Собрание документов самиздата. – Т.18. – Мюнхен.

Созина С. А. Тупак Амару – великий индейский повстанец. – М.: Наука, 1973. – 168 с.

Сойфер, Володимир Михайлович. Проблема управління. Методологічні засади. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.09 – філософія науки. – Х., 2000. – 14 с.

Сокіл В. Здалека до близького (спогади, роздуми). – Едмонтон: КІУС, 1987. – 364 с.

Соколов А. К. Курс советской истории 1917-1940 рр.: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1999. – 272 с.

Соколов Б. В. Вторая мировая. Факты и версии. – М.: Аст-пресс книга, 2006. – 432 с.

Соколов Л. Осторожно «Украинство»!. –  М. ФондИв, 2009. – 352 с.

Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков: Учебное пособие для философских факультетов университетов. – М.: Высш. шк., 1984. – 448 с.

Сокульський, Арнольд Леонідович. Флот Запорізької Січі в XVI – XVIII ст.: структурна організація, технологія та військове мистецтво.  Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – К., 1999. – 16 с.

Соло триває… нові голоси. Дискурс формалізму: український контекст. Лекція на пошану Соломії Павличко 2002 року. Збірник статей / С. Матвієнко. – Л.: Літопис, 2004. – 142 с.

Соловій М. Мелетій Смотрицький як письменник. Ч. 1. – Рим; Торонто, 1977. – 275 с.

Соловьев В. М. Степан Разин и его время. – М.: Просвещение, 1990. – 96 с.

Соломенна, Тетяна Валеріївна. О.А. Аракчеєв – політик і людина. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2004. – 18 с.

Соневицький Л. Український єпископат Перемиської і Холмської єпархій в XV-XVI ст. – Рим: ОО. Василіяни, 1955. – 109 с.

Сорочан, Сергій Борисович. Торгівля у Візантії IV – ІХ віків. Структура і організація механізмів обміну. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 1998. – 36 с.

Сосновський М. Дмитро Донців. Політичний портрет. З історії розвитку ідеології українського націоналізму. – Нью-Йорк; Торонто: Trident International, 1974. – 419 с.

Сосновський М. Україна на міжнародній арені 1945-1965. Проблеми і перспективи української зовнішньої політики.- Торонто; Отава, 1966. – 272 с.

Сосса Р. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» (1945-2000 рр.): Бібліографічний покажчик. – К.: Картографія, 2001. – 216 с.

Соціологія міста: навчальний посібник / Л.В. Малес, В.В. Середа, М.О. Соболевська, Ю.Г. Сорока та ін.; за заг. ред. О.К. Міхеєвої. – Донецьк: вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 463 с.

Спеціальні історичні дисципліни. Довідник. – К.: Либідь, 2008. – 520 с.

Спогади остарбайтерів Куйбишевського району Запорізької області / Передмова С. Шевчук. – Запоріжжя, 2009. – 166 с. (Сер. Старожитності Південної України) (2 прим.)

Спогади-терни. Про моє життя німецьке…: Спогоди про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині / Гол. Ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко; упоряд., коментар І. Реброва. – Х.: Право, 2008. – 448 с.

Срібняк, Ігор Володимирович. Полонені та інтерновані вояки-українці в Європі (1914 – 1924 рр.). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2000. – 3 с.

СССР: внутреннее противоречие. – New York: Chalidze publication, 1982. – 384 c.

Старицький, Михайло. Вибрані твори. – К.: Держ. видав. художньої літератури, 1959. – 685 с.

Стародуб, Андрій Вікторович. Юрисдикційна політика Російської Православної Церкви 1917 – 1921 років: український аспект. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 1999. – 20 с.

Старченко В. Кроки до обрію. Поезії. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 79 с.

Стасюк П. В новому світі. Спомини і думки бизнесмена. – Ню Йорк, 1958. – 158 с.

Стахів М. Західня Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772 – 1918). – т. 1. – Скрентон: б/в., 1958. – 208 с.

Стахів М. Західня Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772 – 1918). – т. 2. – Скрентон: б/в., 1958. – 224 с.

Стахів М. Україна проти большевиків. Нариси з історії агресії Совєтської Росії. – Кн. друга. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво „Тернопіль”, 1993. – 247 с.

Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 1: Власними силами. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 272 с.

Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 2: Україна між двома силами. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 248 с.

Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 3: Україна між двома силами. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 276 с.

Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 4: Директорія та Антанта. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 352 с.

Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 5: Директорія і Ананта. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 258 с.

Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 6: Криза на всіх фронтах. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1965. – 247 с.

Стахів, Матвій, доктор. Україна в добі УНР. – Т. 7: Вихід із кризи. – Скрентон, Па., ЗДА: Українська науково-історична бібліотека; НТШ, 1963. – 248 с.

Степова Україна в законодавчій комісії 1767 року. Джерела з історії Південної України. Т. 6. – Запоріжжя, 2008. – 336 с.

Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук: життя і творчість. – Едмонтон; Торонто; Київ: Вид-во КІУС, 1994. – 223 с.

Сто поетів — сто пісень гіаку-нін-ішшу. Збірник давньої японської поезії — таки — укладений двірським поетом-ученим Садає Фужіварою 1235 року н.е. Переклад, вступ та примітки І. Шанковський. – Мюнхен: “Логос”, 1966. – 110 с.

Сто поэтов о любви. Антология. – К.: Журнал „Радуга”, 2002. – 143 с.

Століття поступу. Нариси з історії цукрового комбінату ім. Леніна / В. В. Калініченко, В. В. Олянич, Є. П. Пугач. – Х.: Книжкова фабрика «Глобус», 1999. – 144 с.

Стороженко О. Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1957. – Т. 2. – 423 с.

Страницы истории коммунального хозяйства и образования в Украине. Альманах музея Харьковской академии городского хозяйства. – Х.: б/и., 2001. – 92 с.

Страны мира. Краткий политико-экономический справочник. – М.: Политиздат, 1980. – 479 с.

Стрілецькі пісні / Упоряд., запис., вступ. ст., комент. та додат. О. М. Кузьменко. – Л.: Ін-т народознавства НАН України, 2005. – 640 с.

Струни антольогії української поезії від найдавніших часів до вжитку школи й хати влаштував Богдан Липкий. – Берлін: українське слово, 1922. – 240 с.

Стус, Дмитро. Життя і творчість Василя Стуса. – К.: Фотовідеосервіс, 1992. – 87 с. (Сер.: Бібліотека українця. – № 7)

Субота М. Переднє слово. Збірник запису слів народних. – Х.: КП Друкарня №13, 2008. – 210 с. – 2 прим.

Судовий процес про звірства німецько-фашистських загарбників на території Харкова і Харківської області в період їх тимчасової окупації. – К.: Українське державне видавництво, 1944. – 127 с.

Суковата, Вікторія Анатоліївна. Концептуально-моделюючі опозиції в культурно-мовній картині світу. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1998. – 17 с.

Сумцов Н. Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / За ред. Леоніда Ушкалова. – Х.: Акта, 2002. – 282 с.

Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К. М. Скаржинської): Монографія. – Київ – Полтава: Археологія, 2000. – 392 с.: іл.

Сусликов В. Є. Горлівка в період Великої Вітчизняної війни иа перші повоєнні роки (1941-1950): історичний нарис та джерела / В. Є. Сусликов, Д. М. Титаренко. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 505 с.

Суховій, Олександр Миколайович. Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2003. – 16 с.

Суходольский Г. В. Лекции по высшей математике для гуманитариев. – Х.: Гуманитарный центр, 2001. – 248 с.

Сучасна польська повість. Збірник. – К.: Дніпро, 1977. – 396 с.

Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів: Ін-т Богословської термінології і перекладів, 1998. – 351 с.

Тальберг Н. Д. Святая Русь. – СПб: Изд-во им. А. С. Суворина, 1992. – 104 с.

Танцюра, Василь Іванович. Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу «Історія України» для студентів та викладачів / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, філософський факультет, кафедра українознавства. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2003. – 94 с.

Тарапата, Лідія Григорівна. Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження). Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1998. – 18 с.

Тарас Шевченко. Пропам’ятна книга /Taras Shevchenko Memorial Book. – Washington, D.C., 1964. – 128 c. (англ. та укр. мовами).

Твайн М. Пригоди Тома Соєра. Переклав Ю. Панькевич. – Львів: Українсько-руська видавчнича спілка, 1906. – 253 с.

Твори Григорія Квітки-Основ’яненка. Том другий.- Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1913. – 688 с.

Твори Григорія Квітки-Основ’яненка. Том перший.- Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1911. – 544 с.

Твори Ізидора Воробкевича. Том другий. – Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1911. – 410 с.

Твори Пантелейиона Куліша. Том другий. – Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1909.-560 с..

Твори слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького. – Т. 1: Пастирські листи. – Торонто: Українське Богословське товариство, 1965. – 277 с.

Творча спадщина О. О. Потебні й сучасні філологічні науки. (До 150-річчя з дня народження О. О. Потебні). Тези республіканської наукової конференції. – Х.: б/в., 1985. – 312 с.

Теліженко, Людмила Вікторівна. Містичний досвід як антропологічний модус. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2004. – 16 с.

Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.). – К.; Дрогобич: Вимір, 2008. – 494 с.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Н. Я. Горбач, С. Д. Гелей, З. П. Російська та ін. – Л.: Каменяр, 1992. – 166 с.

Терешко, Юрій Миколайович. Демократичний рух у Чехословаччині 1945 – 1968 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 1999. – 20 с.

Терещенко В. Події і люди Бахмутщини. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2006. – 159 с.

Тер-Мкртичян Л.Х. Армянские источники о Средней Азии V-VII вв. – М.: Наука, 1979. – 98 с.

Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-х – 80-х рр. ХХ ст.: Зб. док. та матеріалів / Упоряд.: Н. Т. Тронько та ін. – К.: Рідний край, 1999. – 304 с.

Тертична, Вікторія Федорівна. Самовдосконалення особистості: культурологічний аспект. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1999. – 20 с.

Тимошенко, Юрій Олександрович. Українсько-болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття.  Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 2004. – 17 с.

Титар О. В. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності: Монографія. – Х.: Райдер, 2006. – 240 с. (5 екз.).

Титар, Олена Володимирівна. Бароко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності. Автореф. дис. … кандидата філософських наук: 09.00.12 – українознавство (філософські науки). – Х., 2003. – 16 с.

Тишков В. А. История и историки в США. – М.: Наука, 1985. – 352 с.

Тишков В. А. Страна Кленового листа: начало истории. – М.: Наука, 1977. – 175 с.

Тканина: Виставка українського ткацтва / Ред. Радомир Білаш і Барбара Вілберг. – Едмонтон: КІУС, Товариство приятелів українського села, 1998. – 63 с.

Ткаченко І. В. Приватна промисловість Москви в роки нової економічної політики: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Х., 2006. – 20 с.

«То була неволя…» Спогади та листи остарбайтерів / НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.» – К.: НАНУ, 2006. – 542 с.

Товстяк, Надія Миколаївна. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії України ХІХ ст. Автореф. … канд. іст. наук.: 07.00.01. – історія України. – Дніпропетровськ, 2006. – 16 с.

Толочко А. Краткая редакция Правды Руской: происхождение текста. – К.:  Институт истории НАН Украины, 2009. – 136 с.

Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К.: Абрис, 1999. – 200 с.

Толстой Гр. Полонений на Кавказі. Правдива подія з російського. – Коломия: З друкарні М. Білоуса, б.р. – 45 с.

Томашівський, Степан Історія церкви на Україні. – Філадельфія: З друкарні Америки, б.р. – 160 с.

Торгівля на Україні, XIV – середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина / Упор. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. – К.: Наукова думка, 1990. – 408 с.

Тоталитаризм и антитоталитарные движения. Международная научная конференция. – Х., 1994. – 334 с.

Тоталитаризм и антитоталитарные движения. Международная научная конференция. – Х., 1995. – Т. 2. – 492 с.

Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Історія. – Частина 1. – Х.: Око, 1996. – 264 с. – 2 екз.

Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Історія. – Частина 2. – Х.: Око, 1996. – 304 с. – 3 екз.

Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Політологія. Етнологія. Соціологія. – Х.: Око, 1996. – 420 с.

Третій міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Тези та повідомлення. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика. – Х.: Око, 1996. – 204 с.

Троцький Л. Д. Робітнича держава, термідор і бонапартизм. – Торонто: Робітничі вісті, 1935. – 28 с.

Троцький Л. Д. Сталінська бюрократія і убійство Кірова. – Торонто: Робітничі вісті, 1935. – 30 с.

Трубачев О. Н. В поисках единства. – М.: Наука, 1992. – 186 c.

Трухановский В. Г. Адмирал Нельсон. – М.: Наука, 1980. – 184 с.

Тумаков А. И. Новейшая история стран Восточной Азии (1945-2000 гг.)/ А. И. Тумаков, А. П. Чижов. – Х.: Штрих, 2001. – 180 с.

Тумаков А.И., Чижов А.П. Новейшая история стран Восточной Азии 91945-2000 гг.): Учебное пособие. – Харьков: «Штрих», 2001. – 180 с.

Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе…– Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 368 с.

Тхоржевський, Роберт Йосипович. Паперові грошові знаки і бони як історико-економічні джерела і об’єкт боністики (1917 – 1925 рр.). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К., 1995. – 47 с.

У пошуках історичної правди. Збірник на пошану Миколи Чубатого. 1889-1975 / Ред. Григор Лужницький і Ярослав Падох. – НюЙорк; Париж; Сидней; Торонто: НТШ, 1987. – 548 с. (Записки НТШ. – Т. 205. – Історично-філософічна секція. – Ч. 2).

Удовицька, Тетяна Анатоліївна. Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 18 с.

Удовиченко, Олександр (генерал). Україна у війні за незалежність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917 – 1921 / Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк. – Вінніпег, Канада, 1954. – 176 с.

Удод О. А. Історія в дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу в 1920 – 1930-х роках. – К.: Генеза, 2000. – 292 с.

Удод О. А. Історія і духовність. – К.: Генеза, 1999. – 148 с. – 2 екз.

Удод О. А. Кость Гуслистий – історик України. – К.: Генеза, 1998. – 176 с. – 3 екз.

Удод, Олександр Андрійович. Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу: 1920-ті – 30-ті рр.  Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Диск., 2000. – 35 с.

Україна в сучасному світі. Матеріали наукової конференції українознавців. Київ, 15 – 16 червня 1990 р. – К.: б/в., 1990. – 104 с.

Україна дипломатична – 2001. Науковий щорічник. – Вип. 2. – К., 2002. – 607 с.

Україна і Росія в панорамі століть. Збірник наукових праць на пошану проф. К. М. Ячменіхіна / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та ін.; редкол.: О. Б. Коваленко (голова) та ін. – Чернігів: Сіверянська думка, 1998. – 338 с.

Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України проф. В. Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 1096 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 10: Листи (1876-1897) / Ред. М. Д. Бернштейн, упор. Та прим. В. В. Яременко. – К.: Наукова думка, 1978. – 542 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 11: Листи (1898-1902) / Ред. Тому Ф.П. Погребенник, упор. Та прим. О. О. Біляївської. – К.: Наукова думка, 1978. – 478 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 4: Драматичні твори (1907-1908). – К.: Наукова думка, 1976. – 348с

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 5: Драматичні твори (1909-1911) / Ред. с.Д. Зубков, упор. Та прим. К. М. Сєкарєва. – К.: Наукова думка, 1976. – 335 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 6: Драматичні твори (1911-1913), переклади драматичних творів. – К.: Наукова думка, 1977. – 415 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 7: Прозові твори, перекладна проза. – К.: Наукова думка, 1976. – 567 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 8: Літературно-критичні та публіцистичні статті / Ред. П. Й. Колесник, упор. та прим. П. Л. Гончарука. – К.: Наукова думка, 1977. – 315 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 9: Записи народної творчості / Ред. Ф. П. Погребеник, упор. та прим. О. І. Дея і С. Й. Грици. – К.: Наукова думка, 1977. – 430 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т.12: Листи (1903-1913) / Ред. В. П. Микитась, упор. та прим. В.Ф. Святовця. – К.: Наукова думка, 1979. – 695 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т.2: Поеми, поетичні переклади / Ред. Н. О. Вишневська, упор. та прим. О. В. Мишанича. – К.: Наукова думка, 1975. – 367 с.

Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т.3: Драматичні твори (1896-1906) / Ред. С. Д. Зубков, упор. та прим. І. О. Лучник. – К.: Наукова думка, 1976. – 395 с.

Українка Л. Твори в двох томах. – Т. 2: Драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1987. – 723 с.

Українка Л. Твори в двох томах. – Т.1: Поетичні твори, драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1986. – 595 с.

Українка Л. Лісова пісня. Драма-феєрія в 3-х діях. – Х.: Майдан, 2008. – 244 с.

Українки Південної Австралії. 50 років поселення і діяльності СУПА / Упор. і ред. П. Вакуленко. – Аделаїда, 1999. – 133 с. – 2 прим.

Українознавство: Посібник / Відп. ред. В. П. Сайко, укл. В. А. Мацюк, В. Г. Пугач. – К.: Зодіак-Еко, 1994. – 400 с.

Українська Вільна Академія наук в Канаді. Ювілейний збірник / Ред. М. Марунчак, М. Мандрика та ін. – Вінніпег, 1976. – 658 с.

Українська Гельсінгська група. 1978–1982. – Док. і матер. / Упор. і зред. Осип Зінкевич. – Торонто; Балтимор: Українське видавництво «Смолоскп» ім. В. Симоненка, 1983. – 998 с.

Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник / Під заг. ред. Заболоцької К.В. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.

Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. – Л.: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – 406 с.

Українська діалектологія. Фрагменти Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини): Навчально-методичні матеріали для студентів філологічного факультету. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – 58 с.

Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. Програма Міжнародного конгресу. 20-21 жовтня 2005 р. м. Київ. – К., 2005. – 64 с.

Українська освіта у світовому часопросторі. Матеріали Другого Міжнародного конгрессу. Київ, 25-27 жовтня 2007 року. – К.: Рада, 2007. – 592 с.

Українська революційно-демократична партія. УРДП-УДРП. Збірник матеріалів і докментів. – Чикаго; К., 1997. – 856 с.

Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. Документи і матеріали / Упор. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Т. 1. –  б/м.: Сучасність, 1983. – 506 с.

Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. Документи і матеріали / Упор. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Т. 2. – б/м.: Сучасність, 1983. – 506 с.

Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. Документи і матеріали / Упор. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Т. 3. – б/м.: Сучасність, 1983. – 380 с.

Українська та зарубіжна культура. Підручник. – Х.: Одіссей, 2008. – 376 с.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – 588 с.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К.: Наукова думка, 1996. – 522 с.

Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 568 с.

Українське студентво в Америці. – Балтімор; Ню Йорк, 1963. – 155 с.

Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи; ред. кол. С. Пономаревський на ін. – Вип. 4. – Кн. 2. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 260 с.

Український Голокост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив / за ред. О. Ю. Мицика. – К.: Києвомогилянська академія, 2008. – Т. 5. – 322 с.

Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 7. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 542 с.

Український Голокост. 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив / Упор. Мисик Ю. А. – К.: Академія, 2003. – 296 с.

Український історико-географічний збірник. Випуск 2. – К.: Наукова думка, 1972. – 280 с.

Український музей у Празі (1659). 1925–1948. Опис фонду / Упор. Р. Махаткова; Архівне управління Чеської республіки; Центральний державний архів у Празі; Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ. – К.; Прага, 1996. – 295 с. (Науково-довідкові видання з історії України. – Вип. 41).

Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 1. – К.: АН УРСР, 1966. – 854 с.

Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 2. – К.: АН УРСР, 1967. – 854 с.

Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 3. – К.: АН УРСР, 1968. – 854 с.

Українсько-англійський словник. – Частина 2: А–О. – Нюрнберг – Байройт: Час; Кооперативи «Праця» і «Пласт», 1947. – 208 с.

Українсько-англійський словник. – Частина 2: П–Я. – Нюрнберг – Байройт: Час; Кооперативи «Праця» і «Пласт», 1947. – с. 209 – 464.

Українсько-німецький словник / Склали Зенон Кузеля і Ярослав Рудницький при співпраці Карла Г. Маєра. – Ляйпціг: Отто Геррассовіц, 1943. – 1494 с. (2 екз.)

Українські народні звичаї у сучасному побуті. – Л.: Фенікс, 1990. – 36 с.

Українські народні пісні / Упор. Лариса Ларіонова, Петро Ларіонов. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1992. – 61 с. (Сер.: Бібліотека українця. – №10)

Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Ред. О. Федорук та ін. – К.; Чернівці, 1999. – 304 с.

Українці в американському та канадському суспільстві. Соціологічний збірник. Зредагував В. Ісаїв. – Нью-Джерсі: Вид-во М.П. Коць, 1976. – 362 с.

Українці в Детройті і Мічігані. Відзначення тисячоліття хрищення України / Детройтський митрополітальний комітет українського тисячоліття. – Детройт, 1998. – 766 с.

Українці у вільному світі. Ювілейна книга українського народного союзу 1894-1954. – Джерсі, 1954. – 383 с.

Українці у світі. – К.: Український Центр духовної духовної культури, 2005. – 144 с.

Універсали Івана Мазепи. 1670–1709 / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Наукове товариство ім. Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К.; Л.: НТШ, 2002. – 755 с., дод. (Серія І: універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію).

Усна жіноча історія. Повернення. Історіографія сільських жінок в контексті суспільно-історичних факторів радянського і перехідного періодів. – К.: ЖЦ „Спадщина”, 2003. – 372 с.

Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Запоріжжя, 23-24 травня 2008 року. – Запоріжжя: Тандем-4, 2008. – 258 с.

Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – т.7. – 388 с.

Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – т.9. – 412 с.

Усная история (Orai History): теория и практика. Материалы всероссийскогонаучного семинара 25-26 сентября 2006 года / Сост. и науч. ред. Т. К. Щеглова.  – Барнаул: БГПУ, 2007. –  374 с.

Установ, Ігор Вікторович. Топологія душевного простору особистості. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2005. – 20 с.

Утехин, Илья. Очерки коммунального быта. – М.: ОГИ, 2001. – 248 с.

Ушкалов, Леонід. З історії української літератури XVII – XVIII століть. – Х.: Акта, 1999. – 216 с.

Ушкалов, Леонід. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду. – Х.: Акта, 2001. – 224 с.

Фаусель Г. Мартин Лютер. Жизнь и дело. – Т. 1. – 1483–1521. Биографический очерк и источники к биографии Лютера / Пер. с нем. Ю. А. Голубкина. – Х.: Майдан, 1995. – 240 с.

Федака, Сергій Дмитрович. Політична трансформація України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття). Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2003. – 37 с.

Фединишець, Михайло. Карпатська мантія американського професора, або Субота – русинський день (Інтерв’ю з Павлом Робертом Магочієм). – Ужгород: Мистецька лінія, 1989. – 24 с.

Федорів Ю. Замойський синод 1720 р. – Рим, 1972. – 70 с.

Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура. Збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 1986.  – 202 с.

Феофан Прокопович. Філософські твори. – Т. 2: Логіка, натурфілософія або фізика, етика. – К.: Наукова думка, 1980. – 550 с.

Филипович П. Література. Статі, розвідки. Огляди. – Нью-Йорк, 1971. – 580 с.

Филист Г. М. История “преступления” Святополка окаянного. – Минск: Беларусь, 1990. – 156 с.

Философский факультет РГУ: история и современность: Сборник научных трудов филос. фак. Ростовского гос. университета. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. – 297 с.

Філас В. Південна Україна на сторінках «Журнала Министерства государственных имуществ» / Вип. 20. – Запоріжжя, 2009. – 150 с./ Старожитності Південної Україні./

Філіпова, Людмила Яківна. Бібліографічні системи України в інформаційному комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія.  Автореф. дис. … доктора іст. наук: 07.00.08 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Х., 1999. – 32 с.

Філіппов, Костянтин Валерійович. Сільськогосподарська кооперація України в 20-ті роки ХХ століття. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. – Х., 1999. – 18 с.

Фільософія штуки Г. Тена професора в школі красних наук в Парижі. – Торонто: Робітниче слово, 1917. – 125 с.

Фольклор українців поза межами України: Збірник статтей. – К., 1992. – 190 с.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 44. – Кн. 2: Економічні праці (1888-1907). – К.: Наукова думка, 1984. – 766 с.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1880 року. – Львів, 1910. – 443 с.

Франко І. Бібліографічний покажчик. 1956–1984 / Уклав М. О. Мороз. – К.: Наукова думка, 1987. – 521 с.

Франко І. Зібрання творів у 20-ти томах. – Т. 1: Автобіографічні матеріали. Оповідання. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 435 с.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Наукові праці. – Т. 45: Філософські праці. – К.: Наукова думка, 1986. – 574 с.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 44. – Кн. 1: Економічні праці (1878-1887). – К.: Наукова думка, 1984. – 694 с.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 46. – Кн. 2: Історичні праці (1891-1897). – К.: Наукова думка, 1986. – 438 с.

Франко І. Твори в двох томах. – Т. 1: Поезія. – К.: Дніпро, 1986. – 622 с.

Франко І. Твори в двох томах. – Т.2: Оповідання / Передм. П. Колесника; прим., упор., підгот. Текстів М. Гончарука. – К.: Дніпро, 1986. – 556 с.

Франс А.  Боги жаждуть крови / З фр. мови переклав О. Пашук. – Вінніпег, б\р. – 178 с.

Франс А. На білих скалах. – Коломия: Галицька Накладня, б/р. – 266 с.

Фрезер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете / Пер. с англ. Д. Вольпина. – М.: Изд-во. Полит. Лит-ры, 1990. – 542 с.

Фрис В. Історія кириличної рукописної книги  в Україні X-XVIII ст. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 188 с.

Фундатори Енциклопедії Українознавства 1954-1971. – Молоде життя, б/р. – 96 с.

Хазін О. А. Трудный путь к Полтаве. – М., 2001. – 105 с.

Ханиф С. Ислам: Путь бога. – К.: Ансар Фаундейшт, 2003. – 180 с.

Харків і Польща: люди і події: Матеріали міжнародної наук.–практ. конф., м. Київ, 12 лист. 2005 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Посольський дім у Харкові. – Х.: Майдан, 2006. – 272 с.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с.

Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 140 с.

Харьков в судьбах академиков Национальной академии наук Украины (1918-2003 гг.). – Х.: б/и, 2003. – 12 с.

Харьковское общество польской культуры. Буклет

Хейфец М. История одного политического преступления / Харьковская правозащитная группа. – Х.: Права людини, 2006. – 256 с.

Хейфец М. Книга счастливого человека / Харьковская правозащитная группа. – Х.: Права людини, 2010. – 308 с.

Хіменес Хуан Плятеро і я. Переклад: Богдан Бойчук. – Штутгарт: Видання “На горі”, 1968. – 144 с.

Хмарський В. М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський // Записки історичного факультету Одеського Державного університету ім. І. І. Мечнікова. – 1998. – Вип. 6. – 319 с.

Холмський І. Історія України. Ч. 2. – Нью Йорк, 1971. – 360, VIII c.

Хома І. Апостольський престіл і Україна 1919-1922. – Рим, 1987. – 136 с.

Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. – СПб.: Изд-во Европ. Ун-та в С.-Петербурге, 2003. – 396 с.

Хряпін Е. О. Іноземні капітали і підприємці в соціально-економічному розвитку Донецько-кривозького басейну (1861-1914 рр.): Автореф. … канд. Іст. Наук. 07.00.01 – історія України. – Х., 2010. – 20 с.

Центральна і Східна Європа в XV – XVIII століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. – Л., 1998. – 302 с.

Церква мучеників / Упоряд. О. Турій. – 2-ге вид. – Л.: Свічадо, 2005. – 56 с.

Цехмистро И. З. Холистическая философия науки: Учебное пособие. – Сумы: Университетская книга, 2002. – 368 с.

Цехмістро І. З. Голістична філософія науки: Навчальний посібник. – Х.: Акта, 2003. – 281 с. (2 екз.).

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособ. для филос. факул. и отделений ун-тов. – М.: Высш. шк., 1981. – 374 с.

Чапленко, Василь. Пропащі сили. Українське письменство під комуністичним режимом. 1920 – 1933. – Вінніпег, 1960. – 142 с.

Час заснування Софії Київської. Пристрасті довкола мілленіума. – К.: Горобець, 2010. – 128 c.

Человек-катапульта. Юрий Поярков – лучший спортсмен Харьковщины ХХ века. – Х.: б/в., 2007. – 95 с., ил.

Черепнин Л. В. Русская палеография. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. – 616 с.

Чернецький А. Спомини з мого життя. – Лондон: Наше слово, 1964. – 141 с.

Черниговский Елецкий Свято-Успенский женский монастырь. Исторический очерк (от основания до 1998 года), описание святынь и достопримечательностей монастыря с приложением документов, относящихся к новейшей его истории / Отв. ред. игуменья Амвросия (Иваненко), ред. А. Тарасенко. – К.: Информационно-издательский центр Украинской Православной Церкви, 1999. – 88 с.

Чернікова, Валентина Євгенівна. Художня комунікація як об’єкт філософського дослідження (на матеріалі зарубіжних ХХ ст.). Автореф. дис. … доктора філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 1998. – 32 с.

Чернявська, Світлана Миколаївна. Впровадження української мови в систему освіти 1923 – 1932 рр. Автореф. дис. … канд.. іст. наук: 07.00.01 – історія України. – Х., 2003. – 20 с.

Черняк Н. Княжа доба. Коротка історія. – Нью Йорк, 2010. – 96 с.

Четверта Республіканська конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей і повідомлень / Ред. Ю. Ю. Кондуфор, П. Т. Тронько, В. О. Горбик, Є. М. Скляренко та ін. – К.: Жовтнева друкарня, 1989. – 685 с.

Чечель, Наталія. Українське театральне Відродження (західна класика на українській сцені 1920-х – 1930-х років. Проблеми трагедійної вистави). – К.: Наукова думка, 1993. – 144 с.

Чечулин Н. Д. Русская провинция во второй половине  XVIII века. – Спб.: русская национальная библиотека, 2010. – 829 с.; ил.

Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. – Нью Йорк, 1956. – 511 с.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – Прага, 1931. – 176 с.

Чижевський Д. Поза межами краси. (До естетики барокової літератури). – Нью-Йорк: Українсько-Американське видавниче товариство, 1952. – 23 с.

Чикаленко Є. Щоденник 1919-1920. – К.; Нью-Йорк: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 640 с.

Чорна, Наталія Володимирівна. Формування адміністративно-командної системи управління промисловістю України (кінець 1917 – початок 30-х років). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 1998. – 18 с.

Чорний В. С. Військова організація України: особливості формування та перспективи розвитку (українознавчо-філософський підхід): Автореф. … доктр. Філос. Наук. 09.00.12 – українознавство (філософські науки). – Х., 2010. – 36 с.

Чорний Д. М.  Харків початку ХХ століття: історія міста, долі людей. – Х., 1995. – 116 с.

Чорний Д. М. Галицько-Волинська Держава: Учбово-методичне видання. – Х.: Б/в, 1993. – 38 с.

Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра. Проблеми модернізації міст України (кін. ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с.

Чорний, Дмитро Миколайович. Міста Лівобережної України наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. Автореф. дис. … докт. іст. наук: 07.00.01 – історія України. – Х., 1998. – 42с.

Чорногор, Ярослав Олексійович. Утворення партії “Зелених” та її роль в суспільн-політичному житті ФРН (1977 – 1993 рр.) Автореф. дис. … канд іст. наук: 07.00.02. – всесвітня історія. – К., 2005. – 19 с.

Что такое «демократический социализм»?. – М.: Изд-во политической литературы, 1979. – 248 с.

Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. – Т. 1 (до 1353 р.) – Рим; Нью-Йорк Український Католицький університет ім. Св. Климента Папи, 1965. – 816 с.

Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. – Т. 2. Частина 1 (1353 – 1458). – Рим; Нью-Йорк: Український Католицький університет ім. Св. Климента Папи, 1976. – 264 с.

Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнословянських націй. – Нью Йорк; Париж, 1964. – 160 с.  (Записки НТШ Історико-філософічної секції. – 1964. – Т. CLXXVIII)

Чувпило, Лідія Олександрівна. Сходознавство в Харківському університеті (1805 – 1917 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Х., 2002. – 19 с.

Шамбаров В. Русь: дорога их глубин тысячилетий. – М.: Эксмо-экспресс, 2002. – 448 с.

Шандра В. С. Київське генерал-губернаторство (1832 – 1914): історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал. – К., 1999. – 144 с.

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. – 317 с.

Шаповалов Г. Корабли веры. Судоходство в духовной жизни древней Украины. – Запорожье: Дикое поле, 1997. – 160 с.

Шаповалов Г. Судноплавство у духовності Давньої України. – К.; Запоріжжя: Дике поле, 2001. – 264 с.

Шаповалов Георгій Іванович (бібліографічний список). – Запоріжжя, 2005. – 52 с.

Шара, Любов Миколаївна. Становлення органів самоврядування у містах і посадах Чернігівської губернії в останній третині ХІХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 15 с.

Шарібжанов, Ренат Вялійович. Національні меншини Харкова в 20-30-ті роки ХХ ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. – Х., 2008. – 20 с.

Шевченко, Олег Тарасович. Військово-технічне співробітництво Червної армії та рейхсверу (1922 – 1933 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Х., 2003. – 20 с.

Шевчук С. Пора сказати правду про наші визвольні змагання добитися волі для Галицької землі 1918-1939. – Торонто: Друкраня і видавництво В. Дідюка, 1965. – 280 с.

Шевчук, Жанна Анатоліївна. Мовна політика в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01- історія України. – Х., 2001. – 20 с.

Шейко В.Н. История художественной культуры: Византия. Арабо-мусульманский мир. Китай. Япония/В.Н. Шейко, А.А. Гаврюшенко, А.В. Кравченко. – Х.: ХГАК, 1999. – 200 с.

Шейко В.Н. История художественной культуры: Западная Европа XVII и XVII вв. /В.Н. Шейко, А.А. Гаврюшенко, А.В. Кравченко. – Х.: ХГАК, 1999. – 196 с.

Шейко В.Н. История художественной культуры: Первобытность. Древний мир /В.Н. Шейко, А.А. Гаврюшенко, А.В. Кравченко. – Х.: ХГАК, 1998. – 190 с.

Шейко В.Н. История художественной культуры: Средние века. Возрождение /В.Н. Шейко, А.А. Гаврюшенко, А.В. Кравченко. – Х.: ХГАК, 1999. – 228 с.

Шекера І. Київська Русь ХІ ст. У міжнародних відносинах. – К.: “Наукова думка”, 1967. – 200 с.

Шекера І. Міжнародні зв’язки Київської Русі. З історії зовнішньої політики Русі в період утворення і зміцнення древньоруської держави в УІІ-Х ст. – К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 198 с.

Шекспір В. Король Лір.  – Штутгарт; Нью Йорк, Оттава: На горі, 1969. – 301 с.

Шелухін С. Звідки походить Русь. Теорія кельтського походження Київської Русі з Франції з географічною картою. – Прага, 1929. – 128 с.

Шелюто, Володимир Михайлович. Колоніальна політика Іспанії в Африці у 1956 – 1975 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 1998. – 19 с.

Шептицький, Андрій, митрополит. Твори. – Т. XLV-XLVII (аскетично-моральні).– Рим: Український Католицький університет ім. Св. Климента Папи, 1978. – 493 с.

Шерех Ю. Друга черга.  Література. Театр. Ідеології. – б.м.: Сучасність, 1978. – 390с.

Шерех Ю. Граматика української мови. Посібник для гімназії / Ю Шерех, Д. Кислиця. – Мюнхен: Українська трибуна, 1947. – 86 с.

Широке море України. Документи самвидаву з України. Документи VII. – Париж; Балтимор: Перша Українська Друкарня у Франції; Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1972. – 378 с.

Шифрін А. Четвертий вимір. – Мюнхен: Сучасність, 1973. – 430 с.

Шишов І. Українознавець: дослідженя (Спроба першого прочитання наукових праць М. Ф. Сумцова). – Х.: Майдан, 2000. – 172 с.

Шкуринов П. С. А. Н. Радищев. Философия человека. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 223 с.

Шов Б. Цезар і Клеопатра. Історія. З англ. Переклав О. Пашук. – Галицька накладня Я. Оренштайна в Коломиї, б.р. – 154 с.

Штокалко З. Кобза: збірка п’єс для бандури. – К.; Торонто; Едмонтон, 1997. – 359 с.

Штокалко З. Кобзарський підручник. – Едмонтон; Київ: Вид-во КІУС, 1992. – 347 с.

Штурманы будущей бури. Воспоминания участников революционного движения 1860-х годов в Перербурге. – Ленинград: Лениздат, 1983. – 414 с.

Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в ХХ веке. Устная история. – Барнаул: БГПУ, 2008. – 528 с.

Щепкин В. Н. Русская палеография. – М.: Наука,  1967. – 225 с.

Щербак М. Г. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / М. Г. Щербак, Н. О. Щербак. – К., 1997. – 90 c.

Що? Як? Чому? Популярна дитяча енциклопедія. Світ міфології. – Х.: Сінтекс, 2005. – 176 с.

Щоденник мешканця села Вознесенка Трохима Кармазя (1906 – 1918) /Вознесенські старожитності. Вип. 1. – Запоріжжя, 2010. – 158 с.

Эверетт Д. Учебное пособие репортера. – К.: ПроМедиа, 1997. – 19 с.

Эйдельман Н. Я. Последний летописец. – М.: Книга, 1983. – 175 с., ил.

Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И. Бородкина. Вып.8. – М., 2002. – 176 с.

Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского Союза. 1920 – 1950-е годы) // Материалы Международной научной конференции (Харьков, сентябрь 2003 г.): Сб. докладов. / Ред. Б. Бонвеч, С. Посохов и др. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 364 с.

Ювілейна книжка Союза українок америки. Видана з нагоди 15-тих роковин його засновання 1925-1940. – Ню Йорк, Н.Й., 1941. – 255 с.

Ювілейне видання присвячене двадцятиліттю діяльності 1945-1965. – Ню Йорк: Українська вільна академія наук, 1967. – 76 с.

Ювілейний науковий конгрес для відзначення століття НТШ. – Торонто-Нью-Йорк-Сідней-Париж, 1973. – 104 с.

Юнусова, Євгенія Йосипівна. Комунікативний простір релігії в європейській культурі. Автореф. дис. … доктора філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Х., 2005. – 17 с.

Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805 – 1905) / Под ред. М. П. Чубинского, Д. И. Багалея; вст. ст. Т. Г. Павловой. – Х.: Изд- во САГА, 2007. – 378 с.

Юрій Герасимович Світлий. Бібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ, 2005. – 20 с.

Юркевич, Олена Миколаївна. Герменевтика культурної форми розуміння. Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Х., 2005. – 40 с.

Юрченко О. Отакар Ярош. Поема. – Х.: б/в, 2007. – 130 с.

Юрченко, Олександр. Українсько-російські стосунки після 1917 року в правному аспекті // УВАН. Серія: Монографії. – Ч. 19. – Мюнхен: УВАН, 1971. – 402 с.

Яворницький Д. Твори. – Т. 1. – К.; Запоріжжя: Тандем-У, 2004. – 514 с.

Яворницький Д. Твори. – Т. 2. – К.; Запоріжжя: Тандем-У, 2004. – 379 с.

Якименко М. Переселення селян з україни на Далекий Схід: в епоху ринкових реформ кін. ХІХ — початку ХХ ст. – Полтава: Інтер Графіка, 2003. – 130 с.

Якимович, Богдан Зиновійович. Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-ті роки ХІХ ст. – 1916 рр.) Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – К., 2008. – 38 с.

Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII століть. – К.: Критика, 2002. – 416 с.

Яковлев Л. Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его императорского Величества. – Харьков: «Издательство САГА», 2010. – 212 с.

Яковлев Лео Холокост и судьба человека. – Х.: Каравелла, 2003. – 176 с.

Ямпольська, Лариса Миколаївна. Інтеграційні процеси в Європі та Велика Британія (1973 – 1997 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: всесвітня історія. – Х., 2004. – 20 с.

Яневский Д. Хроника «помаранчевой» революции. – Х.: Фолио, 2005. – 319 с.

Яновський Л. На схід від Польщі. Харківський університет на початку його існування (1805 – 1820). – Х.: Майдан, 2004. – 508 с.

Яременко, Василь. Від рідної хати ключі збереглися. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1992. – 125 с. (Сер.: Бібліотека українця. – № 6)

Ярошенко, Євген Станіславович. Становлення державної системи охорони культурних цінностей в Україні: 1917 – 1919 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 18 с.

Яценко, Борис. Історія першого видання «Слова о полку Ігоревім». – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – 320 с.

Яцина, Олег Анатолійович. Національно-культурний рух 1907 – 1914 років і українська преса. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01: історія України. – Х., 2002. – 16 с.

2. Періодичні видання українською,
російською, білоруською мовами (кирилиця)

Аb Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве.
2005. – №2.
2006. – №3. Хор наций: конструирование и описание групового единства
2006. – № 4:  Буква закона: институализация принадлежности к политии
2007. – № 1. Историческая дисциплина и имперское наказание.
2007. – №2
2007. – № 3: Суд и история.
2008. – № 1: Механизмы и дискурсы имперской исключительности.
2008. – № 2: Взращивая имперского субъекта: интимное и коллективное в пространстве империи.
2008. – № 3: Безчинствуя  в «садах империи»: множественность проявлений насилия в имперском пространстве.
2008. – № 4: Естество и культивирование: экология имперских садов
2010. – №2: Политические и экономические союзы: диалектика бедности, богатства и политического господства
2010. – №4 Война и имперское общество: динамика «дружбы» и «вражды»

Art Ukraine
2011. – 2(21) березень-квітень

Агора.
2005. – Вип. 2: Україна – 15 років незалежності. – 4 екз.
2006. – Вип. 3: Україна – регіональний вимір.

Studia Ethnologica: Труды факультета этнологии. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2004. – Вып. 2. – 325 с.

Антропологический форум. Современные тенденции в антропологических исследованиях
2004. – № 1.

Антропология. Фольклористика. Лингвистика.
2001. – Вып. 1

Архіви України
1993. – № 4-6 (липень-грудень)

Бандура/ Bandura. Музично-літеpaтурний журнал.
1985. – № 13-14.
1988. – № 23-24.
1989. – № 27-28
1990. – № 31-34.
1991. – № 35-38.
1992. – № 41-42.
1993. – № 43-44.
1994. – № 47-50.
1995. – № 51-54.
1997. – № 59-60.
1998. – № 63-66.
1999. – № 69-70.
2000. – № 71-74.
2001. – №75-76.

Беларускі гістарычны агляд.
1999. – Т. 6. – 396 с.
2001. – Т. 8. – 384 с.
2002. – Т.9. – 336 с.
2006. – Т. 13. – Сшытак 1. – 112 с.
2006. – Т. 13. – Сшытак 2. – С. 113-538.

Благовісник Блаженнійшого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського / Litterate-Nuntiae.
1985. – Рік XXI. – Кн. 1-4.

Богословія / Bohoslovia.
1970. – Т. XXXIV. Книга 1-4.
1971. – Т. XXXV. Книга 1-4.
1978. – Т. XLII. Книга 1-4.
1990. – Т. 54. Книга 1-4.
1992. – Т. 56. Книга 1-4.
1993. – Т. 57. Книга 1-4.
1994. – Т. 58. Книга 1-4.
1995. – Т. 59. Книга 1-4.

Бурсацкий спуск. Мир человека: космос, жизнь, литература
1992. – № 1. – 2 экз.

Бюлетень Канадського Інституту українських студій.
2004 – весна (2 прим.)
2004. – осінь. КІУС. 1976-2006. 30 років успіхів / KIUS. 1976–2006. 30 years of excellence.
2005. – весна
2007. – 15 шт.
2009.
2010.

Верховина. Літературна мозаїка.
2001. – Число 8. – 55 с.

Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник.

1952. – Кн.2, 6-7, 9, 11-12.
1953. – Кн.1-2, 7.
1954. – Кн. 4, 6-10.
1955. – Кн.1, 9.
1958. – Кн. 12
1960. – Кн. 8-9, 11-12
1961. – Кн. 3-12.
1962. – Кн.1-9, 11-12.
1963. – Кн. 2-3, 5, 7, 9.
1964. – Кн.1-12.
1965. – Кн.1-8.
1966. – Кн.2,10.
1967. – Кн. 4, 11-12.
1968. – Кн.11-12.
1969. – Кн. 2, 5, 6, 9 -12.
1970. – Кн.1-10.
1971. – Кн.1, 3-6, 9.
1972. – Кн.1, 5.
1975. – Кн. 7-8, 12.
1983. – Кн.10.
1987. – Кн.1-12.
1988. – Кн.1-12.
1989. – Кн.1-12.
1990. – Кн.1-12.
1991. – Кн.1-12.
1993. – Кн.1-12.
1994. – Кн.1-12.
1995. – Кн.1-12.
1996. – Кн.1-12.
1997. – Кн.1-12.
1998. – Кн.1-12.
1999. – Кн.1-12.
2000. – Кн.1-12.
2001. – 635Кн.1-12.
2002. – Кн.1-12.
2003. – Кн.1-2, 4-12.
2004. – Кн.1-10. (2 прим.)
2006. – Кн.1-4

Віднова
Політика. Суспільство. Культура
1984. – № 1
1984-1985. – №2
1986. – № 5
1987. – № 6/7.

Вільна Україна.

1954. – Ч. 1-3.
1955. – Ч. 4-5, 7.
1956. – Ч. 9-12.
1957. – Ч. 13-16.
1958. – Ч. 17-20.
1959. – Ч.22-24.
1960. – Ч. 35-28.
1961. – Ч. 29-30.
1962. – Ч. 33, 34.
1963. – Ч. 37-40.
1964. – Ч. 41-44.
1965. – Ч. 45-48.
1966. – Ч.49-52.
1967. – Ч. 53-56.
1968. – Ч. 57-58.
1969. – Ч. 59-61.
1970. – Ч. 62-63.
1971. – Ч. 64.
1971-1972. – Ч. 65-66.
1972. – Ч. 67.

Віра і розум. Богословсько-філософський журнал.
2002. – № 3.

Вісті із Сарселю. Неперіодичний орган Акції.

Вересень 1967. – Ч. 8.
Червень 1968. – Ч. 9.
Грудень 1968. – Ч. 10.
Грудень 1969. – Ч. 11.
Квітень 1970. – Ч. 12.
Квітень 1970 – березень 1971. – Ч. 13. Додаток до «Вісті із Сарселю». – Ч. 13.
Квітень – травень 1972. – Ч. 14.
Червень 1973. – Ч. 15.
Листопад 1974. – Ч. 16.
Листопад 1975. – Ч. 17.
Листопад 1976. – Ч. 18.
Вересень 1977. – Ч. 19.
Листопад 1978. – Ч. 20.
Листопад 1979. – Ч. 21.
Грудень 1980. – Ч. 22.
Січень 1981. – Ч. 23.
Жовтень 1982. – Ч. 24.
1983 – 1984. – Ч. 25.
Жовтень 1984. – Ч. 26.
Вересень 1985. – Ч. 27.
Липень 1986. – Ч. 28.
Серпень 1987. – Ч. 29-30.
Вересень 1988. – Ч. 31-32.

Вісник держкомнацміграції України. Щоквартaльний інформаційний журнал.
2002. – №3
2002. – №4.

Вісник Комбатанта. Український військовий журнал.
1963. – Ч. 2 (10); Ч. 3 (11)
1964. – Ч. 4 (16)
1965. –  Ч.1 (17); Ч. 2 (18); Ч. 3 (19);
1979. – Ч. 1(99)
1981. – Ч. 5-6 (115-116)
Вісті УВАН
Ч. 2 / Ред. Олександер Домбровський. – Нью-Йорк: УВАН, 2000. – 360 с.

Весник Воронежского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки.
2002. – № 2.

Вестник Харьковского университета. Вісник Харківського державного університету. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна
1981. – Вып. 214: История СССР и зарубежных стран.
1983. – Вып. 238: История и культура досоциалистических формаций.
1991. – Вып. 357: Историческая наука в Харьковском университете (к 185-летию ХГУ).
1999. – № 442. Сер.: Історія України. – Вип. 3.
2001. – № 504. Сер.: Історія України. – Вип. 4 (2 екз).
2002. – № 556. Сер.: Історія України. – Вип. 5.
2003. – № 603. Сер.: Історія України. – Вип. 6.
2004. – № 641. Сер.: Історія України. – Вип. 7.
2007. – № 767. Сер.: Історія України. – Вип. 9.
2008. – №822. Сер. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.10.
2008. – №835. Сер. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.11.

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук
1999. – №1-4
2000. – №  2-4
2001. – №1-4
2002. – №1, 2, 3
2003. – № 1, 2

Вісник Львівського університету.
Серія історична. – 1998. – Вип. 33.

Вісник національного університету внутрішніх справ.
Вип. 23. – Х., 2005.

Вісник Харківської державної академії культури: Зб. Наук. праць. / Відп. ред. Н. М. Кушнаренко
2000. – Вип. 3.

Віче.
1992. – № 5 (серпень).
1993. – № 1 (10) (січень).
1993. – № 4 (13) (квітень).
1993. – № 8 (17) (серпень).

Военно-исторический архив
2002. – №10
2002. – №11
2002. – №12

Вопросы образования. Ежекевартальный научно-образовательный журнал
2006. – № 4.

Галицький собор. Суспільно-політичний історико-літературний альманах. – Серпень 1993. – Ч. 1.

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі
2007. – № 1 (2).
2008. – № 2 (4)

Державницька думка. Квартальник української державницької ідеології, культури і громадського життя.
1951. – №3

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка.
2003. – т. 3: Хімія, технічні науки, науки про землю, медицина та психологія.
2003. – т. 4: Філософія, історія, мова та література.

Дніпропетровський історико-археографічний збірник.
1997. – Вип. 1. – 2 екз.
2001. – Вип. 2.

Дух і літера.
2002. – № 9-10.

Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник
1994. – 2 экз.

Дриновський збірник. – Х.; Софія: Вид-во ім. Марина Дринова
2008. – Т. 2. (2 екз).
2009. – Т. 3.

Дрогобицький краєзнавчий збірник.
2004. – Вип. VIII.

Другар. Из опита на национальното етнопедегогическо обединение
1980. – №56

Европейский университет в Санкт-Петербурге. Информационный листок.
Вып. 12. – Декабрь 2004.

Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки.
2006. – Вип. 2. – ч.1,2.

Західньоканадський збірник.
1999. – № 3.
2000. – № 4.

Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
1962. – Том CLXXIII: праці історично-філософської секції
1969. – Том CLXXXVI: праці історично-філософської секції.
1990. – Том ССХХІ: праці філологічної секції.
2000. – Том ССХL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
2001. – Том ССХLII: Праці Секції етнографії і фольклористики.

Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Збірник наукових праць. – Серія історія та географія.
1998. – Вип. 2.
1999. – Вип. 3
2000. — Вип. 4

Збірник. Український національно-державний союз
1952. – Ч. 1

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія.
1993. – Т. 1.
1994. – Т. 2.
2002. – Т. 9. – 3 екз.
2004. – Т. 10.
2005. – Т. 11. – 2 екз.

Знак. Вісник українського геральдичного товариства.
2000. – № 20.
2000. – № 22.

Зустрічі.
1994. – №8

Журнал Социологии и соцальной антропологии
2010. – №3

Індо-Європа: Етносфера. Історіософія. Культура. – Кн. 1: Атлантида – Україна. Науковий, публіцистичний і художній часопис. – 1992. – 128 с.

Історичний архів
2008. – Вип. 1
2008. – Вип. 2
2010. – Вип. 4

Історія української культури.
ІV зшиток. – січень 1937. Побут.
ІІІ зшиток. – листопад 1936: Побут
І зшиток. – жовтень 1936: Побут
XV зшиток. – грудень 1937: Театр, музика
XVI зшиток. – листопад 1937: Мистецтво
XIII зшиток. – жовт. 1937: Мистецтво
XII зшиток. – вересень 1937: Мистецтво
XI зшиток. – серпень 1937: Мистецтво
Х зшиток. – липень 1937. Письменництво, мистецтво.
ІХ зшиток. – черв. 1937: Письменництво
VIIІ зшиток. – травень 1937: Письменництво
VII зшиток. – квітень 1937: Письменництво
VI зшиток. – березень 1937: Письменництво
V зшиток. – лютий 1937: Письменництво

Історіографічні дослідження в Україні.
2007. – Вип. 17.
2008.  – Вип. 19.

Історичні науки. Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка,
2007. – 192 с.
2006. – 200 с.

Информационный бюллетень асооциации «История  и компьютер»
2000. – №25
2002. – №29
2002. – №30

Київ. Журнал літератури і Мистецтва
1950. – №2.

Київська академія / Національний університет «Києво-Могилянська академія».
2006. – Вип. 2-3.
2008. – Вип. 5.
2008 – Вип. 6
2010. — Вип.8

Києво-Могилянська академія. Наукові записки Історичні науки..
2007. – Т. 65

Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал.
1996. – № 4/5 (313) (вересень-жовтень).
1996. – № 6.

Ковчег. Збірник статей з церковної історії.
1993. – Число 1.

Козацька спадщина. Альманах нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.
2004. – Вип. 1.
2001. – Число 3.

Край – Kraj: (Polonica – Albaruthenica – Lithuanica).
2001. – № 1-2 (2-3)

Критика.
2006. – вересень. – Рік Х. – 9(107).
2006. – жовтеньь. – Рік Х. – 10(108
2006. – листопад. – Рік Х. – 11(109).).
2006. – грудень. – Рік Х. – 12(110).
2007. – січень-лютий. – Рік ХІ. – 1-2(111-121).
2007. – березень. – Рік ХІ. – 3(113).
2007. – квітень. – Рік ХІ. – 4 (114).
2007. – жовтень. – Рік ХІ. – 10(120).
2007. – листопад. – Рік ХІ. – 4.11(121).

2009. – січень-лютей. – Рік XIV. – 1-2 (147-148)

Краківські Українознавчі Зошити. / Pod redakcija Ryszarda Luznego i Wlodzimierza Mokrego.
1992-1993. – Т. І-ІІ.
1994-1995. – Т. ІІІ-IV.
2000. – Т. IX-X.

Листи до приятелів / Letters to friends.
1967. – Ч. 174-175-176. – Книжка 10,11, 12. – 72 с.
1967. – Ч. 171-172-173. – Книжка 7-8-9. – 72 с.
1967. – Ч. 168-169-170. – Книжка 4-5-6. – 72 с.
1966. – Ч. 163-164. – Книжка 11-12. – 64 с.
1966. – Ч. 160-161-162. – Книжка 8-9. – 64 с.
1966. – Ч. 157-158-159. – Книжка 5-6-7. – 80 с.
1966. – Ч. 155-156. – Книжка 3-4. – 64 с.
1966. – Ч. 153-154. – Книжка 1-2. – 64 с.
1965. – Ч. 150-151-152. – Книжка 8-9-10. – 80 с.
1965. – Ч. 147-148-149. – Книжка 5-6-7. – 80 с.
1965. – Ч. 145-146. – Книжка 3-4. – 64 с.
1965. – Ч. 143-144. – Книжка 1-2. – 64 с.
1964. – Ч. 141-142. – Книжка 11-12. – 64 с.
1964. – Ч. 139-140. – Книжка 9-10. – 64 с.
1964. – Ч. 137-138. – Книжка 7-8. – 64 с.
1964. – Ч. 135-136. – Книжка 5-6. – 64 с.
1964. – Ч. 133-134. – Книжка 3-4. – 64 с.
1964. – Ч. 131-132. – Книжка 1-2. – 64 с.
1963. – Ч. 129-130. – Книжка 11-12. – 64 с.
1963. – Ч. 127-128. – Книжка 9-10. – 64 с.
1963. – Ч. 125-126. – Книжка 7-8. – 64 с.
1963. – Ч. 123-124. – Книжка 5-6. – 64 с.
1963. – Ч. 121-122. – Книжка 3-4. – 64 с.
1963. – Ч. 119-120. – Книжка 1-2. – 64 с.
1962. – Ч. 107-108. – Книжка 1-2. – 64 с.
1962. – Ч. 109-110. – Книжка 3-4. – 64 с.
1962. – Ч. 117-118. – Книжка 11-12. – 64 с.
1962. – Ч. 115-116. – Книжка 9-10. – 64 с.
1962. – Ч. 113-114. – Книжка 7-8. – 64 с.
1962. – Ч.111-112. – Книжка 5-6. – 64 с.
1961. – Ч. 105-106. – Книжка 11-12. – 64 с.
1961. – Ч. 103-104. – Книжка 19-10. – 64 с.
1961. – Ч. 101-102. – Книжка 7-8. – 64 с.
1961. – Ч. 99-100. – Книжка 5-6. – 64 с.
1961. – Ч. 97-98. – Книжка 3-4. – 64 с.
1961. – Ч. 95-96. – Книжка 1-2. – 64 с.
1960. – Ч. 12. – Книжка 94. – 32 с.
1960. – Ч. 11. – Книжка 93. – 32 с.
1960. – Ч. 10. – Книжка 92
1960. – Ч. 7-8. – Книжка 89-90.
1960. – Ч. 6. – Книжка 88.
1960. – Ч. 5. – Книжка 87.
1960. – Ч. 4. – Книжка 86.
1960. – Ч. 3. – Книжка 85.
1960. – Ч. 2. – Книжка 84.
1960. – Ч. 1. – Книжка 83..
1959. – Ч. 12. – Книжка 82.
1959. – Ч. 11. – Книжка 81.
1959. – Ч. 10. – Книжка 80.
1959. – Ч. 9. – Книжка 79.
1959. – Ч. 7-8. – Книжка 77-78..
1959. – Ч. 6. – Книжка 76.
1959. – Ч. 5. – Книжка 75.
1959. – Ч. 4. – Книжка 74..
1959. – Ч. 3. – Книжка 73..
1959. – Ч. 2. – Книжка 72.
1959. – Ч. 1. – Книжка 71.
1958. – Ч. 12. – Книжка 70.
1958. – Ч. 11. – Книжка 69.
1958. – Ч. 9. – Книжка 67.
1958. – Ч. 10. – Книжка 68.
1958. – Ч. 5. – Книжка 63.
1958. – Ч. 4. – Книжка 62.
1958. – Ч. 3. – Книжка 61.
1958. – Ч. 2. – Книжка 60.
1958. – Ч. 1. – Книжка 59.
1958. – Ч. 8. – Книжка 66.
1958. – Ч. 7. – Книжка 65.
1958. – Ч. 6. – Книжка 64..
1957. – Ч. 12. – Книжка 58.
1957. – Ч. 11. – Книжка 57.
1957. – Ч. 10. – Книжка 56.
1957. – Ч. 8. – Книжка 54.
1957. – Ч. 7. – Книжка 53.
1957. – Ч. 6. – Книжка 52.
1957. – Ч. 5. – Книжка 51.
1957. – Ч. 4. – Книжка 50.
1957. – Ч. 3. – Книжка 49.
1957. – Ч. 2. – Книжка 48.
1957. – Ч. 1. – Книжка 47.
1956. – Ч. 12. – Книжка 46.
1956. – Ч. 11. – Книжка 45.
1956. – Ч. 10. – Книжка 44.
1956. – Ч. 9. – Книжка 43.
1956. – Ч. 7. – Книжка 41.
1956. – Ч. 6. – Книжка 40.
1956. – Ч. 5. – Книжка 39..
1956. – Ч. 4. – Книжка 38.
1956. – Ч. 3. – Книжка 37.
1956. – Ч. 2. – Книжка 36.
1956. – Ч. 1. – Книжка 35.
1956. – Ч. 1. – Книжка 23.
1956. – Ч. 12. – Книжка 34.
1956. – Ч. 11. – Книжка 33.
1956. – Ч. 10. – Книжка 32.
1956. – Ч. 9. – Книжка 31.
1956. – Ч. 8. – Книжка 30.
1956. – Ч. 7. – Книжка 29.
1956. – Ч. 6. – Книжка 28.
1956. – Ч. 5. – Книжка 27.
1956. – Ч. 4. – Книжка 26.
1954. – Ч. 3. – Книжка 25..
1954. – Ч. 2. – Книжка 24.
1954. – Ч. 12. – Книжка 22.
1954. – Ч. 11. – Книжка 21.
1954. – Ч. 10. – Книжка 20.
1954. – Ч. 9. – Книжка 19.
1954. – Ч. 8. – Книжка 18.
1954. – Ч. 7. – Книжка 17.
1954. – Ч. 6. – Книжка 16.
1954. – Ч. 5. – Книжка 15.
1954. – Ч. 4. – Книжка 14.
1954. – Ч. 3. – Книжка 13.
1954. – Ч. 2. – Книжка 12.
1954. – Ч. 1. – Книжка 11.
1953. – Ч. 10.
1953. – Ч. 9.
1953. – Ч. 8.
1953. – Ч. 7.
1953. – Ч. 6
1953. – Ч. 5
1953. – Ч. 4.
1953. – Ч. 3
1953. – Ч. 2
1953. – Ч. 1.

Літопис Бойківщини
2007. – Ч. 1/72 (83)
2007. – Ч. 2/73 (84)

Магістеріум. Історичні студії
2007. – Вип. 28.

Medievalia Ucrainica: ментальність та історія ідей.
1995. – Т. IV.

Методичний вісник історичного факультету
2005. – №4

Миф
2005.  –  № 10 Съкровището. Научна конференция Сливен, 2003.

Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць.
1999. – Вип. 8.
2000. – Вип. 9.
2002. – Вип. 11.
2005. – Вип.14.

Молода нація Альманах
1996. – №3, 4
1997. – № 5, 6, 7
2000. – Спецвипуск
2004. – №2 (31)

Народна творчість та етнографія.
1993. – № 3 (травень – червень).
1993. – № 4 (липень – серпень).

Народознавчі зошити (The Ethnology Notebooks). Двомісячник.
1999. – Зошит 4 (28) липень – серпень).
2000. – Зошит 1 (31) (січень – лютий).
2000. – Зошит 2 (32) (січень – лютий). – 2 екз.
2000. – Зошит 3 (33) (травень – червень).
2000. – Зошит 5 (35) (вересень – жовтень).
2001. – Зошит 1 (37) (січень – лютий).
2001. – Зошит 3 (39) (травень-червень).
2003. – Зошит 1 – 2 (4 – 50) (січень – лютий).
2003. – Зошит 3 – 4 (51 – 52) (травень – серпень).
2004. – Зошит 5 – 6 (59 – 60) (вересень – грудень).
2010. – Зошит 3-4 (93-94) (травень-серпень)

Наука і культура. Україна: Щорічник.
1988. – Вип. 22. – н
1989. – Вип. 23. – н

Науковий збірник Українського Вільного Університету.
1948. – т.5.

Наукові записки. Острозька академія.
1997. – Т. 1.

Наукові записки. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
2006. – Вип. 31. Сер. Політологія і етнологія. – 161 с.

Наукові записки. Національний університет „Києво-Могилянська академія”
1999. – Т. 14: Історія.
2000. – Т. 18: Історичні науки.
2003. – Т. 21: Історичні науки
2010. – Т. 104: Історичні науки

Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Національна Академія наук України.
1997. – Т. 2.
1999. – Т. 3.

Наукові записки кафедри українознавства Харківського університету
1994. – Вип. 1.

Наукові записки Українського католицького університету. Історія
2009. – Число І
2010. – Число ІІ

Наукові записки Український технічно-господарський інститут, м. Мюнхен
Wissenschaftliche mitteilungen Ukrainisches technisch-wirtschaftliches institut
1961. – № 2
1962. – №3
1963. – № 4
1964. – № 5
1965. – №6
1966. – № 10, 11
1967. – №12, 13, 14,
1968. – №15, 16, 17.
1968/1969. – № 18.
1969. – № 19.
1970. – №20, 21
1971-1972. – № 22, 23
1978-1979. – №28
1980-1982. – №29
1995. – №30

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету
1998. – Вип. V.

1999. – Вип. V.
1999. – Вип. VІІ.
1999. – Вип. VІІІ.

Нові дні/ Nowi dni.

Рік I. – 1950. – Ч. 1-3, 6, 11.
Рік II. – 1951. – Ч. 14, 21-22.
Рік III. – 1952. – Ч. 34-35.
Рік IV. – 1953. – Ч. 36-39, 41-47.
Рік V. – 1954. – Ч. 48-59.
Рік VI. – 1955. – Ч. 60-71.
Рік VII. – 1956. – Ч. 72-83.
Рік VIII. – 1957. – Ч. 84-95.
Рік IX. – 1958. – Ч. 96-104.
Рік IX. – 1958. – Ч. 100-105, 107.
Рік X. – 1959. – Ч. 108-119.
Рік XI. – 1960. – Ч. 120-121, 123-131.
Рік XIII. – 1961. – Ч. 132-143.
Рік XIII. – 1962. – Ч. 144-155.
Рік XIV. – 1963. – Ч. 156-167.
Рік XV. – 1964. – Ч. 168-171, 177-178.
Рік XVI. – 1965. – Ч. 185-191.
Рік XVII. – 1966. – Ч. 192- 203.
Рік XVIII. – 1967. – Ч. 204-215.
Рік XIX. – 1968. – Ч. 216-227.
Рік XX. – 1969. – Ч. 228-239.
Рік XXI. – 1970. – Ч. 240-251.
Рік XXII. – 1971. – Ч. 252-263.
Рік XXIII. – 1972. – Ч. 264-275.
Рік XXIV. – 1973. – Ч. 276-287.
Рік XXV. – 1974. – Ч. 288-299.
Рік XXVI. – 1975. – Ч. 300-311.
Рік XXVII. – 1976. – Ч. 312-315.

Новий обрій. Альманах. Література. Мистецтво. Культурне життя.
1999. – Ч. 11 (2 прим.)

Обіжний листок Фонду катедр українознавства.
осінь 2003. – Ч. 171
зима 2003. – Ч. 172
зима 2004. – Ч. 173
весна 2001. – Ч. 165.

Овид/Horizon.

Рік VIII. – 1957. – Ч.1-8, 12.
Рік IX. – 1958. – Ч.1-6, 8-9.
Рік X. – 1959. – Ч.1-4, 6-7.
Рік XI. – 1960. – ч. 1-6.
Рік XII. – 1961. – ч.1-8.
1962. – Vol. XIII. – №s 1-4.
1963. – Vol. XIV. – №s 1-4.
1964. – Vol. XV. – №s 1-4.
1965. – Vol. XVI. – №s 1-4.
1966. – Vol. XVII. – №s 1-4.
1967. – Vol. XVIII. – №s 1-4.
1968. – Vol. XIX. – №s 1-4.
1969. – Vol. XX. – №s 1-4.
1970. – Vol. XXI. – №s 1-4.
1971. – Vol. XXII. – №s 1-4.
1972. – Vol. XXIII. – №s 1, 3-4.
1973. – Vol. XXIV. – №s 1-4.
1974. – Vol. XXV. – №s 1-4.
1975. – Vol. XXVI. – № 1.

Пам’ятки України. Науково-популярний ілюстрований журнал.
1992. – № 1.

Пам’ять століть. Історичний науковий та популярний журнал.
2001. – № 2.
2002. – № 3.

Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья / Crossroads Digest. The Journal for the Studies of Eastern European Borderland.
2004. – № 1-2.
2005. – №3-4.
2006. – № 1-2.
2007. – № 1-2, 3-4  (2 прим.).
2008. – №3.
2008. – № 2-4.
2009. – №3-4
2009. – №3-4.
2010. – № 1-2; №5.

Південна Україна XVIII – XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету.
1998. – Вип. 3.
1999. – Вип. 4 (5).

Правда. Журнал присвячений українській християнській культурі та розвазі. – Торонто: Вид-во “Добра книжка”
1972. – №1-2.

Проблеми слов’янознавства.
1995. – Вип. 47. – 2 екз.
1996. – Вип. 48.
1996. – Вип. 49.
1999. – Вип. 50.

Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Збірник наукових праць.
2003. – Вип. 2. – 2 екз.
2005. – Вип. 3. – 2 екз.

Просемінарій. Медієвістика. Історія церкви, науки і культури.
1997. – Вип. 1.
1998. – Вип. 2.
1999. – Вип. 3.
2000. – Вип. 4.

Регіональна історія України
2010. – Вип. 4

Розбудова держави / Журнал державницької думки
1992. –  №6-7
1993. – №2-12

Рукописка та книжкова спадщина України.
1993. – Вип. 1. – 2 екз.

Самостійна Україна / Independent Ukraine.

Рік I. – 1948. – Ч. 8-9.
Рік II. – 1949. – Ч. 2, 7-8, 10, 12.
Рік III. – 1950. – Ч. 1-12.
Рік IV. – 1951. – Ч. 1-2, 4-12.
Рік V. – 1952. – Ч. 1-8.
Рік VI. – 1953. – Ч. 1- 4.
Рік VI. – 1953. – Ч. 5-6.
Рік VII. – 1954. – Ч. 1-2, 5, 7-8.
Рік VIII. – 1955. – Ч. 5-8.
Рік VIII. – 1956. – Ч. 10-11.
Рік IX. – 1956. – Ч. 5-9.
Рік X. – 1957. – Ч. 3-12.
Рік XI. – 1958. – Ч. 13-17, 6-7, 9.
Рік XII. – 1959. – Ч. 1, 4.
Рік XIII. – 1960. – Ч. 4.
Рік IV. – 1961. – Ч. 3-6, 9, 11.
Рік VII. – 1962. – Ч. 1-12.
Рік XVI. – 1963. – Ч. 5-12.
Рік XVI. – 1963. – Ч. 1-4.
Рік XVII. – 1964. – Ч. 1-12; грудень: пропам’ятне число, присвячене пам’яті А. Мельника.
Рік IV. – 1965. – Ч. 1-6, 8-12.
Рік XIX. – 1966. – Ч. 1-12.
Рік XII. – 1967. – Ч. 1-12.
Рік XII. – 1968. – Ч. 1-11.
Рік XXIII. – 1971. – Ч. 1-5.
Рік XXIV. – 1972. – Ч. 4-8.
Рік XXV. – 1973. – Ч. 3-12.
Рік XXVI. – 1974. – Ч. 1-6, 9-10.
Рік XXVI. – 1974. – Ч.7-8.
Рік XXVII. – 1975. – Ч.3-8, 11-12.
Рік XXXI. – 1979. – Ч.3-4, 11-12.
Рік XXXII. – 1980. – Ч.1-2.
Рік XXXVI. – 1984. – Ч.1, 3.
Рік XXXVIII. – 1986. – Ч. 1, 3-4.
Рік XXXIX. –1987. – Ч. 1-4.
Рік XLVII. – 1995. – Ч. 1-3.
Рік XLVIII. – 1996. – Ч. 3-4.
Рік XLIX. – 1997. – Ч. 1-3.
Рік LI. – 1999. – Ч. 1-2, 4.
Рік LII. – 2000. – Ч. 1-4.
Рік LIV. – 2002. – Ч. 1-4.
Рік LV. – 2003. – Ч. 1-4.
Рік LVI. – 2004. – Ч. 1, 4.
Рік LVII. – 2005. – Ч. 1-4.
Рік  LVIІI. – 2006. – Ч. 1-2.

Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал.
1996. – № 1.
1997. – № 4 – 2 екз,
1997. – №№ 5, 6.
1998. – № 1. – 2 екз.,
1998. – №№ 2, 4, 5.
1999. – №№ 1-6.
2000. – №№ 1-6 – по 2 екз.
2001. – № 1.

Славянин.
2010. – Т. 1
2010. – Т. 2

Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики.
1999. – Число 3.

Соціальна політика і соціальна робота. Український науковий і громадсько-політичний часопис.
2005. – № 2 (30).

Страна и мир.
1985. – №s 4-12.
1986. – №s 1-3, 6-10, 12.
1987. – №s 1-6.
1988. – №s 1-6.
1989. – №s 1-6.
1990. – №s 1-6.
1991. – №s 1-6.
1992. – №s 1-3.

Сумська старовина. Видання Сумського державного університету. Науковий журнал з історії та культури України.
2006. – ХХ.
2007. – ХХІ-ХХІІ.

Сучасність. Література, мистецтво, суспільне життя.

1961. – №№ 1-12.
1962. – №№ 1 – 12.
1963. – №№ 1 – 12.
1964. – №№ 1 – 12.
1965. – №№ 1 – 12.
1966. – №№ 1 – 12.
1967. – №№ 1 – 12.
1968. – №№ 1 – 12.
1969. – №№ 1 – 12.
1970. – №№ 1 – 12.
1971. – №№ 1 – 12.
1972. – №№ 1 – 12.
1973. – №№ 1 – 12.
1974. – №№ 1 – 12.
1975. – №№ 1 – 12.
1976. – №№ 1 – 12.
1977. – №№ 1 – 12.
1978. – №№ 1 – 12.
1979. – №№ 1 – 12.
1980. – №№ 1 – 12.
1981. – №№ 1 – 12.
1982. – № 1 – 2 (253 – 254) – по 2 екз., №№ 1 – 8.
1983. – №№ 1 – 12.
1984. – №№ 1 – 12.
1985. – №№ 1-3, №. 4 (288). – Квітень – 2 екз., №№ 5 – 12.
1988. – №7-8 (327-328)
1992. – № 5 (373). Травень.
1992. – № (377). Вересень.

Схід (East). Аналітично-інформаційний журнал. Економіка, історія, філософія, соціологія.
1998. – № 4 (21). – Травень – червень.
2003. – № 6 (56). – Спецвипуск. – Серпень.
2004. – Спеціальний культурологічний випуск.
2006. – № 3 (75). – Травень – червень. – 2 екз.
2006. – № 4 (76). – Липень – серпень. – 2 екз.
2006. – № 5 (77). – Вересень – жовтень. – 2 екз.

Схід – Захід: історико-культурологічний збірник / Упор. В. В. Кравченко.
1998. – Вип. 1. (2 прим.)
1999. – Вип. 2. (2 прим.)
2001. – Вип. 3.
2001. – Вип. 4. Спец. видання. Rossia et Britania: Імперії та нації на окраїнах Європи. (2 прим)
2002. – Вип. 5.
2004. – Вип. 6.
2005. – Вип. 7. Спец. видання: Університети та нації в Російській імперії.
2006. – Вип. 8. Порубіжжя.
2008. – Вип. 9-10. Patria (2 прим)
2008. – Вип. 11-12. Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень.
2009. – Вип. 13-14. Історична память і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи.
2011. – Вип. 15. Проблеми історичної урбаністики

Термінус
1988. – Ч. 3

Труды факультета этнологии
2001. – Вып. 1.

Україна. Українознавство і французьке культурне життя.
1949. – Ч. 1, 2
1950. – Ч. 3, 4.
1951. – Ч. 5, 6.
1952. – Ч. 7, 8.

Україна в минулому. – Київ – Львів
1992. – Вип. 1.

Україна модерна / За ред. В. Верстюка, Я. Грицака, Л. Зашкільняка, В. Кравченка, М. Крикуна.
1996. – Ч. 1.
2002. – Ч. 7.
2003. – Ч. 8.
2007. – Ч. 11
2007. – Ч. 12: Стандарти науки і академічне середовище.

Українська бібліотека імені С. Петлюри в Парижі. Інформаційний бюлетень.
1970. – Рік ХІІ. – травень– Ч. 24.
1971. – Рік ХІІІ. – січень– Ч. 25.
1972. – Рік ХІV. – січень. – Ч. 27.
1973. – Рік XV. – січень. – Ч. 29.
1973. – Рік XV. – травень. – Ч. 30.
1999. – Ч. 62.

Українська земля
1951. – Ч.1
1953. – Ч. 2-3
1968. – Ч. 4-5

Українське Відродження.
Рік 9. – Літо – осінь 1991. – Ч. 32-33.

Український археографічний щорічник. Нова серія.
1992. – Вип. 1.
1993. – Вип. 2. – Т. 5.
2002. – Вип. 7. – Т. 10.
2010. – Вип. 15.

Український гуманітарний огляд.
1999. – Вип. 1.
2000. – Вип. 3. – 2 екз.
2001. – Вип. 5, Вип. 6 – н.
2002. – Вип. 7, Вип. 8. – 2 екз.
2003. – Вип. 9.
2008. – Вип. 13.
2009. – Вип.14.
2010. – Вип. 15.

Український журнал.
2007. – № 1.

Український засів / Часопис національної інтелігенції
1993. – № 1-8
1994. – № 1-4, 6-7
1995. – №2-12
1996. – № 1-9
1997. – №1-12
1998. – № 1-3

Український історик. Журнал українського історичного товариства.
Том ХХХVІІ: Олександр Мезько-Оглоблин: діяльність і творча спадщина / Під заг. ред. Л. Винара. – Нью-Йорк – Львів – Торонто – Париж, 2000. – 320 с.

Український історичний журнал.
1991. – №№ 3-12.
1992. – №№ 2-8, 10-11.
2008. – №1.

Український літопис
Журнал Української державницької думки культури і науки
1953. – Ч.1.
1954 (1946). – Ч. 2 (32)

Український світ.
2005. – Число 4-6. – 6 екз.

Українські проблеми. Журнал України та діяспори.
1998. – № 2 (17). – 2 екз.

Украс. Українсько-сербський збірник. Історія. Культура. Мистецтво.
2006. – Вип.1;
2007. – Вип. 2(2).

Уроки голокосту.
2008. – № 5 (17)

Харківський історіографічний збірник.
2002. – Вип. 5
2003. – Вип. 6.
2004. – Вип. 7.
2010. – Вип 10

Християнин і світ.
2010. – №2.

Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка. – Накладом НТШ. – Торонто-Нью-Йорк-Сідней-Париж.
1963. – Ч.79.
1964-1965. – Ч.80.

Universitates. Научно-популярный альманах.
1999. – Вып. 1, 2.
2004. – № 4.
2005. – №№ 1, 2.

Чумацький шлях. Світ людини: космос, життя, література.
1992. – № 1. – 3 екз.

Юнак.
Рік II. – 1964. – Ч.1-12.
Рік III. – 1965. – Ч.1-12.
Рік IV. – 1966. – Ч.1-12.
Рік V. – 1967. – Ч.1-12.
Рік VI. – 1968. – Ч.1-12.
Рік VII. – 1969. – Ч.1-12.
Рік VIII. – 1970. – Ч.1-12.
Рік IX. – 1971. – Ч.1-5, 8-12.
Рік XII. – 1974. – Ч.1-5.
Рік XXVIII. – 1990. – Ч. 2-3.

Я. Информационно-просветительское издание/ Гендерний інформаційно-аналітичний центр “Крона”
2004. – № 3(7)
2004. – № 4(8).
2009. – №2 (22).
2009. – [Спецвипуск:] Гендерні проблеми очима студентства. Аналітична доповідь за результатами соціологічного дослідження.
2009. – [Спецвипуск:] Збірник доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику” / Упор. А. Плахотнік, Л. Гуслякова.
2010. – №1 (23): Гендер і сексуальність.

 

3. Видання іноземними мовами (латиниця)

500 Ukrainian martyred women / Edited by S. Halychyn. – New York: The Ukrainian Women’s Organizations of America, 1956. – 159 p.

Abaschnik W. A. J. B. Schads Wirkungen in der Ukraine im ersten Drittel des 19. Jahrhunders // Fischte – Studien. – 2000. – Band 18. – 187 S.

About the narrowing of hell. A Seventeenth-Century Ukrainian Play in its European Context. – Ottawa, Edmonton: CIUS, 1989. – 213 p.

Alter, Peter. Nationalism / Translated by Stuart McKinnon-Evans. – London; New York; Melbourne; Auckland: Edward Arnold, 1989. – 172 p.

Ambivalent neighbours. The EU, NATO, and the price of membership. Ed. by A. Lieven and D. Trenin. – Washington: Carnegie endowment for international peace, 2003. – 335 p.

American teaching about Russia. Ed. by C. Black and J. Thompson. – Bloomington: Indiana University press, 1959. – 189 p.

An orthodox Pomjanyk of the seventeenth-eighteenth centuries / Edited by M. Altbauer, with the collaboration of Ihor Ševčenko and Bohdan Struminsky. – Cambridge: Harvard University Press, Harvard Ukrainian Research Institute, 1989. – 292 p.

Anders K. Murder to order. – New York: The Devin-Adair Company, 1967. – 127 p.

Anders, Karl. Mord auf Befehl. Der Fall Staschynskij. Eine Dokumentation aus den Akten. – Tubingen am Neckar: Verlag Fritz Schlichtenmayer, 1963. – 112 s.

Anderson, Benedict. Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. – London; New York: Verso, 1983. – 224 p.

Andrew, Christofer and Gordievsky, Oleg KGB. The inside history of its foreign operations from Lenin to Gorbachev. – Harper Collins Publishers, 1990. – 770 p.

Andrukhovych Yuri. Recreations. – Edmonton; Toronto: CIUS, 1999. – 132 p.

Armstrong, John A. Ideology, politics and government in the Soviet Union. – New York, 1962. – 160 p.

Balan J. Salt and braided bread. Ukrainians in Canada. – Toronto: Oxford university press, 1984. – 152 p.

Bandera, Mark Jaroslav. The Tsymbaly Maker and His Craft: the Ukrainian Hammered Dulcimer in Alberta / Canadian Series in Ukrainian Ethnology. – 1991. – Vol. 1. – Edmonton: CIUS Press, 1991. – 62 p.

Baran A. Carpatho-Ukranian (Ruthenian) emigration 1870-1914. – Winnipeg: Ukrainian Academy of Arts and sciences, 1983. – 20 p.

Baran A. Eparchia Maramorosiensis eiuque unio. Dissertatio ad Lauream.- Romae: PP. Basiliani, 1962. – 107 p.

Baran A. Metropolia Kioviensis et Eparchia Mukacoviensis. Dissertatio ad Lauream in Theologia. – Romae PP. Basiliani, 1960. – 105 p.

Baran A. The Cossacks in the Thirty Years War. 1625-1648. / A. Baran, G. Gajecky. – Rome: PP. Basiliani, 1983. – 124 p.

Barghoorn, Frederick C. Dissent and the democratic movement in the USSR. – New York: The Free Press, 1976. – 229 p. – 2 items

Barghoorn, Frederick C. Soviet foreign propaganda. – New Jersey: Princeton University Press, 1964. – 329 p.

Beauplan, G. L. De. Description D’Ukranie, qui sont plusieurs provinces du Royavme de Polognt. Contenues Depuis les confinsde la Mofcouie, iufques aux limites de la Tranfilvanie. Ensemble leure moeurs, facons de viures, de faire la guerre. – 112 p.

Beauvois, Daniel. Walka oziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863 – 1914. – Sejny: Pogranicze, 1996. – 304 p.

Bertram D. Wolfe. Three who made a Revolution. Newly revised edition, with a new introduction by the author. – New York: A Delta Book, 1964. – 569 p.

Between totalitarianism and postmodernity. A Thesis Eleven Reader / Ed. by Peter Beilharz, Gillian Robinson, and John Rundell. – Cambridge, Mass.; London, England: The MIT Press, 1992. – 259 p.

Bideleux R., Jeffries I. A history of Eastern Europe. Crisis and change. – London, 1998. – 685 p.

Bilovus A. My life memoirs (1914-1982). – Florida, 1982. – 80 p.

Black C. Rewriting Russian history. Soviet interpretations of Russia’s past. Second edition. – New York, 1962. – 430 p.

Blažejovskyj D. Byzntine Kyivan rite metropolitanates, eparchies and exarchates nomenclature and statistics. – Romae, 1980. – 172 c. (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента папи)

Bociurkiw B. R. The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State (1939 – 1950). – Edmonton; Toronto: CSUS Press, 1996. – 310 p. – 2 екз.

Bociurkiw B. R. Ukrainian churches under Soviet rule: two case studies. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984. – 113 p.

Boeckh, Katrin, Ekkehard Vцlkl. Ukraine. Von der Roten zur Orangen Revolution. – Regensburg; Mьnchen: Verlag Friedrich Pustet; Sьdosteuropa-Gesellschaft, 2007. – 295 S.

Bohachevsky-Chomiak M. Feminists Despite Themselves: Women in Ukrainian Community Life, 1988. – 460 p.

Bohachevsky-Chomiak, Marta. Political communities and gendered ideologies in contemporary Ukraine. The Vasyl and Maria Petryshyn memorial lecture, Harvard University, 26 April 1994. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. – 25 p.

Boriak H. Sources for the Study of the Great Famine in Ukraine. – Cambridge, Massachusetts. – 56 s.

Borschak E. Les Noms de famille Ukrainies // Onomastica. – 1959. – № 18.– 16 p.

Borys, Jurij. The Sovietization of Ukraine 1917 – 1923. The Communist Doctrine and Practice of National Self–Determination. – Edmonton: CIUS Press, 1980. – 488 p.

Bosse G. Jene Zeit in Charkow 1936 – 1941. Eine Jugend unter Stalin. – Berlin Verlag: Arno Spit GmbH. – 1997. – 248 p.

Bradley, John Allied intervention in Russia. – New York: Basic books inc., 1968. – 252 p.

Bray, William G. Russian frontiers: from Muscovy to Khrushchev. – Indianapolis; New York: The Bobs-Merrill Company, 1963. – 273 p.

Brown, J. F. Hopes and shadows. Eastern Europe after Communism. – Durham: Duke University press, 1994. – 367 p.

Brzezinski, Zbigniew and Huntington, Samuel. Political power: USA/USSR. – New York: The Viking press, 1963. – 461 p.

Brzezinski, Zbigniew. The grand failure. The bith and death of communism in the twentieth century. New York: Collier Books, Macmillan Publishing Company, 1990. – 304 p.

Bukovinian Ukrainians. A historical background and their self-determination in 1918. Ed. by I. Nowosiwsky. Foreword by M. Stachiw. Translated from Ukrainian by W. Dushnyck. – New York, The Shevchenko Scientific Society, 1970. – 200 p.

Bujak J. Zabawki w Europie. Zarys dziejow-rozwoj zainteresowan. – Krakow, 1988. – 217 s.

Canadian ethnic groups bibliography. A selected bibliography of ethno-cultural groups in Canada and the province of Ontario. – Toronto: Ontario Department of the Province Secretary and Citizenship, 1972. – 208 p.

Canadian institute of Ukrainian studies – 25 years (1976 – 2001). – Edmonton: CIUS Press, 2001. – 51 p. КІУС. Канадський Інститут українських студій – 25 років. 1976 – 2001. – Едмонтон: КІУС, 2001. – 54 с.

Carr E.H. The bolshevik revolution 1917-1923. volume two. – Penguin Books, 1972.- 408 p.

Carr E.H. The bolshevik revolution 1917-1923. volume three. – Penguin Books, 1973.- 598 p.

Carrйre d’Encausse, Hйlиne. The end of the soviet empire. The triumph of the nations / Translated by Franklin Philip. – New York: Basic Books; A New Republic Books, 1993. – 292 p.

Carynnyk-Sinclair, Natala. Die Unterstellung der Kiever Metropolie unter das Moskauer Patriarchat. – Mьnchen: Wissenschaftlicher Verlag, Werner Blasaditsch, 1970. – 167 p.

Celebrating Ukraine’s 10 years of Independence 1991 – 2001. – Boston, 2001. – 52 p.

Changes and adaptation in soviet and East European politics / Ed. by J. Shapiro, P. Potichnyj. – New York: Praeger publishers, 1976. – 236 p.

Changing Realities: Social Trends Among Ukrainian Canadians / Edited by W. Roman Petryshyn. – Edmonton: CIUS Press, 1980. – 249 p.

Charques, Richard. The twilight of imperial Russia. – London; Oxford; New York: Oxford University Press, 1958. – 258 p.

Chirovsky, Andriy. Pray for God’s wisdom. The mystical sophiology of metropolitan Andrey Sheptytsky. – Chicago; Ottawa; Lviv: Institute of Eastern Christian Studies, 1992. – 279 p.

Chirovsky, Nicholas An introduction to russian history. – New York: Philosophical Library, 1967. – 230 p.

Church, Nation and State in Russia and Ukraine / Edited by Geoffrey A. Hosking. – Edmonton: CIUS Press, 1990. – 358 p.

Chyz, Martha. Woman and child in the modern system of slavery – USSR / Translated by Olha Prychodko. – Suzero; Toronto and Dobrus; New York: Homin Ukrainy Publishing Co. Ltd, 1962. – 175 p.

Clive, John. Not by the fact alone. Essays on the writing and reading of history. – Boston: Houghton Mifflin Company, 1983. – 334 p.

Collected works of Meletij Smotryckyj / With an introduction by David A. Frick. Cambridge: Harvard University Press, 1987. – 804 p.

Collins, Susan M., and Rodrik, Dani. Eastern Europe and the Soviet Union in the World Economy. – Washington, DC: Institute for International Economics, 1991. – 158 p. (Series: Policy and analysis in international economics. – Vol. 32).

Conference of scholars on the administration of occupied areas, 1943-1955. April 10 – 11, 1970 at the Harry S. Truman Library/Harry S. Truman Library Institute; Ed. by D. R. McCoy and B. K. Zobrist. – [Missouri,] 1970. – 109 p.

Connelly, John. The sovietization of East German, Czech and Polish higher education, 1945 – 1956. – London: Chapel Hill, 2000. – 432 p.

Conquest R. The nation killers. The Soviet deportation of nationalities. – New York, 1970. – 222 p.

Conquest, Robert. Russia after Khrushchev. – New York; London; Washington: 1965. – 267 p.

Conquest, Robert. V.I. Lenin / Ed. By Frank Kermode. – New York: The Viking Press, 1972. – 152 p.

Conquest R. The Great terror. Stalin’s purge of the thirties. – New York, 1970. – 635 p.

Continuity and Change. The Cultural Life of Alberta’s First Ukrainians / Edited by Manoly R. Lupul. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 268 p.

Crowley, Stephen. Hot coal, cold steel. Russian and Ukrainian workers from the end of the Soviet Union to the post-communist transformations. – Ann Arbor: The University of Michigan press, 1997. – 277 p.

Cultures and Nations of Central and Easten Europe. Essays in honor of Roman Szporluk / Ed. By Zvi Gitelman, Lubomyr Haida, John-Paul Himka, Roman Solchanyk. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000. – 646 p.

Čyževs’kyj D. A history of Ukrainian literature (From the 11th to the end of the 19th century). – Littelton: Ukrainian academic press, 1975. – 681 p.

Czumer W.A. Recollections About the Life of the First Ukrainian Srttlers in Canada. – Edmonton: CIUS Press, 1982. – 176 p.

Dabrowski, Patrice M. Commemorations and the Shaping of Modern Poland. – Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2004. – 313 p.

Dachau. A Guide to its Contemporary History. – Dachay,? – 314 s.

Dangerous weapons, desperate states. Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine. Ed. by G. Bertsch and W. Potter. – New York: Routledge, 1999. – 285 p.

Danylemko, Andrii. Slavica et islamica. Ukrainian in Context. – München:Verlag Otto Sagner, 2006. – 460 s.

Darius Staliunas. Visuomene be universiteto? (Unkstosios mokyklos atkurimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys – XX a. Pradzia) // Lietuvin Atgimimo Istorijas Studijos. – Vilnius, 2000. – T. 16. – 216 p.

Delossa, Robert A., Koropeckyj, Robert R., Romanchuk, Robert, and Isaievych Mason, Alexandra. Let’s talk! Розмовляймо! A basic Ukrainian course with polilogs, grammar, and conversational lessons. – Bloomington, Indiana: Slavica, 2004. – 521 p.

Desroches, Alain The Ukrainian problem and Symon Petlura (The Fire and the Ashes). Chicago: Ukranian research and information institute, 1970. – 108 p.

Desroches, Alain. Le Probléme Ukrainien et Simon Petlura (Le Feu et la Cendre). – Paris: Neuvelles Editions Latines, 1962. – 222 p.

Deutscher, Isaac The prophet outcast. Trotsky: 1929-1940. – London: Oxford university press, 1963. – 543 p.

Dissent in the USSR. Politics, ideology and people / Ed. by Rudolf L. Tokes. – Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1975. – 453 p.

Djilas, Milovan. Conversations with Stalin / Translated by Michael B. Petrovich. – New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1962. – 214 p.

Dmytryshyn, Basil. USSR. A concise history. – New York: Charles Schribner’s Sons, 1965. – 620 p.

Dmytryshyn, Iryna. Grиgoire Orlyk. Un cosaque ukrainien. Au service de Louis XV. – Paris: l’Harmattan, 2006. – 373 p.

Dmytryshyn, Iryna. L’Ukraine vue par les ėcrivains ukrainiens. – Paris: L’Harmattan, 2006. – 290 s.

Documenta unionis Berestensis Eiusque Auctorum 1590-1600. – Romae: PP Basiliani, 1970. – 540 p.

Dolot, Miron. Execution by hunger. The hidden Holocaust. – New York; London: W.W. Noton & Company, 1985. – 231 p.

Doroshenko D. History of Ukraine. 1917-1923. – Vol. II: The Ukrainian Hetman state of 1918 Translated by D.M. Elcheshen. – Winnipeg; Toronto; Detroit: The Basilian Press, 1973. – 611 p. – 2 items

Dwa życia ludwika Gumplowicza. Wybór tekstow. Warszawa: Oficyna naukowa, 2010. – 533 s.

Dziewanowski The Communist party  of Poland. An outline of history. Second ed. – London: Harvard university press, 1976. – 420 p.

East – West relations and the future of Eastern Europe. Politics and economics / Ed. By Morris Bornstein, Zvi Gitelman and William Zimmerman. – London; Boston; Sydney: George Allen & Unwin, 1981. – 301 p.

Economic reform in Ukraine. The unfinished agenda./ Ed. by A. Aslund and G. de Menil. – London, 2000. – 287 p.

Ereignisse in der Ukraine 1914 – 1922. Deren Bedeutung und historische Hintergrьnde. – Philadelphia, Pa., USA; Hцrn, Цsterreich: Ferdinand Berger& Sцhne OHG, 1968. – 706 S. (Publikationen des W.K. Lypynsky Ost-Europдischen Forschungsinstituts in Philadelphia, Pa., USA).

Eryka Lassoty I Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy. W przekladzie S. Mellera i Z. Stasiewskiej. – Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 211 p.

Ethnicity ad national identity. Demographic and socioeconomic characteristics of persons with Ukrainian mother tongue in the United Staes. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. – 175 p.

Ethnicity in a Technological Age / Ed. by Ivan H. Angus. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 212 p.

Ethnonationalism in the contemporary world. Walker Connor and the study of nationalism / Ed. by Daniele Conversi. – London; New York: Routledge, 2002. – 302 p.

Famine in Ukraine, 1932 – 1933 / Ed. by Roman Serbyn and Bohdan Krawchenko. – Edmonton: CIUS Press, 1986. – 12 p.

Fedyshyn, Oleh Germany’s drive to the East and the Ukrainian revolution, 1917-1918. – New Jersey: Rutgers university press, 1971. – 402 p.

Fine Art Ukraine 2011. [Album] / Mystets’kyi Arsenal. (English, Ukrainian).

Fischer, George. Russian liberalism. From Gentry to intelligentsia. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958. – 240 p.

Fizer, John. Alexander A. Potebnja’s psycholinguistic theory of literature: A metacritical inquery. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. – 164 p.

For this was I born. The human conditions in USSR slave labor camps. Photographs, testimonies, poems, readings, petitions, letters and other documents / Compiled and edited by Yuri R. Shymko. – Toronto, Canada: Ukrainian Research Institute, 1973. – 188 p.

Frick, David A. Meletij Smotryckyj. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. – 395 p.

Friedel, Robert. Zipper. An Exploration in Novelty. – New York; London: W.-W. Norton, 1996. – 288 p.

Friedman, Johnatan. Cultural identity and global process. – London; Thousand Oaks; New Dehli: Sage Publications, 1994. – 270 p.

From Kievan Rus’ to modern Ukraine: Formation of the Ukrainian nation. – Cambridge, Mass.: Harvard University press, Ukrainian studies fund, 1984. – 36 p.

From Lenin to Khrushchev. The history of world communism. – New York, 1962. – 432 p.

Gajecky G. The Cossack administration of the Hetmanate. – Vol. 1. – Cambridge: Harvard University press, 1978. – 394 p.

Gajecky G. The Cossack administration of the Hetmanate. Vol. 2. – Cambridge: Harvard University press, 1978. – 790 p.

Gamble, Marie S. Our Ukrainian Background. – Scraton, PA: Ukrainian Workingmen’s ASS’N, 1936. – 32 p.

Generalization in the writing of history / Ed. by Louis Gottschalk. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 1963. – 255 p. (A Report of the committee on historical analysis of te social science research counsil).

Gerda Henkel Stiftung. Jahresbericht 2008.

Gerhard, Jan. Tuny w bieszczadach. – Warszawa, 1960. – 636 p.

Getting it wrong: Regional cooperation and the Сommonwealth of independent states. – Washington, 1999. – 271 p.

Golb N., Pritsak O. Khazarian Hebrew documents of the 10th century. – Ithaca-London: Cornell University press, 1982. – 166 p.

Gooding J. Rulers and subjects. Government and people in Russia 1801-1991. – London; New York; Sydney; Auklad: Arnold, 1996. – 387 p.

Gordon, Linda. Cossack Rebellions. Social turmoil in the sixteenth-century Ukraine. – Boston: State University of New York Press, 1983. – 289 p.

Grabowicz, George G. The poet as mythmaker: A study of symbolic meaning in Taras Ševčenko. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982. – 170 p.

Grabowicz, George G. Toward a history of Ukrainian literature. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Harvard Ukrainian Research Institute, 1981. – 101 p.

Grabski, Andrzej Feliks. Orientacje Polskiej myśli historycznej. Studia I rozważania. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1972. – 431 s.

Graziosi A. Stalinism, Collectivization and the Great Famine. – Cambridge, Massachusetts. – 83 s.

Graziosi, Andrea. The Great Soviet Peasants, 1917 – 1933. – Harvard University, 1996. – 77 p.

Grimsted, Patricia Kennedy. “Détente on the Reference Shelves?” [Reprinted from the Wilson Library Bulletin, June 1975] / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series № 8).

Grimsted, Patricia Kennedy. The Archival Legacy of the Grand Duchy of Lithuania: The Fate of Early Historical Archives in Vilnius [Reprinted from The Slavonic and East European Review] / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series № 29).

Grushevsky, Michael. The Traditional Scheme of “Russian” History and the Problem of a Rational Organization of the History of the East Slavs / Ed. by A. Gregorovich // Slavistica. – 1966. – № 55. – 24 p.

Gudziak, Borys A. Crisis and Reform: the Kyivan Metropolitanate the Patriarchate of Constantinople and the Genesis of the Union of Brest. – Cambridge: Harvard University Press, 2001. – 492 p.

Guthier S. The roots of popular Ukrainian nationalism: A demographic, social and political study of the Ukrainian nationality to 1917. – Michigan, 1990. – 347 p.

Gzhytsky V. Z. Night and Day. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 242 p.

Habsburgs and Zaporozhian cossacks. The diary of Erich Lassota von Steblau 1594. Ed. by L. Wynar. – Ukrainian Academic press, 1975. – 144 p.

Hałagida, Igor “Szpieg Watykanu”: Kaplan Greckokatolicki Ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977). – Warszawa: Lodzka Drukarnia Dzielowa S.A., 2008. – 650 p.

Halb und Halb / Akademie der bildenden Kunste. – Munchen, 2006. – 60 s.

Halecki O. A History of Poland. – Chicago: Hemry Regnery Compay, 1956. – 371 p.

Haliy M. Organised famine in Ukraine 1932-1933. – Chicago: East side press, 1963. – 48 p.

Hanchuk, Rena Jeanne. The Word and Wax. A Medical Folk Ritual among Ukrainians in Alberta. – Edmonton: CIUS Press, 1999. – 107 p.

Handbuch der Geschichte Weiẞruẞlands Herausgegeben von Dietrich Beyrau und Rainer Lindner. – Gottingen, 2001. – 543 s.

Harasymiw, Bohdan. Post-Communist Ukraine. – Edmonton: CIUS Press, 2002. – 469 p.

Havrylyshyn, Oleh, and Williamson, John. From Soviet disunion to Eastern Economic Community? – Washington, DC: Institute for International Economics, 1991. – 85 p. (Series: Policy and analysis in international economics. – Vol. 35).

Hellie, Richard. Slavery in Russia 1450 – 1725. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 1982. – 776 p.

Hencke, Andor. Erinnerungen als Deautscher Konsul in Kiew in den Jahren 1933-1936. Mit einer Vorbemerkung von Georg Stadtmьller. – Mьller: Ukrainische Freie Universitдt, 1979. – 72 p.

Herlihy, Patricia. Death in Odessa: A Study of Population Movements in a Nineteenth-Century City. [Reprinted from Journal of Urban History. Vol. 4. Nomer 4. August 1978] / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series № 25).

Herlihy, Patricia. Russian Wheat and the Port of Livorno, 1794-1865. [Reprinted from Journal of European Economic History] / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series № 15).

Heuman, Susan. Kistiakovsky: The struggle for national and constutional rights in the last years of Tsarism. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. – 218 p.

Himka J. P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 358 p.

Himka, John-Paul. Socialism in Galicia. The emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian Radicalism (1860-1890). – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. – 244 p.

History of Korea (Історія Кореї) [англ. та корейськ. мовою]. – 224 р. – 2 екз.

History of the Byzantine state. /Ostrogorsky G./ translated from German by J. Hussey. – New Jersey: Rutgers universitu press, 1957. – 550 p.

History’s carnival. A dissident autobiography. Leonid Plyushch./ Ed. M. Carynnyk. – 1979. – 430 p.

Hiwowska W. Syberia w zyciu i pamieci gieysztorow-zeslancow postyczniowich. – Wilno; Wiatka; Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2000. – 399 p.

Hodgson, Marshall G. S. Rethinking world history. Essays on Europe, islam, and world history / Edited, with an introduction and conclusion by Edmund Burke, III. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 328 p.

Hoffman, Eva. Exit into history. A jorney through the new Eastern Europe. – New York: Viking Press, 1993. – 410 p.

Holubnychy, Vsevolod. Soviet regional economics. – Edmonton: CIUS Press, 1982. – 561 p.

Hosking, Geoffrey. Russia. People and empire. 1552 – 1917. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997. – 548 p.

How the Soviet system works? Cultural, Psychological, and social themes. Ed by. R. Bauer, A.Inkeles. – Cambridge, Harvard university press, 1956. – 274 p.

Hrushevsky, Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Vol. Eight: The Cossack Age, 1626 – 1650. – Edmonton: CIUS Press, 2002. – 808 p.

Hryhorij Hrabjanka’s The Great War of Bohdan Xmel’nyc’kyj / Introd. By Yuri Lutsenko. – Cambridge: Harvard University Press, 1990. – 588 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. IX).

Hrynchyshyn M. Our Christian heritage. Ukrainian millennium 988-1988. – Winnipeg, 1988. – 42 p.

Humesky A. Modern Ukrainian. – Edmonton: CIUS Press, 1999. – 434 p.

Hvat, Ivan. The catacomb Ukrainian Catholic Church and Pope John Paul II. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984. – pp. 264 – 300.

Identifications: Ethnicity and the Writer in Canada / Ed. by Jars Balan. – Edmonton: CIUS Press, 1982. – 158 p.

Ilnytzkyi O. Ukrainian futurism, 1914 – 1930. A historical and critical study. Ukrainian reserch institute. – Harvard University, 1997. – 413 p. – 2 items

In the shadow of the rockies. Diary of the Castle Mountain Internmnt camp / Ed. and introduction by Bohdan S. Kordan and Peter Melnycky. – Edmonton: CIUS Press, 1991. – 194 p.

In working order: Essays presented to G.S.N. Luckyj. – Edmonton: CIUS Press, 1990. – 275 p.

Independent Belarus Domestic Determinants, Regional Dynamics, and Implications for the West / Ed. by Margarita M. Balmaceda, James I. Clem, Lisbeth L. Tarlow. – Harvard University, 2002. – 483 p. – 2 items

Janowski L. Universsytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805-1820). – Charkov: Vajdan, 2004. – 508 n

Jastrzebski, Janusz. Strzelal kazdy dom i kazde drzewo… – Rzeszow 1986: krajowa agencia Wydawnicza, 1986. – 162 p.

Jedruch, Jacek. Constitutions, Elections and Legislatures of Poland, 1493-1977. A Guide to their history. – University Press of America, 1982. – 589 p.

Jerzy Giedroyc – Konstanty A. Jeleński. Listy 1950 – 1987 / Wybrał, opracował I wstępem opatrzył Wojciech Karpiński. – Warszawa: Czytelnik, 1995. – 517 S. (Archivum “Kultury,” 3.)

Jesieninica P. Polska Jagiellonow. – Panstwowy instytut wydawniczy, – 440 s.

Jezik i kultura Bialoruska w kontakcie z sasiadami. Studia poswiecone Antoninie Obrebskiej-Jabtonskiej w stulecie urodzin / Red. E. Smulkowa, A. Engeling. – Warszawa: Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – 196 p.

Jezuika Ars Historica. Prace ofiarowane Księdzy Profesorowi Ludwikowi Grzebiemowi SJ. – Kraków: Wydawnictwo WAM; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum”, 2001. – 702 p.

Journey for our time. Ed. by P. Kohler. – New York: Pellegrini and Cudahy, 1951. – 337 p.

Kaminski, Andrzej Sulima. Republic vs. autocracy: Poland-Lithuania and Russia, 1686-1697. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993. – 312 p.

Kann, Robert A. A history of the Habsburg Empire, 1526 – 1918. – Berkeley; Los-Angeles; London: University of California Press, 1974. – 646 p.

Kasinec, Edward. Documentation for Ukrainian Studies: Reflections on the Background, Problems, and Perspectives of the Harvard Experience / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series. № 19).

Kasinec, Edward. How Might One Teach Slavic Bibliography to the Humanist and Social Scientist? / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series. № 21).

Kasinec, Edward. Iurii O. Ivaniv-Mezhenko as Bibliographer. [Reprinted from The Journal of Library History. Philosophy & Comparative Librarianship. Vol. 14. Number 1. Winter 1979]. / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series. № 23).

Kaye, V. J. Early Ukrainian settlements in Canada 1895-1900. Dr. Josef Oleskow’s role in the settlement of the Canadian Nothwest / Foreword by George W. Simpson. – Toronto: University of Toronto press, 1964. – 420 p.

Kaye-Kysilevs’kyj V. J. Ukraine, Russia and other Slavic countries in English literature. A selected Bibliography of Books, Pamphlets, Articles, etc., published in English between 1912 – 1936 // Slavistica. – 1961. – № 40. – 48 p.

Keane, John. Democracy and civil society. On the predicaments of European socialism, the prospects for democracy, and the problem of controlling social and political power. – London; New York: Verso, 1988. – 253 p.

Keenan, Edward L. Josef Dobrovsky and the origins of Igor’ Tale. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. – 541 p.

Kennan G. F. Russia and the West under Lenin and Stalin. – Boston; Toronto: An Atlantic Monthly Press Book; Little, Brown, and Co., 1961. – 411 p.

Khvylovy M. The Cultural Renaissance in Ukraine: Polemical Pamphlets, 1925 – 1926 / Translated, edited and introduced by Myroslav Schkandrij. – Edmonton: CIUS Press, 1986. – 266 p.

Kijas, Artur. System pomiestny w Państwie moskiewskim w XV – pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia I problematyka. – Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznańiu, 1984. – 210 p.

Kohut, Zenon E. Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate, 1760s-1830s. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988. – 363 p.

Kojder, Apolonja Maria, and Głogowska, Barbara. Marynia, don’t cry: Memoirs of two Polish-Canadian families. – Toronto: Multicultural History Society of Ontario; University of Toronto press, 1995. – 195 p.

Kolakowski, Leszek. Main currents of Marxism. Its origins, growth and dissolution / Translated from the Polish by P.S. Falla. – Vol. 3: The breakdown. – Oxford; New York: Oxford University press, 1978. – 542 p.
Vol. 2: The Golden Age. – Oxford; New York: Oxford University press, 1978. – 542 p.

Kolarz, Walter. Russia and her colonies. – Archon Books, 1967. – 335 p.

Kolarz, Walter. The peoples of the soviet Far East. – Archon Books, 1969. – 194 p.

Kolchin, Peter. Unfree Labor. American savery and Russian serfdom. – Cambridge, Mass.; London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. – 517 p.

Korduba, Myron. La Littйrature historique soviйtique – ukainienne, Compe – rendu 1917 – 1931. – Reprint of the Warsaw edition, with an editor’s preface, a bibliography of Korduba’s works, three additional surveys and new indices / Ed. by the Harvard Commettee of Ukrainian Studies. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. – 365 p.

Korol, Nestor. An Outline of University Education in the Russian Empire. – New York, 1969 (Reprinted from The Ukrainian Quarterly. – Vol. XXV. – № 4. – Winter 1969).

Koropeckyj I. Development in the Shadow: studies in Ukrainian Economics. – Edmonton: CIUS Press, 1990. – 292 p.

Koropeckyj, Iwan S. Structural Changes in Ukrainian Industry before WWII (Reprinted from The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. – 1964-1968. – Vol. XI. – № 1-2 (31-32)).

Kortschmaryk F. The Kievan Academy and it’s role in the organization of education in Russia at the turn seventeenth century. – New York: Shevchenko Scientific society, 1976. – 95 p.

Kozhemiakin A. V. Expanding the zone of peace? Democratization and international security. – New York: St. Martin’s Press, 1998. – 190 p.

Kozic J. The Ukrainian National Movement in Galicia: 1815 – 1894 / Ed. and with introduction by Lawrence A. Orton. – Edmonton: CIUS Press, 1986. – 498 p.

Koznarsky, Taras. Empire, identity, and cultural change: The shaping of Ukrainian literary discourse, 1800 s – 1830 s. 2005. (Xerox)

Krasuski Jerzy. Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932. – Poznań, 1975. – 468 s.

Kravcenko, Vladimir. Die Grьndung der Universitдt Charkov. Zu einigen historiographischen Mythen // Sonderdruckaus: Jahrbuch fьr Universitдtsgeschichte. – Band 4 (2001): Universitдtsgeschichte in Osteuropa. – Stuttgart, 2001. – S. 137-146. – 2 екз.

Kravchenko V. I chose freedom. The personal and political life of a soviet official. – New York: Charles Scribner’s Sons, 1946. – 496 p.

Kravchenko V. I chose justice. – New York: Charles Scribner’s sons, 1950. – 458 p.

Kravchenko V. Social change and national consciousness in twentieth-century Ukraine. – Edmonton: CIUS Press, 1987. – 334 p.

Krawchuk A. Christian Social Ethics in Ukraine. The Legacy of Andrei Scheptytsky. – Edmonton; Ottawa; Toronto: CIUS Press, 1997. – 404 p.

Kubijovyč, Volodymyr. Western Ukraine Within Poland 1920-1939 (ethnic relationships). Chicago Ill.: Ukrainian Research and Information Institute, 1963. – 32 p.

Kuzio T. Ukraine: perestroika to independence / T. Kuzio, A. Wilson. – Edmonton; Toronto, 1994. – 260 s.

L. Krevza’s Obrona iednosci cerkieuney and Zaxarija Kopystens’kyj’s Palinodija. Texts. Vol. III. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. – 596 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. III. – Part 3).

L’Ukraine. Vue par les Ecrivains Ukrainiens. De la fin du XIXe а la premiere moitiи du XXe / Choix de textes et traduction par Iryna Dmytrychyn. – Paris: L’Harmattan, 2006. – 289 p.

Lenin a zagadnienia historii, jezyka i literatury. – Poznań, 1971. – 180 s.

Lev Krevza’s A defense of church unity and Zaxarija Kopystenskyj’s Palinodia / Translated with a foreword by Bohdan Struminsky. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. – 912 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. English translations. – Vol. III. – Part 1: Texts).

Lev Krevza’s A defense of church unity and Zaxarija Kopystenskyjs Palinodia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. – pp. 913 – 1165. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. III. – Part 2: Sources).

Liebich, Andrй. From the other shore. Russian Social Democracy after 1921. – Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1997. – 476 p.

Lietuvos valstybes susikurimas europiniame kontekste. – Vilnius, 2008. – 358 p.

Lisinski, Michat. Czarownica. – Sztokholm: ARKA, 1990. – 272 p.

Lisinski, Michat. Kamieniec. – Sztokholm: ARKA, 1986. – 263 p.

Lituano-slavica posnaniensia. Studia Historica. – Poznan: Wydawnictwo Poznanzkie, 2003. – 400 p.

Lower, Wendy. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. – The University of Noth Carolina Press, 2005. – 307 p.

Loyalties in Conflict: Ukrainians in Canada During the Great War / Ed. by Frances Swyripa and John Herd Thompson. – Edmonton: CIUS Press, 1983. – 212 p.

Lubachko, Ivan Belorussia under Soviet rule 1917-1957. – Lexington, The University press of Kentucky, 1972. – 219 p.

Luckyj, G. S. N. Literary politics in the Soviet Ukraine 1917-1934. – New York: Columbia University Press, 1956. – 323 p.

Lund Horace G. On the Language of Old Rus: Some Questions and Suggestions / Harvard Ukrainian Research Institute. [Reprinted from Russian Linguistics. 1975. Number 2. Pp. 269-281]. (Offprint series №9).

Lviv: a city on the crosscurrents of culture / Ed. By John Czaplicka. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005. – 362 p.

Lysenko, Vera. Yellow Boots. – Edmonton: CIUS Press, 1992. – 355 p.

Lysheha, Oleh. The selected poems of Oleh Lysheha / Translated by the author and James Brasfield, ed. by Roman Szporluk and others. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. – 121 p.

Mace, James E. Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. – 334 p.

MacKenzie, David, Curran, Michael W. A history of Russia, the Soviet Union, and beyond. 4th edition. – Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1993. – 912 p.

Madey J. Le Patriarcat Ukrainien Verst la perfection de L’etat Juridique Actuel. – Romae, 1971. – 266 s. (Праці Українського Богословського наукового товариства. – 1971. – Т.ХІХ)

Magocsi P. R., Strumins’kyj B. The First Carpatho-Ruthenian Printed Book. [Offprinted from Harvard Library Bulletin. Vol. XXV. Number 3. July 1977]. (Offprint series №17).

Magocsi, Paul Robert. A Bibliography 1964 – 2000 / Ed. by Gabriele Scardetlato. Introduction by John-Paul Himka. – Ontario: University of Toronto Press, – 90 p.

Magocsi, Paul Robert. A history of Ukraine. – Seattle: University of Washington Press, 1996. – 784 p.

Magocsi, Paul Robert. An Historiographical Guide to Subcarpathian Rus’ // Austrian History Yearbook. – 1973 – 74. – Vol. IX – X. – 266 p.

Magocsi, Paul Robert. Carpatho-Rusyn Studies. An Annotated Bibliography. – Vol. 2: 1985 – 1994. – New York, 1998. – 536 p. – 2 items

Magocsi, Paul Robert. Mapping stateless peoples: The East Slavs of the Carpathians. – 1997. – 31 p.

Magocsi, Paul Robert. Nationalism and National Bibliography: Ivan E. Levyts’kyi and Nineteenth Century Galicia / Harvard Ukrainian Research Institute. [Offprinted from Harvard Library Bulletin. Vol. XXVIII. Number 1. January 1980]. (Offprint series №28)

Magocsi, Paul Robert. Of the Making of Nationalities There is no End. – Vol. 1. – New York. – 1999. – 482 p. – 2 екз.

Magocsi, Paul Robert. Of the Making of Nationalities There is no End. – Vol. 2. – New York. – 1999. – 536 p. – 2 екз.

Magocsi, Paul Robert. Our People. Carpatho-Rusyns and Their Descendants. Multicultural History. – Society of Ontario. – 1994. – 215 p. – 2 items

Magocsi, Paul Robert. The persistence of regional cultures: Rusyns and Ukrainians in their Carpathian homeland and abroad. – New York, 1999. – 220 p. – 2 items

Mandryka M.I. Bio-bibliography of J.B. Rudnyc’kyj // Ukrainian Free Academy of Sciences. Series: Ukrainian Scholars. – 1961. – № 10. – 72 p.

Markowska W. Literatyra polska epoki Odrodzenia. – Warszawa, 1956. – 238 s.

Marples D. R. Chernobyl and nuclear power in the USSR. – Edmonton: CIUS Press, 1986. – 228 p.

Marples D. R. Ukraine under Perestroika. Ecology, Economics and the Worker’s Revolt. – New York: St. Martin’s Press, 1991. – 243 p.

Martynowych O. T. Ukrainians in Canada: The Formative Period, 1891 – 1924. – Edmonton: CIUS Press, 1991. – 562 p.

Matthews W. K. Taras Љevčenko. The man and the symbol. – London: Association of Ukrainians in Great Britain, 1951. – 16 p.

May, Arthur J. The Hapsburg Monarchy. 1867 – 1914. – New York: The Norton Library; W.W. Norton and Co, 1951. – 432 p.

Mazlakh, Serhii On the current situation in the Ukraine. /Mazlakh, Serhii, Shakhrai Vasyl’. Edited by P. Potichnyi with an introduction by M. Luther. – The Michigan university press, 1970. – 220 p.

Mazour, Anatole The first russian revolution, 1825. The Decembrist movement. Its origins, development, and significance. – Stanford: Stanford university press. – 328 p.

McNeal, Robert The Russian revolution. Why did the Bolsheviks win? – New York: Rinehart and company, inc., 1959. – 62 p.

Medvedev, Roy. Let history judge. The origins and consequences of Stalinism. Revised and expanded edition / Ed. And translated by George Shriver. – New York: Columbia University press, 1989. – 903 p.

Michael H. Marunchak. The Ukrainian Canadians: A History. – Winnipeg; Ottawa, 1982. – 970 p.

Millenium of Christianity in Ukraine / Ed. staff: Basil H. Costen, Bishop of Stanford; Millenium Commetee. – Strasbourg: Pierre Des Marais Inc., 1988. (комікс)

Miller, David. Om nationality. – Oxford: Clarendon Press, 1995. – 210 p.

Miluski T. Pojiom zycia spfeczenstwa rosyjskiego w latach 1992 – 2000 / Uwarunkowania ekonomiczne; Institut wshodni UAM. – Poznan, 2003. – 318 p. – 2 екз.

Modern Ukraine: 20th century reader (History, S-1512, Harvard Summer Institute, 2005)

Molchanov, Mikhail A. Political culture and national identity in Russian – Ukrainian relations. – Texas A&M University Press, College Station, 2002. – 350 p.

Montefiore, Simon Sebag. Stalin, The court of the Red Tsar. – New York: Alfred A. Knopf, 2004. – 785 p.

Morality and Reality. The Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi / Paul Robert Magocsi, editor. – Edmonton: CIUS Press, 1989. – 486 p.

Morozov P. Kostiantyn. Above and Beyond. From Soviet General to Ukrainian State Builder. – Harvard, 2000. – 295 p. – 2 items

Motyl A. J. Dilemmas of independence. Ukraine after totalitarianism. – New York: Council on Foreign Relations Press, 1993. – 217 p.

Motyl, Alexander J. Making Ukraine, and Remaking It. The Petryshyn memorial lecture. Harvard University, 14 April 2003. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. – 11 p.

Motyl, Alexander J. Sovietology, rationality, nationality. Coming to Grips with Nationalism in the USSR. – New York: Columbia University Press, 1990. – 263 p.

Motyl, Alexander J. Will the non-Russians rebell? State, Ethnicity, and Stability in the USSR. Ithaca and London: Connell University Press, 1987. – 189 p.

Nadia M. Olynyk. Roman Rakhmanny: A Bibliographiс Guide to Selected Works // Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada. Series: Bibliography. – 1984. – № 1 (21). – 24 p.

Naimark Norman M.. Stalin’s Genocides. – Princeton, 2010. – 164 s.

Namen statt Nummer. Dachauer Lebensbilder und Erinnerungsarbeit. – Leipzig, 2009. – 372 s.

Nations in transit 1998. Civil society, democracy and markets in East-Central Europe and the newly independent states / Ed. By Adrian Karatnycky, Alexander Motyl, and Charles Graybow. – New Brunswick; London: Transaction publishers, 1999. – 680 p.

Nei mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna brogi Bercoff / maria Di Salvo, Giovanna Moracci, Giovanna Siedina. Vol. I. – Fierence university press, 2008. – 328 s.

Nei mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna brogi Bercoff / maria Di Salvo, Giovanna Moracci, Giovanna Siedina. Vol. II. – Fierence university press, 2008. – 656 s.

O’Brien, Bickford C. Muscovy and the Ukraine. From the Pereiaslavl Agreement to the Truce of Andrusovo, 1654 – 1667. – Burkeley; Los Angeles: University of California Press, 1963. – 138 p.

Observance of the 90th anniversary of the establishment of Shevchenko Scientific society. – New York, 1963.

Onatskyj, Euhen. Vocabolario Ucraino-Italiano. – Roma, 1941. – 1736 p.

Ondrejka K. Z hier liptovskych deti, mladencov a diev. – Bratislava, 1976. – 195 s.

Osvita. Ukrainian Bilingual Education / Ed. by Manoly R. Lupul. – Edmonton: CIUS Press, 1985. – 268 p.

Palij M. The Ukrainian-Polish Defensive Alliance, 1919 – 1921. An Aspect of the Ukrainian Revolution. – Edmonton; Toronto: CIUS Press, 1995. – 392 p.

Patrykovich A. Between Kyiv and Constantinople: Oleksander Lototsky and the Quest for Ukrainian Autocephaly. – Edmonton: CIUS Press, 1998. – 102 p.

Pavlychenko S. Letters from Kiev. – Edmonton: CIUS Press, 1992. – 178 p.

Perestroika and soviet woman / Ed. by M. Buckley. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 183 p.

Pipes R. Struve: Liberal on the left, 1870-1905. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970. – 415 p.

Pipes, Richard Social democracy and St. Petersburg labor movement, 1885-1897. – Massachusetts, Harvard university press, 1963. – 155 p.

Pipes, Richard. Russia under the Old Regime. – New York: Charles Scribner’s Sons, 1974. – 361 p.

Pipes, Richard. VIXI. Memoirs of a non-belonger. – New Haven and London: Yale University Press, 2003. – 264 p.

Plokhyi, Serhii. Tsars and Cossacks. A Study in iconography. – Cambrige; Massachusetts, 2002. – 98 p. – 2 items

Podhorodecki. Sicz Zaporoska. Wydanie II poprawione i uzupełnione. – Warszawa: Ksiązka I wiedza, 1970. – 305 p.

Pogranicza jezykow, pogranica kultur. Studia ofiarowane Elzbiecie Smulkowej. – Warszawa: Zaklad Graficzny Uniwersyteta Warszawskiego, 2003. – 391 p.

Pohl, Otto The Stalinist penal system. A statistical history of Soviet repression and terror, 1930-1953. – Jefferson: McFarland and Company, Inc, 1997. – 165 p.

Pokrovskii M.N. Russian world history. Selected essays by M.N. Pokrovskii / Ed., with an introduction by Roman Szporluk, translated by Roman and and Mary Ann Szporluk. – Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1970. – 241 p.

Political theory today / Ed. by David Held. – Stanford, California: Stanford University Press, 1991. – 360 p.

Political Thought of the Ukrainian Underground, 1943 – 1951 / Ed. by Peter S. Potychnyi, Yevchen Shtendera. – Edmonton: CIUS Press, 1986. – 406 p.

Politics, society and nationality inside Gorbachev’s Russia / Ed. by Seweryn Bialer. – Boulder; London: Westview press, 1989. – 255 p.

Polonska-Wasylenko N. Zwei konzeptionen der Geschichte der Ukraine und Russland. – Munchen: Ukrainische freie Universitȁt, 1970. – 72 s.

Pomianowski, Jerzy. Ruski miesiąc z hakiem / Jerzy Giedroyc, wstęp, Janusz Drzewucki, posłowie. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. – 273 s.

Post-Soviet puzzles: Mapping the political economy of the former Soviet Union / Klaus Segbers / Stephan De Spiegeleire. – Vol. I: Against the background of the former Soviet Union. – Baden-Baden: Nomos Verl.- Ges., 1995. – 297 p.

Post-Soviet puzzles: Mapping the political economy of the former Soviet Union / Klaus Segbers, Stephan De Spiegeleire. Vol: II. Emerging geopolitical and territorial units. – Baden-Baden: Nomos Verl.- Ges., 1995. – 511 p.

Post-Soviet puzzles: Mapping the political economy of the former Soviet Union/ Klaus Segbers/Stephan De Spiegeleire. Vol: III Emerging societal actors – economic, social and political interests. – Baden-Baden: Nomos Verl.- Ges., 1995. – 735 p.

Post-Soviet puzzles: Mapping the political economy of the former Soviet Union/ Klaus Segbers/Stephan De Spiegeleire. Vol. IV: The emancipation of society as a reaction to systematic change: survival,adaption to new rules and ethnopolitical conflicts. – Baden-Baden: Nomos Verl.- Ges., 1995. – 179 p.

Post-Soviet women: from the Baltic to Central Asia / Ed. by Mary Buckley. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. – 316 p.

Power and policy in the USSR. The study of soviet dynastics. – New York: St. Martin’s press, 1961. – 485 p.

Pritsak, Omeljan. The Origins of the Old Rus’ Weights and Monetary Systems: Two Studies in Western Eurasian Metrology and Numismatics in the Seventh to Eleventh Centuries. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. – 172 p.

Promice and reality. The USSR after 50 years / Ed. By Samuel Hendel and Randolph L. Braham. – New York: Alfred A. Knopf Publisher, 1967. – 299 p., vi.

Prophets and Proletarians: Documents on the History of the Rise and Decline of Ukrainian Communism in Canada / Compiled, Edited and Translated by John Kolasky. – Edmonton: CIUS Press, 1990. – 482 p. – 2 items

Prospects for democracy. North, South, East, West / Ed. by David Held. – Cambridge: Polity Press, 1993. – 412 p.

Prychodko, Nicholas. One of the fifteen million. – Boston: Little, Brown and Co., 1952. – 236 p.

Prymak, Thomas Mykhailo Hrushevsky. The politics of national culture. – Toronto: University of Toronto press, 1980. – 322p.

Pugh, Stefan M. Testament to Ruthenian: A Linguistic Analysis of the Smotryckyj Variant. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996. – 300 p.

Raciorkowski Ryszard. Polsko-radziecka współpraca wydawnicza. – Warszawa, 1979. – 112 s.

Radziejowski J. The Communist Party of Western Ukraine, 1919 – 1929. – Edmonton: CIUS Press, 1983. – 224 p.

Reid, Anna. Borderlad. A Jorney through the history of Ukraine. – London: Phoenix, 1997. – 258 p.

Religion and nation in Modern Ukraine / Eds. Serhii Plokhy and Frank E. Sysyn. – Edmonton; Toronto: CIUS Press, 2003. – 216 p.

Rethinking Ukrainian History / Ed. by Ivan L. Rudnytsky. – Edmonton: CIUS Press, 1981. – 268 p.

Revolutionary Russia / Ed. by R. Pipes. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968. – 365 p.

Revolutionary Russia. A symposium / Ed. by Richard Pipes. – Doubleday&Company, Inc., Gargen City, New York: Archon Books, 1969. – 470 p.

Revolutionary voices. Ukrainian political prisoners condemn Russian colonialism. – Munich: Press bureau of ABN, 1969. – 156 p.

Rewriting Russian history / Ed. By Cyril E. Black, 2nd ed., revised. – New York: VintageBooks, A division of Random House, 1962. – 431 p.

Ripetskyj S. Ukrainian-Polish diplomatic struggle 1918-1923. – Chicago; East side press, 1963. – 40 p.

Rosenberg, Tina. The haunted land. Facing Europe’s ghosts after communism. – New York: Vintage Books, 1996. – 437 p.

Rosman M.J. The Lords’ Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the Eighteenth Century. – Cambridge, Mass.: Harvard University press, 1990. – 256 p.

Rothschild, Joseph. Ethnopolitics. A conceptual framework. – New York: Columbia University Press, 1981. – 290 p.

Rozwadowski A. Symbols through time. Interpreting the Rock Art of Central Asia. – Poznan: Institute of Eastern Studies, Adam Mickiewicz University, 2004. – 131 p.

Rudnyc’kyj J. The Origin of the Name “Slav” // Onomastica. – 1961. – № 21.– 24 p.

Rudnytsky I. Essays in modern Ukrainian history / Ed. by Peter L. Rudnytsky. – Edmonton, 1987. – 500 p. – 2 екз.

Russia under Khrushchev: An anthology from problems of communism / Ed. by A. Brumberg. – New York: Frederick A. Praeger, Publisher, 1962. – 660 p.

Russian foreign policy: Essays in historical perspective / Ed. by Ivo J. Lederer. – New Haven and London: Yale University Press, 1962. – 620 p.

Scherbak I. Chernobyl: A Documentary Story / Foreword by David R. Marples. – Edmonton: CIUS Press, 1989. – 168 p.

Scott D. Russian political institutions. Third edition. – New York: Frederick A. Praeger Inc., 1965. – 277 p.

Scythian gold: treasures from ancient Ukraine / Edited by E. Reeder. – New York: Harry N. Abrams Inc., 1999. – 350 p.

Selected Contributions of Ukrainian Scholars to Economics / Ed. By I. S. Koropeckyj. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984. – 229 p.

Sermons and rhetoric of Kievan Rus’ / Translated and with introduction by Simon Franklin. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991. – 213 p.

Seton-Watson, Hugh. From Lenin to Khrushchev. The history of world communism. – New York: Frederick A. Praeger, Inc., 1960. – 432 p.

Seton-Watson, Hugh. The decline of imperial Russia 1855-1914. – A. Praeger Publishers,1967. – 406 p. – 2 items

Ševcenko, Ihor. Byzantine Roots of Ukrainian Christianity. – Cambridge: Harvard University press, 1984. – 26 p.

Ševcenko, Ihor. Hagiography of the Iconoclast Period. – Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint Series. – № 16).

Ševcenko, Ihor. La biographie de l’empereur Basile Ier / Harvard Ukrainian Research Institute. – Bari, 1978. (Offprint series. №26).

Ševcenko, Ihor. Quatre leçons de littérature byzantine. Nicépore Blemmydès, Théodore Métochite, Trois littératures byzantines / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series. № 32).

Ševcenko, Ihor. Society and Intellectual Life in the Fourteenth Century [Reprinted from Actes du XIVe Congrès International des Études Byzantines. Bucapest, 6-12 septembre, 1971. Bucapest, 1974] / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series. №7).

Ševchenko, Ihor. The many worlds of Peter Mohyla. – Cambridge, Mass.: Ukrainian Studies FundHarvard University Press, 1985.- 40 p. – 2 items.

Seventeenth-century writings on the Kievan Caves monastery / With introduction by Paulina Lewin. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. – 428 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. IV).

Shaping actors, shaping factors in Russia’s future./ Foreword by J. Vignon. – New York: St martin’s press, 1998. – 140 p.

Shcherbak, Yuri. The Strategic Role of Ukraine. Diplomatic Addresses and Lectures (1994-1997). – Cambridge: Harvard University Press, 1998. – 143 p. (Harvard Papers in Ukrainian Studies).

Shevchenko meets America. By R. Smal-Stocki. – Wisconsin: Slavic Institute, 1964. – 71 p.

Shevelov, George Y. The Ukrainian language in the first half of the twentieth century (1900-1941): Its state and status. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. – 242 p.

Shkandrij M. Modernists, Marxists and the Nation: The Ukrainian Literary Discussion of the 1920s. – Edmonton: CIUS Press, 1992. – 265 p.

Shumuk A. Life Sentence: Memoirs of a Ukrainian Political Prisoner / Edited by Ivan Jaworsky. – Edmonton: CIUS Press, 1984. – 402 p.

Simpson, Geo W. The Names “Rus”, “Russia”, “Ukraine” and Their Historical Background // Slavistica. – 1951. – № 10. – 24 p.

Slavica Canadiana A.D. 1960 / Compiled by J.B. Rudnyc’kyj, I. Avacumovic,… // Slavistica. – 1961. – № 42. – 32 p.

Slavica Canadiana. 1954 / Compiled by J.B. Rudnyc’kyj, D. Sokulsky // Ukrainian Free Academy of Sciences. Series: Bibliography. – 1955. – № 2. – 32 р.

Snyder L. L. Varieties of Nationalism: A comparative study. – Hinsdale, Illinois: The Dryden Press, 1976. – 326 p.

Snyder, Timothy. Nationalism, Marxism and modern Central Europe: A biography of Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905). – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997. – 321 p

Social imperialism. The Soviet Union today. Reprints from Perkin Review. January 1977. – Berckeley: Yenan Books, 1986. – 138 p.

Solchanyk, Roman. Drahomanov na Paryz’komu literaturnomu kongresi 1878 / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint /series. № 12).

Soroker Y. Ukrainian Musical Elements in Classical Music. – Edmonton; Toronto: CIUS Press, 1995. – 155 p.

Spiel und spielzeug aus aller welt. – Wien. – 60 p.

Stalinism. Its impact on Russia and the world / Ed. By G.R. Uran. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. – 454 p.

Stanley, William H., and Arthur A. Ageton. Admiral Ambassador to Russia. – Chicago: Henry Regnery Co., 1955. – 533 p.

States and societies / Ed. by David Held at al. – New York and London: New York University Press, 1983. – 629 p.

States. Societies. Cultures. East and West. Essays in honor of Jaroslaw Pelensli / Ed. by Janusz Duzinkiewicz, Myroslav Popovych, Vladyslav Verstiuk, Natalia Yakovenko. – New York: Ross Publishing Inc., 2004. – 1288 p.

Stefanuk M. and Dohrs, F.E. Ukrainians of Detroit / Peopling of Michigan Ethnic Studies. – Detroit: Wayne state University, 1979. – 113 p.

Stompor, Jozef. Ptonace Iazarety. – Warszawa: Ludowa spoldzielnia Wydawnicza, 1987. – 398 p.

Strausbaugh, Roy. Edinboro University: An Administrative History 1963 – 1993. – Edinboro, Pennsylvania, 1997. – 42 p.

Struk D.H. Ukrainian for Undergraduates. – Edmonton; Toronto: CIUS Press, 1998. – 357 p.

Strumins’ky, Bogdan. A Czech Contribution to Modern Ukrainian / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series № 24).

Strumins’ky, Bogdan. Surnames in – kevič / -xevič / -gevič / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series № 20).

Strumins’ky, Bohdan. Linguistic Interrelations in Early Rus’ (Nothmen, Finns and East Slavs). – Edmonton; Toronto: CIUS Press, – 353 p.

Strumins’ky, Bohdan. Pseudo-Melesko: A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618. A Study. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Harvard Ukrainian Research Institute, 1984. – 168 p.

Subtelny, Orest. Ukraine. A History. Second edition. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, CIUS, 1988. – 692 p.

Svoboda. Ukrainian Daily. Selected index. – Vol. 3: January 1908 – July 1914. – Saint Paul, Mn. Universty of Minnesota; Immigration History Research Center, 1993. – 407 p.

Swerstjuk, Yechen. Das Wort / Kuratorium Geistige Freiheit. Literatura Ukraina Samwydaw. – Bern, – 8 S.

Swyripa F. Ukrainian Canadians. A survey of their portrayal in English-Language works. – Edmonton: CIUS Press, 1978. – 170 p.

Syberia w zyciu i pamieci Gieysztorowzeslancow postyczniowich / Wiktoria Sliwowska. – Warszawa: Widawnictwo Dig, 2000. – 399 s.

Symon Petlura. Zum 100. Geburtstag. – Mьnchen: Ukrainische Freie Universitдt, 1979. – 48 S.

Sysyn, Frank E. History, Culture and Nation: an Examination of Seventeenth-Century Ukrainian History Writing. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988. – pp. 285-423. (Series: The Millenium of Christianity in Rus’-Ukraine).

Sysyn, Frank E. The Ukrainian orthodox question in the USSR. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. – 229 p.

Thảm sát mậu thần ở huế. The 1968 Massacre at hue. 2008. – 342 s.

The Black Book of communism. Crimes. Terror, Repression / Translated by Jonathan Murphy and Mark Kramer, consulting editor Mark Kramer. – Cambridge, Mass.; London, England: Harvard University Press, 1999. – 858 p.

The black deeds of the Kremlin. Vol.1. Book of testimonies. – Toronto:The Basilian press, 1953. – 545 p.

The concise Columbia encyclopedia. Ed. by J. Levey and A. Greenhall. – New York: Columbia university press. – 1983. – 943 p.

The Cossacks in the Thirty Years war. Vol. II.: 1625-1648 by A. Baran and G. Gajecky. – Rome, 1983. – 125 p.

The Diariusz podrozny of Pylyp Orlyk (1727-1731) / Introd. By O. Pritsak. – Cambridge: Harvard University Press, 1988. – 867 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. VI).

The edificatory prose of Kievan Rus’ / Translated by William R. Veder and Anatolij A. Turilov. – Cambridge, Mass.: Harvard University press, 1994. – 202 p. (Harvard Library of Early Ukrainian literature).

The frontier thesis. Valid interpretation of American history. Ed. by R.A. Billington. – Chicago: Holt, Rinehart and Winston, 1967. – 122 p.

The hagiography of Kievan Rus’ / Translated and with an introduction by Paul Hollingsworth. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. – 267 p.

The industrial revolution in national context. Europe and the USA / Ed. by Mikulбљ Teich and Roy Porter. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996. – 413 p.

The Jevanhelije učytelnoje of Meletij Smotryc’kyj / With an introduction by David A. Frick. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. – 552 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. II).

The Jews in Soviet Russia since 1917. – Third edition / Ed. By Lionel Kochan. – Oxford; London; New York: Oxford University Press, 1978. – 431 p.

The Legasy of the Soviet block / Edited by Jane Shapiro Zacek and Ilpyong J. Kim. – Gainesville: University press of Florida, 1997. – 280 p.

The life of Paisij Velyckovskyj / Translated by J.M.E. Featherstone. Introd. By Anthony-Emil N. Tachiaos. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. – 172 p.

The Lysenko affair. By D. Joravsky. – Cambridge, Mass. Harvard university press, 1970. – 459 p.

The military and society in the former Eastern Bloc / Ed. by C. P. Danopoulos and D. Zirker. – Oxford; Boulder: Westview press, 1999. – 232 p.

The military tradition in Ukrainian history. Its role in the construction of Ukrainian’s Armed Forces. Conference proceedings. 13 – 14 May 1994. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. – 81 p.

The nationalities factor in soviet politics and society / Ed. By Lubomyr Haida and Mark Beissinger. – Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press, 1990. – 331 p.

The Old Rus’ Kievan Galician-Volgynian chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and Četvertyns’kyj (Pogodin) Codices. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990. – 761 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. VIII).

The Paterik of the Kievan Caves Monastery / Translated by Muriel Heppell. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. – 262 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. English translations. – Vol. 1).

The Povest’ vremennykh let. An interlinear collation and paradosis. Texts / Edited by D. Ostrowski. – Vol. X. – Part 1. – Cambridge: Harvard University press, 2003. – 690 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. X. – pt. 1).

The Povest’ vremennykh let. An interlinear collation and paradosis.Texts / Edited by D. Ostrowski. – Vol. X. – Part 2. – Cambridge: Harvard university press, 2003. – 1372 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. X. – pt. 2).

The Povest’ vremennykh let. An interlinear collation and paradosis / Edited by D. Ostrowski.Texts. – Vol. X. Part 3. – 2003. – 2166 p. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. – Vol. X. – pt. 3).

The Refugee Experience: Ukrainian Displaced Persons after World War II / Ed. by Wsevolod W. Isajiw, Yury Boshyk, Roman Senkus. – Edmonton: CIUS Press, 1992. – 518 p.

The Slavonic book of Esther. Text, lexicon, linguistic analysis, problems of translation / Horace G. Lunt, Moshe Taube. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. – 311 p.

The Slavs in European history and civilization. / By F. Dvornik. – New Jersey: Rutgers university press, 1962. – 689 p.

The Soviet Union today. An interpretative guide. Second ed. Ed. by J. Cracraft. – Chicago: The University of Chicago press, 1988. – 382 p.

The Sovietization of Ukraine, 1917 – 1923. The Communist Doctrine and Practice of National Self-Determination / Revised edition Jurij Borys. – Edmonton: CIUS Press, 1980. – 488 p.

The Ukraine within the USSR. Ed. by I. Koropeckyi. – New York: Praeger Publishers, 1977. – 316 p.

The Ukraine, 1917-1921: A study in revolution / Ed. By Taras Hunczak, with assistance of John T. Vorder Heide. – Cambridge: Harvard University Press, 1977. – 424 p.

The Ukraine. Selected references in the English language./ Ed. by R.Weres. – Western Michigan University, 1961. – 233 p.

The Ukrainian Catholic church 1945-1975. A symposium at La Salle College in Philadelphia, Pennsylvania / Ed. By Miroslav Labunka and Leonid Rudnytzky. – Philadelphia, 1976. – 162 p.

The Ukrainian economy: achievements, problems, challenges / Ed. By I. S. Koropeckyj. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. – 436 p.

The Ukrainian Religious Experience. Tradition and the Canadian Cultural Context / Ed. by David J. Goa. – Edmonton: CIUS Press, 1989. – 244 p.

The USSR after 50 years: promise and reality / Ed. by S. Hendel and R. L. Braham. – New York, 1967. – 300 p.

Ukraina. Teraźniejszość I prezeszłość.– Krakov, 1970. – 428 s.

Ukraine 1917 – 1932. Renaissance nationale (Actes du Colloque “La Renaissance nationale et culturelle en Ukraine de 1917 aux annees 1930 (Paris, 25 et 26 novembre 1982)”). – Paris; Munich; Edmonton, 1986. – 470 p.

Ukraine and its western neighbors / Ed. by James Clem and Nancy Popson. – Woodrow Wilson Center, Harvard Ukrainian Research Institute, Kennan Institute, 2000. – 108 p. – 2 items

Ukraine during World War II. History and its Aftermath / Ed. by Yury Boshyk. – Edmonton: CIUS Press, 1986. – 292 p.

Ukraine in the 1990s: Proceedings of the first conference of the Ukrainian studies association of Australia Monash University, 24-26 January 1992. – Melbourne, 1992. – 278 p.

Ukraine: From Chernobyl’ to Sovereignty. A Collection of Interviews / Ed. by Roman Solchanyk. – Edmonton: CIUS Press, 1992. – 174 p.

Ukrainian Canadians, Multiculturalism, and Separatism: An Assessment / Ed. by Manoly R. Lupul. – Edmonton: CIUS Press, 1978. – 178 p.

Ukrainian dumy. Original texts / Translations by George Tarnawsky and Patricia Kilina. – Toronto, Cambridge: CIUS; HURI, 1979. – 219 p.

Ukrainian Economic History. Interpretive Essays / I.S. Koropeckyj, Editor. – Edmonton: CIUS Press, 1991. – 392 p. – 2 items

Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Ed. by Howard Aster and Peter S. Potichnyj. – Edmonton: CIUS, University of Alberta, 1990. – 531 p.

Ukrainians in Alberta / Editorial committee. – Edmonton: Ukrainian News Publishers, 1975. – 564 p.

Ukrainians in Ontario // Poliphony. The Bulletin of the Multicultural History Society in Ontario / Ed. By Lubomyr Y. Luciuk, Iroida L. Wynnyckyj. – Vol. 10. – Double issue. – 1988. – 298 p.

Ukrainians in Pennsylvania. A contribution to the growth of the commonwealth / Ed. By Alexander Lushnycky. – Philadelphia: Ukrainian Bicentimal Commetee, 1976. – 133 p.

Ukrainians of the eastern diaspora. Atlas. – K.; Edmonton; toronto, 1993. – 26 s.

Ukrainica Canadiana. 1954. Compiled by J. B. Rudnic’kyi and D. Sokulsky // Ukrainian Free Academy of Sciences. Series: Bibliography. – 1955. – № 2. – 32 p.

Ulam, Adam Bruno. Ideologies and illusions. Revolutionary thought from Herzen to Solzhenitsyn. – Cambridge, Mass.; London, England: Harvard University Press, 1976. – 335 p.

Ulam, Adam Bruno. The new face of soviet totalitarianism. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963. – 233 p.

Ulam, Adam Bruno. The unfinished revolution. An essay on the sources of influence of Marxism and communism. – New York: Vintage Books, 1964. – 307 p.

Universitas Jagellonica Cracoviensis

Vernadsky G. Russia at the dawn of the Modern Age. =- London: Oxford university press, 1959. – 347 p.

Velychenko, Stephen. Shaping Identity in Eastern Europe and Russia: Soviet-Russian and Polish Accounts of Ukrainian History, 1914-1991. – New York: St. Martin’s Press, 1993. –  266 pp.

Veryha, Vasyl. Communication Media and Soviet Nationality Policy. Status of National Languages in Soviet T.V. Broadcasting. – New York: Ukrainian Congress Commettee of America, 1972. – 59 p.

Visible symbols: Cultural Expression Among Canada’s Ukrainians / Ed. by Manoly R. Lupul. – Edmonton: CIUS Press, University of Alberta, 1984. – 204 p.

Vor 200 Jahren aus der Pfalz nach Galizien und in die Bukowina. – 1982. – 146 s.

Walicki, Andrzej. A history of Russian thought. From the Enlightenment to Marxism / Translated from the Polish by Hilda Andrews-Rusiecka. – Stanford, California: Stanford University Press, 1979. – 456 p.

Walicki, Andrzej. Poland between East and West: The controversies over self-definition and modernization in partitioned Poland. The August Zaleski Lectures. Harvard University, 18 – 22 April 1994. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. – 61 p.

Wandycz Piotr S.  A History of East Central Europe from the Middle Ages to the present. 2nd Edition. – L.; N.Y., 1992. – 335 s

Wandycz, Piotr S. The lands of partitioned Poland, 1795 – 1918. – Seattle; London: University of Washington Press, 1984. – 431 p. (Series: A history of East Central Europe. – Vol. VII.)

Wandycz, Piotr S. The price of freedom. A history of East Central Europe from the Middle Ages to the present. – London and New York: Routledge, 1992. – 330 p.

Warchoł S. Nazewnictwo Partyzanckie okręgu Biała Podlaska w latach 1939-1944. – Lublin, 1987. – 102 s

White, Hayden. Metahistory. The historical imagination in the nineteenth-century Europe. – Baltimre; London: The Johns Hopkins University Press, 1973. – 448 p.

«Wie ein Schwede bei Poltawa…”. – Berlin, 2010. – 154 s.

Williams, G. H. Protestants in the Ukrainian Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. – Cambridge: Harvard University Press, 1988. – pp. 41-957. (Series: The Millenium of Christianity in Rus’-Ukraine).

Wolfe B. D. Marxism. One hundred years in the life of a doctrine. – New York: The Dial press, 1965. – 404 p.

Wolfe B. D. Three who made a revolution. A biographical history. – New York: A Delta book, 1964. – 660 p.

Wolowyna, Oleh. Ethnicity and National Identity: Demographic and Socioeconomic Characteristic of Persons with Ukrainian Mother Tongue in the United States. – 1986. – 167 p.

Women and society in Russia and the Soviet Union / Ed. by L. Edmonton. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. – 233 p.

Women in Russia and Ukraine / Ed. by Rosalind Marsh. – Cambridge University press, 1996. – 350 p.

Woropay O. The Ninth Circle In Commemoration of the Victims of the Famine  of 1933. – Harvard, ? – 44 p.

Woycenko, Ol’ha. Canada’s cultural heritage: Ukrainian contribution. – Winnipeg: UVAN, 1964. – 16 p. (Series: UVAN Chronicle. – № 22).

Woycenko, Olha. UVAN Collections in Winnipeg // Slavistica. – Winnipeg: UVAN, 1971. – № 71. – 24 p.

Wynar L. Ukrainian kozaks and the Vatican in 1594. –  New York. – 16 p.

Yarmarok: Ukrainian Writing in Canada since the Second World War / Ed. by Jars Balan and Juri Klynovy. – Edmonton: CIUS Press, 1987. – 352 p.

Yuzyk, Paul. For a better Canada. A collection of selected speeches in the Senate of Canada and at banquets and conferences in various centers across Canada by Senator P. Yuzyk. – Toronto: Ukrainian National Association, Inc., 1973. – 352 p.

Zdrada, Jerzy. Historia Polski. 1795 – 1914. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2005. – 860 p.

Zilyns’kyi I. A phonetic description of the Ukrainian language. – Cambridge, Mass.: Harvard university Press, 1979. – 213 p.

Коśсiół w Pojsce. Mapu wieki XVI-XVIII. T. 2 – Krakov, 1970.

Коśсiół w Pojsce. Wieki XVI-XVIII. T. 2 – Krakov, 1970. – 1112 c.

Љevcenko, Ihor. Agapetus East and West: The Fate of a Byzantine “Mirror of Princes” [Reprinted from Revue des Études Sud-Est Européennes. Tome XVI – 1978. № 1] / Harvard Ukrainian Research Institute. (Offprint series. №22).

 

4.                 Періодичні видання іноземними мовами (латиниця)

ABN Correspondence. Bulletin of the Antibolshevik bloc of nations.
1987. – Vol. XXXVIII. – N. 6.
1996. – Vol. XLVII. – N. 3-4.

Acta Poloniae historica.

1983. – XLXII.
1984. – XLVIII.
1984. – XLIX.
1985. – LI.
1986. – LIII.
1986. – LIV.
1987. – LVI.
1988. – LVIII.
1989. – LIX.
1989. – LX.
1990. – LXI.
1990. – LXII.
1991. – LXIII- LXIV.
1993. – LXVII.
1993. – LXVIII.
1994. – LXIX.
1994. – LXX.
1995. – LXXI.
1995. – LXXII.
1996. – LXXIII.
1996. – LXXIV.
1997. – LXXV.
1997. – LXXVI.
1998. – LXXVII.
1998. – LXXVIII.
1999. – LXXIX.
1999. – LXXX.
2000. – LXXXI.
2000. – LXXXII.
2000. – LXXXII.
2001. – LXXXIII.
2001. – LXXXIV.
2002. – LXXXV.
2002. – LXXXVI.
2003. – LXXXVII.
2003. – LXXXVIII.
2004. – LXXXIX.
2004. – CX
2005. – XCII
2006. – XCIII
2006. – XCIV
2007. –  XCV
2007. –  XCVI

Acta slavica iaponica.
2007. – Vol. XXIV
2009. – Vol. XXVII

Belleten dizini. – Ankara.
2006. – cilt. LI-LXVII. – Sayi 201-250.
2007. – Cilt LXXI. – Sa. 260-261.

Bibliography/ Bibliographie
1969. – Vol. III. – No. 1-4.
1970. – Vol. 4. – No. 1-4.

Cahiers du Monde Russe et Sovietique.

1961. – Vol. II (4).
1967. – Vol. VIII (4).
1978. – Vol. XIX (3, 4).
1979. – Vol. XX (1).
1980. – Vol. XXI (1-4).
1981. – Vol. XXII (1-4).
1982. – Vol. XXIII (1-4).
1983. – Vol. XXIV (1-3).
1987. – Vol. XXVIII (3,4).
1988. – Vol. XXIX (1-4).
1989. – Vol. XXX (1-4).
1990. – Vol. XXXI (4).
1991. – Vol. XXXII (1).
1992. – Vol. XXXIII.
1993. – Vol. XXXIV (1-3).

Canadian ethnic studies.
1978. – Vol. X. – No.1.
1979. – Vol. XI. – No. 2.
1980. – Vol. XII. – Nos.1, 2, 3.
1981. – Vol. XIII. – Nos. 1, 3.
1982. – Vol. XIV. – Nos. 1-3.
1984. – Vol. XVI. – Nos. 1, 2, 3.
1985. – Vol. XVII. – Nos.1,2.
1986. – Vol. XVIII. – Nos.1, 2, 3.

Canadian journal of history.

1984. – Vol. XIX. – № 2.
1986. – Vol. XXI. – №s 2, 3.
1987. – Vol. XXII. – №s 2, 3.
1988. – Vol. XXIII. – №s 1, 3.
1989. – Vol. XXIV. – №s 1, 2, 3.
1990. – Vol. XXV. – №s 1-3.
1992. – Vol. XXVII. – № 1.
1993. – Vol. XXVIII. – №s 1,2.
1993-1994. – Vol. XXVIII. – № 4.
1994. – Vol. XXIX. – № 2.
1998. – Vol. XXXIII. – №s 1, 3.
1999. – Vol. XXXIV. – №s 2.
2000. – Vol. XXXV. – №s 1,2.
2001. – Vol. XXXVI. – № 1.
2002. – Vol. XXXVII. – № 1.
2003. – Vol. XXXVIII. – №s 1, 2, 3.
2004. – Vol. XXXIX. – №s 1, 2, 3.

Canadian Review of Studies in Nationalism.
1987. – Vol. XIV. – № 1.
1988. – Vol. XV. – № 1-2.
1989. – Vol. XVI. – № 1-2.

Canadian Slavic Studies. Bibliography.
Fall 1969. – Vol. III. – № 3.
Winter 1969. – Vol. 3. – № 4.
Summer 1969. – Vol. 3. – № 2.
Spring 1969. – Vol. 3. – № 1.
Summer 1970. – Vol. 4. – № 2.
Fall 1970. – Vol. 4. – № 3.
Winter 1970. – Vol. 4. – № 4.
Spring 1970. – Vol. 4. – № 1.

Canadian Slavonic papers/ Revue Canadienne des slavistes.

1956-1973. – Vols. I-XV: Index.
1972. – Vol. XIV. – №s 1, 3, 4.
1973. – Vol. XV. – №s 1-4.
1974. – Vol. XVI. №s 2-4. BANFF 74.
1975. – Vol. XVII. – №s 1, 4.
1976. – Vol. XVIII. – №s 2, 3, 4.
1977. – Vol. XIX. – №s 1-4.
1978. – Vol. XX. – №s 1-4.
1979. – Vol. XXI. – №s 1-4.
1980. – Vol. XXII. – №s 1-4.
1981. – Vol. XXIII. – №s 1,3, 4.
1982. – Vol. XXIV. – №s 1-4.
1983. – Vol. XXV. – № 1.
1984. – Vol. XXVII. – №s 1-4.
1985. – Vol. XXVII. – №s 1-4.
1986. – Vol. XXVIII. – №s 1-4.
1987. – Vol. XXIX. – №s 1-4.
1988. – Vol. XXX. – №s 1-4.
1989. – Vol. XXXI. – №s 1-4.
1990. – Vol. XXXII. – №s 1,2,4.
1991. – Vol. XXXIII. – №s 1,2, 3-4.
1992. – Vol. XXXIV. – №s 1-3.
1994. – Vol. XXXVI. – №s 3-4.
2005. – Vol. XLVII. – №1-2

Canadian Slavonic papers.

1996. – Vol. XXXVIII. – №s 1-4.
1998. – Vol. XL. – № 1-2. – March-June.
1999. – Vol. XL. – № 3-4. – September- December.
1999. – Vol. XLI. – № 1. – March.
1999. – Vol. XLI. – № 2. – June.
1999. – Vol. XLI. – № 3-4. – September – December.
2000. – Vol. XLIV. – № 1-2. – March – June.
2000. – Vol. XLII. – № 1-2. – March – June.
2000. – Vol. XLII. – № 3. – September.
2001. –Vol. XL. – № 4. – December.
2002. – Vol. XLIII. – № 4. – December.
2004. – Vol. XLVI. – №s 1-4.

2005. – XLVII. – №3-4 (September – December).
2006. – Vol. XLVIII. – №s 1-2 (March – June), 3-4 (2 прим.)

2007. – Vol. XLIX. – №s 1-2 (March – June).

2008. – Vol. L. – №s 1-2 (March – June).

Central Europe. – Vol. 4. – № 1. – May.
2008. –  Vol. L. – № 3-4.

Česky Časopis Historický
2007. – Č. 1-4

Crossroads Digest. The Journal for the Studies of Eastern European Borderland.
2006. – № 1.
2007. – № 1-2
2007. – № 3-4.
2009. – N 4
2010. – №5

Demokratizatsiya / Демократизация. The journal of post-soviet democratization
1994. – Vol. II. – №s 4.
1998. – Vol. 6. – №s 1, 2, 4.
1999. – Vol. 7. – № s1, 3, 4.
2000. – Vol. 8. – Numbers 1, 2, 3, 4.
2001. – Vol. 9. – Numbers 1.
2002. – Vol. 10. – Numbers 1, 2, 3, 4.
2003. – Vol. 11. – №s 1, 2, 3, 4.
2004. – Vol. 12. – №s 1, 2, 3, 4.
2005. – Vol. 13. – №s 1, 2, 3, 4.
2006. – Vol. 14. – №s 1, 3.

East European quarterly.
2007. – Vol. LXI. – N1-3.

East European politics and societies.
2006. – Vol.20. – N 1,3.

Elementa. Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics. – 1993. – Vol. 1. – № 1.

Etudes slaves et Est-Europeennes/ Slavic and East-European studies.
1972. – Vol. XVII.
1973. – Vol. XVIII.
1974. – Vol. XIX.
1975-1976. – Vol. XX-XXI.

Europe-Asia studies. Formerly soviet studies.

1990. – Vol. 42. – №s 1-4.
1991. – Vol. 43. – №s 1-6.
1992. – Vol. 44. – №1-5.
1993. – Vol. 45. – №s 1-6.
1994. – Vol. 46. – №s 1-8.
1995. – Vol. 47. – №s 1-8.
1996. – Vol. 48. – №1, 3, 4-8.
1997. – Vol. 49. – №s 2-4, 6-8.
1998. – Vol. 50. – №s 1-8.
1999. – Vol. 51. – №s 1-8.
2000. – Vol. 52. – №s 1-8.
2001. – Vol. 53. – №s 1-7.
2002. – Vol. 54. – №s 1-8.
2003. – Vol. 55. – №s 1-8.
2004. – Vol. 56. – №s 1-8.
2005. – Vol. 57. – №s 1-8.
2006. – Vol. 58. – №s 1-8.
2007. – Vol. 59. – №s 1-8.

Folia Orientalia. Krakow.
2002. – Vol. XXXVIII.

The Harriman review.
2006. – Vol.16. – Number 1. (2 issues).

Harvard Magazine.
2006. – September-October.

Harvard Ukrainian studies.

1977. – Vol. I. – № 3.
1977. – Vol. I. – № 2.
1977. – Vol. I. – № 4.
1978. – Vol. II. – № 1.
1978. – Vol. II. – № 2.
1978. – Vol. II. – № 3.
1978. – Vol. II. – № 4.
1979-1980. – Vol. III/IV. – Part 1.
1979-1980. – Vol. III/IV. – Part 2.
1981. – Vol. V. – № 2.
1981. – Vol. V. – № 3.
1981. – Vol. V. – № 4.
1981. – Vol. VI. – № 2, 3.(2 it.), 4
1982. – Vol. VI. – № 1,3.
1984. – Vol. VIII. – № 1-2.
1985. – Vol. IX. – № 3/4.
1986. – Vol. X. – № 1-2.
1986. – Vol. X. – № 3/4.
1987. – Vol. XI. – № 1-2.
1987. – Vol. XI. – № 3/4.
1988/1989. – Vol. XII/XIII.
1990. – Vol. XIV. – № 1-2.
1990. – Vol. XIV. – № 3/4.
1991. – Vol. XV. – № 1-2.
1991. – Vol. XV. – № 3/4.
1992. – Vol. XVI. – № 3-4.
1993. – Vol. XVII. – № 3/4.
1993. – Vol. XVII. – № 1-2.
1994. – Vol. XVIII. – № 3/4.
1997. – Vol. XXI. – № 3 – 4. – 2 items
1998. – Vol. XXII: Special volume:
1999. – Vol. XXIII. – № 1-2.
1999. – Vol. XXIII. – № 3/4.
2000. – Vol. XXIV. – Special issue:
2001. – Vol. XXV. – № 1-2.
2001. – Vol. XXV. – № 3-4.
2002-2003. – Vol. XXVI: Ukrainian Church History. – №№s 1-4. – 2 items
2004-2005. – Vol. XXVII. – №№s 1-4.
2006. – Vol.28. – № 1-4.

Jahrbuch der Ukrainekunde. Arbaits-und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischeaftten e.v.
1981. – Mitteilungen. – N18 (2)
1983. – N20
1984. – N 21
1985. – N22
1986. – N 23
1987. – N24
1988. – N25
1989. – N26
1990. – N27

Jahrbuch der Оsterreichischen Byzantinistik
2002. – B. 52
2003. – B. 53
2004.  – B.54
2005. – B. 55.
2006. – B. .56

Bibliographie. – München, 1983. – 34 p.
1984. – 375 p.
1985. – 336 p.
1986. – 334 p.
1989. – 340 p.
1990. – 269 p.
1991. – 332 p.
1987. – 384 p.
1988. – 285 p.

Journal of Canadian studies.
1979. – Vol. 14. – № 3.
1980. – Vol. 15. – №s 2-4.
1981. – Vol.16. – №3-4.
1982. – Vol. 17. – №s 1, 3-4.
1984. – Vol. 19. – № 2.
1985. – Vol. 20. – №s 2, 3.
1985-1986. – Index to subjects’ authors book reviews: Vol. 1. No. 1 1966 – Vol. 20. No. 4 1986.
1986. – Vol. 21. – № 3.
1988. – Vol. 23. – №s 1-2.
1992-1993. – Vol. 27. – №1, 4.
1993-1994. –Vol. 28. –  № 4.

Journal of Muslim minority affairs.
2006. – Vol.26.-N3.
2007. – Vol. 27. – N 1-3.

Journal of Soviet nationalities. – 1990. – Vol. 1. – №s 2, 3.

Journal of Ukrainian Graduate Studies.
1977. – № 2 (Spring). – 2 items.
1977. – № 3 (Fall).
1978. – № 4 (Spring).
1978. – № 5 (Fall).
1979. – Spring. – №6.
1979. – Fall. – № 7.

Journal of Ukrainian studies

1976. – Vol. 1. – № 1
1977. – Vol. 2. – № 1, 2.
1978. – Vol. 3. – № 1, 2.
1979. – Vol. 4. – № 1, 2..
1979. – Vol. 6 (Spring).
1979. – Vol. 7. (Fall).
1980. – Vol. 5. – № 1, 2.
1980. – № 8 (Spring).
1980. – № 9 (Fall).
1981. – Vol. 6. – № 1(2 items), 2.
1982. – Vol. 7. – № 1, 2.
1982. – № 13 (Fall).
1983. – Vol. 8. – № 1(2 items), 2.
1984. – Vol. 9. – № 1, 2.
1985. – Vol. 10. – Nos. 1, 2.
1986. – Vol. 11. – № 1 (Summer), № 2 (Winter)
1987. – Vol. 12. – № 1 (Summer), № 2 (Winter)
1988. – Vol. 13. – № 1 (Summer), № 2 (Winter)
1989. – Vol. 14. – № 1, 2.
1990. – Vol. 15. – № 2.
1990. – № 27 (Summer).
1990. – Vol. 25. – № 2 (Winter).
1990: In Working order: Essays presented to G.S. N. Luckyj.
1991. – Vol. 16. – № 1-2 (Summer – Winter) – 2 items.
1992. – Vol. 17. – № 1-2 (Summer – Winter).
1993. – Vol. 18. – №1-2 (Summer – Winter).
1994. – Vol. 19. – № 1 (Summer).
1994. – Vol. 19. – № 2 (Winter).
1995. – Vol. 20. – № 1-2 (Summer – Winter) – 2 items.
1996. – Vol. 21. – № 1-2 (Summer – Winter).
1997. – Vol. 22. – № 1-2 (Summer – Winter).
1998. – Vol. 23. – № 1-2 (Summer – Winter).
1999. – Vol. 24. – № 1 (Summer)
2000. – Vol. 25. – № 1-2 (Summer – Winter).
2004. – Vol. 29. – № 1-2 (Summer – Winter).

2008-2009. – Vol. 33-34: Tentorium honorum: Essays presented to Frank. E. Sysyn on his 60th birthday.

IWMpost
2010. – N 105

Index.
1973. – Vol.2. – Number 4.

Index Lectionum. Universitas Libera Ucrainensis. – Monachii.
1965/1966. – MCMLXV.
1970. – MCMLXX (2 it.)
1972. – MCMLXXII.
1974. – MCMLXXIV.
1981. –  MCMLXXXI.

Irenikon. Revue des Moines de Chevetonge.
2006. – Tome LXXIX. – Trimestre 2-4.
2007. – Tome LXXX. – Trimestre 1-4.

Kritika/Критика. Explorations in Russian and Eurasian history.
2000. – Vol. 1. – №s 3, 4.
2001. – Vol. 2. – № 1.
2002. – Vol. 3. – №s 1, 2.

Kultura. Paryz

1972. – №s 1-2, 11-12.
1975. – №s 7-8.
1980. – №s 1-12.
1981. – №s 1-12.
1982. – №s 3-5, 10-12.
1983. – №s 1-2, 4-12.
1984. – №s 1-12.
1986. – №s 1-12.
1986. – №s 1-12.
1987. – №s 3, 5-6, 9-12.
1988. – №s 1-12.
1989. – №s 1-12.
1990. – №s 1-8, 10-12.
1991. – №s 1-12.
1992. – №s 1-12.
1993. – №s 1-12.
1994. – №s 1-12.
1995. – №s 1-12.
1996. – №s 1-12.
1997. – №s 1-12.
1998. – №s 1-12.
1999. – №s 3-12.
2000. – №s 1-12.

Kwartalnik historii źydȯw Jewish History Quarterly
(do 2000 r. Biuletyn źydowskiego Instytutu Historycznego)
2006. – N1 (217)
2006. – N2 (218)
2006. – N3 (219)
2006. – N4 (220)
2007. – N1-4

Lithuanian Historical Studies
2000. – Vol. 5.
2001. – Vol. 6.
2002. – Vol. 7.

Lituanus. The Lithuanian quarterly.
2007. – Vol. 53. – Ns. 1-4.

Logos. A journal of Eastern studies.
1996. – Vol. 37. – Nos.1-4.
1997. – Vol. 38. – No.1-4.
1998. – Vol. 39. – Nos.1-4.
1999. – Vol. 40. – Nos.1-4.
2000-2001. – Vol. 41-42.

Maarif Işleri.
2006. – Aпрель. – № 4 (78).
2006. – майыс. – №5(79)

Mitteilungen. – Munchen.
1981. – №18.

Modern greek studies yearbook. University of Minnesota
2004-2005. – Vol. 20-21

National Geographic
1987. – may. Vol.171, № 5

Nationalities papers.

1972. – Vol. 1. – № 1.
1973. – Vol. 1. – № 2.
1976. – Vol. IV. – № 1.
1977. – Vol. V. – № 2.
1978. – Vol. VI. – №s 1, 2.
1979. – Vol. VII. – №s 1, 2.
1980. – Vol. VIII. – №s 1, 2.
1981. – Vol. IX. – №s 1, 2.
1982. – Vol. X. – №s 1, 2.
1983. – Vol. XI. – №s 1, 2.
1984. – Vol. XII. – №s 1, 2.
1985. – Vol. XIII. – № 2.
1987. – Vol. XV. – №s 1, 2.
1988. – Vol. XVI. – №s 1, 2.
1989. – Vol. XVII. – № 2.
1990. – Vol. XIX. – №s 1, 2.
1991. – Vol. XIX. – Numbers 1, 2, 3.
1993. – Vol. XXI. – Numbers 1, 2.
1994. – Vol. 22. – №s 1, 2.
1995. – Vol. 23. – №s 1, 4.
1995. – Vol. 23. – № 3.
1996. – Vol. 24. – №s 1, 2, 3.
1999. – Vol. 27. – №s 1, 3, 4.
2000. – Vol. 28. – №s 1-4.
2001. – Vol. 29. – №s 1-4.
2002. – Vol. 30. – №s 1- 4.
2003. – Vol. 31. – №s 1-4.

New books from Poland
2007. – Spring. (the Book Institute of Poland).

New Zealand Slavonic Journal. Journal of the Australia and New Zealand slavists’ Assocation.
2005. – Vol.39.
2006. – Vol. 40.

NowaUkraina. Zeszyty historyczno-politologiczne
2006. – №2.

Orientalia christiana periodica

1978. – Vol. XLIV. – Fasciculus I, II.
1979. – Vol. XLV. – Fasciculus I, II.
1980. – Vol. XLVI. – Fasciculus I, II.
1981. – Vol. XLVII. – Fasciculus I.
1982. – Vol. XLVIII. Fasciculus I, II.
1983. – Vol. XLIX. – Fasciculus I, II.
1984. – Vol. L. – Fasciculus II.
1985. – Vol. LI. – Fasciculus I, II.
1986. – Vol. LII. – Fasciculus I, II.
1987. – Vol. LIII. – Fasciculus I, II.
1988. – Vol. LIV. – Fasciculus I, II.
1989. – Vol. LV. – Fasciculus II.
1990. – Vol. 56. – Fasciculus I,II.
1991. – Vol. 57. – Fasciculus I, II.
1992. – Vol. 58. – Fasciculus I, II.
1993. – Vol. 59. – Fasciculus I, II.
1994. – Vol. 60. – Fasciculus I, II.
1995. – Vol. 61. – Fasciculus I, II.
1996. – Vol. 62. – Fasciculus I, II.
1997. – Vol. 63. – Fasciculus I, II.
1998. – Vol. 64. – Fasciculus I, II.
1999. – Vol. 65. – Fasciculus I.
2000. – Vol. 66. – Fasciculus I, II.
2001. – Vol. 67. – Fasciculus I, II.
2003. – Vol. 69. – Fasciculus I, II.
2002. – Vol. 68. – Fasciculus I, II.
2005. – Vol. 71. – Fasciculus I, II.
2004. – Vol. 70. – Fasciculus I, II.
2006. – Vol. 72. – Fasciculus I, II.
2007. – Vol. 73. –  Fasciculus I, II

Occasional Paper
1997. – №20

Paleoslavica
2002. – X. – №s 1, 2: For Professor Ihor Ševčenko on his 80th birthday.

Polonia Charkowa
2003. – № 6(19).

Post. Newsletter of the Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, and of the Institute for Human Sciences at Boston University.
2005. – № 87. Winter

Prace historyczne
1995. – Zeszyt 118.
1995. – Zeszyt 119.
1997. – Zeszyt 123.
1998. – Zeszyt 125.
1999. – Zeszyt 126.
2000. – Zeszyt 127.
2001. – Zeszyt 128.
2003. – Zeszyt 130.
2004. – Zeszyt 131.
2005. – Zeszyt 132.
2006. – Zeszyt 133.

Problems of Communism

1980. – Vol. XXIX. January-February
1980. – Vol. XXIX. May-June
1980. – Vol. XXIX. July-August
1980. – Vol. XXIX. September-October
1980. – Vol. XXIX. November-December
1981. – Vol. XXX. January-February
1981. – Vol. XXX. March-April
1981. – Vol. XXX. May-June
1981. – Vol. XXX. July-August
1981. – Vol. XXX. September-October
1981. – Vol. XXX. November-December
1982. – Vol. XXXI. January-February
1982. – Vol. XXXI. March-April
1982. – Vol. XXXI. May-June
1982. – Vol. XXXI. July-August
1982. – Vol. XXXI. September-October
1982. – Vol. XXXI. November-December
1983. – Vol. XXXII. January-February
1983. – Vol. XXXII. March-April
1983. – Vol. XXXII. May-June
1983. – Vol. XXXII. July-August
1984. – Vol. XXXIII. May-June
1984. – Vol. XXXIII. July-August
1984. Vol. XXXIII. September-October
1984. – Vol. XXXIII. November-December
1985. – Vol. XXXIV. March-April
1986. – Vol. XXXV. July-August
1986. – Vol. XXXV. September-October
1986. – Vol. XXXV. November-December
1987. – Vol. XXXVI. January-February
1987. – Vol. XXXVI. March-April
1987. – Vol. XXXVI. May-June.
1987. – Vol. XXXVI. July-August
1987. – Vol. XXXVI. September-October
1987. – Vol. XXXVI. November-December
1988. – Vol. XXXVII. January-February
1988. – Vol. XXXVII. March-April
1988. – Vol. XXXVII. May-August
1988. – Vol. XXXVII. September-October
1988. – Vol. XXXVII. November-December
1989. – Vol. XXXVIII. January-February
1989. – Vol. XXXVIII. March-June
1989. Vol. XXXVIII. July-August
1991. – Vol. XL. – No.1-3, 5, 6.
1990. – Vol. XXXIX. – No.1-5.
Problems of Post-Communism.
1995. – Vol. 42. – №s 1-6.
1996. – Vol. 43. – №s 1-6.
1997. – Vol. 44. – №s 1-5.
1998. – Vol. 45. – №s 1-6.
2000. – Vol. 47. – №s 1-6.
2001. – Vol. 48. – №s 1-5.
2002. – Vol. 49. – №s 1-5.
2003. – Vol. 50. – №s 1-6.
2004. – Vol. 51. – №s 1-6.
2005. – Vol. 52. – №s 1-6.
2006. – Vol. 53. – №s 1-4.

Proceedings. Наукове товариство імени Шевченка.
1953. – Vol.1. – Mathematical, physical and medical Section.

Progress. Ukrainian Сatholic news / Поступ. Український Католицький часопис.
2006 . – December 3.

Post-Soviet Puzzles. – Baden-Baden.
1995.  Vol. I-IV.

Przegląd wschodni.
1999. – Tom V. – Zezsyt 4.
2001. – Tom VII. – Zezsyt 2.
1999. – Tom VI. – Zezsyt 1-2.
1991. – Rok I. – Zezsyt 1.
1992/1993. – Tom II. – Zezsyt 1- 3.
1991. – Tom I. – Zezsyt 3.
1997. – Tom IV. – Zezsyt 1.
1994. – Tom III. – Zezsyt 3.
1998. – Tom V. – Zezsyt 1, 2, 3.
1997. – Tom IV. – Zezsyt 2, 3, 4.

Recenzija. A review of Soviet Ukrainian scholarly publications.
1971. – Vol. I. – № 2.
1972. – Vol. II. – № 2.
1973. – Vol. IV. – № 1.
1974. – Vol. V. – № 1. – 2 irems.
1974. – Vol. IV. – № 2.
1975. – Vol. VI. – № 1.
1975. – Vol. V. – № 2.
1976. – Vol. VI. – № 2.
1976. – Vol. VII. – № 1.
1977. – Vol. VII. – №2.
1978-1979. – Vol. IX.

Reference Guide
1997. – №8

Reference guides of the German Historical Intitute.
1991. – №4
1994. – №6

Religion, state and society.
2007. – Vol. 35. – Ns. – 1-4.

Revista istoricȧ. Academia Romậnắ institutul de Istorie “N.Iorga”
2007. – T. XVIII. – Nr. 1-6

Revue Roumaine d’histoire
2005. – T. XLIV. – Nr. 1-4.
2006. – T. XLV. – Nr. 1-4.
2007. – T. XLVI. – Nr. 1-4.

Revue Des Etudes slaves.
2005. – T. LXXVI. – Fas. 1.

RFE/RL Research report
1992. – Vol. 1. – Numbers 2,4,18,37,42,44.
1993. – Vol. 2. – Numbers 20,25,48-50.
1994. – Vol. 3. – Numbers 1-10,12-15,17-2527-31,33

Rocznik historyczno-archiwalny.
2003. – T. XVII
2004. – T. XVIII

Rocznik historii czasopiśmiennictwa polskiego.

1962. – Tom І.
1963. – Tom ІІ.
1964. – Tom III. – Zeszyt 2
1965. – Tom IV. – Zeszyt 1
1966. – Tom V – Zeszyt 1-2
1967. – Tom VI. – Zeszyt 1-2
1968. – Tom VII. – Zeszyt 1-2
1969. – Tom VIII. – Zeszyt 1-4
1970. – Tom IX. – Zeszyt 1
1971. – Tom X. – Zeszyt 1-4
1972. – Tom XI. – Zeszyt 1-4
1973. – Tom XII. – Zeszyt 1-4
1974.  Tom XIII. – Zeszyt 3-4
1974. –  Tom XIV. – Zeszyt 1-4
1976. –  Tom XV. – Zeszyt 1-4

Roczniki humanistyczne. Historia.

1983. – Tom XXXI. – Zeszyt 2.
1984. – Tom XXXII. – Zeszyt 2.
1985. – Tom XXXIII. – Zeszyt 2.
1987. – Tom XXXV. – Zeszyt 2.
1988. – Tom XXXVI. – Zeszyt 2.
1989. – Tom XXXVII. – Zeszyt 2.
1991-1992. – Tom XXXIX-XL. – Zeszyt 2.
1993. – Tom XLI. – Zeszyt 2.
1996. – Tom XLIV. – Zeszyt 2.
1996. – Tom XLII. – Zeszyt 2.
1997. – Tom XLV. – Zeszyt 2.
1998. – Tom XLVI. – Zeszyt 2.
1999. – Tom XLVII. – Zeszyt 2.
2002. – Tom L. – Zeszyt 2.
2003. – Tom LI. – Zeszyt 2.
2000. – Tom XLVIII. – Zeszyt 2.
2001. – Tom XLIX. – Zeszyt 2.
2004. – Tom LII– Zeszyt 2-7.
2006. – Tom LIV. – Zeszyt 6.
2006-2007. – Tom LIV-LV. – Zeszyt 5.

Roczniki humanistyczne. Literatura polska
2004. – Tom LII. –  Zeszyt 1.
2005. – Tom LIII. –  Zeszyt 1-7.
2006. – Tom LIV. –  Zeszyt 1,2,4.
2006-2007. – Tom LIV-LV. –  Zeszyt 3,7.
2007. – Tom LV. –  Zeszyt 1,2,4,6.

Rutenica
2009. – Т. VIII

Russian review an American quarterly devoted to Russia past and present
1991. – Vol. 50. – №1, 2, 3, 4
1992. – Vol. 51. – №1, 2, 3, 4
1993. – vol. 52. – №1, 2, 3
1994. – Vol.53. – №1,  2, 3, 4
1995. – Vol. 54. – № 1-4.
1996. – Vol. 55. – №1, 2, 3, 4
1997. – Vol. 56. – № 1,3 , 4
1998. – Vol. 57. – №1-4.
1999. – vol. 58. – №1, 2, 4
2000. – Vol. 59. – № 1, 2, 4
2001. – Vol. 60. – №2
2004. –– vol. 63. – №1,  2, 3, 4
2005. – Vol. 64. – № 1, 2, 3

Russica Romana. – Pisa-Roma.
2005. – Vol. XII
2006. – Vol. XIII.

Slavic and East-European studies.
1972. – Vol. XVII.
1973. – Vol. XVIII.
1974. – Vol. XIX.
1975-76. – Vol. XX-XXI.

Slavic and East-European journal
1966. – Vol. X. – № 1-4.
1967. – Vol. XI. – № 1-4.
1968. – Vol. XII. – № 1-4.
1969. – Vol. XIII. – № 1-4.
1970. – Vol. XIV. – № 1-4.
1971. – Vol. XV. – № 1-4.
1972. – Vol. 16. – № 1-4.
1973. – Vol. 17. – № 1-4.
1997. – Vol. 41. – № 1-4.
1998. – Vol. 42. – № 1-4.
1999. – Vol. 43. – № 1-4.
2000. – Vol. 44. – № 1-4.
2001. – Vol. 45. – № 1-4.
2002. – Vol. 46. – № 2.

Slavic review

1967. – Vol. XXVI. – №s 1-4.
1974. – Vol. 33, № 4.
1975. – Vol. 34. – №s 1-2, 3, 4.
1976. – Vol. 35. – № 4.
1978. – Vol. 37. – № 4.
1979. – Vol. 38. – № 4.
1980. – Vol. 39. – №s 1-4.
1980. – Index to the Slavic review 1965-1979.
1981. – Vol. 40. – №s 1-2, 3, 4.
1982. – Vol. 41. – №s 1-4.
1983. – Vol. 42. – №s 1-4.
1984. – Vol. 43. – №s 1-4.
1985. – Vol. 44. – №s 1-4.
1986. – Vol. 45. – №s 1-4.
1987. – Vol. 46. – №s 1-4.
1988. – Vol. 47. – №s 1-4.
1989. – Vol. 48. – №s 1-4.
1990. – Vol. 49. – №s 1-4.
1991. – Vol. 50. – №s 1-4.
1992. – Vol. 51. – №s 1-4.
1993. – Vol. 52. – №s 1, 2.
1994. – Vol. 53. – №s 1-4.
1995. – Vol. 54. – №s 1.
1996. – Vol. 55. – №s 1-4.
1997. – Vol. 56. – №s 1-4.
1998. – Vol. 57. – №s 1-4.
1999. – Vol. 58. – №s 1-4.
2000. – Vol. 59. – №s 1-4.
2001. – Vol. 60. – №s 1-4.
2002. – Vol. 61. – №s 1-3, 4.
Special issue. – 2003.
2003. – Vol. 62. – №s 1-3.
2004. – Vol. 63. – №s 1-3.
2005. – Vol. 64. – №s 1-4.
2006. – Vol. 65. – №s 2,3.
2009. – Vol.68. – N 2,3.
2010. – Vol. 69. – N 1.

Slavonic and European Journal
1998. – vol. 42. – N1-4.
1999. – Vol. 43. – N1-4.
2000. – Vol. 44. – N 1-4.

Slavonic and European Review
2006. – Vol.84. – N1-4.

Soviet studies.
1980. – Vol. XXXII. – №1-4.
1981. – Vol. XXXIII. – №1-4.
1982. – Vol. XXXIV. – №1-4.
1983. – Vol. XXXV. – №1-4.
1984. – Vol. XXXVI. – №1-4.
1985. – Vol. XXXVII. – №1-4.
1985. – Vol. XXXVII.
1986. – Vol. XXXVIII. –
1986. – Vol. XXXVIII. – №1-4.
1987. – Vol. XXXIX. – №1.
1987. – Vol. XXXIX. – №s 2-4.
1988. – Vol. XL. – №1-4.
1989. – Vol. XLI. – №1-4.

St. Vladimir’s theological quarterly.
2006. – Vol. 50. – N. 1-4.
2007. – Vol.51. – N 1-3.

Studia historyczne.

1975. – Rok XXI. – Zeszyt 1-2.
1978. – Rok XXI. – Zeszyt 4.
1978. – Rok XXI. – Zeszyt 3.
1979. – Rok XXI. – Zeszyt 2.
1979. – Rok XXII. – Zeszyt 1-4.
1980. – Rok XXIІІ. – Zeszyt 1-4.
1981. – Rok XXIV. – Zeszyt 1-4.
1982. – Rok XXV. – Zeszyt 1.
1982. – Rok XXV. – Zeszyt 2.
1982. – Rok XXV. – Zeszyt 3-4.
1983. – Rok XXVI. – Zeszyt 4.
1983. – Rok XXVI. – Zeszyt 3.
1983. – Rok XXVI. – Zeszyt 2.
1983. – Rok XXVI. – Zeszyt 1.
1984. – Rok XXVII. – Zeszyt 3.
1984. – Rok XXVII. – Zeszyt 2.
1984. – Rok XXVII. – Zeszyt 1.
1984. – Rok XXVII. – Zeszyt 4.
1984. – Rok XXVII. – Zeszyt 3.
1985. – Rok XXVIII. – Zeszyt 1-2,4.
1986. – Rok XXIX. – Zeszyt 2-3.
1987. – Rok XXX. – Zeszyt 2,4.
1988. – Rok XXXI. – Zeszyt 1-4.
1989. – Rok XXXII. – Zeszyt 1-4.
1992. – Rok XXV. – Zeszyt 1, 3-4.
1992. – Rok XXIV. – Zeszyt 1, 3-4.
1992. – Rok XXIII. – Zeszyt 1-4.
1993. – Rok XXVI. – Zeszyt 4.
1993. – Rok XXVI. – Zeszyt 3.
1993. – Rok XXVI. – Zeszyt 2.
1993. – Rok XXVI. – Zeszyt 1.
1994. – Rok XXVII. – Zeszyt 4.
1994. – Rok XXVII. – Zeszyt 3.
1994. – Rok XXVII. – Zeszyt 2.
1994. – Rok XXVII. – Zeszyt 1.
1994. – Rok XXVIII. – Zeszyt 4.
1995. – Rok XXVIII. – Zeszyt 3.
1995. – Rok XXVIII. – Zeszyt 2.
1995. – Rok XXVIII. – Zeszyt 1.
1996. – Rok XXXIX. -Zeszyt 4.
1996. – Rok XXXIX. – Zeszyt 3.
1996. – Rok XXXIX. – Zeszyt 2.
1996. – Rok XXXIX. – Zeszyt 1.
1997. – Rok XL. – Zeszyt 4.
1997. – Rok XL. – zZeszyt 3.
1997. – Rok XL. – Zeszyt 2.
1997. – Rok XL. – Zeszyt 1.
1998. – Rok XLI. – Zeszyt 3.
1998. – Rok XLI. – Zeszyt 2.
1998. – Rok XLI. – Zeszyt 1.
1998. – Rok XLI. – Zeszyt 4.
1999. – Rok XLII. – Zeszyt 2.
1999. – Rok XLII. – Zeszyt 4.
1999. – Rok XLII. – Zeszyt 3.
1999. – Rok XLII. – Zeszyt 1.
2000. – XLIII. – Zeszyt 1.
2000. – Rok XLIII. – Zeszyt 2.
2000. – Rok XLIII. – Zeszyt 3.
2000. – Rok XLIII. – Zeszyt 4.
2001. – Rok XLIV. – Zeszyt 2.
2001. – Rok XLIV. – Zeszyt 1.
2001. – Rok XLIV. – Zeszyt 3.
2001. – Rok XLIV. – Zeszyt 4.
2002. – Rok XLV. – Zeszyt 1.
2002. – Rok XLV. – Zeszyt 2.
2002. – Rok XLV. – Zeszyt 3-4.
2003. – Rok XLVI. – Zeszyt 1.
2003. – Rok XLVI. – Zeszyt 2.
2003. – Rok XLVI. – Zeszyt 3-4.
2003. – Rok XLVI. – Zeszyt specjalny.
2004. – Rok XLVII. – Zeszyt 1-4.
2005. – Rok XLVIII. – Zeszyt 1-4.
2006. – Rok XLIX. – Zeszyt 1-4.
2007. –  Rok L. – Zeszyt 1-4.

Studia litteraria Universitatis lagellonicae cracoviensis
2006. – N1
2007. – N 2

Studia Ukrainica. Etudes Ukrainnes de l’Universite d’Ottawa (Українські студії Оттавського університету).
1978. – № 1 (3).
1984. – № 2 (5).
1986. – № 3 (7).
1986. – № 4 (9). – Special issue.

Studi slavistici. Rivista dell’Associazione Italiana degli Slavisti
2006. – III
2007. – IV

Survey. A Journal of Soviet and East European Studies. – August 1962. – № 43: Nationalism, Communism, and the Uncommitted Nations.

Survey. A Journal of Soviet and East European Studies. – January 1965. – № 54: International Communism: The End of an Epoch.

Survey. A Journal of East and West Studies. – July 1965. – № 56: Russia Since Khrushchev.

Survey. A Journal of East and West Studies. – July 1988. – Vol. 30. – № 3(130): Gorbachev and Glasnost.

Survey. A Journal of East and West Studies. – June 1989. – № 4(131): Perestroika, Current Trends, and Soviet History.

Svoboda. A select index. – Vol. 3: January 1908- July 1914. – Saint Paul, 1993. – 406 p.

Transition.
The year in review: 1994.
1995. – Vol.1. – №s 4-11, 13-15, 17, 18, 20, 22, 23.
1996. – Vol.2. – №s 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 21, 26.
1997. – Vol.3. – №s 1, 5, 6.
1997. – Vol. 4. – №s 1-7.
1998. – Vol.5. – №s 1-6, 8-12.
1999. – Vol.6. – №s 1-3, 6.

Turcica. Revue d’ètures turques
2006. – T.38.
2007. – T. 39

Ukraine. In Vergangenheit und Gegenwart1 Jahrgang.
1952. – Nummer 1. – Januar.
1952. – Nummer 2. – April – Juni
1952. – Nummer 3. – Juli – September
1952. – Nummer 4. Oktober – Dezember
2 Jahrgang. – Januar – Mдrz 1953. – Nummer 1 (5).
1953. – Nummer 2 (6). – April – Juni
1953. – Nummer 4 (8). – Oktober – Dezember
3 Jahrgang.
1954. – Nummer 4 (12). – Oktober – Dezember
13. Jahrgang.
1966. – Nummer 36.
14. Jahrgang.
1967. – Nummer 39, 41.

Ukrainian news. Edmonton
2006. – August 23 – September 5. – Vol. LXXIX. – №16.
2007. – January 24 – February 6. – Vol. LXXX. – №2.
2007. – February 7-20, – Vol. LXXX. – №3.
2007. – February 21 – March 6. – Vol. LXXX. – №4.

Ukrainian Canadianna

1953. – N1
1954. – N2
1955. – N3
1956. – N4
1957. – N5
1958. – N6
1959. – N7
1960. – N8
1961. – N9
1962. – N10
1963. – N11
1964. – N12
1965. – N13
1966. – N14
1967. – N15
1968. – N16
1969. – N17

The Ukrainian quarterly.

1944/1945. – Vol. I. – №s 1-4.
1945/1946. – Vol. II. – №s 1-4.
1947. – Vol. III. – №s 1-4.
1948. – Vol. IV. – №s 1-4.
1949. – Vol. V. – №s 1-4.
1950. – Vol. VI. – №s 1-4.
1951. – Vol. VII. – №s 1-4.
1952. – Vol. VIII. – №s 1-4.
1953. – Vol. IX. – №s 1-4.
1954. – Vol. X. – №s1-4.
1955. – Vol. XI. – №s 1-4.
1956. – Vol. XII. – №s 1-4.
1957. – Vol. XIII. – №s 1-4.
1958. – Vol. XIV. – №s 1-4.
1959. – Vol. XV. – №s 1-4.
1960. – Vol. XVI. – №s 1-4.
1961. – Vol. XVII. – №s 1-4.
1962. – Vol. XVIII. – №s 1-4.
1963. – Vol. XIX. – №s 1-4.
1964. – Vol. XX. – №s 1-4.
1965. – Vol. XXI. – №s 1-4.
1966. – Vol. XXII. – №s 1-4.
1967. – Vol. XXIII. – №s 1-4.
1967. – Vol. XXIV. – №s 1-4.
1969. – Vol. XXV. – №s 1-4.
1970. – Vol. XXVI. – №s 1-4.
1971. – Vol. XXVII. – №s 1-4.
1972. – Vol. XXVIII. – №s 1-4.
1973. – Vol. XXIX. – №s 1-4.
1974. – Vol. XXX. – №s 1-4.
1975. – Vol. XXXI. – №s 1-4.
1976. – Vol. XXXII. – №s 1-4.
1977. – Vol. XXXIII. – №s 1-4.
1978. – Vol. XXXIV. – №s 1-4.
1979. – Vol. XXXV. – №s 1-4.
1980. – Vol. XXXVI. – №s 1-4.
1981. – Vol. XXXVII. – №s 1-4.
1982. – Vol. XXXVIII. – №s 1-4.
1983. – Vol. XXXIX. – №s 1-4.
1984. – Vol. XL. – №s 1-4.
The Ukrainian quarterly. Cumulative index. 1965-1970.
1985. – Vol. XLI. – №s 1-4.
1986. – Vol. XLII. – №s 1-4.
1987. – Vol. XLIII. – №s 1-4.
1988. – Vol. XLIV. – №s 1-4.
1989. – Vol. XLV. – №s 1, 3-4.
1990. – Vol. XLVI. – №s 1-4.
1991. – Vol. XLVII. – №s 1-4.
1992. – Vol. XLVIII. – №s 1-4.
1993. – Vol. XLIX. – №s 1, 3.
1994. – Vol. L. – №s 1-4.
1995. – Vol. LI. – №s 1-4.
1996. – Vol. LII. – №s 1-4.
1997. – Vol. LIII. – №s 1-4.
1998. – Vol. LIV. – №s 1-4.
1999. – Vol. LV. – №s 1-4.
2000. – Vol. LVI. – №s 1, 3-4.
2001. – Vol. LVII. – №s 1-4.
2002. – Vol. LVIII. – №s 1-4.
2003. – Vol. LIX. – №s 1-4.
2004. – Vol. LX. – №s 1-4.
2005. – Vol. LXI. – №s 1-4.
2006. – Vol. LXII. – №s 1-4.
2007. – Vol. LXIII. – №s 1,2.

The Ukrainian review.

1955. – Vol. II. – №s 2, 3.
1958. – Vol. V. – №s1, 3.
1959. – Vol. VI. – №s 1, 3-4.
1960. – Vol. VII. – №1.
1961. – Vol. VIII. – №1.
1965. – Vol. XII. – №1.
1966. – Vol. XIII. -№s 1-2.
1975. – Vol. XXII. – №1.

1978. – Vol. XXV. – №s 1-2, 4.
1979. – Vol. XXVII. – №4.
1980. – Vol. XXXIII. – №1.
1984. – Vol. XXXII. – №s 3-4.
1985. – Vol. XXXIII. – №s 1-4.
1986. – Vol. XXXIV. – №s 1-4.
1987. – Vol. XXXV. – №s 1-4.
1988. – Vol. XXXVI. – №s 1-4.
1989. – Vol. XXXVII. – №s 1-4.
1990. – Vol. XXXVIII. – №s 1-4.
1991. – Vol. XXXIX. – №s 1-4.
1992. – Vol. XL. – №s 2-4.
1992. – Vol. XXXX. – №1.
1993. – Vol. XL. – №s 1-4.
1994. – Vol. XLI. – №s 1-4.
1995. – Vol. 42. – №s 1-4.
1996. – Vol. 43. – №s 1-3.
1997. – Vol. 44. – №s 1-4.
1998. – Vol. 45. – №s 1-4.
1999. – Vol. 46. – №1.
№ 4 (25). – Grudzień 2005.

War reporter. Bulletin of the Institute for war & peace reporting.
1998. – No. 58.

Więż
2011. – 1[627]

Zeszyty historyczne. Instytut literacki. – Paryz
2004. – Vol. 147-150.
2005. – Vol. 151-153.
2005. – Vol. 534-537
2007. – Vol. 538

Zeszyty prasoznawcze
1972. – Nr.1 (51) XIII
1972. – Nr. 2 (51) XIII
1972. – Nr. 3 (53) XIII
1972. – Nr. 4 (54) XIII
1973. – Nr. 1 (55) XIV
1973. – Nr.3 (57) XIV
1973. – Nr4 (58) XIV
1976. – Nr. 4 (70) XVII
1978. – Nr. 2 (76) XIX

Zustriczi. – Warszawa.
1990. – N. 3-4.

5. Research reports of Canadian Institute of Ukrainian Studies

R.R. № 1. Shirley Zaporzan, Robert B. Klymasz, additional entries by Jars Balan. Film and Ukrainians in Canada 1921 – 1980. A Filmography index of film titles and bibliography. With supplementary appendices. – Edmonton: CIUS Press, 1982. – 76 p.

R.R. № 2. Boshyk Y., Balan B. Political refugees and “displaced persons”, 1945 – 1954. A selected bibliography and guide to research with special reference to the Ukrainians. -Edmonton: CIUS Press, 1982. – 424 p.

R.R. № 3. Ukrainian Serials: A cheklist of Ukrainian journals, periodicals and newspapers in the University of Alberta / Compiled by Alan Rutkowski and Nadia Cyncar. Revised edition. – Edmonton: CIUS Press, 1987. – 131 p.

R.R. № 4. Political Writings of post-World war II Ukrainian emigres / Prepared by W. Roman Petryshyn and Natalia Chomiak. Annotated bibliography and guide to research. – Edmonton: CIUS Press, 1984. – 297 p.

R.R. № 5. Ukrainica on microform: A cheklist of Non-serial publications in the University of Alberta Library / Compiled by Alan Rutkowski and Nadia Cyncar. – Edmonton: CIUS Press, 1984. – 91 p.

R.R. № 6. Himka J. M., Swyripa F. A. Sources for researching Ukrainian family history. – Edmonton: CIUS Press, 1984. – 37 p.

R.R. № 8. Swyripa F. A. Guide to Ukrainian Canadian newspapers, periodicals and calendar-almanacs. 1903 – 1970. – Edmonton: CIUS Press, 1985. – 121 p.

R.R. № 9. Kordan B.S. Ukrainians and the 1981 Canada census: A data handbook. – Edmonton: CIUS Press, 1985. – 222 p.

R.R. № 10. Kordan B.S. Ukrainian community needs-assessment study: Prairie region. – Edmonton: CIUS Press, 1985. – 34 p.

R.R. № 11. Swyripa F. A. Oral Sources for researching Ukrainian Canadians. A survey of interviews, lectures and programmes. Recorded to December 1980. – Edmonton: CIUS Press, 1985. – 434 p.

R.R. № 12. The Olena Kysilewska Collection / Prepared by Dennis Sowtis and Myron Momryk. – Edmonton: CIUS Press, 1985. – 38 p.

R.R. № 13. The Kateryna Antonovych collection / Prepared by Dennis Sowtis and Myron Momryk. – Edmonton: CIUS Press, 1985. – 30 p.

Д. № 14. Дитиняк М. Українські композитори. Біобібліографічний довідник. – Едмонтон: КІУС, 1986. – 160 с.

Д. № 15. Володимир Гнатюк: Бібліографія друкованих праць / Уклав Микола Мушинка. – Едмонтон: КІУС, 1987. – 148 с.

R.R. № 16. The John Kovalevitch collection / Prepared by Wiktor Holowacz and Myron Momryk. – Edmonton: CIUS Press, 1987. – 58 p.

R.R. № 17. Luckyj G.S.N. Keeping a record. Literary purges in Soviet Ukraine (1930): A biobibliography. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 50 p.

R.R. № 18. Dobczansky J. Chernobyl and its aftermath: A selected bibliography / Foreword by David R. Marples. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 18 p.

R.R. № 19. Tarnawsky M. Ukrainian literature in English: Books and pamphlets, 1890 – 1965. An annotated bibliography. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 128 p.

R.R. № 20. The Ukrainian Canadian veterans association collection / Prepared by Wiktor Holowacz and Myron Momryk. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 28 p.

R.R. № 21. The St. Raphael’s Ukrainian immigrants welfare Association of Canada collection / Prepared by Jaroslaw Iwanus and Wolodymyr Senchuk. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 22 p.

R.R. № 22. Ukrainian Canadians and the 1981 Canada cencus: A statistical compendium / William Parcovich, editor; Paul Yuzyk, associate director; Boris Myhal and Zenon Yankowsky, contributors. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 118 p.

R.R. № 23. The Iwan Boberskyj Collection / Prepared by Jaroslaw Iwanus and Wolodymyr Senchuk. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 9 p.

R.R. № 24. Friesen P.T. “Ukrainian Lands” maps in the University of Alberta Map Collection: A cartobibliography. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 44 p.

Д. № 25. Каталог дореволюційних газет, що видавалися в Україні (1822 – 1916). З фондів ЦНБ АН УРСР. – Едмонтон: КІУС, 1988. – 184 с.

Д. № 26. Газети Радянської України, 1917 – 1920 рр. Бібліографічний покажчик. За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР. – Едмонтон: КІУС, 1988. – 112 с.

Д. № 27. Газети Радянської України, 1921 – 1925. Каталог. За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР. Каталог. – Едмонтон: КІУС, 1988. – 230 с.

Д.ч. № 28. Газети Радянської України у фондах ЦНБ АН УРСР, 1926 – 1929 рр. Каталог. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 306 с.

R.R. № 30. Boshyk Y. A guide to archival and manuscript collection of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., New York City: A detailed inventory. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 137 p.

R.R. № 31. Plast – Ukrainian youth association / Prepared by Christina Maciw and Myron Momryk. – Edmonton: CIUS Press, 1988. – 60 p.

Д. № 33. Листи Степана Рудницького до Софії та Станислава Дністрянських (1926 – 1932) / Упор., вступ. Ст. та прим. Миколи Мушинки. – Edmonton: CIUS Press, 1991. – 91 с.

R.R. № 34. Shtokalko, Zinovii. A Kobzar handbook / Translated and annotated by Andrij Hornjatkevyč. – Edmonton: CIUS Press, 1989. – 364 c.

R.R. № 35. The soviet famine 1932 – 1933: An eye-witness account of conditions in the spring and summer of 1932 by Andrew Cairns / Ed. by Tany Kuz. – Edmonton: CIUS Press, 1989. – 122 p.

R.R. № 36. Bibliography of Ukrainian and Slavic studies serials located in the Slavonic Library, Prague / Compiled by Pavlo Muraško. – Edmonton: CIUS Press, 1990. – 127 p.

R.R. № 37. English-Ukrainian computer glossary and short glossary of audio-visual technology / Compiled by Peter Fedynsky, Tamara Horodysky, Teresa Kikena, Richard Robin. – Edmonton: CIUS Press, 1990. – 30 p.

Д. № 38. Перелік україномовних часописів, що видавалися на територї Росії на початку ХХ століття / Упор. Олександр Сидоренко. – Едмонтон: КІУС, 1990. – 18 с.

Д. № 39. Зленко П. Бібліографічний покажчик наукових праць української еміграції, 1920 – 1931. – Едмонтон: КІУС, 1990. – 154 с.

Д. № 41. Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об’єднань і товариств в Україні, 1989 – 1990 роки. Каталог. – Едмонтон: КІУС, 1991. – 34 с.

Д. № 43. Каталог республіканських, обласних та міських газет Української РСР. 1985 – 1990. – Едмонтон: КІУС, 1991. – 10 с.

Д. № 44. Бібліографія української преси в Польщі (1918 – 39) і Західньо-Українській Народній республіці (1918 – 19) / Уклав Євген Місило. – Едмонтон: КІУС, 1991. – 250 с.

Д. № 45. З «Нового краю». Листи українських емігрантів з Канади / Зібрав і упор. О. Г. Сич. – Едмонтон: КІУС, 1991. – 66 с.

R.R. № 46. Karmazyn A. A study of a history of cities and villages of the Ukrainian SSR. – Edmonton: CIUS Press, 1992. – 66 p.

R.R. № 47. The Batchinsky Collection Carleton University Library / Prepared by John S. Jaworsky and Olga S. A. Szkabarnicki, edited by Jeremy Palin. – Edmonton: CIUS Press, 1995. – 101 p.

Д. № 48. Західня Україна: матеріали до бібліографії. Спис літератури, опублікаваної на терені УРСР, 1917 – 1929 рр. / Склав Юрко Никифорук. – Едмонтон: КІУС, 1992. – 184 с.

Д. № 50. Маслов С. Українська друкована книга XVI – XVIII вв. – Едмонтон: КІУС, 1992. – 80 с. Ігнатенко В. Українська преса (1816 – 1923 роки). – Едмонтон: КІУС, 1992. – 80 с.

R.R. № 51. Tarnawsky, Marta. Ukrainian literature in English. Articles in journals and collections. 1840 – 1965. Annotated bibliography. – Edmonton: CIUS Press, 1992. – 176 p.

Д. № 53. Стоїть липка в полі: Збірник лемківських народних пісень Никифора Лещишака з рукописної спадщини Івана Франка / Упор., вступ. ст, словник та додатки Миколи Мушинки. – Едмонтон: КІУС, 1992. – 185 с.

Д. № 54. Рада Національностей Народного Руху України (1989 – 1993): Збірник документів / Упор. Олександр Бураковський. – Едмонтон: КІУС, 1995. – 158 с.

R.R.№ 56. Lintur P. A study of Ukrainian folk tales. Translated and with an introduction by Bohdan Medwidsky. – Edmonton: CIUS Press, 1994. – 34 p.

Д. № 57. Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни (вересень 1939 – 1941). – Едмонтон: КІУС, 1994. – 34 с.

R.R. № 58. Alexander Dovzhenko. A guide to published sources / Compiled and edited by Bohdan Y. Nebesio. – Edmonton: CIUS Press, 1995. – 106 p.

R. R. № 59. Buchynsky D. Ukrainian bibliography. 1945 – 1961. – Edmonton: CIUS Press, 1996. – 311 p.

R.R. № 62. Tarnawsky, Marta. Ukrainian literature in English: 1980 – 1989: An annotated bibliography. – Edmonton: CIUS Press, 1999. – 463 p.

R.R. № 63. Nova generatsiia (The new generation), 1927 – 1930. A comprehensive index / Compiled and edited by Oleh S. Ilnytzkyj. – Edmonton: CIUS Press, 1998. – 56 p.

R.R. № 64. Boyd J. A noble cause betrayed… but hope lives on. – Edmonton: CIUS Press, 1999. – 84 p.

3 thoughts on “Бібліотека

  1. […] З переліком видань, що містяться у бібліотеціСхідного інституту українознавства імені Ковальських можна ознайомитись на сайті Інститутуhttps://keui.wordpress.com/library/ […]

  2. […] З переліком видань, що містяться у бібліотеціСхідного інституту українознавства імені Ковальських можна ознайомитись на сайті Інституту https://keui.wordpress.com/library/ […]

Коментарі закрито